Foto omschrijving: Een jong meisje staat in Philipsburg Sint Maarten op straat.

Jongeren in Caribisch Nederland

Auteurs: Suzanne Loozen, Carel Harmsen, Mark Ramaekers

Op 1 januari 2020 woonden er bijna 7 duizend 0- tot 25‑jarigen in Caribisch Nederland. Dat komt neer op 27 procent van de bevolking. Op Bonaire woonde 56 procent van de jongeren bij beide ouders en ruim één kwart bij één ouder. Op Sint Eustatius woonde bijna 40 procent bij beide ouders en ruim 40 procent bij één ouder. Op Saba woonde de helft van de jongeren bij beide ouders en ruim een kwart bij één ouder.

9.1Jongeren naar leeftijd

Begin 2020 telde Bonaire 5,6 duizend jongeren van 0 tot 25 jaar. Dat zijn er 556 meer dan in 2012. In relatieve zin was sprake van een afname van het aandeel jongeren, van 30 procent in 2012 naar 27 procent in 2020. Het aandeel 4- tot 12‑jarigen is ten opzichte van 2012 toegenomen; het aandeel van alle andere leeftijdscategorieën is licht gedaald.

9.1.1 Jongeren (0 tot 25 jaar) op Bonaire, 1 januari (%)
jaar 0 tot 4 jaar 4 tot 12 jaar 12 tot 18 jaar 18 tot 25 jaar
2012 16 33 25 26
2020 15 35 24 25

Aantal jongeren op Sint Eustatius en Saba

Begin 2020 telde Sint Eustatius 908 jongeren van 0 tot 25 jaar, 29 procent van de totale bevolking. Begin 2012 ging het nog om bijna 1 100 jongeren (28 procent). De afname van het absolute aantal jongeren hangt grotendeels samen met het opschonen van de bevolkingsadministratie op Sint Eustatius. Daardoor is het aantal inwoners van Sint Eustatius naar beneden bijgesteld.

Op 1 januari 2020 woonden op Saba 484 jongeren, 25 procent van de totale bevolking. Dat zijn er ruim 100 minder dan begin 2012, toen bedroeg het aandeel jongeren nog 31 procent. Dit is volledig toe te schrijven aan de afname van het aantal 18- tot 25‑jarigen. Deze afname hangt grotendeels samen met het opschonen van de bevolkingsadministratie op Saba. Het gaat met name om studenten uit Noord-Amerika die inmiddels Saba hebben verlaten, maar eerder nog niet waren uitgeschreven. Door deze personen alsnog uit te schrijven uit de bevolkingsadministratie is het aantal inwoners van Saba naar beneden bijgesteld.

5 561 jongeren tot 25 jaar telde Bonaire op 1 januari 2020 Buitenvorm Binnenvorm

9.2Jongeren naar huishouden

Begin 2020 woonde ruim de helft van de jongeren in Caribisch Nederland bij beide ouders. 28 procent van de kinderen woonde bij één ouder. 7 procent woonde zelfstandig, al dan niet samen met een partner en/of kind. De rest van de jongeren in Caribisch Nederland maakte deel uit van een overig huishouden. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld inwonen met hun partner (en eventuele kinderen) bij hun ouders, ingetrokken zijn bij een zelfstandig wonende broer of zus of bij een oom of tante wonen.

Begin 2020 woonde 56 procent van de jongeren op Bonaire bij beide ouders. Daarnaast woonde 26 procent van de jongeren bij één ouder. Beide aandelen zijn sinds 2012 toegenomen met respectievelijk 5 en 3 procentpunten. Begin 2020 woonde 11 procent in een overig huishouden. Dit aandeel is met 6 procentpunten afgenomen sinds 2012.

9.2.1 Jongeren (0 tot 25 jaar) op Bonaire naar huishoudsamenstelling, 1 januari (%)
jaar Kind bij 2 ouders Kind bij 1 ouder Alleenstaand Partner in paar Alleenstaand ouder Overig
2012 51,4 23,0 4,2 3,8 0,9 16,7
2020 55,7 26,0 3,4 2,9 0,7 11,3

Jongeren op Sint Eustatius en Saba naar huishoudsamenstelling

Begin 2020 woonden op Sint Eustatius iets meer jongeren bij één ouder dan bij beide ouders, respectievelijk 43 en 39 procent. Het aandeel jongeren dat bij één ouder woont is sinds 2012 toegenomen met 14 procentpunten. 13 procent van de jongeren maakt deel uit van een overig huishouden. Dit aandeel is afgenomen met 8 procentpunten sinds 2012. De veranderingen in de huishoudsamenstelling hangen deels samen met opschoningen van de bevolkingsadministratie die tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2020 hebben plaats gevonden.

Op Saba woonde begin 2020 de helft van de jongeren bij beide ouders en 28 procent bij één ouder. Beide aandelen zijn toegenomen sinds 1 januari 2012, met respectievelijk 9 en 13 procentpunten. Het aandeel alleenstaande jongeren bedroeg 9 procent. Dat is een afname van 14 procentpunten ten opzichte van 2012. Dit hangt grotendeels samen met de opschoningen van de bevolkingsadministratie die tussen 2012 en 2020 hebben plaatsgevonden, waarbij studenten afkomstig uit Noord-Amerika het eiland inmiddels hebben verlaten zijn uitgeschreven.

43% van de jongeren tot 25 jaar op Sint Eustatius woonde bij één ouder Buitenvorm Binnenvorm

9.3Studie in Europees Nederland

Tussen 2013 en 2017 vertrokken 392 jongvolwassenen die geboren zijn op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba van Caribisch naar Europees Nederland. Dat komt neer op bijna de helft van deze groep jongeren. Van de groep die naar Europees Nederland ging, deed twee derde dat voor een studie. Jongeren van wie de ouders een hoog huishoudinkomen hebben, gingen relatief vaak studeren in Europees Nederland.

Tussen 2013 en 2017 verruilden 306 op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen Bonaire voor Europees Nederland. Dat is iets minder dan de helft van deze groep jongeren van 17 tot 26 jaar. Twee derde van de jongeren die naar Europees Nederland vertrok, deed dit om een opleiding te volgen. Jongeren die de oversteek naar Europees Nederland maakten, hadden vaker ouders met een hoog huishoudinkomen dan jongeren die op Bonaire bleven, respectievelijk 62 en 51 procent. Dat geldt nog wat sterker voor jongeren die naar Europees Nederland gingen om een opleiding te volgen.

9.3.1 Emigratie van Bonaire naar Europees Nederland van 17- tot en met 25-jarigen 1) naar huishoudinkomen, 2013-2017 (%)
emigratie Hoog inkomen Laag inkomen
Totaal geëmigreerd 62 38
Geëmigreerd voor studie 65 35
Niet geëmigreerd 51 49
1)Geboren in de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba.

Tussen 2013 en 2017 vertrokken 65 op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen van 17 tot 26 jaar van Sint Eustatius naar Europees Nederland. Dat is ongeveer 70 procent van deze groep jongeren. Van de jongeren die vertrokken, deed ruim twee derde dat om er een opleiding te volgen. De jongeren die naar Europees Nederland vertrokken voor het volgen van een opleiding, hadden net wat vaker een hoog huishoudinkomen dan jongeren die op Sint Eustatius bleven, respectievelijk 50 en 48 procent. Dat geldt niet voor jongeren die de overtocht naar Europees Nederland ook vanwege een andere reden maakten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bij Sint Eustatius om kleine aantallen jongeren gaat.

9.3.2 Emigratie van Sint Eustatius naar Europees Nederland van 17- tot en met 25-jarigen 1) naar huishoudinkomen, 2013-2017 (% )
emigratie Hoog inkomen Laag inkomen
Totaal geëmigreerd 46 54
Geëmigreerd voor studie 50 50
Niet geëmigreerd 48 52
1)Geboren in de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba.

Tussen 2013 en 2017 vertrokken vanuit Saba 21 op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen van 17 tot 26 jaar naar Europees Nederland. Dat is ruim 30 procent van deze groep jongeren. Van de jongeren die naar Europees Nederland vertrokken, deed ruim de helft dat om er een opleiding te volgen. De jongeren die in Europees Nederland een opleiding gingen volgen, hadden vaker een hoog huishoudinkomen dan degenen die op Saba bleven, respectievelijk 64 en 50 procent. Dat geldt nog wat sterker voor jongvolwassenen die ook om andere redenen naar Europees Nederland toekwamen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bij Saba om kleine aantallen jongeren gaat.

9.3.3 Emigratie van Saba naar Europees Nederland van 17- tot en met 25-jarigen 1) naar huishoudinkomen, 2013-2017 (% )
emigratie Hoog inkomen Laag inkomen
Totaal geëmigreerd 71 29
Geëmigreerd voor studie 64 36
Niet geëmigreerd 50 50
1)Geboren in de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba.

Onderwijsniveau en arbeidsdeelname jongeren

De cijfers in dit kader zijn afkomstig van het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland 2018 en zijn in het Jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor meer uitgebreid beschreven. Nieuwe cijfers (over 2020) zijn op zijn vroegst in april 2021 beschikbaar.

In 2018 was 44 procent van jongeren op Saba hoogopgeleid

In 2018 had van de in Caribisch Nederland wonende jongeren van 15 tot 25 jaar 46 procent een laag, 47 procent een middelbaar en 6 procent een hoog onderwijsniveau. Het onderwijsniveau verschilde per eiland. Op Sint Eustatius was de groep jongeren met een laag onderwijsniveau (67 procent) naar verhouding het grootst. Op Saba vormden hoogopgeleide jongeren juist de meerderheid met 44 procent. Daar woonden relatief veel hoogopgeleide Amerikanen en Canadezen die studeerden aan de Saba University School of Medicine. Op Bonaire en Sint Eustatius was het percentage hoogopgeleiden relatief klein.

Veel jongeren volgden in 2018 nog onderwijs. Op Sint Eustatius was dat om 55 procent, op Bonaire 56 procent. Vergeleken met deze twee eilanden was het aandeel onderwijsvolgende jongeren op Saba met 65 procent relatief groot. Dit heeft te maken met de daar aanwezige universiteit.

44 procent van de jongeren in Caribisch Nederland had betaald werk

Onderwijsvolgende jongeren in Caribisch Nederland hadden in 2018 veel minder vaak dan jongeren in Europees Nederland een bijbaan naast de studie. Een groot deel van de jongeren in Caribisch Nederland was dan ook niet aan het werk en gaf het volgen van een opleiding of studie als reden om niet te kunnen werken. Bijna 45 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar had in 2018 wel betaald werk. De arbeidsparticipatie was met 46 procent het hoogst in Bonaire, gevolgd door Saba (45 procent) en Sint Eustatius (35 procent).

Van de werkzame jongeren van 15 tot 25 jaar in Caribisch Nederland had twee derde een voltijdbaan, een kwart een grote deeltijdbaan van 20 tot 35 uur en 1 op de 10 een kleinere deeltijdbaan van minder dan 20 uur per week. Bijna de helft werkte in een tijdelijk dienstverband, 44 procent in een vast dienstverband en 9 procent werkte als zelfstandige. Vanwege te kleine aantallen is deze informatie niet voor alle eilanden afzonderlijk beschikbaar.

9.4Begrippen

Caribisch Nederland

De benaming van de Nederlandse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Emigratie

Verhuizing van personen naar het buitenland.

Europees Nederland

Het Europese deel van Nederland is een aanduiding die wordt gebruikt voor het deel van Nederland dat in Europa is gelegen. Dit ter onderscheiding van Caribisch Nederland dat in het Caribisch gebied ligt.

Geboorteland

Het land waar iemand geboren is.

Huishouden

Particulier of institutioneel huishouden.

Institutioneel huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om personen in instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, die daar in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.

Huishoudinkomen (laag/hoog huishoudinkomen zoals in dit hoofdstuk gebruikt)

Het betreft het huishoudinkomen van het huishouden waar de jongvolwassene toe behoorde voordat Caribisch Nederland voor Europees Nederland werd verruild. De grens tussen een laag en een hoog inkomen ligt voor Bonaire op 16 duizend US dollar en voor Saba en Sint Eustatius op 18 duizend US dollar.

Overig lid van een huishouden

Een persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt aan ouder(s) van de referentiegroepen, broer(s) of zus(sen) van de referentiepersoon of anderszins met het huishouden verbonden personen.

Particulier huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.

Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba

De voormalig Nederlandse Antillen en Aruba bestaan uit de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen. Sinds die datum is Aruba een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen ontbonden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sindsdien uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.

9.5Meer informatie en literatuur

Meer informatie

Cijfers over jongeren in huishoudens in Caribisch Nederland naar leeftijd zijn te vinden in Jeugdmonitor StatLine.

Cijfers over de stand van de bevolking op 1 januari in Caribisch Nederland zijn te vinden in StatLine.

Cijfers over de bevolkingsontwikkeling van jongeren op Caribisch Nederland zijn te vinden in StatLine.

Cijfers over huishoudens in Caribisch Nederland zijn te vinden in de volgende maatwerktabellen.

Cijfers over de arbeidsdeelname van jongeren in Caribisch Nederland zijn te vinden in Jeugdmonitor StatLine

Literatuur

CBS (18 maart 2020). Van Caribisch Nederland naar Europees Nederland voor studie. CBS nieuwsbericht.

CBS (12 mei 2020). Bevolking Caribisch Nederland in 2019 met ruim 800 toegenomen. CBS nieuwsbericht.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

1. Inleiding

Ruud van Herk (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

2. Jongeren in Nederland

Dominique van Roon

3. Ontwikkeling van de jeugdzorg 2015–2019

Rudi Bakker

4. Opgroeien in bijstand

Daniël Herbers

5. School

Brigitta Struijkenkamp en Marijke Hartgers

6. Werk

Willem Gielen

7. Middelengebruik en gezondheid

Christianne Hupkens

8. Criminaliteit

Lisanne Jong en Willem Gielen

9. Jongeren in Caribisch Nederland

Suzanne Loozen, Carel Harmsen en Mark Ramaekers

10. Welzijn van jongeren

Moniek Coumans

11. Trends in gebruik speciale onderwijsvoorzieningen

Tom van Yperen, Afke Donker en Chaja Deen (Nederlands Jeugdinstituut)

12. Gemeenten zien meer beleidseffecten

Jaap van Sandijk (Freelance journalist)

Redactie

Astrid Pleijers

Martijn Souren

Robert de Vries

Linda Fernandez Beiro

Eindredactie

Karolien van Wijk