Maatschappij

Cijfers - Natuur en milieu

Tussen 2000 en 2007 groeide de hoeveelheid huishoudelijk afval licht. Sinds 2007 is er sprake van een daling. In 2015 werd 8,4 miljoen ton huishoudelijk afval verzameld. Dat is 496 kilogram per inwoner en 10 procent minder dan in 2007. Ruim 53 procent van het afval werd gescheiden ingezameld, in 2000 was dat 46 procent.

Jaarlijks produceert de Nederlandse industrie ongeveer 14 miljoen ton niet gevaarlijk afval. In 2015 ging het om 13,8 miljoen ton, 1 procent meer dan in het jaar ervoor en 4 procent minder dan in 2010. Bijna al het vrijgekomen afval (96 procent) wordt gerecycled of gebruikt voor diervoeder. Zestig procent van het afval is afkomstig van de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Krap 60 procent van de fosfaatproductie door de Nederlandse veestapel is afkomstig van rundvee. Vanaf 2013 groeit de fosfaatproductie door uitbreiding van de melkveestapel na het afschaffen van de melkquota. In 2016 daalde de fosfaatproductie weer met 2 procent, wat vooral een gevolg is van lagere fosfaatgehalten van het ruwvoer.

In 2015 is in Nederland 10 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen verkocht. De voorgaande vier jaar schommelde de afzet rond 11 miljoen kilogram. De verkoop wisselt van jaar tot jaar al naar gelang de druk van plagen en ziekten en de weersomstandigheden tijdens de groei van de gewassen.

In 2015 was de uitstoot van broeikasgassen 4 procent hoger dan in 2014, een stijging van 7,7 miljoen ton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2015 lag 12 procent onder het niveau van 1990. De doelstelling  van het klimaatakkoord van Parijs – dat de Nederlandse overheid ondertekende – is 25 procent minder uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990.

Sinds 1990 is de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen flink afgenomen. Tussen 1990 en 2010 zijn diverse maatregelen genomen die veel effect hadden. Daarna verloopt een verdergaande daling van de totale belasting slechts langzaam. In de gepresenteerde cijfers zit alleen de uitstoot naar binnenwater, de belasting van de Noordzee is niet meegenomen.

Nederlandse bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en energiesector hebben in 2015 bijna 2,1 miljard euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Vooral de energiesector investeerde veel in het milieu. In het laatste decennium is vooral geïnvesteerd in het beperken of voorkomen van luchtverontreiniging.

De boerenlandvogelindicator laat zien dat sinds 1960 60 tot 70 procent van de broedvogels uit het Nederlandse boerenland zijn verdwenen. Het gaat om een achteruitgang van naar schatting ruim 4 miljoen naar ruim 1,5 miljoen broedparen. Enkele soorten zijn in grote delen van Nederland bijna niet meer te vinden. Sinds 1960 zijn naar schatting 750 duizend tot 1,1 miljoen broedparen van de veldleeuwerik verdwenen. Ook de patrijs (afname 93 procent), de zomertortel (afname 92 procent), de ringmus (afname 93 procent) en de grutto (afname 68 procent) zijn tegenwoordig schaarse verschijningen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.