Foto omschrijving: Stichting Wigwam organiseert vakanties, ingericht en aangepast voor mensen met een (ernstige) beperking. In het gezin van een kind met een (meervoudige) beperking is het dagelijks leven zelden alledaags

Werken in de jeugdzorg

Auteur: Willem Gielen

In de afgelopen jaren hebben werknemers in de jeugdzorg te maken met een toename van het aantal jongeren dat gebruik maakt van deze zorg. In dit hoofdstuk wordt daarom gekeken naar de werknemers in het brede jeugddomein. Het grootste deel van de werknemers in het brede jeugddomein is vrouw, relatief jong en hoogopgeleid. Ze werken meer uren per week dan gemiddeld in de bedrijfstak zorg en welzijn, en beschikken meestal over een vaste arbeidsrelatie. Werknemers in het brede jeugddomein zijn in iets mindere mate tevreden met hun werk, vinden hun werkdruk vaker te hoog en ervaren vaker agressie door cliënten of patiënten dan gemiddeld in de bedrijfstak zorg en welzijn.

11.1Inleiding

Het CBS publiceert halfjaarlijks cijfers over het aantal jongeren met jeugdzorg in Nederland. In 2021 ontvingen 461 duizend jongeren één of meerdere vormen van jeugdzorg. 450 duizend van hen ontvingen jeugdhulp, 31 duizend ontvingen een jeugdbeschermingsmaatregel (OTS of voogdij) en 8 duizend kregen een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd. Het aantal jongeren met jeugdzorg is met 21 procent gestegen ten opzichte van 2015. Rijk, gemeenten, aanbieders, professionals en cliënten (de zogenaamde vijfhoek) hebben met elkaar geconstateerd dat er hervormingen nodig zijn om te zorgen dat kinderen en gezinnen de juiste zorg op de juiste plek krijgen, om het stelsel zorginhoudelijk en organisatorisch te verbeteren en duurzaam houdbaar te maken.noot1 Enkele van de geconstateerde knelpunten in het jeugdstelsel liggen op het terrein van de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk wordt daarom nader ingegaan op het werken in het brede jeugddomein.

Werknemersenquête zorg en welzijn

Sinds 2019 brengt het CBS twee keer per jaar resultaten van de Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn naar buiten. Dit onderzoek wordt door het CBS uitgevoerd met financiering door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). De onderzoekspopulatie bestaat uit werknemers in de zorg- en welzijnsbedrijfstak. Er komen verschillende thema’s in de WNE aan bod, van arbeidskenmerken tot gezond en veilig werken. De meest recente meting waarover in dit hoofdstuk cijfers worden getoond komt uit het vierde kwartaal van 2021.

In het AZW-programma worden tien branches onderscheiden, waaronder jeugdzorg. In dit hoofdstuk worden cijfers gepresenteerd over werknemers die in de branche jeugdzorg werken, plus mensen uit de branches gehandicaptenzorg en de GGZ die aangeven jeugdhulp te verlenen. Dit wordt het brede jeugddomein genoemd. In het vierde kwartaal van 2021 werkten er ruim 66 duizend werknemers in het brede jeugddomein. Ook in andere branches in de zorg en welzijn zijn er werknemers die jeugdhulp verlenen. Omdat deze werknemers in de Werknemersenquête niet zijn gevraagd of ze jeugdhulp verlenen, worden deze hier buiten beschouwing gelaten. De resultaten dekken dus niet het gehele jeugddomein af. In dit hoofdstuk wordt het brede jeugddomein vergeleken met de bedrijfstak zorg en welzijn smal. Dat is de bedrijfstak zorg en welzijn, exclusief de branche kinderopvang.

11.2Werknemers in het brede jeugddomein

Merendeel werknemers in brede jeugddomein is vrouw

In het vierde kwartaal van 2021 was 84 procent van de werknemers in het brede jeugddomein vrouw en 16 procent man. Verder waren de meeste werknemers in het brede jeugddomein tussen de 25 en 35 jaar (31 procent) en 35 tot 45 jaar (25 procent). Van de 16- tot 25‑jarige werknemers had 87 procent in de voorgaande 12 maanden nog scholing gevolgd. Ruim drie kwart van de werknemers (76 procent) had een hoog onderwijsniveau, een vijfde (20 procent) een middelbaar onderwijsniveau en 4 procent een laag onderwijsniveau.

In vergelijking met alle werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn smal is de gemiddelde leeftijd in het brede jeugddomein lager, en hebben meer werknemers een hoog onderwijsniveau.

11.2.1 Werknemers (16 jaar of ouder) in de zorg en welzijn, 4e kwartaal 2021 (%)
categorie Brede jeugddomein Zorg en welzijn smal
Man 15,8 16,6
Vrouw 84,2 83,4
. .
16 tot 25 jaar 12,9 10,8
25 tot 35 jaar 30,9 22,2
35 tot 45 jaar 24,8 19,0
45 tot 55 jaar 16,7 21,7
55 tot 65 jaar 13,6 24,1
65 jaar of ouder 1,1 2,1
. .
Laag onderwijsniveau 3,7 11,8
Middelbaar onderwijsniveau 20,2 42,1
Hoog onderwijsniveau 75,7 45,0

Meer uren dan gemiddeld werkzaam

Werknemers in het brede jeugddomein werken over het algemeen minder lang in de bedrijfstak zorg en welzijn dan gemiddeld, en werken ook minder lang dan gemiddeld bij hun huidige werkgever. Zo waren werknemers in het brede jeugddomein gemiddeld 12,4 jaar werkzaam in de bedrijfstak zorg en welzijn, waarvan 7,2 jaar bij hun huidige werkgever. Bij alle werknemers in de zorg en welzijn was dat respectievelijk 16,0 en 10,2 jaar.

Verder werkten werknemers in het brede jeugddomein meer uren per week dan gemiddeld: 29,5 uren per week, tegenover 27,4 uren in de hele bedrijfstak. Drie kwart van de werknemers in het brede jeugddomein had een vast dienstverband. Dat is minder dan gemiddeld, al was het aandeel tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast dienstverband wel groter.

11.2.2 Werknemers (16 jaar of ouder) in de zorg en welzijn, 4e kwartaal 2021 (%)
contract Brede jeugddomein Zorg en welzijn smal
Vast dienstverband, met vaste uren 75,1 81,1
Tijdelijk met uitzicht op vast, met vaste uren 10,8 6,4
Tijdelijk dienstverband, met vaste uren 7,5 5,8
Oproep-, inval- of uitzendkracht 3,6 4,5
Tijdelijk of vast, zonder vaste uren 2,6 2,1
Onbekend 0,4 0,2

Zowel het gemiddeld lagere aantal werkzame jaren in de zorg en welzijn en bij de huidige werkgever, als het lagere percentage werknemers met een vast dienstverband in het brede jeugddomein, hebben deels te maken met de gemiddeld lagere leeftijd van werknemers die hier werkzaam zijn.

Jeugdzorgwerker meest voorkomend beroep

Van de werknemers in het brede jeugddomein gaf 84 procent aan in een cliëntgebonden beroep werkzaam te zijn. Dat is meer dan gemiddeld in de zorg en welzijn (76 procent). Cliëntgebonden beroepen zijn beroepen waarin werknemers rechtstreeks in contact komen met bijvoorbeeld cliënten, leerlingen of patiënten. Verder zei 6 procent van de werknemers in het brede jeugddomein werkzaam te zijn in een jeugdteam van de gemeente.

Jeugdzorgwerkers vormen met 17 procent van de werknemers met afstand de grootste beroepsgroep in het brede jeugddomein. Daarna volgen persoonlijk (9 procent), ambulant (8 procent) en thuisbegeleiders (7 procent).

11.2.3 Top 10 meest voorkomende beroepen in het brede jeugddomein, 4e kwartaal 2021 (%)
beroep voorkomen
Jeugdzorgwerker 16,8
Persoonlijk begeleider 8,7
Ambulant begeleider 7,7
Thuisbegeleider 7,4
(sociaal) Pedagogisch medewerker 6,5
Groeps- en woonbegeleider 4,7
Orthopedagoog 3,8
Gedragswetenschapper 3,7
Administratief personeel overig 3,5
Gezondheidszorgpsycholoog 3,2
84% van de werknemers in het brede jeugddomein had een cliëntgebonden beroep Buitenvorm Binnenvorm

Uitstroom van werknemers uit de zorg en welzijn

Eerder in 2022 heeft het CBS een analyse gemaakt op basis van de WNE, waarin met behulp van de Polisadministratie is gekeken naar de uitstroom van werknemers in de zorg welzijn. Daarbij ging het om uitstroom naar een andere werkgever binnen dezelfde branche, een andere werkgever in een andere branche binnen de zorg en welzijn of een andere werkgever buiten de bedrijfstak zorg en welzijn.noot2 Hieruit bleek dat werknemers in de jeugdzorg (excl. werknemers in andere branches die ook jeugdhulp verlenen) het meest van alle branches de zorg en welzijn verlaten. Ook is de jeugdzorg de enige branche waarin relatief veel werknemers naar een andere branche binnen de zorg en welzijn overstappen.

11.3Werkdruk en tevredenheid

Werkdruk in brede jeugddomein relatief hoog

49 procent van de werknemers in het brede jeugddomein vond haar of zijn werkdruk in het vierde kwartaal van 2021 (veel) te hoog. Precies de helft beoordeelde de werkdruk als goed, en één procent gaf aan dat de werkdruk (veel) te laag is. Daarmee ervaren deze werknemers hun werkdruk vaker als (veel) te hoog dan gemiddeld in de bedrijfstak zorg en welzijn smal, waar dit 43 procent was. De door werknemers in het brede jeugddomein ervaren werkdruk is sinds het tweede kwartaal van 2019 niet veel veranderd, al wijkt het vierde kwartaal 2020 hiervan wel af, toen werknemers vaker aangaven dat hun werkdruk goed is.

11.3.1 Niveau ervaren werkdruk van werknemers (16 jaar of ouder) in het brede jeugddomein, 4e kwartaal 2021 (%)
kwartaal (veel) Te laag Goed (veel) Te hoog
2e kwartaal 2019 1,7 48,1 50,2
4e kwartaal 2019 0,8 49,1 50,2
4e kwartaal 2020 2,6 54,2 43,2
2e kwartaal 2021 1,9 48,9 49,1
4e kwartaal 2021 0,8 50,1 49,0

Werknemers zijn ook gevraagd naar hun oordeel over de ontwikkeling van de werkdruk in het afgelopen jaar (figuur 11.3.2). Hieruit bleek dat in het vierde kwartaal van 2021 64 procent van de werknemers in het brede jeugddomein van mening was dat de werkdruk in het afgelopen jaar is toegenomen. Volgens 32 procent is deze gelijk gebleven, en 3 procent gaf aan dat de werkdruk is afgenomen. Onder werknemers in de zorg en welzijn was dat respectievelijk 67, 29 en 4 procent.

11.3.2 Ontwikkeling ervaren werkdruk van werknemers (16 jaar of ouder) in het brede jeugddomein, 4e kwartaal 2021 (%)
kwartaal Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen
2e kwartaal 2019 68,1 28,7 3,1
4e kwartaal 2020 60,5 33,6 6,0
4e kwartaal 2021 64,4 32,4 3,3
64% van de werknemers in het brede jeugddomein was van mening dat de werkdruk in het afgelopen jaar is toegenomen Buitenvorm Binnenvorm

Drie kwart werknemers in brede jeugddomein tevreden met werk

In het vierde kwartaal van 2021 was drie kwart van de werknemers in het brede jeugddomein (zeer) tevreden met haar of zijn werk. Dat was onder alle werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn met 77 procent wat hoger. De arbeidstevredenheid in het brede jeugddomein in het vierde kwartaal van 2021 was lager dan in het tweede kwartaal van 2020, toen deze piekte met 81 procent.

66 procent van de werknemers in het brede jeugddomein was tevreden met de organisatie waar ze werken. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde onder werknemers in de zorg en welzijn. Daarmee is de tevredenheid met de organisatie bij werknemers in het brede jeugddomein ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 (63 procent) en het vierde kwartaal 2020 (65 procent) toegenomen.

11.3.3 Tevredenheid van werknemers (16 jaar of ouder) in de zorg en welzijn (% (zeer) tevreden)
kwartaal Brede jeugddomein Zorg en welzijn smal
Tevredenheid met werk . .
2e kwartaal 2019 76,9 77,8
4e kwartaal 2019 79,2 77,7
4e kwartaal 2020 80,6 80,9
2e kwartaal 2021 78,9 80,8
4e kwartaal 2021 75,1 76,8
Tevredenheid met organisatie . .
2e kwartaal 2019 62,6 62,5
4e kwartaal 2020 65,4 70,8
4e kwartaal 2021 65,8 66,3

Er is ook een aantal stellingen die te maken hebben met de tevredenheid over een aantal specifieke aspecten van het werk voorgelegd. Zo gaven werknemers in het brede jeugddomein met 65 procent het vaakst aan dat ze het (helemaal) eens zijn met de stelling dat ze zichzelf kunnen ontplooien en ontwikkelen op het werk. Aan de andere kant was met 31 procent een relatief klein aandeel het (helemaal) eens met de stellingen dat ze voldoende betaald krijgen voor het werk dat ze doen, en dat er voldoende tijd is om cliënten of patiënten goed te verzorgen.

In vergelijking met het totaal van de bedrijfstak zorg en welzijn, zeiden werknemers in het brede jeugddomein vaker voldoende tijd te hebben om hun cliënten of patiënten persoonlijke aandacht te geven. Ook gaven ze vaker dan gemiddeld aan voldoende betaald te krijgen voor het werk dat ze doen. Ze vinden wel wat minder vaak dan gemiddeld dat ze voldoende tijd hebben om cliënten of patiënten goed te verzorgen.

11.3.4 Tevredenheid met aspecten van het werk van werknemers (16 jaar of ouder) in de zorg en welzijn, 4e kwartaal 2021 (% (zeer) tevreden)
aspect Brede jeugddomein Zorg en welzijn smal
Ik kan mij ontplooien/ontwikkelen in mijn werk 65,4 60,3
Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn leidinggevende 52,8 55,9
Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn organisatie bij de uitvoering van mijn werk 52,0 51,9
Ik heb voldoende tijd om mijn patiënten/cliënten persoonlijke aandacht te geven 39,9 33,6
Ik krijg voldoende betaald voor het werk dat ik doe 31,4 28,0
Ik heb voldoende tijd om mijn patiënten/cliënten goed te verzorgen 31,0 34,0

Samenhang werkdruk en tevredenheid met werk

Werknemers in het brede jeugddomein die hun werkdruk als goed ervaren waren aanzienlijk vaker (zeer) tevreden met hun werk (88 procent) dan werknemers die hun werkdruk (veel) te laag of te hoog vinden (respectievelijk 61 en 62 procent). Om te onderzoeken in hoeverre de werkdruk van werknemers in het brede jeugddomein een rol speelt bij de tevredenheid met het werk is een logistische regressieanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre de ervaren werkdruk samenhangt met de tevredenheid met het werk, rekening houdend met de andere kenmerken van werknemers. Naast werkdruk zijn daarbij de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en onderwijsniveau toegevoegd. Verder is ook rekening gehouden met een aantal baankenmerken: het aantal jaar dat men werkzaam is in de bedrijfstak zorg en welzijn en bij de organisatie, de arbeidsduur in uren per week, of iemand een vaste of flexibele arbeidsrelatie heeft en of men in een cliëntgebonden beroep werkt.

In tabel 11.3.5 zijn de belangrijkste resultaten van deze analyse weergegeven; dat is voor ieder kenmerk een odds rationoot3 uit het logistisch regressiemodel. Op basis hiervan kan worden geconstateerd dat geslacht, leeftijd en onderwijsniveau niet heel erg sterk samenhangen met de tevredenheid met het werk. Dat geldt ook voor de vijf arbeidskenmerken, deze hangen niet significant samen met de tevredenheid met het werk. Werkdruk wel, dit is met afstand het sterkst gerelateerd aan de tevredenheid met het werk. Werknemers die hun werkdruk (veel) te hoog vinden, hadden in het vierde kwartaal van 2021 een aanzienlijk lagere kans om (zeer) tevreden te zijn met het werk dan werknemers die hun werkdruk als goed beoordeelden.

11.3.5Tevredenheid met werk van werknemers in het brede jeugddomein, 4e kwartaal 2021
  Odds ratio
Man (ref: vrouw) 0,630
Leeftijd (ref: 16 tot 25 jaar)  
25 tot 35 jaar 0,454*
35 tot 45 jaar 0,452
45 tot 55 jaar 0,734
55 tot 65 jaar 0,631
65 jaar of ouder 1,310
Hoogst behaalde onderwijsniveau (ref: laag)  
Middelbaar 1,289
Hoog 1,771
Onbekend 0,635
Aantal jaren werkzaam in sector zorg en welzijn 0,995
Aantal jaren werkzaam bij huidige werkgever 1,003
Gemiddelde arbeidsduur in uren per week 1,023
Vaste arbeidsrelatie (ref: flexibele arbeidsrelatie) 1,393
Cliëntgebonden beroep (ref: geen cliëntgebonden beroep) 1,108
Werkdruk (ref: goed)  
(Veel) te laag 0,223
(Veel) te hoog 0,192***
Constant 3,715
N (ongewogen) 669
Pseudo R2 (Nagelkerke) 0,163

Afhankelijke variabele: tevredenheid met werk. 1: (zeer) tevreden, 0: neutraal of (zeer) ontevreden.

*=p<.05; **=p<.01; ***= p<.001.

11.4Agressie

Ervaren agressie in brede jeugddomein afgenomen

Van de werknemers in het brede jeugddomein zei 74 procent in het vierde kwartaal van 2021 weleens te maken te hebben gehad met agressie op het werk door cliënten of patiënten in de afgelopen 12 maanden. Dat is hoger dan gemiddeld onder werknemers in de zorg en welzijn, waar 64 procent weleens te maken kreeg met agressie door cliënten of patiënten. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 is die groep wel kleiner geworden in het brede jeugddomein, toen rapporteerde nog 81 procent van de werknemers in de afgelopen 12 maanden weleens met agressie te maken te hebben gekregen.

29 procent van de werknemers zei in het vierde kwartaal van 2021 weleens te maken hebben gehad met agressie op het werk door leidinggevenden of collega’s in de afgelopen 12 maanden. Dat was iets lager dan gemiddeld in de zorg en welzijn (31 procent), en ook iets lager dan in het tweede kwartaal van 2019, toen 31 procent van de werknemers in het brede jeugddomein dit rapporteerde.

11.4.1 Ervaren agressie op de werkvloer in afgelopen 12 maanden van werknemers (16 jaar of ouder) in de zorg en welzijn, 4e kwartaal 2021 (%)
sector kwartaal Door patiënten of cliënten Door leidinggevenden of collega's
Brede
jeugddomein
2e kwartaal 2019, Brede
jeugddomein
80,6 31,0
Brede
jeugddomein
4e kwartaal 2020, Brede
jeugddomein
75,4 27,9
Brede
jeugddomein
4e kwartaal 2021, Brede
jeugddomein
74,1 29,4
Zorg en
welzijn smal
2e kwartaal 2019, Zorg en
welzijn smal
66,5 33,9
Zorg en
welzijn smal
4e kwartaal 2020, Zorg en
welzijn smal
65,1 30,2
Zorg en
welzijn smal
4e kwartaal 2021, Zorg en
welzijn smal
64,0 31,4

Agressie op het werk kan bijvoorbeeld fysieke of verbale agressie zijn, maar ook pesten, bedreiging, seksuele intimidatie of discriminatie. In het brede jeugddomein werd verbale agressie door cliënten of patiënten met 67 procent van de werknemers veruit het vaakst gerapporteerd. Seksuele intimidatie is de enige vorm van agressie door cliënten of patiënten die in het brede jeugddomein (10 procent) minder vaak werd gerapporteerd dan gemiddeld in de zorg en welzijn (13 procent). Pesten werd in het brede jeugddomein met 22 procent het vaakst ervaren van de vormen van agressie door leidinggevenden of collega’s. Daarna kwamen verbale agressie (11 procent) en discriminatie (10 procent).

11.4.2 Ervaren agressie op de werkvloer in afgelopen 12 maanden van werknemers (16 jaar of ouder) in de zorg en welzijn, 4e kwartaal 2021 (%)
ervaring Brede jeugddomein Zorg en welzijn smal
Door cliënten of patiënten . .
Verbale agressie 67,4 55,4
Pesten 30,4 23,3
Bedreiging of intimidatie 22,0 11,1
Seksuele intimidatie 10,1 13,4
Discriminatie 19,0 14,2
Fysieke agressie 34,7 25,0
Door leidinggevenden of collega's . .
Verbale agressie 11,4 15,3
Pesten 22,2 20,7
Bedreiging of intimidatie 4,9 3,2
Seksuele intimidatie 3,2 3,4
Discriminatie 9,6 6,5
Fysieke agressie 2,2 3,3

Kwart geeft aan dat agressie is toegenomen

Een kwart van de werknemers in het brede jeugddomein zei in het vierde kwartaal van 2021 dat de agressie door cliënten of patiënten is toegenomen in de afgelopen 12 maanden. Volgens 47 procent was deze gelijk gebleven en 2 procent was van mening dat deze is afgenomen. Ruim een kwart van de respondenten weigerde deze vraag te beantwoorden. Dat is meer dan bij bijvoorbeeld de vraag over de ervaren agressie, die door vrijwel geen respondenten werd geweigerd te beantwoorden. Gemiddeld in de bedrijfstak zorg en welzijn smal weigerde 35 procent de vraag over de ontwikkeling van agressie door cliënten of patiënten te beantwoorden.

Agressie op het werk door leidinggevenden of collega’s was volgens 5 procent van de werknemers in het brede jeugddomein toegenomen, 44 procent zei dat deze gelijk is gebleven en 3 procent zei dat deze is afgenomen. Bijna de helft (48 procent) weigerde deze vraag te beantwoorden.

11.4.3 Ervaren ontwikkeling van agressie in afgelopen 12 maanden van werknemers (16 jaar of ouder) in de zorg en welzijn, 4e kwartaal 2021 (%)
dader sector Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Weigert
Door patiënten of cliënten Brede jeugddomein, Door patiënten of cliënten 24,6 46,5 2,5 26,4
Door patiënten of cliënten Zorg en welzijn smal, Door patiënten of cliënten 26,6 36,2 2,1 35,1
Door leidinggevenden of collega’s Brede jeugddomein, Door leidinggevenden of collega’s 5,3 43,9 3,1 47,7
Door leidinggevenden of collega’s Zorg en welzijn smal, Door leidinggevenden of collega’s 6,3 37,7 3,3 52,6

11.5Begrippen

Jeugdhulp

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jeugdbescherming

Een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jeugdreclassering

Een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien gewenst kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat.

Noten

Odds laten een kansverhouding zien: de kans dat iets gebeurt, afgezet tegen de kans dat dat niet gebeurt. De odds ratio is dan weer de verhouding tussen twee odds voor die gebeurtenis. In tabel 11.3.5 betekent een odds ratio van bijvoorbeeld 3, dat de odds dat iemand (zeer) tevreden is met het werk drie keer zo groot zijn als de odds dat hij of zij dat niet is. Met andere woorden, hoe groter de odds ratio, hoe groter de kans dat iemand tevreden is met het werk.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

1. Inleiding

Ruud van Herk (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

2. Jongeren in Nederland

Dominique van Roon

3. Jeugdzorg en Veilig Thuis

Brigitta Struijkenkamp

4. Opgroeien in ongelijke omstandigheden

Kai Gidding

5. School

Kiki van Neden, Robbert Molenaar

6. Werk

Harry Bierings

7. Middelengebruik en leefstijlkenmerken bij jongeren

Kim Knoops

8. Criminaliteit

Rob Kessels, Elianne Derksen

9. Jongeren in Caribisch Nederland

Carel Harmsen, Susanne Loozen, Mark Ramaekers

10. Welzijn van jongvolwassenen

Moniek Coumans

11. Werken in de Jeugdzorg

Willem Gielen

12. Met hart en ziel kwetsbare jeugdgroepen helpen staat onder druk

Jan Hendriks (Communicatie- en tekstbureau Blitz)

Redactie

Linda Fernandez Beiro

Astrid Pleijers

Jannes de Vries

Robert de Vries

Eindredactie

Karolien van Wijk

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 9 november 2022

De cijfers in figuur 6.1.3 waren niet op het juiste peilmoment berekend. In de longread en de PDF is de figuur 6.1.3 aangepast met de juiste cijfers.