Foto omschrijving: Twee mannen achter de computer in Caribisch Nederland

Jongeren in Caribisch Nederland

Auteurs: Carel Harmsen, Mark Ramaekers

Op 1 januari 2021 woonden er bijna 7 duizend 0- tot 25‑jarigen in Caribisch Nederland: 27 procent van de bevolking. Op Bonaire woonde in 2021 56 procent van de jongeren bij beide ouders en ruim één kwart bij één ouder. Op Sint Eustatius woonde bijna 40 procent bij beide ouders en ruim 40 procent bij één ouder. Op Saba woonde de helft van de jongeren bij beide ouders en ruim een kwart bij één ouder. De meerderheid van de scholieren op Bonaire en Saba wil na het afstuderen het liefst naar Nederland of de Verenigde Staten verhuizen.

9.1Jongeren naar leeftijd

Begin 2021 telde Bonaire 5,7 duizend jongeren van 0 tot 25 jaar. Dat zijn er bijna duizend meer dan in 2011. In relatieve zin nam het percentage jongeren af, van 30 procent in 2011 naar 26 procent in 2021. Het aandeel 4- tot 12‑jarigen is ten opzichte van 2011 juist toegenomen.

9.1.1 Bonaire, jongeren naar leeftijd, 1 januari
leeftijd 2011 2021
0 tot en met 4 jaar 782 908
5 tot en met 11 jaar 1575 2001
12 tot en met 17 jaar 1226 1401
18 tot en met 24 jaar 1191 1425

Aantal jongeren op Sint Eustatius en Saba

Begin 2021 telde Sint Eustatius 907 jongeren van 0 tot 25 jaar, 29 procent van de totale bevolking. Begin 2011 ging het om bijna 1 100 jongeren (28 procent). De afname van het absolute aantal jongeren komt grotendeels door het in 2015 en 2016 opschonen van de bevolkingsadministratie op Sint Eustatius. Daarbij is het aantal inwoners van Sint Eustatius in de leeftijdsgroep 20 tot 25 jaar naar beneden bijgesteld.

Op 1 januari 2021 woonden op Saba 484 jongeren, 25 procent van de totale bevolking. Dat zijn er 130 minder dan begin 2011, toen bedroeg het aandeel jongeren 31 procent. Dit is volledig toe te schrijven aan de afname van het aantal 18- tot 25‑jarigen. Deze afname komt grotendeels door het vanaf 2018 beter bijhouden van de bevolkingsadministratie op Saba. Het gaat met name om studenten uit Noord-Amerika die Saba hebben verlaten, maar nog niet waren uitgeschreven.

27% van de inwoners van Caribisch Nederland was jonger dan 25 jaar begin 2021 Buitenvorm Binnenvorm

9.2Jongeren naar huishoudens­samenstelling

Begin 2020 woonde ruim de helft van de jongeren in Caribisch Nederland bij beide ouders. 28 procent van de kinderen woonde bij één ouder. 7 procent woonde zelfstandig, al dan niet samen met een partner en/of kind. De rest van de jongeren in Caribisch Nederland, 11 procent, was overig lid van een huishouden. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld inwonen met hun partner (en eventuele kinderen) bij hun ouders, ingetrokken zijn bij een zelfstandig wonende broer of zus, of bij een oom of tante wonen.

56 procent van de jongeren op Bonaire woonde begin 2020 bij beide ouders. 26 procent van de jongeren woonde bij één ouder. Beide percentages zijn sinds 2012 toegenomen met respectievelijk 4 en 3 procentpunt. Begin 2020 woonde 11 procent als overig lid van een huishouden, dit percentage is met 5 procentpunt afgenomen sinds 2012.

9.2.1 Bonaire, jongeren naar plaats in het huishouden, 1 januari
situatie 2012 2020
Kind bij 2 ouders 2585 3097
Kind bij 1 ouder 1156 1444
Overig lid van een huishouden 829 619
zelfstandig wonend 457 399

Jongeren op Sint Eustatius en Saba naar huishoudsamenstelling

Begin 2020 woonden op Sint Eustatius iets meer jongeren bij één ouder (43 procent) dan bij beide ouders(39 procent). Het percentage jongeren dat bij één ouder woont is sinds 2012 toegenomen met 14 procentpunt. 13 procent van de jongeren maakt deel uit van een overig huishouden. Dit percentage is afgenomen met 8 procentpunt sinds 2012. De veranderingen in de huishoudsamenstelling zijn deels veroorzaakt door opschoningen van de bevolkingsadministratie die tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2020 hebben plaatsgevonden.

Op Saba woonde begin 2020 de helft van de jongeren bij beide ouders en 28 procent bij één ouder. Beide percentages zijn toegenomen sinds 1 januari 2012, met respectievelijk 9 en 13 procentpunt. Het absolute aantal jongeren dat met 2 ouders samenleeft is gelijk gebleven en het aantal dat met één ouder samenwoont is licht gestegen. 9 procent van de jongeren was alleenstaand. Dat is een afname van 14 procentpunt ten opzichte van 2012. Dit is grotendeels veroorzaakt door opschoningen van de bevolkingsadministratie die tussen 2012 en 2020 hebben plaatsgevonden, waarbij studenten afkomstig uit Noord-Amerika die het eiland inmiddels hebben verlaten zijn uitgeschreven.

9.3Emigratie van jongeren in 2020

De gevolgen van de coronapandemie zijn goed zichtbaar in het gedaalde aantal jongvolwassen (18–24 jaar) emigranten in 2020. Er vertrokken minder jongvolwassenen naar een van de andere landen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten, in de grafieken afgekort als CAS). Vanuit Bonaire en Saba vertrokken in 2020 ook minder mensen naar Europees Nederland. Het gaat hier vaak om jongvolwassenen die voor hun opleiding naar Europees Nederland vertrekken en naderhand weer naar éen van de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden terugkeren. Op Saba betreft het ook emigratie van naar de VS en naar Canada terugkerende studenten van de Saba University School of Medicine.

9.3.1 Bonaire, migratie van jongeren naar herkomst- en bestemmingsland
gebied 2020 Gemiddelde 2015 tot en met 2019
Herkomstland . .
CAS 165 107
Europees Nederland 206 185
Noord-Amerika 8 9
Rest van de wereld 63 113
Bestemmingsland . .
CAS 21 44
Europees Nederland 226 263
Noord-Amerika 4 3
Rest van de wereld 15 29

De immigratie van jongvolwassenen laat een wisselend beeld zien. Op Bonaire vestigden zich vanuit Curaçao het afgelopen jaar anderhalf keer zoveel jongvolwassenen als in de voorgaande vijf jaar. Sinds 2017 is emigratie naar Curaçao gehalveerd. Vanuit Europees Nederland was de instroom van migranten in 2020 hoger dan gemiddeld in de vijf jaren ervoor. Die laatste groep betreft grotendeels in Europees Nederland geboren personen. De instroom uit andere landen was lager dan in de jaren ervoor.

9.3.2 Saba, buitenlandse migratie van jongeren naar herkomst- en bestemmingsland
gebied 2020 Gemiddelde 2015 tot en met 2019
Herkomstland . .
CAS 5 9
Europees Nederland 6 7
Noord-Amerika 19 78
Rest van de wereld 8 12
Bestemmingsland . .
CAS 2 6
Europees Nederland 7 14
Noord-Amerika 10 43
Rest van de wereld 3 4

De instroom vanuit Noord-Amerika op Saba is sterk teruggelopen. De voornaamste reden daarvoor is dat de Saba University School of Medicine in 2020 alleen online lessen aanbood, waardoor aanzienlijk minder studenten dan in andere jaren uit de Verenigde Staten en Canada naar Saba kwamen.

9.3.3 Sint Eustatius, buitenlandse migratie van jongeren naar herkomst- en bestemmingsland
regio 2020 Gemiddelde 2015 tot en met 2019
Herkomstland . .
CAS 18 24
Europees Nederland 8 17
Noord-Amerika 1 2
Rest van de wereld 11 19
Bestemmingsland . .
CAS 4 26
Europees Nederland 32 26
Noord-Amerika 0 4
Rest van de wereld 4 9

De immigratie van jongvolwassenen op Sint Eustatius is met ruim een derde afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De daling van de immigratie is breed gespreid over een aantal landen, maar er kwamen vooral minder migranten uit Europees Nederland en de Dominicaanse Republiek.

9.4Geboorten in 2020

Op Bonaire en Sint Eustatius vallen in 2020 de hogere geboortecijfers op. Naar de reden hiervan is geen onderzoek gedaan. Wel hebben vrouwen die gingen bevallen vanwege coronamaatregelen meer dan in andere jaren hun kind op Bonaire of Sint Eustatius zelf gekregen.

9.4.1 Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder, Bonaire
leeftijd Gemiddelde 2015 tot en met 2019 2020
15 tot 20 7.6 11
20 tot 25 38.6 31
25 tot 30 51.6 67
30 tot 35 52.8 64
35 tot 40 33.0 38
40 tot 45 9.4 16
45 tot 50 0.4 1

In 2020 zijn op Bonaire 228 kinderen geboren, tegen gemiddeld 192 in de jaren 2015 tot en met 2019. Vooral meer vrouwen van 25 jaar en ouder kregen een kind. Onder de 20- tot 25‑jarigen nam het aantal geboorten af.

Het aantal geboorten op Sint Eustatius was hoog vergeleken met voorgaande jaren: 50 in 2020 tegen 30 in 2019 en gemiddeld 31 in de periode 2016 tot en met 2019. Dit komt doordat dertigers op Sint Eustatius meer kinderen hebben gekregen. Op Saba werden 11 kinderen geboren, net zo veel als in 2019, maar minder dan het gemiddelde van 2015 tot en met 2019.

9.5Onderwijsniveau en arbeidsdeelname

Helft jongeren in Caribisch Nederland volgt opleiding

In 2020 had van de in Caribisch Nederland wonende jongeren van 15 tot 25 jaar 54 procent een laag, 40 procent een middelbaar en 5 procent een hoog onderwijsniveau. Het onderwijsniveau verschilde per eiland. Op Sint Eustatius was de groep jongeren met een laag onderwijsniveau (82 procent) naar verhouding het grootst, op Bonaire het percentage middelbaar opgeleiden (45 procent). Het percentage hoogopgeleiden op Saba was met 22 procent relatief hoog, dit komt omdat op Saba een medische universiteit is gevestigd.

9.5.1 Hoogst behaalde onderwijsniveau jongeren van 15 tot 25 jaar, 2020 (%)
eiland Laag onderwijsniveau Middelbaar onderwijsniveau Hoog onderwijsniveau Weet ik niet
Bonaire 50 45 4 1
St. Eustatius 82 14 2 3
Saba 47 31 22 0
Bron: CBS, Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland, 2020

Veel jongeren in deze leeftijdsgroep volgen nog een opleiding en zullen nog een diploma op een hoger niveau halen. Op alle drie de eilanden volgde in 2020 ongeveer de helft van de jongeren op de eilanden een opleiding.

Bijna helft vo- en mbo-scholieren Bonaire en Saba wil vervolgopleiding doen

Na het behalen van hun diploma wil bijna de helft van de 11- tot 18-jarige scholieren op Bonaire (46 procent) en Saba (48 procent) in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs nog een opleiding volgen. Een kleiner deel wil werken of een eigen bedrijf starten.noot1

9.5.2 Liefst doen na opleiding, scholieren vo en mbo, 11 tot 18 jaar, 2020 (%)
Na opleiding Bonaire Saba
Opleiding volgen 46 48
Werken 15 16
Eigen bedrijf starten 13 20
Anders 9 5
Nog onbekend 18 10
Bron: CBS, Scholierenonderzoek Caribisch Nederland, 2020

De leerlingen zien hun toekomst niet per se op Bonaire of Saba. Na hun opleiding wil 37 procent van de leerlingen op Bonaire het liefst naar Nederland en 22 procent naar de Verenigde Staten; 17 procent blijft liever op Bonaire. Van de scholieren op Saba wil 9 procent op het eiland blijven, 34 procent wil naar Nederland en 29 procent naar de VS.

41,3% van de jongeren in Caribisch Nederland had in 2020 betaald werk Buitenvorm Binnenvorm

4 op 10 jongeren in Caribisch Nederland werkte in 2020

Veel jongeren in Europees Nederland hebben naast hun studie een bijbaan. Jongeren in Caribisch Nederland hebben minder vaak een bijbaan dan jongeren in Europees Nederland. Een groot deel van de jongeren in Caribisch Nederland was in 2020 niet aan het werk en geeft het volgen van een opleiding of studie als reden om niet te kunnen werken. Van de jongeren van 15 tot 25 jaar had 41,3 procent in 2020 wel betaald werk. De arbeids­participatie was met 42,7 procent het hoogst op Bonaire, gevolgd door Saba (41,7 procent) en Sint Eustatius (32,1 procent). Van de jongeren die werkten, wilde het grootste deel meer uren werken.

9.5.3 Binding met de arbeidsmarkt van jongeren van 15 tot 25 jaar, 2020 (%)
eiland Werkzaam (wil niet meer werken) Werkzaam (wil meer werken) Niet-werkzaam vanwege opleiding Niet-werkzaam vanwege overige redenen
Bonaire 11 32 42 15
St. Eustatius 9 23 55 13
Saba 4 37 28 30
Bron: CBS, Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland, 2020

Van de werkzame jongeren van 15 tot 25 jaar in Caribisch Nederland had 72 procent een voltijdbaan, 23 procent een grote deeltijdbaan van 20 tot 35 uur en 5 procent een kleinere deeltijdbaan van minder dan 20 uur per week. Iets meer dan de helft (51 procent) had een tijdelijk dienstverband, 45 procent werkte in een vast dienstverband en 5 procent als zelfstandige. Vanwege te kleine aantallen is deze informatie niet voor alle eilanden afzonderlijk beschikbaar.

9.6Begrippen

Beroepsbevolking

Personen:

  • die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
  • die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Caribisch Nederland

De benaming van de Nederlandse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

CAS

Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Emigratie

Verhuizing van personen naar het buitenland.

Europees Nederland

Het Europese deel van Nederland is een aanduiding die wordt gebruikt voor het deel van Nederland dat in Europa is gelegen. Dit ter onderscheiding van Caribisch Nederland dat in het Caribisch gebied ligt.

Geboorteland

Het land waar iemand geboren is.

Huishouden

Particulier of institutioneel huishouden.

Huishoudinkomen (laag/hoog huishoudinkomen zoals in dit hoofdstuk gebruikt)

Het betreft het huishoudinkomen van het huishouden waar de jongvolwassene toe behoorde voordat Caribisch Nederland voor Europees Nederland werd verruild. De grens tussen een laag en een hoog inkomen ligt voor Bonaire op 16 duizend US dollar en voor Saba en Sint Eustatius op 18 duizend US dollar.

Institutioneel huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om personen in instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, die daar in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.

Nettoarbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).

Niet-beroepsbevolking

Personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Onderwijsniveau

De plaats in de indeling van opleidingen naar niveau volgens de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) van het CBS. Dit niveau wordt bepaald door de minimale onderwijsloopbaan die nodig is om de opleiding met succes te kunnen volgen, de duur van de opleiding en de toegang die de opleiding biedt aan vervolgonderwijs.

Overig lid van een huishouden

Een persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt aan ouder(s) van de referentiegroepen, broer(s) of zus(sen) van de referentiepersoon of anderszins met het huishouden verbonden personen.

Particulier huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften

Tijdelijk dienstverband

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Vast dienstverband

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba

De voormalig Nederlandse Antillen en Aruba bestaan uit de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen. Sinds die datum is Aruba een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen ontbonden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sindsdien uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.

9.7Meer informatie en literatuur

Meer informatie

Cijfers over jongeren in huishoudens in Caribisch Nederland naar leeftijd zijn te vinden op Jeugdmonitor StatLine.

Cijfers over de stand van de bevolking op 1 januari in Caribisch Nederland zijn te vinden op StatLine.

Cijfers over de bevolkingsontwikkeling van jongeren op Caribisch Nederland zijn te vinden op StatLine.

Cijfers over huishoudens in Caribisch Nederland zijn te vinden in de volgende maatwerktabellen.

Cijfers over schoolbeleving en toekomstplannen van scholieren in het vo en mbo op Bonaire en Saba zijn te vinden op Jeugdmonitor StatLine.

Cijfers over de arbeidsdeelname van jongeren in Caribisch Nederland zijn te vinden op Jeugdmonitor StatLine.

Cijfers over de binding met de arbeidsmarkt van jongeren in Caribisch Nederland zijn te vinden op Statline.

Literatuur

CBS (18 maart 2020). Van Caribisch Nederland naar Europees Nederland voor studie. CBS Nieuwsbericht.

CBS (12 mei 2020). In 2020 meer kinderen geboren in Caribisch Nederland. CBS Nieuwsbericht.

Noten

Deze cijfers zijn afkomstig uit het Scholierenonderzoek Caribisch Nederland 2020. Voor Sint Eustatius zijn geen cijfers beschikbaar vanwege een te grote non-respons.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

1. Inleiding

Ruud van Herk (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

2. Jongeren in Nederland

Dominique van Roon

3. Jeugdzorggebruik en meldingen kindermishandeling 2020

Rudi Bakker

4. Opgroeien in bijstand

Daniël Herbers en Kai Gidding

5. School

Marijke Hartgers en Kiki van Neden

6. Werk

Willem Gielen

7. Middelengebruik en gezondheid

Kim Knoops

8. Veiligheid

Michelle van Rosmalen, Lisanne Jong en Willem Gielen

9. Jongeren in Caribisch Nederland

Carel Harmsen en Mark Ramaekers

10. Welzijn van jongeren

Moniek Coumans

11. Kinderrechten

Kinderrechtencollectief

12. Gemeenten

Jan Hendriks (Communicatie- en tekstbureau Blitz)

Redactie

Linda Fernandez Beiro

Brigitte Hermans

Astrid Pleijers

Martijn Souren

Eindredactie

Karolien van Wijk