Functioneren politie in buurt

In dit hoofdstuk staat het functioneren van de politie in de buurt centraal. In hoeverre zijn mensen tevreden hierover? En hoe vaak zien ze de politie in hun buurt en hoe waarderen ze de zichtbaarheid van de politie? Ook de zichtbaarheid en de tevredenheid over het functioneren van gemeentelijke handhavers, ook wel boa’s genoemd, komen aan de orde.

3.1Tevredenheid met functioneren politie in buurt

Functioneren politie in buurt

Ruim een op de drie (37 procent) Nederlanders van 15 jaar of ouder is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in hun buurt, 8 procent is (zeer) ontevreden en 28 procent is niet tevreden en niet ontevreden. Nog eens 28 procent geeft aan dit niet te kunnen beoordelen. Wanneer de groep die geen oordeel heeft buiten beschouwing wordt gelaten, is met 51 procent ongeveer de helft (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt en 10 procent (zeer) ontevreden.

3.1.1 Tevredenheid over functioneren politie in de buurt, 2021 (%)
(Zeer) tevreden Niet tevreden, niet ontevreden (Zeer) ontevreden Geen oordeel
Totaal 36,8 28,1 7,6 27,6
Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in de buurt 50,8 38,8 10,4 .

Functioneren politie in buurt naar kenmerken

Mannen zijn vaker tevreden over het functioneren van de politie in de eigen buurt dan vrouwen, en jongeren vaker dan ouderen. Vrouwen en ouderen kunnen hier vaker geen oordeel over geven. Van de biseksuele en heteroseksuele vrouwen oordeelt 35 procent positief over het functioneren van de politie in de buurt. Bij de groepen met een andere seksuele geaardheid ligt dit percentage rond de 40 procent. Ook hier speelt mee dat biseksuele en heteroseksuele vrouwen vaker aangeven het functioneren van de politie in hun buurt niet kunnen beoordelen. Laagopgeleiden zijn vaker tevreden over het functioneren van de politie in hun buurt dan middelbaar- en hoogopgeleiden. Dit geldt ook voor personen in een huishouden met een laag welvaartsniveau ten opzichte van personen in een hogere welvaartsgroep, en voor personen met een niet-westerse migratieachtergrond ten opzichte van personen met een westerse migratieachtergrond of Nederlandse achtergrond. Dat personen met een niet-westerse migratieachtergrond doorgaans wat jonger en lager opgeleid zijn dan personen met een Nederlandse achtergrond speelt hierbij een rol. De stedelijkheidsgraad van de woongemeente is niet wezenlijk van belang voor de tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt.

3.1.2 Tevredenheid over functioneren politie in de buurt naar kenmerken, 2021 (% (zeer) tevreden)
Totaal1) Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in de buurt
Totaal 36,8 50,8
Geslacht . .
Mannen 39,1 50,6
Vrouwen 34,5 51,0
Leeftijd . .
15 tot 25 jaar 45,6 56,6
25 tot 45 jaar 40,0 52,9
45 tot 65 jaar 33,1 46,5
65 jaar of ouder 32,3 49,7
Seksuele geaardheid . .
Hetero mannen 39,3 50,5
Hetero vrouwen 34,7 50,9
Homo's 39,6 50,6
Lesbiennes 38,7 51,4
Biseksuele mannen 43,4 53,3
Biseksuele vrouwen 35,0 48,4
Migratieachtergrond . .
Nederland 36,0 50,2
Westers 35,0 49,5
Niet-westers 42,4 55,2
Onderwijsniveau . .
Laag 39,3 53,4
Middelbaar 35,4 48,1
Hoog 36,0 50,9
Welvaart huishouden . .
1e 20%-groep (laagste welvaart) 40,9 54,1
2e 20%-groep 37,5 50,3
3e 20%-groep 35,6 49,5
4e 20%-groep 35,4 49,9
5e 20%-groep (hoogste welvaart) 36,1 51,0
Stedelijkheid gemeente . .
Zeer sterk stedelijk 38,2 51,1
Sterk stedelijk 36,2 50,1
Matig stedelijk 36,6 51,0
Weinig stedelijk 36,1 50,9
Niet stedelijk 36,4 51,7
1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in de buurt zijn in de percentering meegenomen.

Functioneren politie in buurt naar buurtoverlast en veiligheidsbeleving

De inschatting van de criminaliteit in de buurt, de onveiligheidsgevoelens en het ervaren van buurtoverlast hangen samen met de tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt. Mensen die denken dat er veel criminaliteit in hun buurt plaatsvindt, veel (sociale) buurtoverlast ervaren en zich vaker onveilig voelen zijn doorgaans minder vaak tevreden over het functioneren van de politie in hun buurt. Zo is ruim 30 procent van de mensen die veel overlast in hun buurt ervaren (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in hun buurt, tegen ruim 40 procent van de mensen die niet met veel buurtoverlast te maken hebben. En van de personen die zich vaak onveilig voelen in de buurt is bijna 20 procent tevreden, van de personen die zich nooit onveilig voelen is bijna 40 procent dat. Wanneer de groep die geen oordeel heeft buiten beschouwing wordt gelaten, blijven deze patronen van verschillen in tevredenheid naar buurtoverlast en veiligheidsbeleving bestaan.

3.1.3 Tevredenheid over functioneren politie in de buurt naar buurtoverlast en veiligheidsbeleving, 2021 (% (zeer) tevreden)
Totaal1) Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in de buurt
Totaal 36,8 50,8
Idee over hoeveelheid criminaliteit in buurt . .
Geen 43,9 64,4
Weinig 36,9 50,2
Veel 26,7 31,1
Onveiligheidsgevoelens in buurt . .
Nooit 38,6 54,3
Zelden 37,4 47,2
Soms 26,9 33,4
Vaak 18,7 21,8
Onveiligheidsgevoelens in het algemeen . .
Nooit 40,2 55,8
Zelden 35,4 49,1
Soms 29,2 38,9
Vaak 21,5 26,8
Ervaart veel sociale overlast in buurt 2) . .
Niet 38,1 53,8
Wel 27,6 32,9
Ervaart veel overlast in buurt 3) . .
Niet 41,1 59,3
Wel 31,6 41,5
1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in de buurt zijn in de percentering meegenomen.
2) Bij sociale overlast gaat het om het veel ervaren van minstens een van de volgende vormen van overlast in de buurt: ‘dronken mensen op straat’, ‘verwarde personen’, ‘drugsgebruik, bijv. op straat of bij coffeeshops’, ‘drugshandel’, ‘overlast door buurtbewoners’, ‘mensen die op straat worden lastiggevallen’ en ‘rondhangende jongeren'.
3) Bij overlast totaal gaat het om het veel ervaren van minstens een van de vormen van sociale overlast in de buurt, van fysieke verloedering (‘rommel op straat’, ‘vernield straatmeubilair, bijvoorbeeld vuilnisbakken of bankjes’, ‘bekladde muren of gebouwen’, ‘hondenpoep, bijvoorbeeld op de stoep of op grasveldjes’), van verkeersoverlast ('parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of te weinig plaatsen’, ‘te hard rijden’, ‘agressief verkeersgedrag’) of van milieuoverlast (‘overlast van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars’, ‘geluidsoverlast’, ‘stankoverlast’).

Functioneren politie in buurt nader onderzocht

De tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt is meer in detail onderzocht door middel van een aantal stellingen. Ongeveer 35 procent van de totale bevolking van 15 jaar en ouder is het er (helemaal) mee eens dat de politie weinig contact heeft met de bewoners uit de buurt. Ongeveer 30 procent vindt dat de politie de burgers in de eigen buurt bescherming biedt, en dat de politie in de buurt hen serieus neemt. Het laagst is de waardering voor de aanpak van buurtproblemen en de samenwerking met de buurtbewoners: ongeveer 15 procent vindt dat de politie dit goed doet.

Uitgedrukt in een percentage van de personen die een oordeel kunnen geven over het functioneren van de politie in de buurt vindt 50 procent dat de politie weinig contact heeft met de bewoners uit de buurt. Grofweg 40 procent van hen vindt dat de politie de burgers in de eigen buurt bescherming biedt, en dat de politie in de buurt hen serieus neemt. Ongeveer 20 procent vindt dat de politie de problemen in de buurt goed aanpakt en dat de politie goed samenwerkt met de buurtbewoners.

3.1.4 Stellingen over functioneren politie in de buurt, 2021 (% (helemaal) mee eens)
Totaal1) Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in de buurt
De politie heeft hier weinig contact met de bewoners uit de buurt. 35,9 49,5
De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming. 32,0 44,2
De politie in de buurt neemt je serieus. 28,5 39,3
De politie in de buurt is makkelijk te benaderen. 25,6 35,4
De politie bekeurt hier te weinig. 20,6 28,4
De politie pakt problemen in deze buurt goed aan. 16,9 23,3
De politie werkt goed samen met bewoners uit de buurt. 14,6 20,1
1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in de buurt zijn in de percentering meegenomen.

3.2Zichtbaarheid en tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt

Behalve het oordeel over het functioneren van de politie in de buurt is ook het oordeel over de zichtbaarheid van de politie in de buurt onderzocht. Negen procent zegt de politie vaak in de eigen buurt te zien, 36 procent ziet de politie soms, 42 procent zelden en 13 procent nooit. Een kleine meerderheid geeft dus aan de politie zelden of nooit in de eigen buurt te zien.

3.2.1 Zichtbaarheid politie in buurt, 2021
Zichtbaarheid politie in buurt 2021
Vaak 8,9
Soms 36,4
Zelden 41,6
Nooit 13,1

Een op de drie (32 procent) is (zeer) tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt, een op de vijf (21 procent) is (zeer) ontevreden hierover. De anderen zijn niet tevreden en niet ontevreden (36 procent) of hebben geen oordeel over de zichtbaarheid van de politie in de buurt (12 procent).

3.2.2 Tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt, 2021
Tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt 2021
(Zeer) tevreden 32,2
Niet tevreden, niet ontevreden 35,6
(Zeer) ontevreden 20,8
Geen oordeel 11,5

Zichtbaarheid van de politie in buurt naar stedelijkheid buurt

In meer verstedelijkte buurten zeggen relatief meer inwoners dat de politie vaak zichtbaar is in de eigen buurt dan dat inwoners van minder verstedelijkte buurten dat zeggen. De percentages lopen uiteen van 18 in zeer sterk stedelijke buurten tot 3 in niet-stedelijke buurten.

Ook de tevredenheid over de zichtbaarheid van de politie in de buurt is groter in meer verstedelijkte buurten, maar de verschillen zijn kleiner dan bij de zichtbaarheid. Het percentage dat (zeer) tevreden is over de zichtbaarheid van de politie in de buurt verschilt van 38 in zeer sterk stedelijke buurten tot 28 in weinig stedelijke buurten.

3.2.3 Zichtbaarheid politie en tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt naar stedelijkheid buurt, 2021 (%)
2021
Vaak zichtbaar in buurt Zeer sterk stedelijk, Vaak zichtbaar in buurt 18,0
Vaak zichtbaar in buurt Sterk stedelijk, Vaak zichtbaar in buurt 9,1
Vaak zichtbaar in buurt Matig stedelijk, Vaak zichtbaar in buurt 5,9
Vaak zichtbaar in buurt Weinig stedelijk, Vaak zichtbaar in buurt 3,9
Vaak zichtbaar in buurt Niet stedelijk, Vaak zichtbaar in buurt 3,4
(Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
Zeer sterk stedelijk, (Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
37,7
(Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
Sterk stedelijk, (Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
32,1
(Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
Matig stedelijk, (Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
29,8
(Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
Weinig stedelijk, (Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
28,4
(Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
Niet stedelijk, (Zeer) tevreden over
zichtbaarheid in buurt
30,3

Zichtbaarheid van de politie in buurt naar buurtoverlast en veiligheidsbeleving

Mensen die het idee hebben dat er veel criminaliteit in de buurt plaatsvindt, zich vaker onveilig voelen, en vaker veel buurtoverlast ervaren, geven relatief vaak aan de politie in de buurt te zien. Hun tevredenheid over de zichtbaarheid van de politie is echter relatief laag. Zo is van degenen die zich vaak onveilig voelen in de eigen buurt 18 procent (zeer) tevreden over de zichtbaarheid van de politie, tegen 34 procent van degenen die zich er nooit onveilig voelen.

3.2.4 Zichtbaarheid politie in buurt naar buurtoverlast en veiligheidsbeleving, 2021 (% )
Vaak zichtbaar in buurt (Zeer) tevreden over zichtbaarheid in buurt
Totaal 8,9 32,2
Idee over hoeveelheid criminaliteit in buurt . .
Geen 5,8 39,9
Weinig 8,1 31,2
Veel 22,0 25,6
Onveiligheidsgevoelens in buurt . .
Nooit 7,9 33,7
Zelden 15,2 32,7
Soms 15,2 23,6
Vaak 16,1 17,5
Onveiligheidsgevoelens in het algemeen . .
Nooit 8,2 35,4
Zelden 9,3 31,0
Soms 10,7 24,6
Vaak 14,3 20,9
Ervaart veel sociale overlast in buurt1) . .
Niet 7,9 33,2
Wel 16,4 24,6
Ervaart veel overlast in buurt2) . .
Niet 6,8 36,5
Wel 11,4 27,0
1) Bij sociale overlast gaat het om het veel ervaren van minstens een van de volgende vormen van overlast in de buurt: ‘dronken mensen op straat’, ‘verwarde personen’, ‘drugsgebruik, bijv. op straat of bij coffeeshops’, ‘drugshandel’, ‘overlast door buurtbewoners’, ‘mensen die op straat worden lastiggevallen’ en ‘rondhangende jongeren'.
2) Bij overlast totaal gaat het om het veel ervaren van minstens een van de vormen van sociale overlast in de buurt, van fysieke verloedering (‘rommel op straat’, ‘vernield straatmeubilair, bijvoorbeeld vuilnisbakken of bankjes’, ‘bekladde muren of gebouwen’, ‘hondenpoep, bijvoorbeeld op de stoep of op grasveldjes’), van verkeersoverlast ('parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of te weinig plaatsen’, ‘te hard rijden’, ‘agressief verkeersgedrag’) of van milieuoverlast (‘overlast van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars’, ‘geluidsoverlast’, ‘stankoverlast’).

Tevredenheid functioneren gemeentelijke handhavers in buurt

Zeven procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zegt vaak gemeentelijke handhavers in de eigen buurt te zien. Bijna een kwart (23 procent) ziet hen soms, bijna 30 procent zelden en bijna 40 procent nooit. Twee procent kan dit niet aangeven. De politie wordt doorgaans dus vaker in de buurt gezien dan gemeentelijke handhavers.

Dertig procent van de mensen die weleens gemeentelijke handhavers in hun buurt zien is (zeer) tevreden over hun functioneren. Elf procent zegt hierover (zeer) ontevreden te zijn. Het grootste deel is niet tevreden, maar ook niet ontevreden (36 procent) of kan er geen oordeel over geven (23 procent). Over het functioneren van de politie wordt iets positiever geoordeeld; 41 procent van de mensen die weleens politie in hun buurt zien, zegt (zeer) tevreden hierover te zijn.

Gemeentelijke handhavers en politie in buurt, 2021 (%)
Gemeentelijke handhavers Politie
Hoe vaak in buurt gezien? . .
Vaak 7,4 8,9
Soms 22,5 36,4
Zelden 29,2 41,6
Nooit 38,8 13,1
Weet niet 2,1 .
Tevredenheid over functioneren in buurt indien gezien . .
(Zeer) tevreden 30,3 40,8
Niet tevreden, niet ontevreden 35,6 28,8
(Zeer) ontevreden 10,8 6,4
Geen oordeel 23,4 23,9

Net als de politie worden gemeentelijke handhavers vaker gezien in zeer sterk stedelijke buurten. Ook mensen die denken dat er veel criminaliteit in hun buurt plaatsvindt, zich vaker onveilig voelen, en vaker (sociale) buurtoverlast ervaren, geven relatief vaak aan handhavers in hun buurt te zien. Zij zijn echter doorgaans minder tevreden over het functioneren van de handhavers.

3.3Regionale verschillen

Functioneren politie in buurt

Bij de regionale eenheden van de politie loopt het percentage dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt uiteen van 34 procent in Zeeland – West-Brabant en Limburg tot 40 procent in Amsterdam.

3.3.1 Tevredenheid over functioneren politie in buurt - naar regionale eenheid, 2021 (% (zeer) tevreden)
2021
Amsterdam 39,8
Den Haag 39,3
Oost-Nederland 38,6
Oost-Brabant 36,9
Midden-Nederland 36,9
Noord-Nederland 36,7
Rotterdam 35,4
Noord-Holland 34,4
Limburg 33,8
Zeeland-West-Brabant 33,5

Het percentage dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt varieert van 30 procent in politiedistrict De Markiezaten tot 43 procent in IJsselland, Den Haag-West en Den Haag-Centrum. De politiedistricten in de 1e 20‑procentgroep met de laagste tevredenheidspercentages (van afgerond 30 tot 31 procent) zijn in volgorde van dalende tevredenheid: De Baronie, Parkstad-Limburg en De Markiezaten. De politiedistricten in de 5e 20‑procentgroep met de hoogste tevredenheidspercentages (van afgerond 41 tot 43 procent) zijn in volgorde van stijgende tevredenheid: Zoetermeer – Leidschendam/Voorburg, Amsterdam-Oost, Den Haag-Centrum, Den Haag-West en IJsselland.

3.3.2 Tevredenheid functioneren politie in buurt - naar politiedistrict, 2021
District (Zeer) tevreden
Fryslân 37,8
Groningen 35,7
Drenthe 36,5
Ijsselland 42,8
Twente 39,4
Noord- en Oost-Gelderland 38,5
Gelderland-Midden 37,8
Gelderland-Zuid 35,2
Gooi en Vechtstreek 35,1
Flevoland 39,0
Oost-Utrecht 36,1
Stad-Utrecht 38,9
West-Utrecht 35,2
Noord-Holland-Noord 33,8
Zaanstreek-Waterland 33,1
Kennemerland 36,0
Amsterdam-Centrum /-Noord 39,7
Amsterdam-Oost 42,5
Amsterdam-Zuid 39,6
Amsterdam-West 37,7
Den Haag-Centrum 42,7
Den Haag-West 42,8
Den Haag-Zuid 38,8
Zoetermeer - Leidschendam / Voorburg 40,5
Westland - Delft 37,5
Leiden - Bollenstreek 39,9
Alphen aan den Rijn - Gouda 36,6
Rijnmond-Noord 34,9
Rotterdam-Stad 37,0
Rijnmond-Oost 35,3
Rotterdam-Zuid 36,4
Rijnmond Zuid-West 33,0
Zuid-Holland-Zuid 36,9
Zeeland 36,5
De Markiezaten 30,0
De Baronie 31,4
Hart van Brabant 35,7
's-Hertogenbosch 36,7
Eindhoven 37,7
Helmond 36,3
Noord- en Midden-Limburg 35,9
Parkstad - Limburg 30,4
Zuid-West-Limburg 33,1
Zeehaven .
Infrastructuur .

Bij de basisteams loopt het percentage dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in de buurt uiteen van 27 procent in basisteam Dongemond tot 53 procent in Wassenaar (zie bijlagetabel II).

Zichtbaarheid politie in buurt

Het percentage dat (zeer) tevreden is over de zichtbaarheid van de politie loopt uiteen van 28 procent in de regionale eenheid Zeeland – West-Brabant tot 40 procent in de regionale eenheid Amsterdam.

3.3.3 Tevredenheid over zichtbaarheid politie in buurt - naar regionale eenheid, 2021 (% (zeer) tevreden)
2021
Amsterdam 39,6
Den Haag 34,6
Noord-Nederland 33,9
Oost-Nederland 33,3
Rotterdam 31,9
Midden-Nederland 31,4
Oost-Brabant 30,9
Noord-Holland 29,1
Limburg 28,7
Zeeland - West-Brabant 27,7

Bij de politiedistricten loopt het percentage dat (zeer) tevreden is over de zichtbaarheid van de politie uiteen van 24 procent in De Markiezaten tot 47 procent in Den Haag-Centrum. De politiedistricten in de 1e 20‑procentgroep met de laagste tevredenheidspercentages (van afgerond 24 tot 28 procent) zijn in volgorde van dalende tevredenheid: West-Utrecht, Rijnmond Zuid-West, De Baronie, Gooi en Vechtstreek, Parkstad-Limburg en De Markiezaten. De politiedistricten in de 5e 20‑procentgroep met de hoogste tevredenheidspercentages (van afgerond 44 en 47 procent) zijn in volgorde van stijgende tevredenheid: Amsterdam-Oost en Den Haag-Centrum.

3.3.4 Tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt - naar politiedistrict, 2021
District (Zeer) tevreden
Fryslân 33,9
Groningen 35,8
Drenthe 31,7
IJsselland 38,9
Twente 34,4
Noord- en Oost-Gelderland 30,8
Gelderland-Midden 32,7
Gelderland-Zuid 31,4
Gooi en Vechtstreek 25,5
Flevoland 34
Oost-Utrecht 28,9
Stad-Utrecht 40,1
West-Utrecht 28,2
Noord-Holland-Noord 29,3
Zaanstreek-Waterland 28,8
Kennemerland 28,9
Amsterdam-Centrum /-Noord 39,7
Amsterdam-Oost 43,7
Amsterdam-Zuid 39,8
Amsterdam-West 35,8
Den Haag-Centrum 47,1
Den Haag-West 39,7
Den Haag-Zuid 36,4
Zoetermeer - Leidschendam / Voorburg 32,6
Westland - Delft 32,7
Leiden - Bollenstreek 35,6
Alphen aan den Rijn - Gouda 29,4
Rijnmond-Noord 31,4
Rotterdam-Stad 39,5
Rijnmond-Oost 33,1
Rotterdam-Zuid 38,2
Rijnmond Zuid-West 26,9
Zuid-Holland-Zuid 30,8
Zeeland 29,7
De Markiezaten 23,8
De Baronie 26,1
Hart van Brabant 30,3
's-Hertogenbosch 29,4
Eindhoven 33,8
Helmond 30
Noord- en Midden-Limburg 29,4
Parkstad - Limburg 25,2
Zuid-West-Limburg 30,1
Zeehaven .
Infrastructuur .

Het percentage dat (zeer) tevreden is over de zichtbaarheid van de politie in de buurt is met 22 procent het laagst in basisteam Dongemond en met 52 procent het hoogst in basisteam Jan Hendrikstraat.

Tevredenheid functioneren gemeentelijke handhavers in buurt in zeventig-duizend-plus-gemeenten

In gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners is 32 procent (zeer) tevreden over het functioneren van gemeentelijke handhavers in de buurt. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (30 procent). Binnen de 52 zeventig-duizend-plus-gemeenten varieert het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het functioneren van gemeentelijke handhavers in de buurt van 22 in Sittard-Geleen tot 41 in Zwolle. 

Tevredenheid over functioneren gemeentelijke handhavers in buurt naar zeventig-duizend-plus-gemeente1), 2021
Gemeente (Zeer) tevreden
Alkmaar 32,1
Almelo 36,1
Almere 33,3
AlphenaandenRijn 32,8
Amersfoort 32,6
Amstelveen 31,9
Amsterdam 29,7
Apeldoorn 34,9
Arnhem 35,4
Breda 32,7
Delft 39,9
Deventer 37
Dordrecht 31
Ede 29,5
Eindhoven 33,5
Emmen 38,3
Enschede 29,2
Gouda 37,3
Groningen 34,3
Haarlem 33,9
Haarlemmermeer 32,9
Heerlen 23,8
Helmond 29,7
Hengelo 24,9
Hilversum 33,3
HoekscheWaard 23,6
Hoorn 32,2
Leeuwarden 33,4
Leiden 38,4
Leidschendam-Voorburg 28,2
Lelystad 33,2
Maastricht 29,9
Meierijstad 27,2
Nijmegen 36,1
Nissewaard 31,2
Oss 31,1
Purmerend 28,2
Roosendaal 31,1
Rotterdam 27,2
Schiedam 28
SGravenhage 31,1
SHertogenbosch 32,6
Sittard-Geleen 22,3
SudwestFryslan 38
Tilburg 32,1
Utrecht 32,7
Venlo 27,5
Vlaardingen 30
Westland 32,6
Zaanstad 30,7
Zoetermeer 36,5
Zwolle 40,5
1) De tevredenheid heeft betrekking op personen die aangeven gemeentelijke handhavers in de buurt (vaak, soms, zelden) te zien.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Math Akkermans

Elianne Derksen

Rianne Kloosterman

Elke Moons