Maatschappij

Cijfers - Veiligheid en recht

Bijna de helft van de uitgaven aan veiligheidszorg ging naar preventie in de periode 2005-2015. Dit is voornamelijk voor de inzet van politie en particuliere beveiliging. Voor opsporingsactiviteiten werd in 2015 ruim 2,8 miljard euro uitgegeven, terwijl dit voor de tenuitvoerlegging van straffen 2,3 miljard euro was.

De politie heeft de afgelopen jaren ingezet op zogenoemde high impact crimes: gewelds- en seksuele misdrijven, woninginbraken en overvallen. Deze misdrijven hebben een groot effect op slachtoffers. Er zijn minder high impact crimes gepleegd: het aantal overvallen is sinds 2010 met bijna 60 procent afgenomen, woninginbraken met bijna een derde en gewelds- en seksuele misdrijven met 22 procent.

In 2016 waren in Den Haag 206 geregistreerde verdachten per 10 duizend inwoners woonachtig, het hoogste aantal van alle Nederlandse gemeenten. Ook in Rotterdam en Amsterdam woonden relatief veel verdachten van een misdrijf. Relatief een stuk minder verdachten, 119 verdachten per 10 duizend inwoners, hadden Utrecht als woongemeente. In de noordelijke provincies woonden in de gemeente Leeuwarden relatief veel geregistreerde verdachten.

Schuldigverklaringen rechter eerste aanleg

  2011 2012 2013 2014 2015
  x 1 000        
           
Totaal schuldigverklaringen 94,4 88,7 89,0 85,9 88,8
Wetboek van Strafrecht 65,8 62,1 61,7 59,5 59,0
waarvan          
vermogensmisdrijven 32,8 31,1 32,1 31,0 30,5
vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 10,8 10,0 9,3 8,9 8,6
gewelds- en seksuele delicten 18,9 18,3 17,9 17,6 17,6
Verkeersmisdrijven 15,2 15,1 16,1 14,7 16,5
Drugsmisdrijven 6,7 6,7 6,9 7,2 7,7
Misdrijven overige wetten 6,7 4,9 4,3 4,4 5,6

In 2015 verklaarde de rechter 88,8 duizend personen schuldig aan het plegen van een misdrijf. Het grootste aantal schuldigverklaringen werd uitgesproken voor vermogensmisdrijven en gewelds- en seksuele misdrijven.

In 2015 zijn 118,6 duizend sancties voor misdrijven opgelegd door de rechter. De meest voorkomende sanctie was de vrijheidsstraf, gevolgd door de taakstraf en de geldboete. Het aandeel vrijheidsstraffen is de afgelopen jaren toegenomen van 23 procent in 2007 naar 30 procent in 2015.

Slachtofferschap criminaliteit naar politiedistrict, 2016

In politiedistricten die liggen in of rond de vier grote steden is het aandeel slachtoffers van criminaliteit bovengemiddeld groot. In een aantal districten in vooral het noordoosten, zuidoosten en zuidwesten is het slachtofferschapspercentage lager dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel slachtoffers loopt uiteen van 12 procent in district Zeeland tot 31 procent in district Amsterdam West.

Het aandeel mensen dat slachtoffer is geworden van criminaliteit daalt al ruim tien jaar haast onafgebroken. In 2005 zeiden bijna drie op de tien Nederlanders slachtoffer te zijn geweest van een delict. In 2016 was dit minder dan twee op de tien; een daling van 37 procent. Tegelijk met de daling van de criminaliteit voelen steeds minder mensen zich wel eens onveilig.

De introductie van automatische rook- en brandmelders zorgde voor meer alarmeringen van brand bij de brandweer. Veel van deze alarmeringen bleken echter loos. Sinds een aantal jaren weet de brandweer met succes het aantal alarmeringen terug te dringen. In 2016 kon bijna 36 procent van de meldingen van brandincidenten worden afgehandeld door de meldkamer.

Ruim 31 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden kwamen in 2016 naar Nederland. Dit is bijna een halvering ten opzichte van 2015, toen bijna 57 duizend personen asiel aanvroegen in Nederland. Asielzoekers uit Syrië vormden de afgelopen jaren de grootste groep. In de jaren negentig vroegen voornamelijk mensen uit voormalig Joegoslavië asiel aan in Nederland.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.