Contact met politie

Dit hoofdstuk gaat over de contacten tussen burgers en politie. Hoe vaak, om welke redenen en op welke manier hebben Nederlanders contact met de politie? Zijn ze tevreden over dit contact? En, zo nee, wat zijn de redenen dat ze minder tevreden zijn? Deze en andere vragen worden hier beantwoord.

2.1Contact met politie en tevredenheid over contact

Een kwart van de Nederlanders heeft in de afgelopen 12 maanden een of meerdere keren contact gehad met de politie. Het gaat bij deze contacten bijvoorbeeld om een waarschuwing of bekeuring, een melding of aangifte van een delict, of zo maar een praatje met een agent op straat.

Van degenen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met de politie hadden bijna 8 op de 10 het laatste contact met de politie binnen de eigen gemeente. De meesten, 6 op de 10 hadden dit contact in de eigen buurt. Iets minder dan 2 op de 10 hadden het laatste contact elders in de eigen gemeente. Een vergelijkbaar percentage had het laatste contact buiten de eigen gemeente.

De tevredenheid over het laatste contact met de politie verschilt weinig naar de plaats waar dit plaatsvond. Ongeveer twee op de drie zijn (zeer) tevreden over dit contact, zowel in de eigen buurt, elders in de eigen gemeente als daarbuiten.

2.1.1 Contact met politie en tevredenheid contact, 2021 (%)
2021
Contact met politie in afgelopen 12 maanden, 24,8
waarvan:, .
Laatste contact Buiten eigen gemeente, Laatste contact 17,1
Laatste contact Binnen eigen gemeente, Laatste contact 78,4
Laatste contact waarvan:, Laatste contact .
Laatste contact In eigen buurt, Laatste contact 59,8
Laatste contact Elders in eigen gemeente , Laatste contact 18,7
(Zeer) tevreden
over
laatste contact
Totaal, (Zeer) tevreden
over
laatste contact
66,2
(Zeer) tevreden
over
laatste contact
Buiten eigen gemeente, (Zeer) tevreden
over
laatste contact
67,1
(Zeer) tevreden
over
laatste contact
Binnen eigen gemeente, (Zeer) tevreden
over
laatste contact
66,8
(Zeer) tevreden
over
laatste contact
waarvan:, (Zeer) tevreden
over
laatste contact
.
(Zeer) tevreden
over
laatste contact
In eigen buurt, (Zeer) tevreden
over
laatste contact
67,1
(Zeer) tevreden
over
laatste contact
Elders in eigen gemeente , (Zeer) tevreden
over
laatste contact
65,9

Mannen hebben vaker contact met de politie dan vrouwen. 65‑plussers hebben minder vaak contact dan jongere leeftijdsgroepen. Seksuele geaardheid speelt een weinig onderscheidende rol. Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak contact dan personen met een Nederlandse achtergrond. Personen in een huishouden met een lager welvaartsniveau hebben vaker contact dan personen in huishoudens met een hoger welvaartsniveau, en personen die in (zeer) sterk verstedelijkte gemeenten wonen hebben vaker contact dan personen in minder verstedelijkte gemeenten.

De tevredenheid over het politiecontact verschilt weinig naar geslacht, leeftijd en seksuele geaardheid. Personen met een westerse migratieachtergrond en vooral personen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn minder vaak tevreden over hun contact met de politie dan personen met een Nederlandse achtergrond. Personen in een huishouden met een hoger welvaartsniveau zijn vaker tevreden over het politiecontact dan personen in huishoudens met een lager welvaartsniveau, en personen die in minder verstedelijkte gemeenten wonen zijn vaker tevreden dan personen in (zeer) sterk verstedelijkte gemeenten.

2.1.2 Contact met politie en tevredenheid contact naar kenmerken, 2021 (%)
Contact gehad met politie in afgelopen 12 maanden (Zeer) tevreden over laatste contact met politie
Totaal -24,8 66,2
Geslacht . .
Mannen -26,8 65,1
Vrouwen -22,7 67,4
Leeftijd . .
15 tot 25 jaar -26,4 65,6
25 tot 45 jaar -28,2 66,4
45 tot 65 jaar -25,8 65,6
65 jaar of ouder -17,9 67,4
Seksuele geaardheid . .
Hetero mannen -27,4 66,2
Hetero vrouwen -23,3 69
Homo's -30,9 66,8
Lesbiennes -26,3 67,3
Biseksuele mannen -29,5 60,3
Biseksuele vrouwen -28,2 63,1
Migratieachtergrond . .
Nederland -25,3 67,8
Westers -24,5 62,5
Niet-westers -22,1 58,9
Onderwijsniveau . .
Laag -22,1 65,3
Middelbaar -26,5 66,3
Hoog -26 67,8
Welvaart huishouden . .
1e 20%-groep (laagste welvaart) -27,2 62,6
2e 20%-groep -25,6 64,8
3e 20%-groep -24,2 66,7
4e 20%-groep -24 68
5e 20%-groep (hoogste welvaart) -23,9 67,4
Stedelijkheid gemeente . .
Zeer sterk stedelijk -27,8 64,1
Sterk stedelijk -25,8 65,4
Matig stedelijk -22,7 68
Weinig stedelijk -22,4 68,3
Niet stedelijk -20,7 69,4

2.2Reden contact

Voor ruim de helft (55 procent) was een melding of aangifte de belangrijkste reden voor het laatste contact met de politie. Het gaat dan om bijvoorbeeld een melding van een verdachte situatie, misdrijf of overlast, of om een aangifte bij de politie. Bij 16 procent was handhaving de reden voor het laatste contact met de politie. Het gaat dan om een bekeuring of om een waarschuwing of controle door de politie. Bij 29 procent betrof het andere contacten met de politie zoals vragen om hulp, advies, informatie of een vergunning, of om sociaal contact/een praatje, of om andere niet nader genoemde contactredenen.

2.2.1 Reden contact met politie, 2021
2021
Handhaving 15,9
Melding/aangifte 55,2
Andere contacten 28,9

Over handhavingscontacten met de politie is de tevredenheid het laagst: 55 procent is hierover (zeer) tevreden en 23 procent (zeer) ontevreden. Over de contacten in verband met melding of aangifte is 64 procent (zeer) tevreden en 18 procent (zeer) ontevreden. Het hoogst is de tevredenheid over andere contacten met de politie. Hierover is 78 procent (zeer) tevreden en 8 procent (zeer) ontevreden.

2.2.2 Tevredenheid contact met politie naar reden contact, 2021 (%)
(Zeer) tevreden Niet tevreden/niet ontevreden (Zeer) ontevreden Geen antwoord
Handhaving 54,9 19,1 23,2 2,8
Melding/aangifte 63,5 18,3 17,5 0,7
Andere contacten 77,6 12,4 8,4 1,6

2.3Manier van contact

Ruim 45 procent zegt dat hun laatste contact met de politie persoonlijk was en ruim 40 procent geeft aan dat het een telefonisch contact was. De andere manieren van contact worden veel minder vaak genoemd: 8 procent had het laatste contact via internet, bijvoorbeeld via de website van de politie, 2 procent via sociale media, 1 procent op andere manieren bijvoorbeeld schriftelijk, en 0,4 procent via Burgernet.

2.3.1 Manier van contact met politie, 2021
2021
Persoonlijk 46,3
Telefonisch 42,0
Via Burgernet 0,4
Via sociale media op internet, bijv. Twitter of WhatsApp 2,3
Anders via internet, bijv. via de website van de politie 8,2
Andere manier, bijvoorbeeld schriftelijk 0,9

De tevredenheid is het grootst over de persoonlijke contacten: drie kwart was (zeer) tevreden over het laatste persoonlijke contact dat ze met de politie hadden. Elf procent was (zeer) ontevreden hierover. Van degenen die de laatste keer telefonisch contact hadden met de politie was ongeveer twee derde (zeer) tevreden, en van degenen die de laatste keer een ander soort contact hadden een kleine meerderheid van grofweg 50 á 60 procent. Alleen over andere contacten via internet, bijvoorbeeld via de website van de politie, was een minderheid van 44 procent (zeer) tevreden.

2.3.2 Tevredenheid contact met politie naar manier van contact, 2021 (%)
(Zeer) tevreden Niet tevreden, niet ontevreden (Zeer) ontevreden Geen antwoord
Persoonlijk 74,5 13,5 11,4 0,6
Telefonisch 64,5 17,6 17,4 0,5
Via Burgernet 55,8 27,7 14,9 1,5
Via sociale media op internet, bijv. Twitter of WhatsApp 60,7 18,0 19,5 1,7
Anders via internet, bijv. via de website van de politie 43,9 29,4 24,8 2,0
Andere manier, bijvoorbeeld schriftelijk 51,8 20,4 25,0 2,8

2.4Punten mindere tevredenheid contact

Van degenen die niet tevreden waren over hun laatste contact met de politie zeggen de meesten dat dit komt doordat de problemen niet opgelost werden (40 procent) of doordat de politie hen niet serieus nam of niet geïnteresseerd was (36 procent). Ongeveer 20 procent gaf als reden voor hun mindere tevredenheid op dat de politie hen te lang liet wachten, te laat was of niet kwam, of dat de politie hen achteraf niet of onvoldoende op de hoogte heeft gehouden.

2.4.1 Punten waarover minder tevreden in contact met politie, 20211) (% personen niet tevreden over bepaalde punten contact2))
2022
Problemen niet opgelost 39,6
Politie nam mij niet serieus of was niet geïnteresseerd 36,0
Politie liet me te lang wachten, was te laat of kwam niet 19,5
Politie heeft me achteraf niet of onvoldoende op de hoogte gehouden 18,5
Politie gaf onvoldoende informatie 12,4
Politie wilde geen aangifte opnemen 9,5
Politie discrimineerde 7,2
Het systeem om via internet aangifte te doen werkte niet of niet goed 3,2
Anders 20,6
1) Meerdere antwoorden mogelijk.
2) Het betreft personen die aangeven 'zeer ontevreden' of 'ontevreden' te zijn over bepaalde punten in hun laatste contact met de politie.

2.5Regionale verschillen

Het percentage dat (zeer) tevreden is over het laatste contact met de politie loopt uiteen van 63 procent in de regionale eenheid Amsterdam tot 70 procent in de regionale eenheid Oost-Nederland. Uit figuur 2.1.2 blijkt dat de tevredenheid over het politiecontact in minder verstedelijkte gebieden hoger is dan in meer verstedelijkte gebieden. Dit patroon is in grote lijnen zichtbaar in de tevredenheidspercentages van de regionale eenheden, maar er zijn ook uitzonderingen. Zo is de tevredenheid in het meer verstedelijkte Den Haag en Midden-Nederland relatief hoog, en in het minder verstedelijkte Zeeland – West-Brabant relatief laag.

2.5.1 Tevredenheid contact met politie - naar regionale eenheid, 2021 (% (zeer) tevreden)
2021
Oost-Nederland 69,5
Oost-Brabant 68
Noord-Nederland 67,8
Den Haag 66,9
Midden-Nederland 65,7
Noord-Holland 64,6
Limburg 64,6
Rotterdam 64,2
Zeeland-West-Brabant 64,1
Amsterdam 62,6

Bij de politiedistricten varieert het percentage dat (zeer) tevreden is over het politiecontact van 60 procent in Stad-Utrecht tot 71 procent in IJsselland. De politiedistricten in de 1e 20‑procentgroep met de laagste tevredenheidspercentages (van afgerond 60 tot 62 procent) zijn in volgorde van dalende tevredenheid: De Baronie, Amsterdam-West, Den Haag-Zuid, Amsterdam-Oost, Parkstad-Limburg, Rotterdam-Zuid en Stad-Utrecht. Het betreft op Parkstad-Limburg na allemaal politiedistricten in de vier grote steden. De politiedistricten in de 5e 20‑procentgroep met de hoogste tevredenheidspercentages (van afgerond 69 tot 71 procent) zijn in volgorde van stijgende tevredenheid: Noord- en Oost-Gelderland, Twente, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Zoetermeer – Leidschendam/Voorburg, West-Utrecht, Alphen aan den Rijn – Gouda, Eindhoven, Fryslân en IJsselland.

2.5.2 Tevredenheid contact met politie - naar politiedistrict, 2021
District (Zeer) tevreden
Fryslân 70,0
Groningen 65,7
Drenthe 67,7
IJsselland 71,1
Twente 69,0
Noord- en Oost-Gelderland 68,8
Gelderland-Midden 69,4
Gelderland-Zuid 69,3
Gooi en Vechtstreek 66,0
Flevoland 68,1
Oost-Utrecht 65,5
Stad-Utrecht 59,8
West-Utrecht 69,6
Noord-Holland-Noord 63,7
Zaanstreek-Waterland 62,6
Kennemerland 66,8
Amsterdam-Centrum /-Noord 64,4
Amsterdam-Oost 61,2
Amsterdam-Zuid 63,5
Amsterdam-West 61,8
Den Haag-Centrum 62,7
Den Haag-West 66,1
Den Haag-Zuid 61,4
Zoetermeer - Leidschendam / Voorburg 69,5
Westland - Delft 68,4
Leiden - Bollenstreek 66,2
Alphen aan den Rijn - Gouda 69,8
Rijnmond-Noord 63,4
Rotterdam-Stad 65,3
Rijnmond-Oost 68,1
Rotterdam-Zuid 60,4
Rijnmond Zuid-West 62,9
Zuid-Holland-Zuid 64,8
Zeeland 65,7
De Markiezaten 63,5
De Baronie 61,9
Hart van Brabant 65,3
's-Hertogenbosch 66,9
Eindhoven 70,0
Helmond 67,6
Noord- en Midden-Limburg 67,2
Parkstad - Limburg 60,5
Zuid-West-Limburg 63,8
Zeehaven .
Infrastructuur .

Bij de basisteams loopt het percentage dat (zeer) tevreden is over het politiecontact uiteen van 52 procent in basisteam Zuidoost-Bijlmermeer tot 79 procent in Dronten/Noordoostpolder/Urk en in Noordoost-Fryslân (zie bijlagetabel II).

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Math Akkermans

Elianne Derksen

Rianne Kloosterman

Elke Moons