Jeugdhulptrajecten

Wat is een hulptraject?

De cijfers van het CBS over dit onderwerp gaan soms over de (aantallen) jongeren en soms over de (aantallen) jeugdhulptrajecten. Een hulptraject bestaat uit een combinatie van hulpvorm en aanvangsdatum. Een jongere kan per verslagperiode één jeugdhulptraject doorlopen, maar ook meerdere hulptrajecten na elkaar, of meerdere hulptrajecten tegelijkertijd. Omdat een jongere meerdere trajecten kan doorlopen, verschilt het aantal jeugdhulptrajecten van het aantal jongeren dat het CBS rapporteert: het aantal hulptrajecten komt hoger uit.

Als een jongere tegelijkertijd meerdere hulptrajecten doorloopt met dezelfde hulpvorm bij dezelfde jeugdhulpaanbieder, dan worden deze trajecten samengenomen. In de cijfers tellen deze dan mee als één doorlopend hulptraject. Dit gebeurt ook als de aanvangsdatums verschillen: het gaat erom dat de hulptrajecten elkaar overlappen. De aanvangsdatum wordt in dat geval gezien als de datum waarop de hulp voor het eerst is gestart, en de einddatum is de datum waarop de laatste hulp werd beëindigd.

2.1Aantal hulptrajecten in 2020 afgenomen

In het eerste halfjaar van 2020 waren ruim 437 duizend jeugdhulptrajecten actief. Dat waren er ruim 39 duizend minder dan in het eerste halfjaar van 2019. Het aantal trajecten jeugdhulp door het wijk- of buurtteam daalde met 9,9 procent, de overige jeugdhulp zonder verblijf daalde met 7,9 procent en de jeugdhulp met verblijf daalde met 8,6 procent (figuur 2.1.1). De ervaring leert dat de voorlopige cijfers ongeveer 5 procent lager liggen dan de definitieve uitkomsten.

2.1.1 Jeugdhulptrajecten1) (x 1 000)
1e hj 2020* 1e hj 2019 1e hj 2018 1e hj 2017
Totaal
jeugdhulp
437,43 476,7 446,695 440,215
Wijk- of
buurtteam
64,155 71,21 68,045 67,15
Overig
zonder
verblijf
332,91 361,305 335,555 325,845
Met
verblijf
40,36 44,18 43,095 47,22
1)Trajecten die over meerdere perioden liepen komen meerdere malen in de figuur voor.

Gedurende de eerste zes maanden van 2020 zijn meer jeugdhulptrajecten begonnen dan er zijn beëindigd. Bij aanvang van het jaar waren bijna 310 duizend jeugdhulptrajecten actief en op 30 juni waren dat er 336 duizend, een toename van 8,5 procent (tabel 2.1.2).

2.1.2Stromen van jeugdhulptrajecten, naar hulpvorm, 2020*1)

  Beginstand
(1 januari 2020)
Instroom Uitstroom Eindstand
(30 juni 2020)
Actief in 20202)
  aantal jeugdhulptrajecten
Totaal jeugdhulp 309 750 127 680 101 225 336 205 437 430
           
Totaal zonder verblijf 277 735 119 335 93 435 303 635 397 070
waarvan          
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 47 280 16 880 18 320 45 835 64 155
Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 170 855 73 590 57 210 187 235 244 440
Daghulp op locatie van de aanbieder 17 205 6 665 3 650 20 220 23 870
Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 42 395 22 205 14 255 50 345 64 600
           
Totaal met verblijf 32 015 8 345 7 790 32 570 40 360
waarvan          
Pleegzorg 17 620 1 810 1 910 17 520 19 430
Gezinsgericht 3 415 870 810 3 480 4 285
Gesloten plaatsing 900 665 780 780 1 565
Overig met verblijf3) 10 080 5 000 4 290 10 795 15 085

Bron:CBS

1)Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar.

2)Jeugdhulptrajecten die op enig moment tijdens het eerste halfjaar van 2020 liepen.

3)Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

In totaal zijn ruim 437 duizend hulptrajecten actief geweest, deze trajecten liepen op enig moment tijdens het eerste halfjaar van 2020. Daarvan betrof het 397 duizend keer een hulptraject zonder verblijf en ruim 40 duizend keer een hulptraject met verblijf. De relatieve uitstroom, dat wil zeggen de uitstroom ten opzichte van het totale aantal actieve hulptrajecten, is het grootst bij gesloten plaatsing. Van alle trajecten die in de eerste zes maanden van 2020 actief waren, is 50 procent in deze periode afgesloten.

2.1.3Begonnen trajecten jeugdhulp, naar hulpvorm1)

  1e hj 2017 1e hj 2018 1e hj 2019 1e hj 2020*
  aantal jeugdhulptrajecten
Totaal jeugdhulp 177 400 211 510 165 645 127 680
  %
Totaal zonder verblijf 92,0 93,6 93,3 93,5
waarvan        
uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 14,0 10,3 13,5 13,2
ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 60,2 64,0 59,2 57,6
daghulp op locatie van de aanbieder 5,5 5,1 5,3 5,2
jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 12,3 14,2 15,3 17,4
         
Totaal met verblijf 8,0 6,4 6,7 6,5
waarvan        
pleegzorg 1,8 1,6 1,5 1,4
gezinsgericht 0,9 0,9 0,9 0,7
gesloten plaatsing 0,7 0,6 0,7 0,5
overig met verblijf2) 4,6 3,2 3,6 3,9

Bron:CBS

1)Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar.

2)Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

In het eerste halfjaar van 2020 zijn bijna 128 duizend nieuwe jeugdhulptrajecten gestart. Dat is een daling van ruim 24 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. De oorzaak van deze daling lijkt deels te liggen in de uitbraak van corona vanaf maart 2020. In figuur 2.1.4 is de instroom en uitstroom van het aantal jeugdhulptrajecten zonder verblijf per maand weergegeven. Voor de maanden april en mei 2020 is een opvallende daling van zowel de instroom als de uitstroom zichtbaar ten opzichte van 2019.

2.1.4 Instroom jeugdhulp zonder verblijf (Jeugdhulptrajecten x 1 000)
2019 2020
Januari 37,17 32,2
Februari 23,56 20,28
Maart 25,5 20,825
April 24,375 15,565
Mei 23,81 14,515
Juni 20,105 15,945
2.1.5 Uitstroom jeugdhulp zonder verblijf (Jeugdhulptrajecten x 1 000)
2019 2020
Januari 17,105 17,61
Februari 16,375 15,995
Maart 17,15 17,065
April 17,42 13,8
Mei 17,68 12,88
Juni 15,88 16,085

Deze ontwikkeling geldt ook voor jeugdhulp met verblijf. In de maanden april, mei en juni was de instroom in 2020 meer dan 25 procent lager dan in 2019 en daalde de uitstroom in mei en juni met meer dan 20 procent ten opzichte van 2019.

2.1.6 Instroom jeugdhulp met verblijf (Jeugdhulptrajecten x 1 000)
2019 2020
Januari 2,97 2,44
Februari 1,58 1,31
Maart 1,64 1,245
April 1,69 1,235
Mei 1,745 1,05
Juni 1,51 1,065
2.1.7 Uitstroom jeugdhulp met verblijf (Jeugdhulptrajecten x 1 000)
2019 2020
Januari 1,47 1,34
Februari 1,37 1,26
Maart 1,435 1,38
April 1,46 1,265
Mei 1,43 1,125
Juni 1,92 1,42

Ruim 26 procent van de nieuwe jeugdhulptrajecten in de eerste helft van 2020 was herhaald beroep (figuur 2.1.8). Dat wil zeggen dat 26 procent van de jongeren die in de eerste zes maanden van 2020 een jeugdhulptraject startten, in de vijf voorafgaande jaren al eerder jeugdhulp hadden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar het soort jeugdhulp dat eerder is ontvangen. Van de nieuwe trajecten in de eerste helft van 2019 was bijna 30 procent herhaald beroep. Jeugdhulp uitgevoerd door het wijk- of buurteam van de gemeente kende een stijging van het percentage herhaald beroep, van 21,7 procent in de eerste helft van 2019 naar 27,8 procent in de eerste helft van 2020.

2.1.8 Herhaald beroep1) (%)
1e hj 2020* 1e hj 2019 1e hj 2018 1e hj 2017
Totaal
jeugdhulp
26,4 29,9 31,4 27,8
Wijk- of
buurtteam
27,8 21,7 26,2 24,3
Overig
zonder
verblijf
26,6 31,6 32,5 29,3
Met
verblijf
20,6 26,3 24,7 19,9
1)Jeugdhulptrajecten die zijn gestart in de verslagperiode.

Bij 4,5 procent van de 281 duizend trajecten die vanaf 1 januari 2020 zijn gestart, was sprake van crisis bij aanvang. Dat gold met name bij trajecten jeugdhulp met verblijf. Daar is 22,5 procent van de trajecten gestart met crisis.

De Beleidsinformatie Jeugd is sinds 2018 uitgebreid met de vraag of er sprake was van crisis bij aanvang van het traject. Niet alle jeugdhulpverleners hebben dit gegeven meteen in hun administratie opgenomen. Hierdoor moeten de resultaten met voorzichtigheid worden behandeld.

2.1.9 Gestart met crisis1) (%)
1e hj 2020* 1e hj 2019 1e hj 2018
Totaal
jeugdhulp
4,5 4,1 3,3
Wijk- of
buurtteam
0,6 1,2 2,7
Overig
zonder
verblijf
3,7 3,2 2,3
Met
verblijf
22,5 20,6 17,1
1)Jeugdhulptrajecten die zijn gestart in de verslagperiode.

2.2Jeugdhulp even vaak doorverwezen door de huisarts als de gemeente

In het eerste halfjaar van 2020 werden even veel jeugdhulptrajecten gestart na verwijzing door een huisarts als via een gemeentelijke toegang, beide 46 duizend (figuur 2.2.1). Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 daalde het aantal jeugdhulptrajecten met verwijzing door een huisarts met bijna 28 procent. Vooral in de maanden april en mei 2020 daalde het aantal trajecten met huisartsverwijzing ten opzichte van 2019.

2.2.1 Verwijzer1) (x 1 000)
1e hj 2020* 1e hj 2019 1e hj 2018 1e hj 2017
Gemeentelijke
toegang
46,41 53,585 51,33 62,205
Huisarts 46,365 63,995 69,13 79,99
Gecertificeerde
instelling
11,91 14,065 14,645 16,07
Geen
verwijzer
11,725 18,39 13,875 21,665
Medisch
specialist
6,42 8,035 10,615 10,335
Jeugdarts 3,93 4,56 4,025 4,58
Justitie 0,545 0,73 0,445 0,755
Onbekend 0,37 2,285 13,335 15,915
1)Jeugdhulptrajecten die zijn gestart in de verslagperiode. Trajecten onder Geen verwijzer betreft vrij toegankelijke jeugdhulp.

Er waren bijna 12 duizend jeugdhulptrajecten zonder verwijzer. Dit betreft jeugdhulptrajecten waarvoor geen verwijzing nodig is, de zogenaamde vrij toegankelijke jeugdhulp. De gemeente bepaalt zelf welke jeugdhulp vrij toegankelijk is. Dat kan dus per gemeente anders zijn.

Verbeteringen in de registratie hebben ertoe geleid dat het aantal trajecten met onbekende verwijzer sterk is gedaald. Deze categorie is bedoeld voor trajecten die voor 1 januari 2015 zijn begonnen en waarvan de verwijzer niet meer te achterhalen was, maar werd door sommige jeugdhulpaanbieders ook gebruikt voor trajecten met een latere aanvangsdatum.

2.3Jeugdhulptrajecten duren meestal korter dan een jaar

Van alle 101 duizend jeugdhulptrajecten die in het eerste halfjaar van 2020 zijn beëindigd (de uitstroom, zie tabel 2.1.2), hebben er bijna 20 duizend korter dan drie maanden geduurd (19,4 procent). Twee op de drie afgesloten jeugdhulptrajecten duurde korter dan een jaar.

2.3.1Doorlooptijd van verleende jeugdhulp, naar hulpvorm, 1e halfjaar 2020*1)

Duur van het jeugdhulptraject      
0 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden 12 tot 36 maanden langer dan 36 maanden
  aantal jeugdhulptrajecten
Totaal 19 590 18 180 29 290 29 480 4 690
           
Zonder verblijf 16 975 16 955 27 695 27 750 4 060
waarvan          
uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 3 705 3 335 4 470 5 385 1 425
ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 9 650 10 410 17 615 17 465 2 060
daghulp op locatie van de aanbieder 560 660 1 245 1 000 185
jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 3 060 2 550 4 360 3 895 390
           
Totaal met verblijf 2 615 1 225 1 595 1 730 625
waarvan          
pleegzorg 335 250 335 540 450
gezinsgericht 185 140 215 210 60
gesloten plaatsing 240 180 235 125 .
overig met verblijf2) 1 850 655 810 855 120

Bron:BCS

1)Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar, die zijn beëindigd in het eerste halfjaar van 2020.

2)Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

Een in de eerste zes maanden van 2020 afgesloten jeugdhulptraject duurde gemiddeld 369 dagen. Dat is 25 dagen langer dan de afgesloten trajecten in de eerste helft van 2019. Trajecten met gesloten plaatsing duren met gemiddeld 209 dagen in het eerste halfjaar van 2020 het kortst. Pleegzorgtrajecten duurden gemiddeld bijna tweeënhalf keer zo lang als een gemiddeld traject, namelijk 883 dagen (tabel 2.3.2).

2.3.2Gemiddelde duur van de verleende jeugdhulp, naar hulpvorm1)

  1e hj 2017 1e hj 2018 1e hj 2019 1e hj 2020*
  jeugdhulptrajecten
Afgesloten jeugdhulptrajecten 97 295 90 000 110 695 101 225
         
  dagen
Totaal jeugdhulp 289 320 344 369
         
Totaal zonder verblijf 280 313 340 365
waarvan        
uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 280 346 352 396
ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 293 319 350 363
daghulp op locatie van de aanbieder 272 277 319 381
jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 224 262 294 325
         
Totaal met verblijf 380 383 386 418
waarvan        
pleegzorg 818 833 812 883
gezinsgericht 354 315 384 407
gesloten plaatsing 167 149 163 209
overig met verblijf2) 245 254 230 251

Bron:CBS

1)Jeugdhulptrajecten van personen van 0 tot en met 22 jaar, die zijn beëindigd in de verslagperiode.

2)Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan pleegzorg, gezinsgerichte jeugdhulp of gesloten plaatsing.

2.4Jeugdhulptraject vaak volgens plan beëindigd

Van alle jeugdhulptrajecten die in de eerste zes maanden van 2020 werden afgesloten, werden bijna 83 duizend beëindigd volgens plan. Dit komt overeen met 81,5 procent van de afgesloten trajecten (figuur 2.4.1). Naast het beëindigen volgens plan werd 10,3 procent van de trajecten voortijdig afgesloten in overeenstemming tussen cliënt en aanbieder. Eenzijdige beëindiging door de jeugdige of door de aanbieder kwam veel minder vaak voor: respectievelijk in 3,6 en 1,7 procent van de gevallen. Het aandeel wegens externe omstandigheden afgesloten trajecten steeg licht van 2,8 procent in de eerste helft van 2019 naar 2,9 procent in de eerste helft van 2020.

2.4.1 Reden beëindiging1) (%)
1e hj 2020* 1e hj 2019 1e hj 2018 1e hj 2017
Beëindigd
volgens
plan
81,5 80,2 78,5 81
Voortijdig
in over-
eenstemming
10,3 11,7 12 9,6
Voortijdig
door
cliënt
3,6 3,7 4,3 4
Voortijdig
door
aanbieder
2,9 2,8 3,2 3,2
Voortijdig
wegens externe
omstandigheden
1,7 1,6 2 2,2
1)Jeugdhulptrajecten die zijn beëindigd in de verslagperiode.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.