Maatschappij

Cijfers - Cultuur

Landelijk trokken klassieke concerten en popconcerten ruim 8,7 miljoen bezoekers in 2016, 3 procent meer dan in 2015. De overige voorstellingen trokken 9,5 miljoen bezoekers, 2 procent minder dan een jaar eerder. Muziek was in 2016 ruim vertegenwoordigd binnen het podiumkunstenaanbod. Van alle geprogrammeerde voorstellingen was ruim een derde een concert. De bezoeken aan de podiumkunsten, en aan concerten in het bijzonder, waren in 2016 vooral geconcentreerd in Noord-Holland en dan met name in Amsterdam. De hoofdstad heeft enkele grote evenementenhallen, die in 2016 samen 17,3 procent van alle landelijke concertbezoekers trokken.

Het aantal mensen dat werkt in de podiumkunsten is de laatste jaren weer gegroeid, na een afname tussen 2011 en 2013 vanwege bezuinigingen. In 2016 ging het om 21,7 duizend mensen, 8 procent meer dan in 2013. In de periode 2009–2015 werkten er vooral steeds meer vrijwilligers en stagiaires bij de schouwburgen en poppodia. In 2016 stabiliseerde het aantal vrijwilligers en stagiaires en nam juist het aantal ingehuurde krachten toe (zzp’ers en payroll-medewerkers). Het aantal werkzame personen in loondienst nam daarentegen af en lag in 2016 12 procent lager dan in 2013. Wel nam deze groep in 2016 nog 71 procent van de gewerkte uren voor haar rekening.

Personen die schilderijen bekijken in een museum. In 2016 waren er 694 musea in Nederland met 34,4 miljoen bezoekers.

Nederland telde 694 musea in 2016. Deze musea trokken 34,4 miljoen bezoekers. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal bezoeken van mensen uit het buitenland nam toe. Zowel bij Nederlanders als bij buitenlanders zijn Noord-Hollandse musea favoriet. In die provincie zijn ook de meeste musea, 126 in 2016. Bij ruim een kwart van de bezoeken in 2016 is er gebruik gemaakt van een museumjaarkaart. Bij de musea werkten in 2016 bijna 10 duizend personen in loondienst. Daarnaast werken musea vaak met vrijwilligers (bijna 35 duizend) en freelancers (5 duizend).

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek. Dit is 74 procent meer dan in 2015. Inclusief uitleningen via de (tijdens de zomer gratis toegankelijke) Vakantiebieb, bedraagt het totaal aantal uitgeleende e-books 4,7 miljoen. E-books beslaan een klein, maar groeiend deel van het totale aantal uitleningen. De uitleen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met meer dan de helft afgenomen tot 68,5 miljoen boeken in 2016.

In 2017 gaven 4 op de 10 jongeren (18 tot 25 jaar) aan tot een kerkelijke gezindte te behoren. Dat is veel minder dan onder ouderen. De meeste gelovigen geven aan rooms-katholiek te zijn. Bijna 5 procent geeft aan dat ze het islamitisch geloof hebben. Dat zijn vooral personen die jonger zijn dan 55 jaar.

Mannen zijn vaker geïnteresseerd in politiek dan vrouwen. In 2017 gaf 58 procent van de mannen aan geïnteresseerd te zijn in politiek, tegen 44 procent van de vrouwen. De politieke interesse is tussen 2012 en 2014 licht gedaald, en daarna stabiel gebleven.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.