Foto omschrijving: Bouwvakkers brengen isolatiemateriaal aan op het dak van een woning.

Scroll naar De publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2018’

De publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2018’

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een korte inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod.

Bij de vraagzijde van de arbeidsmarkt gaat het om vacatures en banen, op basis waarvan ook het aantal personen wordt geteld dat in Nederland werkzaam is. Aan de aanbodzijde gaat het om de personen die in Nederland wonen en werken of werkloos zijn.

Hoofdstuk 4 behandelt de arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting, het ziekteverzuim en de combinatie van arbeid en zorg.

Aan arbeid zit ook een prijskaartje: de lonen en loonkosten (hoofdstuk 5).

Daarnaast is werk voor veel mensen de belangrijkste bron van inkomen (hoofdstuk 6).

Mensen die werkloos zijn geworden of niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een uitkering. Hierover gaat hoofdstuk 7.

Dit is de vierde keer dat deze publicatie verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2018 centraal, op basis van de gegevens zoals die per begin april 2019 beschikbaar waren. Voor een aantal statistieken zijn nog geen definitieve uitkomsten vastgesteld. Dit geldt met name voor de werkgelegenheid- en looncijfers op basis van de Arbeidsrekeningen, waarvoor eind juni bijgestelde uitkomsten gepubliceerd worden. In de tabellen en grafieken zijn de voorlopige cijfers niet als zodanig gekenmerkt.

Met ingang van deze vierde editie verschijnt deze uitgave als webpublicatie. Deze is beter doorzoekbaar en prettiger leesbaar op verschillende soorten beeldschermen. De figuren zijn nu interactief. De publicatie is ook als pdf beschikbaar. In deze publicatie zijn links naar de bijbehorende StatLinetabellen opgenomen, zodat gemakkelijk meer gedetailleerde en recentere uitkomsten te vinden zijn. Met deze links worden niet altijd direct de uitkomsten over de laatste verslagperiode getoond; klik hiervoor binnen StatLine op ‘perioden’.

De mutatiecijfers en verhoudingscijfers in deze publicatie zijn bij sommige statistieken berekend op basis van de gepubliceerde afgeronde uitkomsten, terwijl in andere gevallen gebruik is gemaakt van meer gedetailleerd cijfermateriaal.

Sinds februari 2018 publiceert het CBS het Dashboard arbeidsmarkt, met daarin een overzicht van de actuele kwartaal- en jaaruitkomsten op het terrein van de arbeidsmarkt. Op de beginpagina van het dashboard staan zes indicatoren die samen de stand van zaken op de arbeidsmarkt weergeven. Vanuit elke indicator kan vervolgens doorgeklikt worden naar achterliggende pagina’s met teksten en grafieken over meer gedetailleerde uitkomsten of verwante cijfers. Zo zit er achter ‘ontwikkeling cao-lonen’ niet alleen een pagina over dit onderwerp, maar ook pagina’s over jaarlonen, uurlonen, loonkosten, de prijs van arbeid en het minimumloon.

Kerncijfers arbeidsmarkt

Eenheid 2008 2016 2017 2018 Verandering 2017-2018
Bevolking x 1 000 16 446 17 030 17 131 17 232 101
 
Bevolking 15 tot 75 jaar
Beroeps- en niet-beroepsbevolking x 1 000 12 315 12 768 12 870 12 936 66
Werkzame beroepsbevolking x 1 000 8 358 8 403 8 579 8 774 195
Werkloze beroepsbevolking x 1 000 318 538 438 350 −88
Langdurig werklozen x 1 000 95 216 161 117 −44
Onbenut arbeidspotentieel x 1 000 . 1 520 1 314 1 116 −198
Niet-beroepsbevolking x 1 000 3 639 3 826 3 853 3 812 −41
Brutoarbeidsparticipatie % 70,5 70,0 70,1 70,5 0,4
Nettoarbeidsparticipatie % 67,9 65,8 66,7 67,8 1,1
Werkloosheidspercentage % 3,7 6,0 4,9 3,8 −1,1
 
Werkgelegenheid
Banen x 1 000 9 876 9 979 10 187 10 446 260
Werkzame personen x 1 000 8 915 8 905 9 098 9 328 230
Arbeidsjaren x 1 000 7 148 7 114 7 273 . .
Gewerkte uren mln uren 12 736 12 804 13 052 13 365 313
Gewerkte uren per werkende uren 1 429 1 438 1 435 1 433 −2
 
Vacatures
Openstaande vacatures x 1 000 240 156 201 248 48
Ontstane vacatures x 1 000 1 028 915 1 054 1 183 129
Vervulde vacatures x 1 000 1 088 887 999 1 146 147
Vacaturegraad (4e kwartaal) 24 20 27 30 3
 
Lonen
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen % 3,3 1,8 1,4 2,0 0,6
Contractuele loonkosten per uur % 3,8 2,0 1,9 2,5 0,6
Lonen per gewerkt uur % 2,6 0,9 1,2 1,6 0,5
Loonkosten per gewerkt uur % 3,9 0,7 1,3 2,2 0,9
Loonkosten per gewerkt uur euro 29,6 33,5 33,9 34,6 0,7
Prijsindex arbeid % 3,7 1,0 1,8 2,4 0,7
Loonkosten mld euro 305 339 352 370 18
Wettelijk minimumloon volw. (jan.) euro 1 335 1 525 1 552 1 578 26
 
Personen met een uitkering
Werkloosheid x 1 000 163 371 326 266 −59
Arbeidsongeschiktheid x 1 000 806 762 762 . .
Bijstand x 1 000 379 559 570 . .
 
Arbeidsomstandigheden
Werkgerelateerde psychische vermoeidheid1) % . 14,6 15,9 17,3 1,4
Tevredenheid met het werk1) % . 77,0 76,0 76,6 0,6
Tevredenheid met arbeidsomstandigheden1) % . 73,5 72,2 72,6 0,4
Scholingsdeelname (werkenden) % . 20,6 20,7 20,9 0,2
Ziekteverzuim1) % 4,1 3,8 4,0 4,3 0,3
Arbeidsongeval met ≥ 1 dag verzuim1) % . 1,4 1,6 1,5 −0,1
 
Diversen
Consumentenprijzen % 2,5 0,3 1,4 1,7 0,3
Leden vakverenigingen x 1 000 1 898 1 717 1 703 . .
Stakingen (verloren arbeidsdagen) x 1 000 121 19 306 . .
Faillissementen x 1 000 7 6 5 4 0
Arbeidsinkomensquote % 73,5 76,4 76,2 76,1 −0,1
Arbeidsproductiviteit per gewerkt uur % 0,9 0,0 0,9 0,2 −0,7
Economische groei (bbp) % 2,2 2,2 2,9 2,7 −0,2
Consumentenvertrouwen (december) saldo −26 21 25 9 −16
AOW-leeftijd jaar 65,00 65,50 65,75 66,00 0,25

1)Werknemers.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Samenstelling

Han van den Berg

Henk-Jan Dirven

Willem Gielen

Redactie

Kees Groenenboom

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 2 september 2019

Door een correctie in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, een van de bronnen voor deze publicatie, is in hoofdstuk 4 onder ‘Repeterende bewegingen meest voorkomende vorm fysieke arbeidsbelasting’ een wijziging doorgevoerd. Er stond dat 14 procent van alle werknemers aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te doen. Dit moet zijn: 16 procent.

Ook de bijbehorende grafiek 4.1 is aangepast.