Technische toelichting

Tevredenheid met het leven

Voor de hoofdstukken 2, 3 en 4 is gebruik gemaakt van gegevens uit de Enquête sociale samenhang en welzijn 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Het gaat daarbij vooral om de gegevens van alle personen van 18 jaar of ouder over de tevredenheid met het leven en het eigen oordeel over de gezondheid. Voor deze enquête worden jaarlijks ongeveer 7,5 duizend personen bevraagd. Deze gegevens zijn verrijkt met registerinformatie, zoals het gestandaardiseerde besteedbare inkomen en voor werkenden het type baan.

Marges

Rond de gegevens in deze publicatie zitten statistische marges. Dit houdt in dat kleine verschillen tussen groepen ook veroorzaakt kunnen zijn door toeval. De marges zijn groter naarmate de omvang van een groep kleiner is. Om ervoor te zorgen dat de groepen waarover wordt gerapporteerd voldoende groot zijn, zijn vaak meerdere jaren samengenomen. In deze publicatie zijn dat meestal de jaren 2016, 2017 en 2018. Indien nodig is een groter aantal jaren samengevoegd.

Scholieren en studenten

Scholieren en studenten vormen een aparte groep. Hun inkomenspositie is duidelijk afwijkend van andere bevolkingsgroepen. Alleen al om die reden zal hun kwaliteit van leven op de wijze waarop die in deze publicatie is gedefinieerd, nooit groot kunnen zijn. Ook hun relatie tot de arbeidsmarkt verschilt sterk van die van niet studerende leeftijdgenoten. Als studenten en scholieren een baan hebben gaat het vaak om kleine en tijdelijke contracten. Ten slotte, ook hun opleidingsniveau is moeilijk te vangen in de gehanteerde indeling laag, midden hoog, juist omdat zij nog bezig zijn hun opleiding te voltooien. Om deze redenen zijn scholieren en studenten niet meegenomen in hoofdstuk 2.

Gestandaardiseerd huishoudensinkomen

Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is het totale besteedbaar inkomen van een huishouden, gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens vergelijkbaar gemaakt. In deze publicatie worden huishoudens ingedeeld op basis van een welvaartsmaat waarin zowel informatie over het inkomen als over het vermogen wordt gebruikt. De rangschikkingen van huishoudens naar de hoogte van het inkomen en het vermogen zijn het uitgangspunt. De huishoudens zijn verdeeld in kwintielgroepen. In de laagste (1e) welvaartsgroep hebben huishoudens een laag inkomen én een laag vermogen hebben. Huishoudens in de hoogste (5e) welvaartsgroep hebben een hoog inkomen én een hoog vermogen.

Onderwijsniveau

Het hoogst behaald onderwijsniveau wordt in drie hoofdcategorieën en daarbinnen in enkele subcategorieën (onderwijskwalificaties) onderverdeeld: laagopgeleid (basisonderwijs, vmbo, mbo-1, avo onderbouw), middelbaaropgeleid (havo, vwo, mbo-2, 3, en 4) en hoogopgeleid (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, doctor).

Inkomstenbronnen

Voor hoofdstuk 5 zijn de inkomstenbronnen van personen in vastgesteld voor de jaren 2001–2016. Het peilmoment was telkens 30 september. De volgende vijf inkomstenbronnen zijn onderscheiden: 1) inkomen uit arbeid (uit loon, of als zelfstandige), 2) inkomen uit een werkloosheids- of een bijstandsuitkering, 3) inkomen uit een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, Wajong ’98, Wajong 2010, Wajong 2015, WIA), 4) inkomen uit een pensioenuitkering (AOW en/of (aanvullend) pensioen), 5) geen inkomen.

Gezondheid

In deze publicatie worden verschillende gezondheidsmaten besproken.

Ervaren gezondheid. Deze wordt bepaald op grond van de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?’. Mensen die deze vraag beantwoorden met ‘goed’ of ‘zeer goed’ worden gezond genoemd.

Chronische ziekten. Mensen die aangeven de afgelopen 12 maanden één van de volgende aandoeningen te hebben gehad worden aangemerkt als chronisch ziek: astma, bronchitis, hartafwijking, beroerte, hoge bloeddruk, maag- darmstoornissen, suikerziekte, rugaandoening, reumatische/gewrichtsaandoeningen, migraine en kanker.

Langdurige aandoeningen en beperkingen. Dit gezondheidsbegrip, dat in hoofdstuk 7 wordt gebruikt, wordt met dezelfde vraagstelling uitgevraagd als ‘chronische ziekten’, maar in een enquête waarin verder veel vragen over werk worden gesteld (de Enquête Beroepsbevolking, die onder ongeveer 145 duizend huishoudens wordt gehouden). Door de andere context waarin de vraag wordt gesteld, geven mensen hier minder snel aan een aandoening te hebben.

Lichamelijke beperkingen. Bij dit gezondheidsbegrip wordt gevraagd naar activiteiten waarbij men moet bewegen, zien of horen in alledaagse situaties. Wie op alle vragen hierover aangeeft de activiteit zonder moeite of met enige moeite te kunnen uitvoeren, eventueel met behulp van een stok, bril of gehoorapparaat, wordt gezien als niet lichamelijk beperkt.

Inzetbaarheid van werknemers

Voor de cijfers over duurzame inzetbaarheid van werknemers is gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), jaargangen 2014–2018. De NEA is een enquête onder ruim 140 duizend werknemers in Nederland die wordt uitgevoerd door CBS en TNO met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zorgkosten

De zorgkosten hebben betrekking op de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, die ingesteld is door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Personen die niet verplicht zijn zich te verzekeren in het kader van de Zvw en personen die wel Zvw-plichtig zijn maar niet daadwerkelijk zijn verzekerd, zijn niet meegenomen in het onderzoek. Alleen de door de verzekeraar vergoede kosten zijn meegenomen, inclusief het eigen risico.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Coen van Duin

Ruben van Gaalen