Voorwoord

ICT is een motor voor groei en innovatie. Een steeds groter deel van het maatschappelijk en economisch verkeer verloopt digitaal. Grote online platformen, zoals Apple, Google, AirBnB en Uber zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze bieden ons onder andere makkelijke vormen van communicatie en toegang tot kennis. Ook stellen dergelijke platformen bedrijven eenvoudiger in staat producten of diensten aan te bieden, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Tegelijkertijd roept de opkomst van online platformen ook vragen op, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en cyberveiligheid.

In deze achtste editie van ICT, kennis en economie – tevens de eerste editie die als webpublicatie verschijnt – beschrijft het CBS de meest actuele gegevens over de Nederlandse kenniseconomie in brede zin. Wat is het economisch belang van de ICT-sector in Nederland? Hoe gebruiken personen en bedrijven ICT, en wat is de rol van e‑commerce?

In 2017 groeide de Nederlandse ICT-sector sterker dan de Nederlandse economie als geheel. Het aantal werkzame ICT’ers in de diverse bedrijfstakken nam opnieuw toe. Tegelijkertijd bereikte het aantal ICT-vacatures een hoogtepunt. De Nederlandse ICT-infrastructuur behoort tot de top van Europa: het aandeel breedbandinternetverbindingen ligt zowel voor huishoudens als bedrijven al jaren ruim boven het gemiddelde van de EU. In Nederlandse huishoudens is internet een vanzelfsprekendheid: velen gebruikten het dagelijks, vooral voor communicatie of zoeken naar informatie. In 2017 gebruikte 85 procent van de Nederlandse bevolking sociale media. Ook het aandeel e-shoppers nam opnieuw toe.

Net als in huishoudens dringen nieuwe ICT-toepassingen in hoog tempo door tot het Nederlandse bedrijfsleven. Een groot deel van de communicatie binnen en tussen bedrijven verloopt elektronisch. Veel bedrijven zijn vertegenwoordigd op sociale media: vooral voor marketingdoeleinden, maar steeds vaker ook voor het werven van personeel. Nederlandse bedrijven behoren tot de koplopers van Europa waar het gaat om het gebruik van sociale media. Maar met het toenemend gebruik van ICT neemt ook de afhankelijkheid ervan toe. Bedrijven nemen daarom allerlei maatregelen om hun ICT te beschermen tegen beveiligingsrisico’s.

Deze publicatie bevat naast CBS-cijfers ook gegevens van andere organisaties zoals Eurostat en de OESO, en geeft zo een samenhangend overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Daarmee vormt ook deze editie van ICT, Kennis en Economie een waardevolle informatiebron voor onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, december 2018

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Copyright foto’s: Hollandse Hoogte

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017–2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

C. Atmé

J. Arends-Tóth

J.W.A. van Beuningen

A.J. Dieleman

N.M. Heerschap

H.N. de Heij

R. Kleingeld

V.S. Lalta

G.J.H. Linden

Q.A. Meertens

N.R.M. Pouw

Overige bijdragen

J.B.G. Boskamp

J.J.T. Bechholz

H. de Bondt

D.J. Gies

C.M. Kragt

A.D. Kuipers

A. van Loon

M.H.J. Souren

Eindredactie

V.S. Lalta

G.H. Wassink

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 7 maart 2019

In de tekst behorende bij tabel 2.4.1 is geschreven dat Nederland in 2016 voor 51 miljard euro aan ICT-goederen en -diensten importeerde. Dit moet echter 61 miljard zijn zoals ook in de tabel is vermeld. Deze fout is ook in de samenvatting terecht gekomen. Hierin staat onder het kopje Internationale handel in ICT (2.4) ook dat Nederland in 2016 voor 51 miljard euro aan ICT-goederen en -diensten importeerde. Dit moet 61 miljard euro zijn.