Onderzoeks­verantwoording

Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het BAT-lab, het beleidsanalyse-laboratorium van het Directoraat-Generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarin wordt samengewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Beleidsanalyseteam van DG B&I. Centraal in deze samenwerking staan beleidsgedreven analyses op basis van microdata.

Informatieverzameling door het CBS

Het coronavirus en het coronabeleid hadden een grote invloed op de economie. Sommige bedrijfstakken ondervonden veel minder vraag, ervaarden problemen in de toeleveringsketen of moesten van de overheid tijdelijk hun deuren sluiten. Om ondernemers, werkgevers, werknemers en bedrijven te ondersteunen voerde het kabinet steunmaatregelen in.

Bovenstaande ontwikkelingen beïnvloedden de sociale zekerheid, economische groei en de financiële positie van bedrijven en de overheid. Het CBS heeft de wettelijke taak hier statistieken over te maken en heeft daarvoor data nodig. Data over het gebruik van steunmaatregelen is voor sommige statistieken essentieel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan statistieken over de financiële positie van ondernemingen en de overheid. Om die reden vroeg het CBS aan de uitvoeringsorganisaties van de belangrijkste steunmaatregelen om deze data aan het CBS te leveren.

Aanleiding voor monitoring steunmaatregelen

Om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op het bedrijvenbeleid ontstond bij EZK in dezelfde periode de behoefte om te monitoren welke typen bedrijven gebruik maken van de verschillende steunmaatregelen. Op verzoek van EZK en in samenwerking met de verschillende uitvoeringsinstanties heeft het CBS de dataverzameling uitgebreid met andere regelingen gerelateerd aan het bedrijvenbeleid van EZK. De gecombineerde informatie is vervolgens omgezet in een systeem waarmee de deelname aan de steunmaatregelen kon worden gevolgd. Het bestaande samenwerkingsverband BAT-lab maakte het mogelijk direct na het begin van de invoering van de eerste regelingen, te starten met de monitoring.

Monitor steunmaatregelen

Van 28 mei 2020 tot en met 21 februari 2022 verscheen tien keer eerder een monitor in de vorm van een tabellenset.noot1 In deze tabellensets is het gebruik van de verschillende regelingen en de daaraan verbonden bedragen in beeld gebracht naar bedrijfstak, bedrijfsgrootte, bedrijfsleeftijd en het aandeel snelgroeiende bedrijven. Daarnaast laten de tabellen zien of bedrijven gebruik maken van dezelfde type regelingen in opeenvolgende tijdvakken en of ze verschillende soorten regelingen met elkaar combineren (bijvoorbeeld subsidies, garanties en uitstel van betaling). Ook is regelmatig opgenomen hoe het de bedrijven vergaat, door een koppeling te maken met de omzet- of baanontwikkeling in een verslagkwartaal. Hierbij zijn gebruikers en niet-gebruikers van steunmaatregelen tegen elkaar afgezet.

Het gebruik van de regelingen naar regio is in een aparte tabellenset in beeld gebracht. Tevens zijn er twee aanvullende tabellensets opgesteld met een overzicht van de bedrijven in de culturele en creatieve sector, respectievelijk de sport en hun deelname aan de verschillende regelingen. Deze aanvullende tabellen zijn samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), respectievelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Elk van de tien tabellensets is vergezeld gegaan van een CBS-nieuwsbericht met een korte analyse van de belangrijkste actuele bevindingen van dat moment. Tegelijkertijd heeft het ministerie van EZK steeds een beschrijving van de resultaten en een aantal toelichtende analyses gepubliceerd, op basis van de tabellensets van het CBS. Zie daarvoor: bedrijvenbeleidinbeeld.nl.noot2

Analyse steunmaatregelen

Naast eerder genoemde publicaties heeft het BAT-lab op basis van de verzamelde gegevens tot nu toe drie verdiepende studies gepubliceerd.noot3 Zo is onderzocht hoe innovatie-inspanningen, productiviteit, solvabiliteit en liquide middelen van bedrijven voor de start van de coronacrisis de kans beïnvloeden dat bedrijven gebruik maken van steun. In de tweede studie is nagegaan in welke mate banen in stand zijn gebleven door de NOW en welke gevolgen dit op korte termijn had voor de verhouding tussen de vaste en tijdelijke werkgelegenheid. De derde studie betrof een onderzoek naar de invloed van coronasteunmaatregelen op bedrijfsopheffingen.

Beschikbaarstelling microdata steunmaatregelen

Onder voorwaarden kunnen andere instanties microdata gebruiken om zelf onderzoek te doen via de Remote Access (RA) faciliteit van het CBS.noot4 De microdatabestanden over steunmaatregelen worden ook via RA beschikbaar gesteld. Zo kunnen deze bestanden breder worden gebruikt voor nadere analyses. Daarnaast biedt deze data-infrastructuur de basis voor een evaluatie van het noodpakket (zie ook hoofdstuk 6). Onder andere de Algemene Rekenkamer, het Centraal Planbureau, De Nederlandse Bank, het ministerie van Financiën, Erasmus Universiteit Rotterdam-Rotterdam School of Management en SEO Economisch Onderzoek hebben al onderzoek uitgevoerd met deze microdata.noot5

Verantwoording brondata en datakoppelingen van dit rapport

Dit rapport is gebaseerd op de informatie uit de elfde tabellensetnoot6 en vormt samen met die tabellenset de elfde monitor.noot7 De gegevens in deze rapportage gaan over het gebruik van de coronasteunmaatregelen zoals bekend op 30 juni 2022. Op het moment van publicatie zijn dit de meest actuele beschikbare integrale gegevens. Een overzicht van de gebruikte steunmaatregelen en de verstrekker van de onderliggende data staat in Tabel B1.1.

B1.1Overzicht gebruikte data van regelingen
Regeling Uitvoeringsorganisatie
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
  • Aanvragen NOW-1 t/m NOW-6
  • Vaststellingen NOW-1 t/m NOW-3.3
UWV
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) RVO
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  • Aanvraagperiodes TVL-1, TVL Q4 2020 t/m Q1-2022
  • Vaststellingen TVL-1, TVL Q4 2020 t/m Q3-2021
RVO
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • Aanvraagperiodes 1 t/m 5
Gemeenten
Bijzonder uitstel van belastingbetaling Belastingdienst
Verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C) RVO
Klein Krediet Corona (KKC) RVO
Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C) RVO
Verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C) RVO
Corona-overbruggingslening (COL) Techleap (ROMs)
Regeling uitstel van aflossing en overbruggingskrediet Qredits

Bedrijven worden door uitvoeringsinstanties geregistreerd als juridische- of administratieve eenheid. Bij RVO, Techleap en Qredits is dit het registratienummer bij de Kamer van Koophandel (KVK), bij het UWV is dit het loonheffingsnummer en bij de Belastingdienst is dit het fiscale nummer. Deze eenheden in de databestanden zijn door het CBS gekoppeld aan zogeheten economische bedrijfseenheden (BE) in het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. Met de BE kan daarna de koppeling gemaakt worden naar andere dataregisters van het CBS over bedrijven.

De koppeling van de Tozo, een registratie op het niveau van huishoudens, is op bovenstaande een uitzondering. De personen in het huishouden worden via een CBS-register met eigenaren van bedrijven gekoppeld aan bedrijfseenheden. Het gebruik van Tozo door ‘bedrijven’, zoals in de tabellen en in dit rapport weergegeven, mag dan ook alleen als indicatief worden beschouwd.

Meer informatie over de data, de koppelingen, de bronnen en de daarbij horende begrippen is te vinden in de technische toelichting van de elfde tabellenset.

Noten

Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid? (cbs.nl).

Microdata: Zelf onderzoek doen (cbs.nl).

Publicaties RA-onderzoek (cbs.nl).

Naast de in dit rapport opgenomen regelingen, bevat de tabellenset ook gegevens over de zogeheten evenementenregelingen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Redactie

Charlotte Brand (CBS)

Hans Langenberg (CBS)

Lona Verkooijen (CBS)

Auteurs Hoofdstuk 6

Theo Roelandt en Henry van der Wiel (EZK)

Overige medewerkers aan deze publicatie

Brenda Bos (CBS)

Marie Louise Bijnen (RVO)

Thijs Driessen (CBS)

Renee Groen (RVO)

Remco Kaashoek (CBS)

Paul Schmitz (EZK)

Marien Vrolijk (CBS)

Jouke Wortelboer (RVO)

Sten Zijlstra (CBS)