Jongeren met jeugdhulp

In 2019 kregen bijna 424 duizend jongeren jeugdhulp in natura. In 2018 waren dit er bijna 411 duizend, een stijging van 3,2 procent. De meeste jongeren, 89,9 procent, kregen jeugdhulp zonder verblijf. Dat wil zeggen dat zij niet op de locatie van de jeugdhulpaanbieder overnachtten. Ruim 24 duizend jongeren kregen in 2019 zowel jeugdhulp met als jeugdhulp zonder verblijf. Dit is mogelijk als de zorg gedurende het jaar wijzigt of als de jongere bij de ene jeugdhulpaanbieder verblijft en tegelijkertijd ook hulp krijgt van een andere jeugdhulpaanbieder.

1.0.1 Jongeren met jeugdhulp1)
Zonder verblijf 380850
Zowel zonder als met verblijf 24130
Met verblijf 18845
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

De meeste jongeren met jeugdhulp in 2019, 69 procent, ontvingen ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder en bijna 19 procent kreeg jeugdhulp van het wijk- of buurtteam van de gemeente. De stijging van het aantal jongeren in 2019 ten opzichte van 2018 betrof alle vormen van jeugdhulp zonder verblijf, behalve jeugdhulp uitgevoerd door het wijk- of buurtteam. Deze vorm van jeugdhulp daalde met 3,5 procent.

1.0.2 Jongeren zonder verblijf1) (x 1 000)
2019* 2018 2017 2016
Totaal
zonder
verblijf
404,98 392,035 379,79 358,125
Ambulant 293,985 281,505 281,51 269,055
Netwerk
jongere
79,765 73,23 58,005 59,155
Wijkteam 79,435 82,345 81,635 62,13
Daghulp 29,14 28,16 27,33 25,55
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

Bijna 43 duizend jongeren kregen in 2019 jeugdhulp met verblijf. Dat is 10 procent van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren ruim 21,5 duizend jongeren in een pleeggezin opgenomen. Ruim 5,5 duizend waren ondergebracht in gezinsgerichte opvang, dat waren er 10 procent minder dan in 2018. Ruim 2,5 duizend jongeren hadden een gesloten plaatsing en bijna 18 duizend jongeren kregen een andere vorm van jeugdhulp met verblijf (figuur 1.0.3).

1.0.3 Jongeren met verblijf1) (x 1 000)
2019* 2018 2017 2016
Totaal
met verblijf
42,975 42,77 46,185 43,79
Pleegzorg 21,525 20,74 21,96 21,365
Gezinsgericht 5,55 6,165 5,325 5,06
Gesloten
plaatsing
2,55 2,565 2,65 2,53
Overig 17,92 18,15 21,785 19,875
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

1.19,6 procent van de Nederlandse jongeren ontvangt jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor personen tot 18 jaar, behalve bij pleegzorg. Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen, indien zij dat wensen, tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp worden voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Van alle ruim 4,4 miljoen jongeren in de leeftijd tot en met 22 jaar kreeg 9,6 procent jeugdhulp in 2019. Als de groep van 18 tot en met 22 jaar buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 12,2 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode.

1.1.1Jeugdhulp naar demografische kenmerken van de jongere, 2019*1)

Totaal jongeren in Nederland
(op 1 januari 2019)
Jongeren met jeugdhulp
totaal zonder verblijf met verblijf
  aantal
Totaal 4 435 985 423 825 404 980 42 975
Geslacht        
Jongens 2 268 975 239 235 229 460 23 005
Meisjes 2 167 010 184 590 175 520 19 970
Leeftijd in klassen        
0 tot en met 3 jaar 687 235 28 985 26 930 3 360
4 tot en met 11 jaar 1 472 970 214 175 208 460 14 515
12 tot en met 17 jaar 1 197 550 167 850 159 075 22 145
18 tot en met 22 jaar 1 078 230 12 820 10 515 2 955
(Migratie)achtergrond        
Nederlands 3 246 785 317 225 304 680 29 905
Overig westers 386 020 32 600 30 875 3 780
Niet-westers 803 180 74 000 69 430 9 290

Bron:CBS

1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere vormen van jeugdhulp komen meerdere malen in de tabel voor.

1.2Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes

In 2019 ontvingen veel meer jongens dan meisjes jeugdhulp. Dit gold zowel voor jeugdhulp met verblijf als voor jeugdhulp zonder verblijf. In totaal kregen ruim 185 duizend meisjes en 239 duizend jongens jeugdhulp. Het aandeel meisjes met jeugdhulp zonder verblijf is sinds 2016 toegenomen van 42 naar 44 procent in 2019. Het aandeel meisjes met jeugdhulp met verblijf bleef stabiel rond 46 procent (figuur 1.2.1).

1.2.1 Jongeren naar geslacht1) (%)
Jongens Meisjes
Nederland . .
2019* 51 49
2018 51 49
2017 51 49
2016 51 49
Totaal jeugdhulp . .
2019* 56 44
2018 57 43
2017 57 43
2016 58 42
Zonder verblijf . .
2019* 57 43
2018 57 43
2017 58 42
2016 58 42
Met verblijf . .
2019* 54 46
2018 54 46
2017 54 46
2016 54 46
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.3Jeugdhulpjongeren met verblijf ouder dan jongeren zonder verblijf

De helft van alle jongeren met jeugdhulp was tussen 4 en 11 jaar oud, 214 duizend in 2019. Dat komt overeen met 14,5 procent van alle kinderen in Nederland in deze leeftijdsklasse. Bijna 168 duizend jongeren van 12 tot en met 17 jaar ontvingen jeugdhulp, dit is 14 procent van alle Nederlandse jongeren in deze leeftijdscategorie. Er is een groot verschil in leeftijd per hulpvorm. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf was 58,1 procent jonger dan 12 jaar, bij jeugdhulp met verblijf was 41,6 procent jonger dan 12 jaar. Het aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf is toegenomen van 4 procent in 2016 naar 7 procent in 2019. Vooral het aantal jongeren met pleegzorg nam in deze leeftijdscategorie sterk toe, van 540 in 2018 naar 1 175 in 2019.

1.3.1 Jongeren naar leeftijd1) (%)
0-3 jaar 4-11 jaar 12-17 jaar 18 jaar en ouder
Nederland . . . .
2019* 20 44 36 0
2018 20 44 36 0
2017 20 44 36 0
2016 20 44 36 0
Totaal jeugdhulp . . . .
2019* 7 51 40 3
2018 7 50 40 3
2017 7 50 40 3
2016 6 51 40 3
Zonder verblijf . . . .
2019* 7 51 39 3
2018 7 51 39 3
2017 7 51 40 3
2016 6 52 40 3
Met verblijf . . . .
2019* 8 34 52 7
2018 9 34 52 5
2017 8 35 52 5
2016 9 35 52 4
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Bij Nederland is de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder weggelaten omdat slechts een klein deel van deze jongeren jeugdhulp ontvangt.

1.4Jeugdhulpjongeren met verblijf hebben vaker een migratieachtergrond dan jongeren zonder verblijf

Van de 424 duizend jongeren met jeugdhulp in 2019 hadden 317 duizend (74,8 procent) een Nederlandse achtergrond, 74 duizend (17,5 procent) een niet-westerse en bijna 33 duizend (7,7 procent) een westerse migratieachtergrond. Zij vormen op dit punt een redelijke afspiegeling van alle jongeren in Nederland. Van hen heeft 73,2 procent een Nederlandse achtergrond en heeft 18,1 procent een niet-westerse en 8,7 procent een westerse migratieachtergrond.

Jongeren die jeugdhulp met verblijf ontvingen, hadden relatief vaker een migratieachtergrond. Van hen had 21,6 procent een niet-westerse en 8,8 procent een westerse migratieachtergrond.

1.4.1 Jongeren naar migratieachtergrond1) (%)
Nederlands Overig westers Niet-westers
Nederland . . .
2019* 73,2 8,7 18,1
2018 73,7 8,4 17,8
2017 74,3 8,2 17,5
2016 75 8 17
Totaal jeugdhulp . . .
2019* 74,8 7,7 17,5
2018 75 7,5 17,5
2017 75,3 7,3 17,3
2016 76,4 7,2 16,4
Zonder verblijf . . .
2019* 75,2 7,6 17,1
2018 75,4 7,4 17,1
2017 75,8 7,3 17
2016 77 7,1 15,9
Met verblijf . . .
2019* 69,6 8,8 21,6
2018 69,2 8,6 22,2
2017 69,3 8,5 22,3
2016 69 8,6 22,5
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.5Acht procent jeugdhulpontvangers ook in jeugdbescherming

Bijna 89 procent van de jongeren met jeugdhulp in 2019 ontving daarnaast geen andere vorm van jeugdzorg. Ongeveer 7,5 procent van de jongeren kreeg naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en 1 150 jongeren kregen zowel jeugdhulp als jeugdbescherming en jeugdreclassering (tabel 1.5.1). Bij 3 395 jongeren was naast jeugdhulp ook een jeugdreclasseringsmaatregel van kracht (0,8 procent).

Jongeren kunnen pas vanaf 12 jaar een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen en jeugdbescherming houdt op zodra de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt.

1.5.1Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering naar leeftijdscategorie, 2019*1)

  Totaal 0 tot en met 3 jaar 4 tot en met 11 jaar 12 tot en met 17 jaar 18 tot en met 22 jaar
  aantal jongeren
Alleen jeugdhulp 387 680 25 120 199 555 151 135 11 870
Alleen jeugdbescherming 8 125 1 590 3 560 2 970  
Alleen jeugdreclassering 4 365     1 975 2 390
Jeugdhulp en jeugdbescherming 31 605 3 865 14 620 13 115  
Jeugdhulp en jeugdreclassering 3 395     2 455 940
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 200     200  
Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering 1 150     1 150  

Bron:CBS

1)Jongeren die in 2019 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering hadden.

Sinds 2016 stijgt het aandeel jongeren dat alleen jeugdhulp ontvangt. Het aandeel van de verschillende combinaties van jeugdzorgvormen neemt gedurende de jaren steeds verder af. De verschillen zijn echter heel klein.

1.5.2Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

  2016 2017 2018 2019*
  aantal jongeren
Totaal jongeren met jeugdzorg 392 960 412 265 423 390 436 520
  %
Alleen jeugdhulp 87,6 88,3 88,7 88,8
Alleen jeugdbescherming 2,2 1,8 1,8 1,9
Alleen jeugdreclassering 1,4 1,2 1,1 1,0
Jeugdhulp en jeugdbescherming 7,5 7,4 7,3 7,2
Jeugdhulp en jeugdreclassering 0,9 1,0 0,8 0,8
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 0,1 0,1 0,1 0,0
Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering 0,3 0,3 0,3 0,3

Bron:CBS

1.6Hoogste aandeel jeugdhulp in Utrecht en Limburg

Van de in totaal 424 duizend jongeren met jeugdhulp in 2019 woonden er 96 duizend in Zuid-Hollandnoot1. Zeeland had het kleinste aantal, ruim 9 duizend Zeeuwse jongeren ontvingen jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Amsterdam (20 duizend), Rotterdam (17 duizend) en Den Haag (15 duizend). Echter, wanneer we kijken naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, dan blijkt dat in de jeugdregio’s Utrecht Stad, Zuid-Limburg en Midden-Limburg Oost meer dan 15 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg (zie figuur 1.6.4). De jeugdregio’s Midden-Limburg West, Midden-Limburg Oost en Utrecht Stad hadden het hoogste percentage jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp, namelijk ruim 3 procent.

In relatie tot de bevolkingsomvang van de gemeente, werd de meeste jeugdhulp verleend in gemeenten met 100 tot 150 duizend inwoners en in de vier grote steden met meer dan 250 duizend inwoners (tabel 1.6.1). Van de jongeren tot en met 17 jaar uit die gemeenten ontving ruim 13,5 procent jeugdhulp. In de categorie jongeren van 18 tot en met 22 jaar werd in de steden met meer dan 250 duizend inwoners jeugdhulp geleverd aan bijna 2 procent van deze jongeren.

1.6.1Aantal jongeren met jeugdhulp als percentage van het totale aantal jongeren, naar gemeentegrootte, 2019*

  % van het totale aantal personen van 0 tot en met 17 jaar % van het totale aantal personen van 18 tot en met 22 jaar
Totaal Nederland 12,24 1,19
Gemeenten met:    
Minder dan 5 000 inwoners 9,07 0,47
5 000 tot 10 000 inwoners 10,43 0,85
10 000 tot 20 000 inwoners 10,72 1,04
20 000 tot 50 000 inwoners 11,79 1,02
50 000 tot 100 000 inwoners 12,18 1,19
100 000 tot 150 000 inwoners 13,86 1,00
150 000 tot 250 000 inwoners 11,94 1,05
250 000 inwoners of meer 13,58 1,92

Bron:CBS

1.6.2 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Gemeente_naam aandeelJH
's-Gravenhage 13,5
's-Hertogenbosch 11,62
AaenHunze 12,13
Aalsmeer 8,08
Aalten 10,88
Achtkarspelen 10,97
Alblasserdam 12,3
Albrandswaard 6,88
Alkmaar 12,29
Almelo 12,88
Almere 11,5
Alphen-Chaam 10,33
AlphenaandenRijn 15,98
Altena 10,72
Ameland 5,56
Amersfoort 11,16
Amstelveen 9,31
Amsterdam 12,89
Apeldoorn 12,73
Appingedam 13,47
Arnhem 12,87
Assen 16,72
Asten 8,13
Baarle-Nassau 10,69
Baarn 10,03
Barendrecht 8,53
Barneveld 10,39
Beek 13,99
Beekdaelen 14,49
Beemster 8,22
Beesel 13,84
Bergeijk 10,48
Bergen(L.) 10,26
Bergen(NH.) 10,5
BergenDal 11,02
BergenopZoom 14,2
Berkelland 10,91
Bernheze 11,5
Best 12,17
Beuningen 13,19
Beverwijk 12,98
Bladel 9,65
Blaricum 8,68
Bloemendaal 8,32
Bodegraven-Reeuwijk 12,16
Boekel 9,65
Borger-Odoorn 13,41
Borne 9,51
Borsele 13,02
Boxmeer 13,02
Boxtel 11,97
Breda 10,6
Brielle 9,15
Bronckhorst 11,32
Brummen 11,29
Brunssum 15,96
Bunnik 8,91
Bunschoten 12,41
Buren 11,06
CapelleaandenIJssel 12,03
Castricum 8,66
Coevorden 10,8
Cranendonck 9,79
Cuijk 11,81
Culemborg 9,78
Dalfsen 10,22
Dantumadiel 10,88
DeBilt 9,1
DeFryskeMarren 9,87
Delft 15,24
Delfzijl 13,48
DenHelder 16,27
DeRondeVenen 8,28
Deurne 11,95
Deventer 10,96
DeWolden 11,2
Diemen 8,89
Dinkelland 7,78
Doesburg 14,7
Doetinchem 13,77
Dongen 14,82
Dordrecht 13,43
Drechterland 9,57
Drimmelen 10,38
Dronten 10,83
Druten 12,4
Duiven 13,93
Echt-Susteren 16,58
Edam-Volendam 6,45
Ede 10,78
Eemnes 10,26
Eersel 9,7
Eijsden-Margraten 12,72
Eindhoven 10,6
Elburg 8,7
Emmen 15,21
Enkhuizen 14,17
Enschede 11,74
Epe 10,56
Ermelo 12,19
Etten-Leur 12,88
Geertruidenberg 13,56
Geldrop-Mierlo 12,75
Gemert-Bakel 8,59
Gennep 11,89
GilzeenRijen 13,25
Goeree-Overflakkee 10,08
Goes 14,52
Goirle 11,9
GooiseMeren 9,82
Gorinchem 13,1
Gouda 15,72
Grave 12,8
Groningen 12,59
Gulpen-Wittem 11,22
Haaksbergen 9,98
Haaren 10,47
Haarlem 9,75
Haarlemmermeer 11,62
Halderberge 11,28
Hardenberg 11,56
Harderwijk 12,14
Hardinxveld-Giessendam 10,39
Harlingen 10,66
Hattem 9,73
Heemskerk 12,26
Heemstede 8,09
Heerde 17,91
Heerenveen 11,46
Heerhugowaard 13,01
Heerlen 16,61
Heeze-Leende 8,71
Heiloo 9,96
Hellendoorn 9,67
Hellevoetsluis 10,92
Helmond 10,03
Hendrik-Ido-Ambacht 12,51
Hengelo 11,45
HetHogeland 14,2
Heumen 10,08
Heusden 14,26
Hillegom 16,18
Hilvarenbeek 9,83
Hilversum 10,74
HoekscheWaard 12,09
HofvanTwente 11,01
HollandsKroon 13,2
Hoogeveen 14,25
Hoorn 13,16
HorstaandeMaas 12,57
Houten 10,17
Huizen 11,55
Hulst 12,39
IJsselstein 11,69
KaagenBraassem 16,76
Kampen 12,04
Kapelle 11,22
Katwijk 13,11
Kerkrade 16,61
Koggenland 10,72
KrimpenaandenIJssel 16,8
Krimpenerwaard 10,34
Laarbeek 7,9
Landerd 12,27
Landgraaf 17,13
Landsmeer 9,71
Langedijk 10,59
Lansingerland 9,86
Laren 8,76
Leeuwarden 14,3
Leiden 16,05
Leiderdorp 14,42
Leidschendam-Voorburg 11,39
Lelystad 11,8
Leudal 15,92
Leusden 10,8
Lingewaard 11,51
Lisse 13,94
Lochem 9,77
LoonopZand 15,2
Lopik 10,66
Loppersum 12,49
Losser 10,94
Maasdriel 10,87
Maasgouw 15
Maassluis 9,01
Maastricht 17,15
Medemblik 11,72
Meerssen 14,96
Meierijstad 10,15
Meppel 13,13
Middelburg 11,54
Midden-Delfland 7,96
Midden-Drenthe 14,29
Midden-Groningen 14,74
MillenSintHubert 11,99
Moerdijk 14,65
Molenlanden 12,33
Montferland 13,12
Montfoort 8,18
MookenMiddelaar 11,02
Neder-Betuwe 9,13
Nederweert 13,64
Nieuwegein 11,25
Nieuwkoop 12,1
Nijkerk 10,38
Nijmegen 11,58
Nissewaard 14,97
Noardeast-Fryslân 10,1
Noord-Beveland 13,33
Noordenveld 11,48
Noordoostpolder 10,74
Noordwijk 14,11
Nuenen,GerwenenNederwetten 9,21
Nunspeet 9,13
Oegstgeest 12,37
Oirschot 10,77
Oisterwijk 12,97
Oldambt 16,12
Oldebroek 10,02
Oldenzaal 10,36
Olst-Wijhe 9,93
Ommen 10,48
Oosterhout 12,21
OostGelre 13,31
Ooststellingwerf 12
Oostzaan 8,61
Opmeer 10,46
Opsterland 10,91
Oss 14,32
OudeIJsselstreek 13,25
Ouder-Amstel 9,31
Oudewater 10,02
Overbetuwe 14,45
Papendrecht 14,61
PeelenMaas 9,06
Pekela 16,89
Pijnacker-Nootdorp 12,17
Purmerend 10,77
Putten 14,79
Raalte 7,54
Reimerswaal 12,22
Renkum 15,52
Renswoude 8,67
Reusel-DeMierden 8,71
Rheden 14,73
Rhenen 8,94
Ridderkerk 8,8
Rijssen-Holten 9,38
Rijswijk 12,35
Roerdalen 15,17
Roermond 15,14
Roosendaal 13,91
Rotterdam 12,87
Rozendaal 11,76
Rucphen 12,88
Schagen 10,48
Scherpenzeel 9,64
Schiedam 7,73
Schiermonnikoog 7,03
Schouwen-Duiveland 11,48
Simpelveld 11,94
Sint-Michielsgestel 10,1
SintAnthonis 10,13
Sittard-Geleen 17,28
Sliedrecht 14,67
Sluis 10,8
Smallingerland 13,9
Soest 10,59
Someren 8,43
SonenBreugel 8,79
Stadskanaal 14,28
Staphorst 6,18
StedeBroec 12,85
Steenbergen 11,87
Steenwijkerland 10,96
Stein 13,91
StichtseVecht 10,29
Súdwest-Fryslân 10,5
Terneuzen 15,25
Terschelling 11,63
Texel 10,07
Teylingen 15,37
Tholen 13,99
Tiel 17,59
Tilburg 14,07
Tubbergen 7,36
Twenterand 10,02
Tynaarlo 11,32
Tytsjerksteradiel 10,91
Uden 12,84
Uitgeest 9,67
Uithoorn 10,32
Urk 6,74
Utrecht 16,44
UtrechtseHeuvelrug 9,51
Vaals 13,03
ValkenburgaandeGeul 14,46
Valkenswaard 11,43
Veendam 16,88
Veenendaal 15,55
Veere 8,79
Veldhoven 11,72
Velsen 13,18
Venlo 13,48
Venray 12,57
Vijfheerenlanden 10,03
Vlaardingen 9,3
Vlieland 8,28
Vlissingen 12,95
Voerendaal 9,63
Voorschoten 11,07
Voorst 9,67
Vught 11
Waadhoeke 9,34
Waalre 11,68
Waalwijk 15,15
Waddinxveen 9,94
Wageningen 13,11
Wassenaar 9,87
Waterland 8,58
Weert 14,55
Weesp 8,24
WestBetuwe 9,91
Westerkwartier 11,45
Westerveld 13
Westervoort 16,68
Westerwolde 13,09
Westland 11,55
WestMaasenWaal 10,51
Weststellingwerf 11,68
Westvoorne 7,94
Wierden 7,44
Wijchen 11,85
Wijdemeren 9,53
WijkbijDuurstede 12,61
Winterswijk 12,1
Woensdrecht 12,51
Woerden 8,85
Wormerland 8,55
Woudenberg 11,61
Zaanstad 14,98
Zaltbommel 14,66
Zandvoort 9,49
Zeewolde 13,77
Zeist 11,67
Zevenaar 14,77
Zoetermeer 14,77
Zoeterwoude 13,17
Zuidplas 10,89
Zundert 8,75
Zutphen 13,91
Zwartewaterland 8,6
Zwijndrecht 16,65
Zwolle 12,17
1.6.3 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Gemeente_naam aandeelJH
's-Gravenhage 1,04
's-Hertogenbosch 0,84
AaenHunze 2,87
Aalsmeer 0,82
Aalten 1,01
Achtkarspelen 1
Alblasserdam 0,59
Albrandswaard 0,44
Alkmaar 1,82
Almelo 1,65
Almere 1,06
Alphen-Chaam 0,7
AlphenaandenRijn 1,62
Altena 0,48
Ameland 0,59
Amersfoort 0,85
Amstelveen 0,57
Amsterdam 2
Apeldoorn 0,92
Appingedam 2,86
Arnhem 1,15
Assen 4,23
Asten 0,32
Baarle-Nassau 1,05
Baarn 1,68
Barendrecht 0,49
Barneveld 0,65
Beek 0,61
Beekdaelen 0,34
Beemster 1,31
Beesel 0,92
Bergeijk 2,25
Bergen(L.) 0,53
Bergen(NH.) 0,95
BergenDal 0,62
BergenopZoom 1,23
Berkelland 0,46
Bernheze 0,36
Best 1,81
Beuningen 0,42
Beverwijk 0,7
Bladel 1,41
Blaricum 0,41
Bloemendaal 0,66
Bodegraven-Reeuwijk 0,72
Boekel 0,3
Borger-Odoorn 2,87
Borne 1,09
Borsele 0,39
Boxmeer 0,28
Boxtel 0,69
Breda 0,57
Brielle 0,22
Bronckhorst 1,23
Brummen 0,59
Brunssum 0,72
Bunnik 1,15
Bunschoten 0,21
Buren 0,94
CapelleaandenIJssel 1,11
Castricum 0,66
Coevorden 1,47
Cranendonck 4,04
Cuijk 0,27
Culemborg 0,6
Dalfsen 0,73
Dantumadiel 0,79
DeBilt 1,1
DeFryskeMarren 0,39
Delft 0,76
Delfzijl 1,89
DenHelder 1,93
DeRondeVenen 0,72
Deurne 0,71
Deventer 0,71
DeWolden 1,78
Diemen 0,72
Dinkelland 0,59
Doesburg 0,46
Doetinchem 0,98
Dongen 0,34
Dordrecht 1,29
Drechterland 2,12
Drimmelen 0,65
Dronten 0,56
Druten 0,09
Duiven 1
Echt-Susteren 1,82
Edam-Volendam 0,57
Ede 0,74
Eemnes 0,19
Eersel 1,92
Eijsden-Margraten 0,66
Eindhoven 1,87
Elburg 0,57
Emmen 2,39
Enkhuizen 3,3
Enschede 1
Epe 0,7
Ermelo 1,14
Etten-Leur 0,61
Geertruidenberg 0,27
Geldrop-Mierlo 1,52
Gemert-Bakel 0,3
Gennep 0,45
GilzeenRijen 0,46
Goeree-Overflakkee 0,47
Goes 0,57
Goirle 0,59
GooiseMeren 0,8
Gorinchem 0,92
Gouda 1,05
Grave 0,43
Groningen 0,98
Gulpen-Wittem 0,9
Haaksbergen 0,96
Haaren 0,7
Haarlem 1,49
Haarlemmermeer 0,98
Halderberge 1,04
Hardenberg 1,06
Harderwijk 0,18
Hardinxveld-Giessendam 1,23
Harlingen 0,86
Hattem 0,6
Heemskerk 0,36
Heemstede 1,88
Heerde 3,55
Heerenveen 0,99
Heerhugowaard 1,85
Heerlen 0,81
Heeze-Leende 0,89
Heiloo 1,07
Hellendoorn 0,3
Hellevoetsluis 0,62
Helmond 0,59
Hendrik-Ido-Ambacht 0,45
Hengelo 1,07
HetHogeland 2,05
Heumen 0,52
Heusden 0,73
Hillegom 0,6
Hilvarenbeek 0,46
Hilversum 1,09
HoekscheWaard 0,54
HofvanTwente 0,81
HollandsKroon 1,59
Hoogeveen 3,5
Hoorn 3,4
HorstaandeMaas 0,66
Houten 1,24
Huizen 0,9
Hulst 0,93
IJsselstein 1,11
KaagenBraassem 3,87
Kampen 0,62
Kapelle 0
Katwijk 1
Kerkrade 1,09
Koggenland 2,7
KrimpenaandenIJssel 0,29
Krimpenerwaard 0,68
Laarbeek 0,23
Landerd 1,14
Landgraaf 1,27
Landsmeer 1,27
Langedijk 1,08
Lansingerland 0,52
Laren 0,63
Leeuwarden 0,93
Leiden 0,76
Leiderdorp 1,28
Leidschendam-Voorburg 1,23
Lelystad 1,04
Leudal 4,59
Leusden 0,5
Lingewaard 0,92
Lisse 0,97
Lochem 0,5
LoonopZand 0,73
Lopik 0,28
Loppersum 1,61
Losser 0,65
Maasdriel 0,36
Maasgouw 3,4
Maassluis 0,51
Maastricht 0,41
Medemblik 2,5
Meerssen 0,82
Meierijstad 0,58
Meppel 3,97
Middelburg 0,46
Midden-Delfland 0,94
Midden-Drenthe 3,58
Midden-Groningen 1,57
MillenSintHubert 0,16
Moerdijk 1,1
Molenlanden 1,02
Montferland 0,63
Montfoort 0,35
MookenMiddelaar 0,23
Neder-Betuwe 0,76
Nederweert 2,73
Nieuwegein 1,93
Nieuwkoop 0,48
Nijkerk 0,36
Nijmegen 0,54
Nissewaard 0,72
Noardeast-Fryslân 1,09
Noord-Beveland 1,27
Noordenveld 2,46
Noordoostpolder 0,9
Noordwijk 1,55
Nuenen,GerwenenNederwetten 2,72
Nunspeet 0,76
Oegstgeest 0,62
Oirschot 1,47
Oisterwijk 0,35
Oldambt 1,66
Oldebroek 0,49
Oldenzaal 0,52
Olst-Wijhe 0,76
Ommen 0,73
Oosterhout 0,96
OostGelre 1,08
Ooststellingwerf 0,59
Oostzaan 0,83
Opmeer 0,93
Opsterland 0,94
Oss 0,95
OudeIJsselstreek 1,17
Ouder-Amstel 1,9
Oudewater 0,62
Overbetuwe 0,82
Papendrecht 1,07
PeelenMaas 0,99
Pekela 1,01
Pijnacker-Nootdorp 0,99
Purmerend 0,87
Putten 1,15
Raalte 0,37
Reimerswaal 1,03
Renkum 0,96
Renswoude 0
Reusel-DeMierden 1,49
Rheden 1,2
Rhenen 0,71
Ridderkerk 0,61
Rijssen-Holten 0,33
Rijswijk 1,27
Roerdalen 3,29
Roermond 4,17
Roosendaal 1,51
Rotterdam 1,69
Rozendaal 0
Rucphen 0,84
Schagen 1,39
Scherpenzeel 0,44
Schiedam 0,64
Schiermonnikoog 0
Schouwen-Duiveland 0,95
Simpelveld 0,84
Sint-Michielsgestel 0,31
SintAnthonis 0
Sittard-Geleen 0,74
Sliedrecht 0,97
Sluis 0,59
Smallingerland 1,68
Soest 0,82
Someren 0,5
SonenBreugel 2,2
Stadskanaal 1,58
Staphorst 0,4
StedeBroec 3,08
Steenbergen 0,65
Steenwijkerland 1,31
Stein 0,33
StichtseVecht 0,52
Súdwest-Fryslân 1,16
Terneuzen 1,35
Terschelling 0,42
Texel 1,2
Teylingen 2,04
Tholen 0,49
Tiel 1,08
Tilburg 0,5
Tubbergen 0,6
Twenterand 0,76
Tynaarlo 1,77
Tytsjerksteradiel 0,8
Uden 0,54
Uitgeest 0,66
Uithoorn 1,28
Urk 0,29
Utrecht 3,2
UtrechtseHeuvelrug 1,47
Vaals 0,12
ValkenburgaandeGeul 0,64
Valkenswaard 1,95
Veendam 1,98
Veenendaal 1,29
Veere 0,33
Veldhoven 2,08
Velsen 1,03
Venlo 1,22
Venray 0,46
Vijfheerenlanden 1,11
Vlaardingen 0,65
Vlieland 1,23
Vlissingen 0,65
Voerendaal 0,69
Voorschoten 0,3
Voorst 0,61
Vught 0,76
Waadhoeke 0,39
Waalre 1,18
Waalwijk 0,79
Waddinxveen 0,43
Wageningen 0,24
Wassenaar 0,51
Waterland 1,26
Weert 4,23
Weesp 0,99
WestBetuwe 0,59
Westerkwartier 1,4
Westerveld 2,85
Westervoort 1,4
Westerwolde 0,92
Westland 0,81
WestMaasenWaal 1,17
Weststellingwerf 0,42
Westvoorne 0,53
Wierden 0,63
Wijchen 0,58
Wijdemeren 0,63
WijkbijDuurstede 1,4
Winterswijk 0,99
Woensdrecht 1,31
Woerden 0,89
Wormerland 0,96
Woudenberg 1,29
Zaanstad 2,72
Zaltbommel 1,23
Zandvoort 1,05
Zeewolde 0,54
Zeist 1,8
Zevenaar 1,19
Zoetermeer 0,76
Zoeterwoude 1,53
Zuidplas 0,36
Zundert 0,48
Zutphen 1,1
Zwartewaterland 0,89
Zwijndrecht 0,7
Zwolle 0,98
1.6.4 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Jeugdzorgregios_naam aandeelJH
Achterhoek 12,45
Alkmaar(Noord-Kennemerland) 11,4
Amsterdam-Amstelland 12,1
Arnhem 13,65
Drenthe 13,77
Eemland 11,05
Flevoland 11,18
FoodValley 11,43
Friesland(Fryslân) 11,53
GooienVechtstreek 10,17
Groningen 13,54
Haaglanden 13,05
Haarlemmermeer 11,62
HollandRijnland 14,85
IJmond(MiddenKennemerland) 12,88
IJsselland 10,82
KopvanNoord-Holland 13,16
Lekstroom 10,69
Midden-Brabant 13,92
Midden-LimburgOost 15,44
Midden-LimburgWest 14,86
MiddenHolland 12,29
MiddenIJssel/OostVeluwe 12,31
Nijmegen 11,66
Noord-Limburg 12,27
Noord-Veluwe 11,24
NoordoostBrabant 11,84
Rijnmond 11,58
Rivierenland 11,89
Twente 10,64
UtrechtStad 16,44
UtrechtWest 9,23
WestBrabantOost 11,02
WestBrabantWest 13,11
WestFriesland 12,16
Zaanstreek-Waterland 11,9
Zeeland 12,69
Zuid-HollandZuid 13,23
Zuid-Limburg 15,77
ZuidKennemerland 9,36
Zuidoost-Brabant 10,39
ZuidoostUtrecht 10,47
1.6.5 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Jeugdzorgregios_naam aandeelJH
Achterhoek 0,93
Alkmaar(Noord-Kennemerland) 1,4
Amsterdam-Amstelland 1,78
Arnhem 0,93
Drenthe 2,92
Eemland 0,82
Flevoland 0,91
FoodValley 0,76
Friesland(Fryslân) 0,91
GooienVechtstreek 0,9
Groningen 1,24
Haaglanden 0,93
Haarlemmermeer 0,98
HollandRijnland 1,22
IJmond(MiddenKennemerland) 0,77
IJsselland 0,83
KopvanNoord-Holland 1,62
Lekstroom 1,29
Midden-Brabant 0,54
Midden-LimburgOost 3,37
Midden-LimburgWest 4,1
MiddenHolland 0,71
MiddenIJssel/OostVeluwe 0,97
Nijmegen 0,52
Noord-Limburg 0,88
Noord-Veluwe 0,66
NoordoostBrabant 0,65
Rijnmond 1,2
Rivierenland 0,84
Twente 0,91
UtrechtStad 3,2
UtrechtWest 0,67
WestBrabantOost 0,61
WestBrabantWest 1,08
WestFriesland 2,82
Zaanstreek-Waterland 1,72
Zeeland 0,71
Zuid-HollandZuid 0,92
Zuid-Limburg 0,62
ZuidKennemerland 1,42
Zuidoost-Brabant 1,54
ZuidoostUtrecht 1,48

Wat is een hulptraject?

De cijfers van het CBS over dit onderwerp gaan soms over de (aantallen) jongeren en soms over de (aantallen) jeugdhulptrajecten. Een hulptraject bestaat uit een combinatie van hulpvorm en aanvangsdatum. Een jongere kan per verslagperiode één jeugdhulptraject doorlopen, maar ook meerdere hulptrajecten na elkaar, of meerdere hulptrajecten tegelijkertijd. Omdat een jongere meerdere trajecten kan doorlopen, verschilt het aantal jeugdhulptrajecten van het aantal jongeren dat het CBS rapporteert: het aantal hulptrajecten komt hoger uit.

Als een jongere tegelijkertijd meerdere hulptrajecten doorloopt met dezelfde hulpvorm bij dezelfde jeugdhulpaanbieder, dan worden deze trajecten samengenomen. In de cijfers tellen deze dan mee als één doorlopend hulptraject. Dit gebeurt ook als de aanvangsdatums verschillen: het gaat erom dat de hulptrajecten elkaar overlappen. De aanvangsdatum wordt in dat geval gezien als de datum waarop de hulp voor het eerst is gestart, en de einddatum is de datum waarop de laatste hulp werd beëindigd.

Noten

Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie hier.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.