Kernbevindingen

Hoewel de woningmarkt rondom het Groningenveld zich herstelt, verloopt dit herstel in de risicogebieden met gemiddelde en hoge schade-intensiteit wel trager bij verschillende indicatoren. Ook het herstel in krimpgebieden blijft op meerdere vlakken achter.

In dit hoofdstuk worden de kernbevindingen van het onderzoek beknopt besproken. Voor de uitgebreidere resultaten, kunnen de volgende hoofdstukken of het dashboard geraadpleegd worden.

In het gebied rond het Groningenveld is in de periode tussen het derde kwartaal van 2012 en het tweede kwartaal van 2020, net als in de rest van Nederland, eerst een periode van neergang van de woningmarkt te zien en daarna een periode van herstel. Dit herstel zet nog steeds door en laat inmiddels ook tekenen van krapte zien: In alle gebieden zijn de verkoopprijzen weer gestegen, zijn de verkoopprijzen dichter bij de vraagprijzen komen te liggen en is het aantal te koop staande woningen verder afgenomen. Ondanks de komst van het coronavirus in het eerste kwartaal van 2020, lijkt er geen effect te zijn op de woningmarkt in het onderzoeksgebied, net zoals in de rest van Nederland.noot1

De ontwikkelingen in het risicogebied met lage schade-intensiteit zijn vergelijkbaar met de ontwikkelingen in het referentiegebied voor de meeste indicatoren. De ontwikkeling van de verkoopprijs stijgt zelfs significantnoot2 harder in het risicogebied met lage schade-intensiteit dan in het referentiegebied. De risicogebieden met gemiddelde en hoge schade-intensiteit lopen qua ontwikkeling wat achter op het referentiegebied, maar ook daar is steeds meer herstel te zien in de indicatoren. In het risicogebied met gemiddelde schade-intensiteit blijft de stijging van de prijsverhouding en de daling van de te koopduur significantnoot3 achter bij de ontwikkelingen in het referentiegebied. In het gebied met hoge schade-intensiteit stijgen de verkoopprijs en de prijsverhouding significant minder snel en loopt de daling van de te koopduur significant achter bij de ontwikkelingen in het referentiegebied. De ontwikkeling van de woningmarkt in het risicogebied met hoge schade-intensiteit blijft daarmee het meest achter.

Bovenstaande resultaten worden samengevat in figuur 2.1.1. Per indicator toont de figuur voor elk van de onderzoeksgebieden hoeveel procent deze het tweede kwartaal van 2020 is toe- of afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. Daarbij wordt aangegeven of dit verschil al dan niet significant is.

* = 9 0% s i gn i fican t , t. o . v . r e f e r ent i egeb i ed (l ij n ) * * = 95 % significan t , t. o . v . r e f e r ent i egeb i ed (l ij n ) L a a g R e f e r en ti egeb i e d -89,9% -88,7 % G em i dde l d -87,6 % H oo g -88,0% T e k oo p s t aande w o n i nge n S cha de- in te nsi te i t R e f e r e n t i egeb i e d 13,8% 13,5% 11,7%* 10,7%** Pr ij s v erh o ud i n g S c h a de - i n ten si tei t La a g Gemiddel d Hoo g V er k o o pduur R e f e r en t iegeb i e d -86,8 % La a g -87,6 % Gem i dde l d -84,7 % Hoo g -81,5%   S cha de- in te nsi te i t Re f e r e nt iegeb i e d 141,4% L aa g 132,8% Gemidde l d 160,7% Hoo g 109,3% V er k ochte woninge n S cha de -in te nsi te i t Re f e r e nt iegeb i e d 29,7% L aa g Gemidde l d 27,4% Hoo g 23,7%** V e r k oo pprij s 35,4%* S c h a de - i n ten si tei t T e- k oo pduu r   -48,3 % -39,5 % R e f e r en ti egeb i e d L a a g G em i dde l d H oo g -24,2%* -1,1%** S cha de- in te nsi te i t

Ook de WOZ-waarde herstelt zich in alle gebieden. Dit herstel is het sterkst in het risicogebied met lage schade-intensiteit, gevolgd door het referentiegebied. De gebieden met gemiddelde en hoge schade-intensiteit herstellen ook, maar blijven achter in deze ontwikkeling.

De ontwikkeling van gebieden met krimp blijft net als in eerdere onderzoeksperioden achter bij gebieden zonder krimp, maar deze verschillen zijn wel afgenomen. Waar we vorige onderzoeksperiode nog een significant verschil zagen in het aandeel te koop staande woningen tussen de gebieden met en zonder krimp, zien we dit nu niet meer terug. In het risicogebied verschillen nu alleen de ontwikkeling van de verkoopprijs en de te koopduur significant tussen de gebieden met en zonder krimp. Voor het referentiegebied is er nog een verschil te zien bij de te koopduur, maar niet meer bij de verkoopprijs zoals vorige onderzoeksperiode. Daarnaast blijft de WOZ-waarde in de krimpgebieden achter in zowel het risico- als het referentiegebied.

Ook voor de woningen in het lage en hoge segment worden significante verschillen gevonden. Zo blijft – zowel in het risico- als het referentiegebied – de ontwikkeling van de prijsverhouding en het aandeel verkochte woningen in het lage segment significant achter bij die van woningen in het hoge segment. Waar we in de vorige onderzoeksperiode zowel in het risico- als in het referentiegebied verschillen zagen in de te koopduur, zien we deze verschillen nu alleen nog voor het referentiegebied.

Naast de prijs- en verkoopbaarheidsindicatoren, zijn de verhuisbewegingen geanalyseerd. Deze analyses laten zien dat de meerderheid van de verhuisde huishoudens in het risicogebied, het risicogebied niet verlaat. Wel is het migratiesaldo voornamelijk negatief in de onderzochte periode (2012–2019). Dit is echter ook zo in het referentiegebied.

Noten

Voor meer informatie zie hier.

Het verschil is significant bij een marge van 90%.

Het verschil is voor de prijsverhouding en te koopduur significant bij een marge van 90%.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Naomi Schalken

Paul Mak

Mieke Mateboer

Ruud Pennings

Britt Peeters

Lotte Schoot

Met medewerking van

Remco Kaashoek

Pim Ouwehand

Frank Pijpers

Hanneke Posthumus

Erna van der Wal

Eindredactie

Bastiaan Rooijakkers