Economie

Cijfers - Bouwen en wonen

De omzet van de bouw nam in 2016 met 6,5 procent toe ten opzichte van 2015. De grootste groei was er voor de burgerlijke en utiliteitsbouw: 9,4 procent. De grond-, weg- en waterbouw moest 1,4 procent aan omzet inleveren. Kleine bedrijven (tot 10 werkzame personen) behaalden de beste resultaten. Vergeleken met een jaar eerder steeg hun omzet in 2016 met gemiddeld 8,5 procent. De omzet bij grote bedrijven (met meer dan 100 werkzame personen) groeide het minst (4,0 procent).

Het vertrouwen van ondernemers bereikte eind 2016 het hoogste niveau sinds 2008. Het ondernemersvertrouwen in de bouw stijgt uit boven dat van alle bedrijven, en is het hoogst van alle sectoren. Bouwondernemers reppen onder meer van een goed gevulde orderportefeuille.

Voor het derde jaar op rij waren er minder faillissementen in de bouwsector. In 2016 waren het er 539, het laagste aantal in jaren.

In 2016 is voor 51 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend, 2,5 duizend (5 procent) minder dan in 2015. Het aantal vergunningen voor koopwoningen (35 duizend) daalde met 2 procent, het aantal vergunningen voor huurwoningen (15,8 duizend) nam met 10 procent af. Vooral woningcorporaties hebben minder gebouwd.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen ligt in 2016 hoger dan het dieptepunt van 2013, maar is zeker nog niet op het niveau van voor de crisis. In de jaren 2006–2008 werd jaarlijks voor zo’n 90 duizend woningen een vergunning verleend.

Lees verder...

Bijna 54 duizend nieuwbouwwoningen zijn gereed gemeld in 2016. Dat is ruim 11 procent meer dan in 2015 en het hoogste aantal sinds 2012. De huidige voorraad woningen komt met deze nieuwe aantallen op 7 686 duizend woningen (eindstand vierde kwartaal 2016).

Verkopen en prijzen bestaande koopwoningen

  2010 2014 2015 2016
  %-mutatie t.o.v. een jaar eerder
Prijsindex bestaande koopwoningen -2,2 0,9 2,8 5,0
         
  x 1 000      
Aantal transacties 126 154 178 215

De woningenverkopen zijn in 2016 blijven stijgen. In 2016 zijn 215 duizend woningen verkocht, bijna 40 duizend meer dan in 2015. Het aantal transacties was in 2016 zelfs 2 procent groter dan in het topjaar 2006. Het aantal verkopen steeg in alle provincies, het meest in Flevoland (28 procent), het minst in Noord-Holland (11 procent).

In 2016 was de gemiddelde leeftijd van de huizenkoper 39,4 jaar. In 2007 was dat nog 36,1 jaar. Vanaf de crisis in 2008 daalde de gemiddelde leeftijd van huizenkopers. Het aandeel (oudere) doorstromers op de koopwoningmarkt nam toen af, waardoor het aandeel (jongere) koopstarters relatief toenam. Vanaf 2010 werd de huizenkoper weer ouder. Dit hangt mogelijk samen met de strengere hypotheekregelgeving sinds 2013. Hierdoor is het vooral voor starters steeds moeilijker geworden om een woning te kopen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.