Voorbij het BBP

Foto omschrijving: Luchtfoto van het Utrechtse Griftpark, waar witte cirkels op het gras bezoekers moeten overhalen voldoende afstand van elkaar te houden om zo de verspreiding van Corona tegen te gaan.

Afkortingen

%pt procentpunt
aiq arbeidsinkomensquote
aow pensioenuitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet
bbp bruto binnenlands product
BHOS buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
BMI body mass index
bni bruto nationaal inkomen
BWT brede-welvaarttrends
BZ ministerie van Buitenlandse Zaken
BZK ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CES Conference of European Statisticians
CH4 methaan (broeikasgas)
CO2 kooldioxide (broeikasgas)
COPD chronic obstructive pulmonary disease
COVID-19 besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARSCoV-2
CPB Centraal Planbureau
EC Europese Commissie
EER Europese Economische Ruimte
EMU Europese Economische en Monetaire Unie
ETS Emissions Trading System
EU Europese Unie
EU2020 langetermijnstrategie van de Europese Unie
EU-27 27 lidstaten van de Europese Unie
EZK ministerie van Economische Zaken en Klimaat
FIN ministerie van Financiën
GALI Global Activity Limitation Index
ha hectare
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo hoger beroepsonderwijs
HICP Harmonised Index of Consumer Prices
ICT informatie- en communicatietechnologie
IenW ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IMVO internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
ISCED International Standard Classification of Education
JenV ministerie van Justitie en Veiligheid
kg kilogram
LDC’s least developed countries
LNV ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPI Living Planet Index
m2 vierkante meter
m3 kubieke meter
mbo-1 middelbaar beroepsonderwijs niveau 1
mbo-2 middelbaar beroepsonderwijs niveau 2
mbo-3 middelbaar beroepsonderwijs niveau 3
mbo-4 middelbaar beroepsonderwijs niveau 4
mkb midden- en kleinbedrijf
mln miljoen
Mton megaton
mvo maatschappelijk verantwoord ondernemen
N2O distikstof(mono)oxide (broeikasgas)
NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
NL Nederland
NNN Natuur Netwerk Nederland
NOW Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor Werkgelegenheid
OCW ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
PCT Patent Cooperation Treaty
PFAS poly- en perfluoralkylstoffen
PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies
PISA Programme for International Student Assessment
PJ Petajoule
PM2,5 fijnstofdeeltjes tot 2,5 micrometer in omvang
PWI Persoonlijke Welzijnsindex
R&D research and development
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SDG Sustainable Development Goal
SZW ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TNO Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
UN United Nations
UNECE United nations Economic Commission for Europe
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VN Verenigde Naties
vte voltijdsequivalent
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VWS ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
WCED World Commission on Environment and Development
WHO World Health Organization
wo wetenschappelijk onderwijs
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime
zzp’er zelfstandige zonder personeel

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.