Economie

Cijfers - Bouwen en wonen

De bouw is één van de snelst groeiende bedrijfstakken van de Nederlandse economie. De groei over 2017 kwam uit op 5,6 procent ten opzichte van 2016. Eind 2017 lag de toegevoegde waarde van de bouw 35 procent hoger dan het dieptepunt begin 2013. Het niveau van vóór 2008 is echter nog niet bereikt, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) al sinds begin 2015 hoger is dan voor de crisis.

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2018 lag het vertrouwen van ondernemers in de bouw op 34,5. Daarmee is het vertrouwen hersteld na een afname in het kwartaal ervoor. Het ondernemersvertrouwen in de bouw is voor het zesde kwartaal op rij het meest positief van alle sectoren. In 2013 was de bouw nog de meest somber gestemde sector. De ondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de productie en ze voorzien een verdere groei van de werkgelegenheid. De bouwbedrijven hebben echter moeite met het vinden van arbeidskrachten. Bijna een op vijf ondernemers in de bouw geeft aan dat het tekort aan geschikte arbeidskrachten de productie belemmert.

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2017 een vergunning afgegeven. Dat is 30 procent meer dan in 2016. Het aantal vergunde nieuwbouw­woningen komt in de buurt van het aantal vóór de economische crisis. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks gemiddeld voor zo’n 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. Gemiddeld is de doorlooptijd van vergunningverlening tot gereedgekomen nieuwbouwwoning twee jaar.

De bouwkosten voor de bouw en verbouw van woningen bedroeg ruim 11 miljard euro, 34 procent meer dan in 2016. Voor bedrijfsgebouwen stegen de bouwkosten met 13 procent tot ruim 5,8 miljard euro. De totale vergunde bouwkosten bedroegen bijna 17 miljard euro, het hoogste bedrag sinds 2012.
De bouwkosten in een afgegeven vergunning zijn een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht. Alleen verleende bouwvergunningen van 50 duizend euro of hoger zijn meegenomen in deze statistiek.

Bijna 63 duizend nieuwbouw­woningen werden in 2017 aan de woningvoorraad toegevoegd. Dat is bijna 15 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. In totaal bestond de voorraad op 1 januari 2018 uit ruim 7,7 miljoen woningen.

Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld ruim 76 duizend nieuwbouwwoningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. Sinds 2010 daalde dit aantal flink. Het dieptepunt lag in 2014 toen slechts 45 duizend nieuwbouwwoningen werden opgeleverd. Ondanks de toename na 2014 lag het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2017 nog bijna 20 procent lager dan het gemiddelde aantal in de periode 2000–2009.

Lees verder...

Ook in 2017 zijn weer meer woningen van eigenaar verwisseld dan in het voorgaande jaar. In totaal zijn bijna 242 duizend bestaande koopwoningen verkocht. Dit is het hoogste aantal sinds 1995. Met het aantal transacties was een recordbedrag gemoeid van bijna 64 miljard euro. Op het dieptepunt in 2013 werden ruim 110 duizend bestaande woningen verkocht, minder dan de helft van het aantal verkochte woningen in 2017.

In 2017 verhuisden binnen Nederland bijna 1,9 miljoen mensen, ruim 420 duizend mensen meer dan in 2010. Het grootste deel, bijna 58 procent van de verhuizingen, betrof verhuizingen binnen gemeenten. Bijna 25 procent van de verhuisde personen verhuist tussen gemeenten in dezelfde provincie, 17 procent verhuisde tussen provincies.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
- Nihil
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0(0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets(blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017-2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16-2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Vrijdag 18 februari 2022

Economie – cijfers energie

Het eerste figuur is vervangen. In de titel en legenda stond ‘aanbod en verbruik’, dat is vervangen door ‘productie en verbruik’. De cijfers zijn niet aangepast.