Foto omschrijving: Een inwoner van New York loopt met haar twee hazewindhonden langs The New York Stock Exchange op Wall Street, het beursgebouw van de Verenigde Staten.

Scroll naar voorwoord

Voorwoord

De Verenigde Staten (VS) zijn het land of opportunity. De VS heeft – nog altijd – een onweerstaanbare aantrekkingskracht op veel ondernemers, investeerders en reizigers. Het is de grootste handelspartner van Nederland buiten de Europese Unie ‍–‍ voor zowel goederen als diensten. Een groot deel van de Nederlands inkomende en uitgaande directe investeringen zijn afkomstig uit of gericht op de VS. Dochterbedrijven van Amerikaanse multinationals zijn de vaakst voorkomende buitenlandse bedrijven én de grootste buitenlandse werkgever in het Nederlandse bedrijfsleven. Jaarlijks emigreren enkele duizenden Nederlanders naar de VS en vice versa, vaak jong en hoog opgeleid.

Sinds het aantreden van de regering Trump zijn er grote koerswijzigingen geweest in het Amerikaanse buitenlandbeleid ten opzichte van voorgaande decennia. Zo heeft de VS zich onder andere teruggetrokken uit het Trans-Pacific Partnership (TPP), het nucleaire akkoord met Iran opgezegd en heeft er een heronderhandeling van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA-verdrag) plaatsgevonden. Ook heeft de VS invoerheffingen ingesteld op buitenlands staal en aluminium, ter bescherming van de Amerikaanse industrie en banen. De EU en China troffen tegenmaatregelen in de vorm van heffingen op Amerikaanse producten en inmiddels is er tussen de VS een China een handelsoorlog uitgebroken, waarbij beide landen elkaars goederen stevige importheffingen hebben opgelegd. Tel daarbij op de onzekerheden rondom de Brexit, het afnemend consumentenvertrouwen, de stagnerende wereldhandel, de groeivertraging in Europa en dan is het duidelijk dat er geen sprake is van een stabiele economische tijd.

In 2018 groeide de Nederlandse economie met 2,5 procent, iets minder hard dan in 2017. Het handelssaldo droeg ook bij aan deze groei, maar minder dan in 2017. Dat grote internationale ontwikkelingen ook consequenties kunnen hebben voor Nederland, is evident. Circa een derde van het Nederlandse bbp hangt samen met de export van goederen en diensten. De Nederlandse in- en uitvoer van en naar de VS groeide in 2018 aanzienlijk, zowel voor goederen als voor diensten. Of, en zo ja, welke gevolgen de handelsoorlog tussen de VS en China, een Brexit of eventuele nieuwe crises voor Nederland kunnen hebben, is op dit moment ongewis. Wat zeker is, is dat het CBS met behulp van tal van economische en sociale indicatoren zo goed mogelijk de maatschappelijke ontwikkelingen in kaart brengt.

Deze editie van de Internationaliseringsmonitor presenteert een overzicht van de economische verwevenheid tussen Nederland en de VS in het recente verleden. Het biedt onder meer een basis voor analyses over de consequenties van het nieuwe Amerikaanse beleid. Bezoek het dossier Globalisering op www.cbs.nl/globalisering voor het laatste nieuws en kernindicatoren op het gebied van globalisering alsook voor eerdere edities van de Internationaliseringsmonitor.

De Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, maart 2019

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Copyright foto’s: Hollandse Hoogte

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Dennis Cremers

Loe Franssen

Willem Gielen

Marjolijn Jaarsma

Jasper Menger

Alex Lammertsma

Tom Notten

Rik van Roekel

Roger Voncken

Sjoertje Vos

Khee Fung Wong

Redactie

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Roger Voncken

Sjoertje Vos

Eindredactie

Marjolijn Jaarsma

Sjoertje Vos

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Elijah Cats

Gerard den Drijver

Irene van Kuik

Richard Jollie

Bart Loog

Godelief Mars

Gabriëlle Salazar-de Vet

Carla Sebo-Ros

Roos Smit

Wendy Smits

Karolien van Wijk

Hendrik Zuidhoek