Economie

Cijfers - Macro-economie

De Nederlandse economie, afgemeten aan het bruto binnenlands product (bbp), groeide in 2016 met 2,2 procent, iets harder dan in 2015. De groei was de hoogste sinds de start van de crisis in 2008. Vooral de binnenlandse bestedingen, investeringen en consumptie droegen bij aan de groei. Anders dan in 2015 is in 2016 ook het saldo van export en import positief.

Sommige regio’s doen het economisch beter dan andere. De Zaanstreek, Amsterdam en de Haarlemmermeer groeiden sterk in 2016, met 2,9 procent of meer. De Zaanstreek groeide dankzij de voedingsmiddelenindustrie, Amsterdam profiteerde van de groei van de verhuur en handel in onroerend goed in de hoofdstad. De Haarlemmermeer bloeide dankzij Schiphol. De stad Utrecht groeide minder hard (2,3 procent) door krimp bij de financiële instellingen. De economische groei van Rotterdam (2,3 procent) werd getemperd door achteruitgang in de sector vervoer en opslag.

De Nederlandse economie groeide in 2016 harder dan het gemiddelde van de Europese Unie (1,8 procent). De groei in ons land (2,2 procent) was hoger dan in Duitsland (1,9 procent) en het Verenigd Koninkrijk (1,8 procent). Ook de economische groei in België (1,2 procent) en Frankrijk (1,1 procent) kwam in 2016 lager uit dan die van Nederland.

In 2016 namen de belasting- en premie-inkomsten met ruim 17 miljard euro toe. De btw-inkomsten stegen met bijna 4 miljard euro, bedrijven betaalden bijna 5 miljard euro meer aan vennootschapsbelasting. De loon- en inkomstenbelasting, inclusief de sociale premies, stegen met bijna 7 miljard euro. De overheidsuitgaven zijn iets gedaald, onder meer door een korting van meer dan 3 miljard euro op de afdrachten aan de Europese Unie over de afgelopen jaren.

De rentelasten daalden met ongeveer 1 miljard euro, door de historisch lage rentetarieven en afnemende schuld.
In 2016 had de overheid voor het eerst sinds 2008 meer inkomsten dan uitgaven. Het overschot was 2,9 miljard euro, 0,4 procent van het bbp.

Lees verder...

De stemming onder consumenten verbeterde verder in 2016. Aan het begin van het jaar daalde het consumentenvertrouwen een paar maanden, maar herstelde daarna sterk. Eind 2016 werd het hoogste niveau in ruim negen jaar bereikt. Consumenten vonden de tijd gunstig voor het doen van grote aankopen en waren positief over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. Ze besteedden ook daadwerkelijk meer in 2016. De consumptiegroei in het vierde kwartaal was de hoogste in negen jaar.

Het producentenvertrouwen verbeterde al in de eerste helft van 2016. In juni bereikte het producentenvertrouwen het hoogste niveau in ruim vijf jaar. Daarna daalde het weer, en veerde het weer op, tot het in december op ongeveer hetzelfde niveau stond als in het voorjaar. Het positieve producentenvertrouwen is in lijn met de productie van de industrie.

Lees verder...

De overheid verdiende in 2016 2,4 miljard euro aan de winning van aardgas. Dit is bijna 13 miljard euro minder dan in 2013 en de laagste opbrengst sinds 1975. De aardgasbaten waren goed voor 0,8 procent van de overheidsinkomsten, het laagste aandeel sinds 1969.
De daling van de aardgasbaten van de afgelopen jaren kwam enerzijds door lagere winning van aardgas. Vanwege de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen heeft de overheid het winningsplafond naar beneden bijgesteld.

Ook de jaarlijkse gaswinning uit de velden in het Nederlandse deel van de Noordzee daalt gestaag. Daarnaast droegen ook lagere prijzen sterk bij aan de dalende inkomsten uit aardgas.

Lees verder...

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.