Jongeren met jeugdhulp

In de eerste zes maanden van 2020 kregen 338 duizend jongeren jeugdhulp in natura. In dezelfde periode van 2019 waren dit er 360 duizend, een daling van 6,3 procent. Het aantal voor 2020 is gebaseerd op voorlopige cijfers en voor 2019 op definitieve cijfers. In eerdere jaren bleek dat de voorlopige cijfers ongeveer 5 procent lager uitvallen dan de definitieve. De meeste jongeren, 94,1 procent, kregen jeugdhulp zonder verblijf. Dat wil zeggen dat zij niet op de locatie van de jeugdhulpaanbieder overnachtten. Van hen kregen ruim 16 duizend jongeren in de eerste helft van 2020 zowel jeugdhulp zonder als jeugdhulp met verblijf. Dit is mogelijk als de zorg gedurende het halfjaar wijzigt of als de jongere bij de ene jeugdhulpaanbieder verblijft en tegelijkertijd ook hulp krijgt van een andere jeugdhulpaanbieder.

1.0.1 Jongeren met jeugdhulp1)
Zonder verblijf 301490
Zowel zonder als met verblijf 16395
Met verblijf 19815
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

De meeste jongeren met jeugdhulp in de eerste zes maanden van 2020, 66 procent, ontvingen ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder en bijna 19 procent kreeg jeugdhulp van het wijk- of buurtteam van de gemeente. De daling van het aantal jongeren in het eerste halfjaar van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 betreft jeugdhulp uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (–9,6 procent), en ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder (–7,8 procent). Daghulp op locatie van de aanbieder nam met 5,4 procent af en jeugdhulp in het netwerk van de jongere daalde met 4 procent.

1.0.2 Jongeren zonder verblijf1) (x 1 000)
1e hj 2020* 1e hj 2019 1e hj 2018 1e hj 2017
Totaal
zonder
verblijf
317,88 340,79 322,32 315,08
Ambulant 222,295 241,09 227,11 231,035
Wijkteam 63,49 70,215 66,705 66,29
Netwerk
jongere
61,325 63,87 57,175 44,27
Daghulp 22,8 24,11 22,94 22,27
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

Ruim 36 duizend jongeren kregen in het eerste halfjaar van 2020 jeugdhulp met verblijf. Dat is bijna 11 procent van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren bijna 19 duizend jongeren in een pleeggezin opgenomen. Ruim 4 duizend waren ondergebracht in gezinsgerichte opvang en 1 400 jongeren hadden een gesloten plaatsing, dat waren er ruim 27 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2019. Ruim 14 duizend jongeren kregen een andere vorm van jeugdhulp met verblijf (figuur 1.0.3).

1.0.3 Jongeren met verblijf1) (x 1 000)
1e hj 2020* 1e hj 2019 1e hj 2018 1e hj 2017
Totaal
met verblijf
36,205 38,895 37,87 40,805
Pleegzorg 18,915 20,19 19,14 20,11
Gezinsgericht 4,22 4,575 5,19 4,355
Gesloten
plaatsing
1,4 1,925 1,925 1,98
Overig 14,13 15,055 14,535 17,81
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

1.17,6 procent van de Nederlandse jongeren ontvangt jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor personen tot 18 jaar, waarbij sinds 1 juli 2018 sommige vormen van jeugdhulp zoals pleegzorg standaard doorlopen tot 21 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp worden voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Van alle ruim 4,4 miljoen jongeren in de leeftijd tot en met 22 jaar kreeg 7,6 procent jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2020. Als de groep van 18 tot en met 22 jaar buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 9,7 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode.

1.1.1Jeugdhulp naar demografische kenmerken van de jongere, 1e halfjaar 2020*1)

Totaal jongeren in Nederland (op 1 januari 2020) Jongeren met jeugdhulp
totaal zonder verblijf met verblijf
Totaal 4 435 735 337 695 317 880 36 205
         
Geslacht        
Jongens 2 268 090 190 800 180 565 19 295
Meisjes 2 167 645 146 895 137 315 16 910
         
Leeftijd in klassen        
0 tot en met 3 jaar 686 685 19 155 17 440 2 495
4 tot en met 11 jaar 1 467 990 166 630 160 585 12 185
12 tot en met 17 jaar 1 182 570 137 980 128 870 18 000
18 tot en met 22 jaar 1 098 490 13 935 10 985 3 525
         
(Migratie)achtergrond        
Nederlands 3 219 500 252 705 239 545 25 225
Overig westers 399 740 26 075 24 260 3 155
Niet-westers 816 500 58 920 54 075 7 830

Bron:CBS

1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere vormen van jeugdhulp komen meerdere malen in de tabel voor.

1.2Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes

Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes. Dit geldt zowel voor jeugdhulp met verblijf als voor jeugdhulp zonder verblijf. In het eerste halfjaar van 2020 kregen bijna 147 duizend meisjes en 191 duizend jongens jeugdhulp. Het aandeel meisjes met jeugdhulp neemt de laatste jaren heel licht toe (figuur 1.2.1).

1.2.1 Jongeren naar geslacht1) (%)
Jongens Meisjes
Nederland . .
1e hj 2020* 51 49
1e hj 2019 51 49
1e hj 2018 51 49
1e hj 2017 51 49
Totaal jeugdhulp . .
1e hj 2020* 57 43
1e hj 2019 57 43
1e hj 2018 57 43
1e hj 2017 58 42
Zonder verblijf . .
1e hj 2020* 57 43
1e hj 2019 57 43
1e hj 2018 58 42
1e hj 2017 59 41
Met verblijf . .
1e hj 2020* 53 47
1e hj 2019 54 46
1e hj 2018 54 46
1e hj 2017 54 46
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.3Jeugdhulpjongeren met verblijf ouder dan jongeren zonder verblijf

Bijna de helft van alle jongeren met jeugdhulp was tussen 4 en 11 jaar oud, 167 duizend in de eerste zes maanden van 2020. Dat komt overeen met 11,4 procent van alle kinderen in Nederland in deze leeftijdsklasse. Bijna 138 duizend jongeren van 12 tot en met 17 jaar ontvingen jeugdhulp, dit is 11,7 procent van alle Nederlandse jongeren in deze leeftijdscategorie. Er is een groot verschil in leeftijd per hulpvorm. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf was 56 procent jonger dan 12 jaar, bij jeugdhulp met verblijf was 40,5 procent jonger dan 12 jaar. Het aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf is toegenomen van 4,9 procent in het eerste halfjaar van 2017 naar 9,7 procent in het eerste halfjaar van 2020. Vooral het aantal jongeren met pleegzorg nam in deze leeftijdscategorie sterk toe, van 465 in de eerste helft van 2017, naar 1 175 in de eerste helft van 2019 en 1 725 in de eerste helft van 2020.

1.3.1 Jongeren naar leeftijd1) (%)
0-3 jaar 4-11 jaar 12-17 jaar 18 jaar en ouder
Nederland . . . .
1e hj 2020* 21 44 35 0
1e hj 2019 20 44 36 0
1e hj 2018 20 44 36 0
1e hj 2017 20 44 36 0
Totaal jeugdhulp . . . .
1e hj 2020* 6 49 41 4
1e hj 2019 6 50 41 3
1e hj 2018 6 50 41 3
1e hj 2017 6 49 41 4
Zonder verblijf . . . .
1e hj 2020* 5 51 41 3
1e hj 2019 6 51 40 3
1e hj 2018 6 51 40 3
1e hj 2017 6 50 41 3
Met verblijf . . . .
1e hj 2020* 7 34 50 10
1e hj 2019 7 34 51 7
1e hj 2018 8 35 52 6
1e hj 2017 8 35 52 5
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Bij Nederland is de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder weggelaten omdat slechts een klein deel van deze jongeren jeugdhulp ontvangt.

1.4Jeugdhulpjongeren met verblijf hebben vaker een migratieachtergrond dan jongeren zonder verblijf

Van de 338 duizend jongeren met jeugdhulp in de eerste zes maanden van 2020 hadden bijna 253 duizend (74,8 procent) een Nederlandse achtergrond, 59 duizend (17,4 procent) een niet-westerse en 26 duizend (7,7 procent) een westerse migratieachtergrond. Zij vormen op dit punt een redelijke afspiegeling van alle jongeren in Nederland. Van hen heeft 72,6 procent een Nederlandse achtergrond en heeft 18,4 procent een niet-westerse en 9 procent een westerse migratieachtergrond.

Jongeren die jeugdhulp met verblijf ontvingen, hadden relatief vaker een migratieachtergrond. Van hen had 21,6 procent een niet-westerse en 8,7 procent een westerse migratieachtergrond.

1.4.1 Jongeren naar migratieachtergrond1) (%)
Nederlands Overig westers Niet-westers
Nederland . . .
1e hj 2020* 72,6 9 18,4
1e hj 2019 73,2 8,7 18,1
1e hj 2018 74,3 8,2 17,5
1e hj 2017 75 8 17
Totaal jeugdhulp . . .
1e hj 2020* 74,8 7,7 17,4
1e hj 2019 75 7,6 17,4
1e hj 2018 75,2 7,4 17,4
1e hj 2017 75,4 7,3 17,2
Zonder verblijf . . .
1e hj 2020* 75,4 7,6 17
1e hj 2019 75,5 7,5 17
1e hj 2018 75,7 7,3 17
1e hj 2017 75,6 7,5 16,9
Met verblijf . . .
1e hj 2020* 69,7 8,7 21,6
1e hj 2019 69,9 8,7 21,4
1e hj 2018 69,4 8,6 22
1e hj 2017 69,5 8,5 22,1
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.5Acht procent jeugdhulpontvangers ook in jeugdbescherming

Bijna 88 procent van de jongeren met jeugdhulp in de eerste helft van 2020 ontving daarnaast geen andere vorm van jeugdzorg. Bijna 7,9 procent van de jongeren kreeg naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en 725 jongeren kregen naast jeugdhulp en jeugdbescherming ook jeugdreclassering (tabel 1.5.1). Bij 2,5 duizend jongeren was naast jeugdhulp ook een jeugdreclasseringsmaatregel van kracht (0,7 procent).

Jongeren kunnen pas vanaf 12 jaar een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen en jeugdbescherming houdt op zodra de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt.

1.5.1Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering naar leeftijdscategorie, 1e halfjaar 2020*1)

  Totaal 0 tot en met 3 jaar 4 tot en met 11 jaar 12 tot en met 17 jaar 18 tot en met 22 jaar
  aantal jongeren
Alleen jeugdhulp 307 570 16 330 154 275 123 980 12 985
Alleen jeugdbescherming 9 070 1 455 4 195 3 405 20
Alleen jeugdreclassering 3 775     1 530 2 245
Jeugdhulp en jeugdbescherming 26 845 2 825 12 355 11 650  
Jeugdhulp en jeugdreclassering 2 555     1 625 930
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 200     200  
Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering 725     725  

Bron:CBS

1)Jongeren die in het eerste halfjaar van 2020 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering hadden.

Het aandeel jongeren met jeugdhulp in combinatie met jeugdbescherming en met alleen jeugdbescherming is in de eerste helft van 2020 toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De verschillen zijn echter heel klein.

1.5.2Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

1e hj 2017 1e hj 2018 1e hj 2019 1e hj 2020*
aantal jongeren
Totaal jongeren met jeugdzorg 348 035 353 925 372 481 350 737
  %
Alleen jeugdhulp 87,8 88,0 88,5 87,7
Alleen jeugdbescherming 2,1 2,2 2,1 2,6
Alleen jeugdreclassering 1,3 1,2 1,1 1,1
Jeugdhulp en jeugdbescherming 7,6 7,6 7,4 7,7
Jeugdhulp en jeugdreclassering 0,9 0,8 0,7 0,7
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 0,1 0,1 0,1 0,1
Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering 0,3 0,2 0,2 0,2

Bron:CBS

1.6Hoogste aandeel jeugdhulp in Utrecht en Limburg

Van de in totaal 338 duizend jongeren met jeugdhulp in de eerste helft van 2020 woonden er 73 duizend in Zuid-Holland.noot1 Zeeland had het kleinste aantal, ruim 7 duizend Zeeuwse jongeren ontvingen jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Amsterdam (15 duizend), Den Haag (11 duizend), Rotterdam en Utrecht (beide ruim 9 duizend). Echter, wanneer we kijken naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, dan blijkt dat in de jeugdregio’s Zuid-Limburg, Utrecht Stad, en de regio’s Midden-Limburg Oost en West meer dan 12 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg (zie figuur 1.6.3). De jeugdregio’s Midden-Limburg West, Midden-Limburg Oost, Utrecht Stad en Drenthe hadden het hoogste percentage jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp, namelijk ruim 3 procent.

1.6.1 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Gemeente_naam aandeelJH
's-Gravenhage 10,32
's-Hertogenbosch 8,97
AaenHunze 9,48
Aalsmeer 6,18
Aalten 8,99
Achtkarspelen 9,12
Alblasserdam 10,15
Albrandswaard 5,09
Alkmaar 10,07
Almelo 11,1
Almere 9,1
Alphen-Chaam 6,78
AlphenaandenRijn 12,94
Altena 7,61
Ameland 5,46
Amersfoort 8,69
Amstelveen 7,34
Amsterdam 10,25
Apeldoorn 10,13
Appingedam 11,71
Arnhem 10,06
Assen 13,48
Asten 6,54
Baarle-Nassau 5,18
Baarn 8,19
Barendrecht 6,73
Barneveld 8,61
Beek 13,02
Beekdaelen 12,29
Beemster 6,6
Beesel 12,12
Bergeijk 9,32
Bergen(L.) 8,63
Bergen(NH.) 7,52
BergenDal 9,64
BergenopZoom 11,31
Berkelland 8,78
Bernheze 9,38
Best 8,62
Beuningen 10,86
Beverwijk 10,45
Bladel 8,31
Blaricum 6,66
Bloemendaal 6,26
Bodegraven-Reeuwijk 10,05
Boekel 7,17
Borger-Odoorn 10,78
Borne 7,81
Borsele 10,79
Boxmeer 10,05
Boxtel 8,98
Breda 8,58
Brielle 6,85
Bronckhorst 9,54
Brummen 9,65
Brunssum 13,04
Bunnik 6,94
Bunschoten 8,86
Buren 8,12
CapelleaandenIJssel 10,11
Castricum 6,91
Coevorden 8,77
Cranendonck 7,86
Cuijk 9,72
Culemborg 7,83
Dalfsen 8,26
Dantumadiel 8,83
DeBilt 7,53
DeFryskeMarren 7,33
Delft 13,22
Delfzijl 12,05
DenHelder 14,01
DeRondeVenen 6,16
Deurne 8,63
Deventer 9,27
DeWolden 8,46
Diemen 7,35
Dinkelland 6,75
Doesburg 11,56
Doetinchem 11,22
Dongen 11,54
Dordrecht 11,05
Drechterland 6,88
Drimmelen 8,57
Dronten 8,33
Druten 9,32
Duiven 10,8
Echt-Susteren 13,3
Edam-Volendam 5,66
Ede 8,56
Eemnes 8,87
Eersel 8,45
Eijsden-Margraten 10,45
Eindhoven 7,95
Elburg 6,94
Emmen 11,68
Enkhuizen 10,39
Enschede 10,57
Epe 8,5
Ermelo 9,59
Etten-Leur 9,25
Geertruidenberg 12,53
Geldrop-Mierlo 10,6
Gemert-Bakel 6,57
Gennep 9,69
GilzeenRijen 9,53
Goeree-Overflakkee 7,85
Goes 11,14
Goirle 10,01
GooiseMeren 7,59
Gorinchem 10,66
Gouda 12,03
Grave 10,71
Groningen 10,52
Gulpen-Wittem 8,61
Haaksbergen 8,79
Haaren 7,38
Haarlem 8,12
Haarlemmermeer 9,52
Halderberge 8,75
Hardenberg 9,41
Harderwijk 9,21
Hardinxveld-Giessendam 8,48
Harlingen 8,1
Hattem 7,83
Heemskerk 10,03
Heemstede 6,38
Heerde 15,09
Heerenveen 9,51
Heerhugowaard 10,02
Heerlen 13,78
Heeze-Leende 7,89
Heiloo 8,04
Hellendoorn 8,03
Hellevoetsluis 8,44
Helmond 7,91
Hendrik-Ido-Ambacht 10,07
Hengelo 9,88
HetHogeland 11,81
Heumen 8,36
Heusden 11,41
Hillegom 12,18
Hilvarenbeek 8,53
Hilversum 8,73
HoekscheWaard 9,64
HofvanTwente 8,75
HollandsKroon 11,29
Hoogeveen 11,76
Hoorn 10,05
HorstaandeMaas 9,96
Houten 8,42
Huizen 9,09
Hulst 9,85
IJsselstein 9,84
KaagenBraassem 13,02
Kampen 8,86
Kapelle 9,45
Katwijk 10,23
Kerkrade 13,96
Koggenland 8,58
KrimpenaandenIJssel 14,22
Krimpenerwaard 8,34
Laarbeek 6,24
Landerd 8,73
Landgraaf 13,3
Landsmeer 7,86
Langedijk 8,19
Lansingerland 7,33
Laren 6,44
Leeuwarden 12,38
Leiden 12,85
Leiderdorp 11,67
Leidschendam-Voorburg 8,56
Lelystad 9,71
Leudal 13,27
Leusden 8,47
Lingewaard 9,53
Lisse 11,54
Lochem 8,33
LoonopZand 10,42
Lopik 7,92
Loppersum 9,75
Losser 9,15
Maasdriel 8,4
Maasgouw 12,1
Maassluis 6,48
Maastricht 14,43
Medemblik 8,92
Meerssen 12,76
Meierijstad 8,15
Meppel 11,5
Middelburg 9,41
Midden-Delfland 6,22
Midden-Drenthe 11,49
Midden-Groningen 12,36
MillenSintHubert 7,66
Moerdijk 11,04
Molenlanden 9,97
Montferland 10,75
Montfoort 5,65
MookenMiddelaar 7,82
Neder-Betuwe 6,72
Nederweert 11,81
Nieuwegein 9,4
Nieuwkoop 9,67
Nijkerk 8,32
Nijmegen 9,49
Nissewaard 11,87
Noardeast-Fryslân 8,98
Noord-Beveland 9,29
Noordenveld 9,51
Noordoostpolder 8,42
Noordwijk 11,67
Nuenen,GerwenenNederwetten 6,48
Nunspeet 6,57
Oegstgeest 10,05
Oirschot 8,12
Oisterwijk 9,74
Oldambt 13,73
Oldebroek 7,59
Oldenzaal 8,53
Olst-Wijhe 8,46
Ommen 9,24
Oosterhout 9,34
OostGelre 11,25
Ooststellingwerf 9,76
Oostzaan 6,81
Opmeer 7,48
Opsterland 8,45
Oss 10,53
OudeIJsselstreek 11,2
Ouder-Amstel 7,79
Oudewater 8,17
Overbetuwe 10,66
Papendrecht 11,82
PeelenMaas 7,71
Pekela 13,86
Pijnacker-Nootdorp 9,36
Purmerend 8,61
Putten 10,44
Raalte 5,07
Reimerswaal 9,9
Renkum 12,09
Renswoude 6,68
Reusel-DeMierden 7,53
Rheden 12,59
Rhenen 6,86
Ridderkerk 6,88
Rijssen-Holten 8,24
Rijswijk 9,73
Roerdalen 13,58
Roermond 12,46
Roosendaal 11,14
Rotterdam 7,79
Rozendaal 7,63
Rucphen 10,3
Schagen 8,92
Scherpenzeel 8,22
Schiedam 5,79
Schiermonnikoog 10,66
Schouwen-Duiveland 9,01
Simpelveld 10,16
Sint-Michielsgestel 7,59
SintAnthonis 7,15
Sittard-Geleen 14,38
Sliedrecht 11,73
Sluis 9,16
Smallingerland 11,47
Soest 8,7
Someren 6,31
SonenBreugel 5,66
Stadskanaal 10,88
Staphorst 5,02
StedeBroec 10,36
Steenbergen 10,35
Steenwijkerland 8,99
Stein 12,76
StichtseVecht 7,33
Súdwest-Fryslân 8,49
Terneuzen 12,85
Terschelling 8,76
Texel 8,42
Teylingen 12,22
Tholen 10,04
Tiel 14,83
Tilburg 11,1
Tubbergen 6,25
Twenterand 9,33
Tynaarlo 9,31
Tytsjerksteradiel 8,44
Uden 9,56
Uitgeest 7,59
Uithoorn 8,21
Urk 5,78
Utrecht 12,98
UtrechtseHeuvelrug 7,32
Vaals 10,12
ValkenburgaandeGeul 13,77
Valkenswaard 9
Veendam 14,57
Veenendaal 12,5
Veere 7,13
Veldhoven 9,85
Velsen 11,12
Venlo 11,06
Venray 10,64
Vijfheerenlanden 7,22
Vlaardingen 6,82
Vlieland 8,44
Vlissingen 10,62
Voerendaal 6,88
Voorschoten 8,9
Voorst 8,36
Vught 8,4
Waadhoeke 7,52
Waalre 8,94
Waalwijk 11,94
Waddinxveen 7,81
Wageningen 10,48
Wassenaar 8,5
Waterland 7,12
Weert 11,86
Weesp 6,76
WestBetuwe 7,37
Westerkwartier 9,72
Westerveld 10,57
Westervoort 13,32
Westerwolde 9,09
Westland 9,07
WestMaasenWaal 9,39
Weststellingwerf 9,14
Westvoorne 5,17
Wierden 7,18
Wijchen 9,42
Wijdemeren 7,33
WijkbijDuurstede 9,2
Winterswijk 10,63
Woensdrecht 8,59
Woerden 7,12
Wormerland 6,39
Woudenberg 8,65
Zaanstad 12,47
Zaltbommel 10,96
Zandvoort 7,82
Zeewolde 10,78
Zeist 9,43
Zevenaar 12,03
Zoetermeer 10,79
Zoeterwoude 9,68
Zuidplas 9,11
Zundert 6,15
Zutphen 11,12
Zwartewaterland 7,58
Zwijndrecht 13,64
Zwolle 9,69
1.6.2 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Gemeente_naam aandeelJH
's-Gravenhage 0,9
's-Hertogenbosch 0,59
AaenHunze 3,18
Aalsmeer 0,78
Aalten 1,3
Achtkarspelen 1,13
Alblasserdam 0
Albrandswaard 0,55
Alkmaar 2,23
Almelo 1,54
Almere 1,08
Alphen-Chaam 0
AlphenaandenRijn 1,8
Altena 0,29
Ameland 0
Amersfoort 0,92
Amstelveen 1,02
Amsterdam 2,19
Apeldoorn 0,89
Appingedam 2,28
Arnhem 1,13
Assen 4,21
Asten 0
Baarle-Nassau 0
Baarn 1,22
Barendrecht 0,44
Barneveld 0,78
Beek 0
Beekdaelen 0,5
Beemster 0
Beesel 1,34
Bergeijk 2,7
Bergen(L.) 0
Bergen(NH.) 1,07
BergenDal 0,62
BergenopZoom 1,66
Berkelland 0,73
Bernheze 0
Best 2,59
Beuningen 0,87
Beverwijk 1,24
Bladel 1,85
Blaricum 0
Bloemendaal 1,23
Bodegraven-Reeuwijk 0,48
Boekel 0
Borger-Odoorn 3,39
Borne 0
Borsele 0
Boxmeer 0
Boxtel 0,74
Breda 0,62
Brielle 0
Bronckhorst 1,07
Brummen 0,86
Brunssum 1,18
Bunnik 1,13
Bunschoten 0
Buren 0
CapelleaandenIJssel 1,45
Castricum 0,6
Coevorden 2,3
Cranendonck 3,7
Cuijk 0
Culemborg 0,54
Dalfsen 0,63
Dantumadiel 0,77
DeBilt 0,89
DeFryskeMarren 0,71
Delft 0,99
Delfzijl 1,33
DenHelder 3,22
DeRondeVenen 0,63
Deurne 0,46
Deventer 0,6
DeWolden 2,61
Diemen 0,8
Dinkelland 0,73
Doesburg 0
Doetinchem 1,09
Dongen 0
Dordrecht 1,2
Drechterland 1,95
Drimmelen 0,59
Dronten 0,66
Druten 0
Duiven 1,12
Echt-Susteren 2,2
Edam-Volendam 0,61
Ede 0,79
Eemnes 0
Eersel 2,54
Eijsden-Margraten 0,8
Eindhoven 2,33
Elburg 0,62
Emmen 2,74
Enkhuizen 2,9
Enschede 0,72
Epe 1,13
Ermelo 1,33
Etten-Leur 0,9
Geertruidenberg 1,04
Geldrop-Mierlo 1,73
Gemert-Bakel 0
Gennep 0,93
GilzeenRijen 0
Goeree-Overflakkee 0,49
Goes 0,67
Goirle 0,81
GooiseMeren 0,84
Gorinchem 0,93
Gouda 0,95
Grave 0
Groningen 0,89
Gulpen-Wittem 0
Haaksbergen 0,62
Haaren 0
Haarlem 1,85
Haarlemmermeer 1,17
Halderberge 1,16
Hardenberg 0,87
Harderwijk 0,49
Hardinxveld-Giessendam 1,89
Harlingen 0,99
Hattem 0
Heemskerk 0,96
Heemstede 1,8
Heerde 4,36
Heerenveen 0,78
Heerhugowaard 2,16
Heerlen 1,05
Heeze-Leende 1,93
Heiloo 1,9
Hellendoorn 0
Hellevoetsluis 0,63
Helmond 0,76
Hendrik-Ido-Ambacht 0
Hengelo 0,65
HetHogeland 1,52
Heumen 0
Heusden 0,66
Hillegom 0,68
Hilvarenbeek 0
Hilversum 0,68
HoekscheWaard 0,49
HofvanTwente 0,49
HollandsKroon 2,25
Hoogeveen 3,55
Hoorn 3,44
HorstaandeMaas 0,64
Houten 1,18
Huizen 1,08
Hulst 0
IJsselstein 1,06
KaagenBraassem 1,96
Kampen 1,07
Kapelle 0
Katwijk 0,95
Kerkrade 1,17
Koggenland 2,61
KrimpenaandenIJssel 2,18
Krimpenerwaard 0,48
Laarbeek 0
Landerd 0
Landgraaf 2,16
Landsmeer 1,7
Langedijk 1,68
Lansingerland 0,84
Laren 0
Leeuwarden 1,03
Leiden 0,62
Leiderdorp 1,14
Leidschendam-Voorburg 0,93
Lelystad 1
Leudal 4,72
Leusden 0,71
Lingewaard 0,84
Lisse 1,31
Lochem 0,92
LoonopZand 0,72
Lopik 1,03
Loppersum 2,1
Losser 0
Maasdriel 0,53
Maasgouw 4,07
Maassluis 0,94
Maastricht 0,34
Medemblik 2,41
Meerssen 0
Meierijstad 0,49
Meppel 4,48
Middelburg 0,97
Midden-Delfland 1,31
Midden-Drenthe 3,14
Midden-Groningen 1,81
MillenSintHubert 0
Moerdijk 1,11
Molenlanden 0,95
Montferland 0,85
Montfoort 0
MookenMiddelaar 0
Neder-Betuwe 0,8
Nederweert 3,09
Nieuwegein 1,25
Nieuwkoop 0,48
Nijkerk 0,65
Nijmegen 0,55
Nissewaard 0,85
Noardeast-Fryslân 1,03
Noord-Beveland 0
Noordenveld 2,58
Noordoostpolder 0,64
Noordwijk 1,57
Nuenen,GerwenenNederwetten 3,55
Nunspeet 0,79
Oegstgeest 0,84
Oirschot 1,63
Oisterwijk 0
Oldambt 1,26
Oldebroek 0,55
Oldenzaal 0,81
Olst-Wijhe 0
Ommen 0,99
Oosterhout 0,72
OostGelre 1,23
Ooststellingwerf 0,72
Oostzaan 1,51
Opmeer 1,09
Opsterland 1,35
Oss 0,39
OudeIJsselstreek 0,57
Ouder-Amstel 1,18
Oudewater 0
Overbetuwe 0,68
Papendrecht 0,88
PeelenMaas 1,15
Pekela 1,59
Pijnacker-Nootdorp 1,05
Purmerend 0,85
Putten 1,07
Raalte 0,77
Reimerswaal 1,33
Renkum 0,89
Renswoude 0
Reusel-DeMierden 2,26
Rheden 1,37
Rhenen 0
Ridderkerk 0,77
Rijssen-Holten 0,48
Rijswijk 0,95
Roerdalen 3,7
Roermond 4,86
Roosendaal 1,64
Rotterdam 1,74
Rozendaal 0
Rucphen 1,93
Schagen 1,83
Scherpenzeel 0
Schiedam 0,98
Schiermonnikoog 0
Schouwen-Duiveland 0,82
Simpelveld 0
Sint-Michielsgestel 0
SintAnthonis 0
Sittard-Geleen 0,95
Sliedrecht 0,79
Sluis 0,77
Smallingerland 1,82
Soest 0,72
Someren 0,71
SonenBreugel 2,88
Stadskanaal 1,85
Staphorst 0,78
StedeBroec 3,29
Steenbergen 1,29
Steenwijkerland 1,13
Stein 0
StichtseVecht 0,77
Súdwest-Fryslân 1,39
Terneuzen 1,23
Terschelling 0
Texel 2,11
Teylingen 1,62
Tholen 0,81
Tiel 1,21
Tilburg 0,61
Tubbergen 0
Twenterand 0,7
Tynaarlo 1,59
Tytsjerksteradiel 0,98
Uden 0,33
Uitgeest 1
Uithoorn 1,39
Urk 0
Utrecht 3,4
UtrechtseHeuvelrug 1,47
Vaals 0
ValkenburgaandeGeul 0
Valkenswaard 2,95
Veendam 1,15
Veenendaal 1,25
Veere 0
Veldhoven 2,35
Velsen 1,3
Venlo 1,56
Venray 0,69
Vijfheerenlanden 0,65
Vlaardingen 1,18
Vlieland 0
Vlissingen 1,14
Voerendaal 0
Voorschoten 0,87
Voorst 1
Vught 0
Waadhoeke 0,61
Waalre 1,82
Waalwijk 0,46
Waddinxveen 0
Wageningen 0,3
Wassenaar 0,75
Waterland 0
Weert 4,88
Weesp 0
WestBetuwe 0,54
Westerkwartier 1,72
Westerveld 3,17
Westervoort 1,39
Westerwolde 1,61
Westland 0,98
WestMaasenWaal 0,89
Weststellingwerf 1,04
Westvoorne 0
Wierden 0,56
Wijchen 0,49
Wijdemeren 0
WijkbijDuurstede 1,07
Winterswijk 1,26
Woensdrecht 0,78
Woerden 0,59
Wormerland 0,85
Woudenberg 1,34
Zaanstad 3,14
Zaltbommel 2,39
Zandvoort 1,77
Zeewolde 0,91
Zeist 1,75
Zevenaar 1,06
Zoetermeer 1,02
Zoeterwoude 0
Zuidplas 0,62
Zundert 1,23
Zutphen 1,27
Zwartewaterland 0,7
Zwijndrecht 1,02
Zwolle 1,04
1.6.3 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Jeugdzorgregios_naam aandeelJH
Achterhoek 10,35
Alkmaar(Noord-Kennemerland) 9,02
Amsterdam-Amstelland 9,62
Arnhem 10,79
Drenthe 11,07
Eemland 8,65
Flevoland 8,91
FoodValley 9,19
Friesland(Fryslân) 9,48
GooienVechtstreek 8,03
Groningen 11,25
Haaglanden 10,1
Haarlemmermeer 9,52
HollandRijnland 11,86
IJmond(MiddenKennemerland) 10,65
IJsselland 8,7
KopvanNoord-Holland 11,28
Lekstroom 8,55
Midden-Brabant 10,72
Midden-LimburgOost 12,76
Midden-LimburgWest 12,33
MiddenHolland 9,77
MiddenIJssel/OostVeluwe 9,99
Nijmegen 9,5
Noord-Limburg 10,15
Noord-Veluwe 8,45
NoordoostBrabant 9,04
Rijnmond 7,94
Rivierenland 9,31
Twente 9,27
UtrechtStad 12,98
UtrechtWest 6,92
WestBrabantOost 8,77
WestBrabantWest 10,15
WestFriesland 9,27
Zaanstreek-Waterland 9,8
Zeeland 10,2
Zuid-HollandZuid 10,74
Zuid-Limburg 13,18
ZuidKennemerland 7,68
Zuidoost-Brabant 8,08
ZuidoostUtrecht 8,27
1.6.4 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Jeugdzorgregios_naam aandeelJH
Achterhoek 0,99
Alkmaar(Noord-Kennemerland) 1,75
Amsterdam-Amstelland 1,96
Arnhem 0,93
Drenthe 3,16
Eemland 0,83
Flevoland 0,91
FoodValley 0,82
Friesland(Fryslân) 1,06
GooienVechtstreek 0,74
Groningen 1,17
Haaglanden 0,94
Haarlemmermeer 1,17
HollandRijnland 1,12
IJmond(MiddenKennemerland) 1,19
IJsselland 0,86
KopvanNoord-Holland 2,44
Lekstroom 1,03
Midden-Brabant 0,56
Midden-LimburgOost 3,95
Midden-LimburgWest 4,52
MiddenHolland 0,63
MiddenIJssel/OostVeluwe 1,12
Nijmegen 0,55
Noord-Limburg 1,12
Noord-Veluwe 0,77
NoordoostBrabant 0,39
Rijnmond 1,36
Rivierenland 0,92
Twente 0,72
UtrechtStad 3,4
UtrechtWest 0,64
WestBrabantOost 0,6
WestBrabantWest 1,37
WestFriesland 2,79
Zaanstreek-Waterland 1,91
Zeeland 0,84
Zuid-HollandZuid 0,91
Zuid-Limburg 0,73
ZuidKennemerland 1,77
Zuidoost-Brabant 1,91
ZuidoostUtrecht 1,38

In relatie tot de bevolkingsomvang van de gemeente, werd de meeste jeugdhulp verleend in gemeenten met 100 tot 150 duizend inwoners en in de vier grote steden met meer dan 250 duizend inwoners (tabel 1.6.5). Van de jongeren tot en met 17 jaar uit die gemeenten ontving 10–11 procent jeugdhulp. In de categorie jongeren van 18 tot en met 22 jaar werd in de steden met meer dan 250 duizend inwoners jeugdhulp geleverd aan bijna 2 procent van deze jongeren.

1.6.5Aantal jongeren met jeugdhulp als percentage van het totale aantal jongeren, naar gemeentegrootte, 1e halfjaar 2020*

  % van het totale aantal personen van 0 tot en met 17 jaar % van het totale aantal personen van 18 tot en met 22 jaar
Totaal Nederland 9,70 1,27
     
Gemeenten met:    
Minder dan 5 000 inwoners 7,53 0,48
5 000 tot 10 000 inwoners 8,13 0,82
10 000 tot 20 000 inwoners 8,54 1,16
20 000 tot 50 000 inwoners 9,47 1,09
50 000 tot 100 000 inwoners 9,71 1,29
100 000 tot 150 000 inwoners 11,05 1,09
150 000 tot 250 000 inwoners 9,62 1,11
250 000 inwoners of meer 10,03 1,98

Bron:CBS

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.