Conclusies

Hoewel de woningmarkt rondom het Groningenveld zich herstelt, verloopt dit herstel in de risicogebieden met gemiddelde en hoge schade-intensiteit wel trager bij verschillende indicatoren. Ook het herstel in krimpgebieden blijft op meerdere vlakken achter.

In het gebied rond het Groningenveld is in de periode tussen het derde kwartaal van 2012 en het tweede kwartaal van 2019, net als in de rest van Nederland, eerst een periode van neergang van de woningmarkt te zien en daarna een periode van herstel. Dit herstel zet nog steeds door: In alle gebieden zijn de verkoopprijzen gestegen, de verkoopprijzen dichter bij de vraagprijzen komen te liggen en de verkoop- en te-koopduur afgenomen.

De ontwikkelingen in het risicogebied met lage schade-intensiteit zijn vergelijkbaar met de ontwikkelingen die te zien zijn in het referentiegebied. De andere twee risicogebieden, met gemiddelde en hoge schade-intensiteit, lopen qua ontwikkeling wat achter maar ook daar is herstel van de woningmarkt te zien. In het risicogebied met gemiddelde schade-intensiteit blijven de stijging van de prijsverhouding en de daling van de te-koopduur significant achter bij de ontwikkelingen in het referentiegebied. In het risicogebied met hoge schade-intensiteit stijgt de verkoopprijs daarnaast ook nog significant minder snel en daalt het aandeel te koop staande woningen significant minder hard dan in het referentiegebied. De ontwikkeling van de woningmarkt in het risicogebied met hoge schade-intensiteit blijft daarmee het meest achter.

Bovenstaande resultaten worden samengevat in Figuur 2.1. Per indicator toont de figuur voor elk van de onderzoeksgebieden hoeveel procent deze het tweede kwartaal van 2019 is toe- of afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. Daarbij wordt aangegeven of dit verschil al dan niet significant is.

* = 9 0% s i gn i fican t , t. o . v . r e f e r ent i egeb i ed (l ij n ) * * = 95 % significan t , t. o . v . r e f e r ent i egeb i ed (l ij n ) L a a g R e f e r en ti egeb i e d -72,3% -69,1 % G em i dde l d -70,2 % H oo g -65,1%**    T e k oo p s t aande w o n i nge n S cha de- in te nsi te i t R e f e r e n t i egeb i e d 11,8% 10,8% 8,5%** 8,2%** Pr ij s v erh o ud i n g S c h a de - i n ten si tei t La a g Gemiddel d Hoo g V er k o o pduur R e f e r en t iegeb i e d -81,1 % La a g -81,0 % Gem i dde l d -70,2 % Hoo g -69,0%   S cha de- in te nsi te i t Re f e r e nt iegeb i e d 119,9% L aa g 141,8% Gemidde l d 145,0% Hoo g 97,8% V er k ochte woninge n S cha de -in te nsi te i t Re f e r e nt iegeb i e d 19,9% L aa g Gemidde l d 15,6% Hoo g 13,3%** V e r k oo pprij s 20,1% S c h a de - i n ten si tei t T e- k oo pduu r   -57,3 % -46,5 %  -36,3% * * R e f e r en ti egeb i e d L a a g G em i dde l d H oo g -16,7%** S cha de- in te nsi te i t

De ontwikkeling van gebieden met krimp blijft net als in eerdere onderzoeksperioden achter bij gebieden zonder krimp. In het risicogebied verschillen de ontwikkeling van de verkoopprijs, aandeel te koop staande woningen en te-koopduur significant tussen de gebieden met en zonder krimp. Voor het referentiegebied is dit te zien bij de verkoopprijs en de verkoopduur.noot1

Ook voor de woningen in het lage en hoge segment worden significante verschillen gevonden. Zo blijft – zowel in het risico- als het referentiegebied – de ontwikkeling van de prijsverhouding, het aandeel verkochte woningen en de te-koopduur van woningen in het lage segment significant achter bij die van woningen in het hoge segment.

Naast de prijs- en verkoopbaarheidsindicatoren, zijn in deze onderzoeksperiode de verhuisbewegingen geanalyseerd. Deze analyses laten zien dat de meerderheid van de verhuisde huishoudens in het risicogebied, het risicogebied niet verlaat. Wel is het migratiesaldo voornamelijk negatief in de onderzochte periode (2012–2018). Dit is echter ook zo in het referentiegebied.

Noten

Voor de verkoopduur geldt een significant verschil bij een marge van 90 procent.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Hanneke Posthumus

Fleur Gommans

Manon Joosten

Britt Peeters

Naomi Schalken

Lotte Schoot

Met medewerking van

Thomas de Jonge

Remco Kaashoek

Pim Ouwehand

Frank Pijpers

Erna van der Wal

Eindredactie

Emmy Willems-Pijnenborg