Economie

Cijfers - Landbouw

De omzet van de melkveesector in 2017 is met 30 procent toegenomen vergeleken met 2016. Na afschaffing van het melkquotum in 2015 steeg de melkproductie, terwijl de melkprijs tot 2016 daalde. In 2017 is het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij ingevoerd, waardoor het aantal melkkoeien en daarmee ook de melkproductie daalden. Door de fors gestegen melkprijs zijn de omzet en opbrengst van melk in 2017 weer toegenomen.

In 2017 is het aantal biologische melk- en kalfkoeien van 2 jaar of ouder gestegen naar 39 duizend stuks. Dit is een toename van 17 procent ten opzichte van 2016. In 2016 was de toename nog 27 procent vergeleken met een jaar eerder. Sinds 2011 is het aantal biologische melkkoeien met meer dan 80 procent toegenomen. Deze aantallen zijn inclusief de runderen die in het traject van omschakeling van gangbare naar biologische veehouderij zitten.

De waarde van de aangevoerde garnalen in Nederland bereikte in 2017 met 87 miljoen euro een record. Hiermee naderen de opbrengsten van garnalen die van tong, met een waarde van 99 miljoen euro de soort met de hoogste opbrengst in de kustvisserij. In 2000 was dat heel anders. Van tong was de waarde toen 151 miljoen euro, van garnalen 28,5 miljoen euro. De stijging van de opbrengst van garnalen is vooral een gevolg van de gestegen prijs, die was 7,31 euro per kilo in 2017 tegen 3,37 euro per kilo in 2000.

Het areaal suikerbieten groeide van 71 duizend hectare in 2016 naar ruim 85 duizend hectare in 2017. Op 1 september 2017 is het Europese suikerbietenquotum afgeschaft. Als resultaat van de introductie van nieuwe suikerbietenrassen, en door nieuwe teelttechnieken werd in 2017 een recordopbrengst van 93 ton suikerbieten per hectare bereikt. De opbrengst per hectare was hiermee 19 procent hoger dan het gemiddelde van de jaren 2008–2016.

De oogst van vruchtgroenten als tomaten, komkommers, aubergines, courgettes en paprika’s is de afgelopen tien jaar met 18 procent toegenomen tot bijna 1,8 miljard kg (2017). De stijging was het grootst bij tomaten. De tomatenoogst nam in tien jaar tijd met 225 miljoen kg toe (33 procent). De productie van komkommers daalde met 7 procent tot 400 miljoen kg. Door schade aan kassen, veroorzaakt door onstuimig weer in met name regio De Peel, was er in 2016 een dip in de productie van komkommers.

De teelt van bloembollen is in tien jaar tijd met 13 procent toegenomen tot bijna 27 duizend ha. Deze groei kwam vooral door toename van het areaal tulpen (25 procent) en het areaal lelies (30 procent). De helft van het teeltareaal aan bloembollen is bestemd voor tulpen. Lelies komen op de tweede plaats met bijna een kwart van het bloembollenareaal.

De teelt van snijbloemen onder glas is in sinds 2007 met 44 procent afgenomen, tot bijna 1,7 duizend hectare in 2017. In de orchideeënteelt nam het areaal met 46 procent af. De teeltoppervlakte met fresia’s is meer dan gehalveerd en het areaal rozen daalde met bijna twee derde. De laatste vijf jaren bleef alleen het areaal gerbera’s vrijwel gelijk. De snijbloementeelt verliest vooral terrein door concurrentie uit Afrika, waar Nederlandse telers ook actief zijn.

Ondanks diverse nationale en Europese stimulerings­maatregelen nam het areaal eiwitrijke gewassen, zoals sojabonen, lupinen, veldbonen en voedererwten, tot 2016 nauwelijks toe. In 2017 steeg het areaal van deze gewassen echter met maar liefst 64 procent ten opzichte van 2016, tot 1 330 hectare. Sojabonen worden vooral geteeld als grondstof voor diervoeders. Het areaal sojabonen verdrievoudigde van 2016 op 2017, van 140 hectare naar 450 hectare.

De ui is in ons land de groente met de grootste teeltoppervlakte. In 2017 besloeg het areaal uien bijna 35 duizend hectare, 40 procent van de totale oppervlakte groenten uit de open grond. De teeltoppervlakte uien besloeg 2 procent van alle landbouwgrond. Uien worden vooral geteeld op de zeekleigronden in Flevoland en in het Zuidwestelijk Deltagebied (Zeeland en omstreken).

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.