Functioneren politie in algemeen

In hoofdstuk 3 stond het functioneren van de politie in de buurt centraal. In dit hoofdstuk gaat het over het functioneren van de politie in het algemeen. Hoe oordeelt de bevolking hierover? En in hoeverre bestaan er verschillen tussen bevolkingsgroepen en tussen regio’s?

4.1Tevredenheid met functioneren politie in het algemeen

Functioneren politie in het algemeen

Bijna de helft (49 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen, 9 procent is (zeer) ontevreden en 29 procent is niet tevreden en niet ontevreden. Ruim 10 procent zegt dit niet te kunnen beoordelen. Wanneer deze laatsten buiten beschouwing worden gelaten is 57 procent (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen en 11 procent (zeer) ontevreden.

4.1.1 Tevredenheid over functioneren politie in het algemeen, 2021 (%)
(Zeer) tevreden Niet tevreden, niet ontevreden (Zeer) ontevreden Geen oordeel
Totaal 49,3 28,6 9,2 12,9
Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen 56,7 32,8 10,5 .

Functioneren politie in het algemeen naar kenmerken

Mannen geven vaker dan vrouwen aan (zeer) tevreden te zijn over het functioneren van de politie in het algemeen. Hier speelt mee dat vrouwen vaker zeggen dit niet te kunnen beoordelen. Wanneer degenen zonder oordeel buiten beschouwing blijven, oordelen vrouwen juist iets vaker positief. 15- tot 45‑jarigen oordelen vaker positief over het algemene functioneren van de politie dan 45‑plussers. Het verschil tussen beide leeftijdsgroepen wordt kleiner als er rekening mee wordt gehouden dat 45‑plussers hier vaker geen oordeel over kunnen geven. Biseksuele vrouwen zijn iets minder vaak tevreden over het algemene functioneren van de politie dan homo- en biseksuele mannen en heteroseksuelen. Hoogopgeleiden zijn vaker tevreden dan middelbaar- en laagopgeleiden, en personen in een huishouden met een hoge welvaart vaker dan personen in de lagere welvaartsgroepen. Personen met een Nederlandse achtergrond zijn iets vaker tevreden dan personen met een westerse migratieachtergrond. De tevredenheid over het algemene functioneren van de politie verschilt niet of nauwelijks naar de stedelijkheidsgraad van de gemeente waar men woont.

4.1.2 Tevredenheid over functioneren politie in het algemeen naar kenmerken, 2021 (% (zeer) tevreden)
Totaal1) Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen
Totaal 49,3 56,7
Geslacht . .
Mannen 50,6 56
Vrouwen 48,2 57,4
Leeftijd . .
15 tot 25 jaar 56,9 62,8
25 tot 45 jaar 54,1 60,5
45 tot 65 jaar 45,7 52,4
65 jaar of ouder 43,6 53,5
Seksuele geaardheid . .
Hetero mannen 51,8 56,6
Hetero vrouwen 50,4 58,8
Homo's 52,6 57,3
Lesbiennes 47,6 53,9
Biseksuele mannen 51,3 55,2
Biseksuele vrouwen 45 50,9
Migratieachtergrond . .
Nederland 50 57
Westers 46,4 54,8
Niet-westers 48,1 56,3
Onderwijsniveau . .
Laag 47,8 55,8
Middelbaar 47,6 53,9
Hoog 53,2 60,2
Welvaart huishouden . .
1e 20%-groep (laagste welvaart) 48,4 56,1
2e 20%-groep 47,6 55
3e 20%-groep 48,5 55,7
4e 20%-groep 50,1 57
5e 20%-groep (hoogste welvaart) 51 58,4
Stedelijkheid gemeente . .
Zeer sterk stedelijk 50,1 57,2
Sterk stedelijk 49,2 56,2
Matig stedelijk 49,9 57,5
Weinig stedelijk 48,5 56,3
Niet stedelijk 48,7 56,4
1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen zijn in de percentering meegenomen.

Functioneren politie in het algemeen naar buurtoverlast en veiligheidsbeleving

De inschatting van de criminaliteit in de buurt, de onveiligheidsgevoelens en het ervaren van buurtoverlast hangen samen met de tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen. Mensen die denken dat er veel criminaliteit in hun buurt plaatsvindt, veel (sociale) buurtoverlast ervaren en zich vaker onveilig voelen zijn doorgaans minder vaak tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen. Zo is ruim 40 procent van de mensen die veel overlast in hun buurt ervaren (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in hun buurt, tegen ruim 50 procent van de mensen die niet met veel buurtoverlast te maken hebben. En van de personen die zich vaak onveilig voelen in de buurt is bijna 30 procent tevreden, van de personen die zich nooit onveilig voelen is ruim de helft dat. Wanneer de groep die geen oordeel heeft buiten beschouwing wordt gelaten, blijven deze patronen van verschillen in tevredenheid naar buurtoverlast en veiligheidsbeleving bestaan.

4.1.3 Tevredenheid over functioneren politie in het algemeen naar buurtoverlast en veiligheidsbeleving, 2021 (% (zeer) tevreden)
Totaal1) Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen
Totaal 49,3 56,7
Idee over hoeveelheid criminaliteit in buurt . .
Geen 56,9 67,3
Weinig 50,1 56,5
Veel 36,6 39,4
Onveiligheidsgevoelens in buurt . .
Nooit 51,9 59,6
Zelden 47,8 53,5
Soms 37,1 41,1
Vaak 26,6 29,3
Onveiligheidsgevoelens in het algemeen . .
Nooit 52,8 60,9
Zelden 52,5 58,8
Soms 40,6 45,5
Vaak 27,4 30,9
Ervaart veel sociale overlast in buurt 2) . .
Niet 51,0 59,0
Wel 37,6 41,2
Ervaart veel overlast in buurt 3) . .
Niet 54,4 63,3
Wel 43,3 49,0
1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen zijn in de percentering meegenomen.
2) Bij sociale overlast gaat het om het veel ervaren van minstens een van de volgende vormen van overlast in de buurt: ‘dronken mensen op straat’, ‘verwarde personen’, ‘drugsgebruik, bijv. op straat of bij coffeeshops’, ‘drugshandel’, ‘overlast door buurtbewoners’, ‘mensen die op straat worden lastiggevallen’ en ‘rondhangende jongeren'.
3) Bij overlast totaal gaat het om het veel ervaren van minstens een van de vormen van sociale overlast in de buurt, van fysieke verloedering (‘rommel op straat’, ‘vernield straatmeubilair, bijvoorbeeld vuilnisbakken of bankjes’, ‘bekladde muren of gebouwen’, ‘hondenpoep, bijvoorbeeld op de stoep of op grasveldjes’), van verkeersoverlast ('parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of te weinig plaatsen’, ‘te hard rijden’, ‘agressief verkeersgedrag’) of van milieuoverlast (‘overlast van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars’, ‘geluidsoverlast’, ‘stankoverlast’).

Functioneren politie in algemeen nader onderzocht

Door middel van stellingen over specifieke terreinen van het algemene functioneren van de politie is de tevredenheid hierover meer in detail onderzocht. De helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder is van mening dat de politie er alles aan zal doen om hen te helpen, als zij de politie echt nodig hebben. Ruim 40 procent vindt de politie makkelijk benaderbaar en vindt dat de politie rechtvaardig handelt. Ongeveer 30 procent is van mening dat sommige mensen in dezelfde situatie sneller door de politie worden aangehouden dan anderen. Het laagst is de waardering voor het informeren van de burger door de politie en voor de aanpak van de criminaliteit: minder dan 30 procent vindt dat de politie dit (goed) doet.

Uitgedrukt in een percentage van degenen die een oordeel kunnen geven over het functioneren van de politie in het algemeen vindt bijna 60 procent dat de politie er alles aan zal doen om hen te helpen, als zij de politie echt nodig hebben. Grofweg de helft van hen vindt dat de politie makkelijk te benaderen is en rechtvaardig handelt. Ruim 30 procent is van mening dat sommige mensen in dezelfde situatie sneller door de politie worden aangehouden dan anderen, dat de politie de burgers informeert, en dat de politie de criminaliteit goed aanpakt.

4.1.4 Stellingen over functioneren politie in het algemeen, 2021 (% (helemaal) mee eens)
Totaal1) Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen
Als je ze echt nodig hebt, zal de politie er alles aan doen om je te helpen. 49,8 57,2
De politie is makkelijk te benaderen. 44,5 51,1
De politie handelt rechtvaardig. 43,1 49,5
De politie biedt mij goede bescherming. 37,3 42,8
Sommige mensen worden in dezelfde situatie sneller door de politie aangehouden dan anderen. 30,4 34,9
De politie informeert de burgers. 27,8 31,9
De politie pakt de criminaliteit goed aan. 27,4 31,5
1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen zijn in de percentering meegenomen.

4.2Regionale verschillen

Het percentage dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in het algemeen varieert van 45 procent in de regionale eenheid Limburg tot 53 procent in de regionale eenheid Oost-Nederland. Ook in de regionale eenheid Den Haag is de tevredenheid over het algemene functioneren van de politie met 52 procent relatief hoog.

4.2.1 Tevredenheid over functioneren politie in het algemeen - naar regionale eenheid, 2021 (% (zeer) tevreden)
2021
Oost-Nederland 52,5
Den Haag 52,0
Oost-Brabant 50,3
Noord-Nederland 50,1
Midden-Nederland 49,8
Amsterdam 49,0
Noord-Holland 47,8
Rotterdam 46,6
Zeeland-West-Brabant 45,5
Limburg 44,7

Bij de politiedistricten loopt het percentage dat (zeer) tevreden is over het algemene functioneren van de politie uiteen van 41 procent in De Markiezaten en Parkstad-Limburg tot 55 procent in Westland – Delft en IJsselland. De Markiezaten en Parkstad-Limburg vormen de 1e 20‑procentgroep met de laagste tevredenheidspercentages. De politiedistricten in de 5e 20‑procentgroep met de hoogste tevredenheidspercentages (van afgerond 53 tot 55 procent) zijn in volgorde van stijgende tevredenheid: Stad-Utrecht, Twente, Leiden ‍–‍ Bollenstreek, Den Haag-West, IJsselland en Westland – Delft.

4.2.2 Tevredenheid functioneren politie in algemeen - naar politiedistrict, 2021
District (Zeer) tevreden
Fryslân 51,6
Groningen 49,6
Drenthe 48,8
IJsselland 54,8
Twente 53,7
Noord- en Oost-Gelderland 52,1
Gelderland-Midden 51,2
Gelderland-Zuid 50,9
Gooi en Vechtstreek 49,1
Flevoland 51,0
Oost-Utrecht 49,3
Stad-Utrecht 52,9
West-Utrecht 47,0
Noord-Holland-Noord 47,9
Zaanstreek-Waterland 44,7
Kennemerland 49,6
Amsterdam-Centrum /-Noord 48,4
Amsterdam-Oost 50,4
Amsterdam-Zuid 50,4
Amsterdam-West 46,6
Den Haag-Centrum 49,9
Den Haag-West 54,2
Den Haag-Zuid 47,9
Zoetermeer - Leidschendam / Voorburg 51,4
Westland - Delft 55,2
Leiden - Bollenstreek 54,0
Alphen aan den Rijn - Gouda 49,7
Rijnmond-Noord 46,1
Rotterdam-Stad 46,7
Rijnmond-Oost 48,1
Rotterdam-Zuid 45,6
Rijnmond Zuid-West 43,9
Zuid-Holland-Zuid 48,7
Zeeland 48,3
De Markiezaten 40,8
De Baronie 44,4
Hart van Brabant 47,5
's-Hertogenbosch 50,3
Eindhoven 52,1
Helmond 48,1
Noord- en Midden-Limburg 46,6
Parkstad - Limburg 41,1
Zuid-West-Limburg 44,5
Zeehaven .
Infrastructuur .

Bij de basisteams loopt het percentage dat (zeer) tevreden is over het functioneren van de politie in het algemeennoot1 uiteen van 39 procent in de basisteams Brunssum/Landgraaf en Roosendaal tot 61 procent in de basisteams Dronten/Noordoostpolder/Urk en Noordoost-Twente (zie bijlagetabel II).

Noten

Dit betreft de totale populatie van 15 jaar en ouder. Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen zijn in de percentering meegenomen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Math Akkermans

Elianne Derksen

Rianne Kloosterman

Elke Moons