Maatschappij

Cijfers - Welzijn

Nederlanders zijn over het algemeen erg gelukkig. Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen gelukkig te zijn. Een iets minder grote groep is tevreden met het leven. Beide aandelen zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven.
Door een wijziging in de onderzoeksmethode zijn de cijfers van 2012–2016 niet geheel vergelijkbaar met de cijfers van 1997–2010.

Bijna 88 procent van de volwassenen zegt tevreden te zijn met de woning waarin ze wonen. De woonbuurt wordt positief gewaardeerd door een bijna even grote groep. Minder tevreden is men met de lichamelijke gezondheid, de financiële situatie en de hoeveelheid beschikbare vrije tijd.
De vraag naar de tevredenheid met het werk is alleen gesteld aan personen die betaald werk van minimaal 12 uur per week doen. Personen zonder betaald werk of met een baan van minder dan 12 uur per week, is gevraagd naar de tevredenheid met de dagelijkse bezigheden.

Mensen met een hoger inkomen zijn doorgaans meer tevreden met hun financiële situatie dan mensen met lagere inkomens. Van  de mensen met een inkomen in het laagste inkomenskwartiel  is iets minder dan de helft tevreden met de eigen financiën. Die tevredenheid is de afgelopen jaren ook niet toegenomen.  Bij de hogere inkomensgroepen is het percentage mensen dat tevreden is met hun financiële situatie wel gestegen. In de hoogste inkomensgroep zijn 9 op de 10 mensen tevreden met de eigen financiën.

De mate van overgewicht hangt samen met de gezondheid. Mensen met ernstig overgewicht zijn het minst vaak tevreden met hun lichamelijke gezondheid. Mensen met een gezond gewicht zijn het meest tevreden met hun lichamelijke gezondheid, mensen met ondergewicht zijn daarover iets tevredener dan mensen met matig overgewicht.
Tussen gewicht en psychische gezondheid is de samenhang minder sterk. Mensen met een gezond gewicht voelen zich het vaakst psychisch gezond, mensen met ondergewicht het minst vaak. Maar de verschillen in psychisch welbevinden zijn niet groot.

Het persoonlijk welzijn is hoger naarmate het hoogst behaalde onderwijsniveau hoger ligt: ruim 70 procent van de hoogopgeleiden heeft een hoog persoonlijk welzijn tegenover minder dan de helft van de laagopgeleiden.
Het persoonlijk welzijn geeft één samenvattend cijfer van het welzijn op acht verschillende aspecten, waaronder de gezondheid, materiële welvaart, sociale relaties en veiligheid.

Het vertrouwen in andere mensen is hoger naarmate het onderwijsniveau van mensen hoger is. Van de hoogst opgeleiden met een master op hbo- of wo-niveau heeft 85 procent vertrouwen in andere mensen. Onder mensen met alleen basisonderwijs heeft nog geen 40 procent vertrouwen in anderen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.