Foto omschrijving: Rotterdam, Is er in de multiculturele samenleving ook behoefte aan multiculturele woningbouw?

Wonen

Mensen met een herkomst buiten Nederland wonen gemiddeld vaker in huurwoningen en meergezinswoningen en hebben een gemiddeld kleiner woonoppervlak dan de gemiddelde bevolking van Nederland. Het verschil met de gemiddelde bevolking is voor de tweede generatie wat kleiner dan voor migranten. Daarnaast wonen mensen met een buitenlandse herkomst vaker in de vier grote steden. Omdat de positie op de woningmarkt sterk samenhangt met leeftijd, zijn de cijfers over huur- of koopwoningen, meergezinswoningen en woonoppervlak uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

Afbakening van de populatie

De indicatoren over woningbezit, woningtype en woonoppervlak gaan over particuliere huishoudens. Aan deze huishoudens is een herkomstgroepering en leeftijd toegekend. Deze toekenning wordt gedaan op basis van één persoon uit het huishouden: de referentiepersoon. De referentiepersoon is het lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere leden in het huishouden worden bepaald, en van wie de kenmerken eventueel ook aan het huishouden worden toegekend. De referentiepersoon is als volgt gekozen: als er een paar is binnen het huishouden: de man; als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar; in een eenouderhuishouden: de ouder; in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of—als deze ontbreekt—de oudste meerderjarige vrouw. Van de referentiepersonen in dit hoofdstuk is 75 procent man.

 

Huishoudens die een woning delen met andere huishoudens zijn buiten beschouwing gelaten, omdat niet duidelijk is wie de hoofdbewoner is en hoe de ruimteverdeling is tussen de huishoudens die de woning delen. Er kunnen dan geen uitspraken worden gedaan over de grootte van de woonruimte en eigendomssituatie van deze huishoudens.

Uit recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en ABF Research blijkt wel dat er met name kort na aankomst in Nederland veel migranten een woning delen; dit geldt met name voor arbeidsmigranten uit de Europese Unie.noot1 Ook kunnen geen uitspraken worden gedaan over verblijf in objecten die niet tot de woningvoorraad behoren, zoals recreatiewoningen zonder woonbestemming, stacaravans en woonboten. Voor deze objecten zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.

Migranten wonen minst vaak in een koopwoning

Ongeacht hun leeftijdsgroep wonen huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant is, veel minder vaak in een koopwoning dan gemiddeld. Dit verschil is relatief het grootst onder jongeren tot 30 jaar. 9 procent van de jonge huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant is, heeft een koopwoning, terwijl dit onder de totale bevolking 28 procent is. De cijfers over woningbezit zijn tussen 2018 tot en met 2020 per herkomstgroep nagenoeg hetzelfde gebleven. Onder de tweede generatie is het eigenwoningbezit met 19 procent hoger dan onder migranten, maar wel lager dan gemiddeld voor huishoudens in Nederland.

Jongeren met Turkse herkomst relatief vaak woningbezitter

Onder jongeren met een Turkse herkomst ligt het woningbezit hoger. In huishoudens waarvan de referentiepersoon een Turkse migrant is en jonger is dan 30 jaar, is het eigenwoningbezit met 23 procent hoger dan onder andere herkomstgroepen. Nederlands-Turkse jongeren van de tweede generatie hebben met 33 procent een eigenwoningbezit dat zelfs hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In andere leeftijdsgroepen hebben huishoudens met een Turkse herkomst een lager eigenwoningbezit dan gemiddeld in de betreffende leeftijdsklasse, maar wel hoger dan de meeste andere groepen met een herkomst buiten Nederland.

Het eigenwoningbezit is het laagst onder huishoudens waarvan de referentiepersoon migrant is uit vluchtelingenlanden Somalië, Syrië of Eritrea; 5 procent of lager onder alle leeftijdsgroepen. Maar ook onder huishoudens waarvan de referentiepersoon een Marokkaanse migrant is, is het eigenwoningbezit laag. Onder Marokkaanse migranten van 45 tot 65 jaar is dit bijvoorbeeld 14 procent, terwijl 67 procent van alle huishoudens in Nederland in deze leeftijdscategorie in een koophuis woont. Marokkaanse migranten wonen, net als huishoudens geboren in vluchtelingenlanden, relatief vaak in een corporatie huurwoning. Van de Nederlands-Marokkaanse tweede generatie van 45 tot 65 jaar woont 36 procent in een koopwoning.

Huishoudens met een Surinaamse of Nederlands-Caribische herkomst hebben minder vaak een eigen woning dan huishoudens met een Turkse herkomst, maar vaker dan huishoudens met een Marokkaanse herkomst. Vooral bij huishoudens met Nederlands-Caribische herkomst is er verschil tussen huishoudens waarvan de referentiepersoon migrant of van de tweede generatie is. Onder 30- tot 45‑jarigen waarvan de referentiepersoon migrant uit de Nederlandse Cariben is, heeft 18 procent een eigen woning, tegenover 40 procent van de huishoudens waarvan de referentiepersoon van de Nederlands-Caribische tweede generatie is. Huishoudens waarvan de referentiepersoon van de Nederlands-Indonesische tweede generatie is, wonen juist vaak in een eigen woning. De groep 65‑plus woont met 62 procent vaker dan gemiddeld (57 procent) in een koopwoning.

Huishoudens met een referentiepersoon die migrant uit een nieuw EU-land en jonger dan 65 jaar is, wonen relatief vaak in een huurwoning die niet tot het corporatiebezit behoort, maar in een ‘overige’ huurwoning (verhuurd door bijvoorbeeld particulieren, commerciële verhuurders en institutionele beleggers). Van alle 30‑minners woont 38 procent in een ‘overige huurwoning’, onder huishoudens waarvan de referentiepersoon jonger is dan 30 en migrant is uit Polen, Bulgarije of Roemenië, is dit respectievelijk 57 procent, 73 procent en 71 procent. Voor de huishoudens met referentiepersoon van 30 tot 45 jaar of 45 tot 65 jaar afkomstig uit de nieuwe EU-landen, ligt het aandeel met een ‘overige huurwoning’ iets lager dan voor de jongste groep, maar nog steeds bovengemiddeld.

Voor de hierboven besproken verschillen in aandeel met een koophuis is gekeken in hoeverre deze samenhangen met verschillen in achtergrondkenmerken zoals leeftijdsopbouw en inkomen.noot2 Rekening houdend met deze verschillen blijkt vooral inkomen een belangrijke verklarende factor te zijn voor het bezitten van een koophuis, gevolgd door huishoudenstype. Toch blijven de verschillen tussen herkomstgroepen ook na correctie bestaan, al zijn deze kleiner dan zonder correctie voor achtergrondkenmerken.

2.1a Huishoudens die wonen in koopwoning, referentiepersoon geboren in buitenland, naar leeftijdscategorie, 2020 (%)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal2) Europa2) Turkije Marokko Suriname Nederlandse Cariben Indonesië Overig Buiten-Europa
jonger dan 30 28 9 12 23 4 11 4 10 7
30 tot 45 jaar 59 33 42 41 11 36 18 49 28
45 tot 65 jaar 67 36 50 36 14 40 26 52 32
65 jaar en ouder 57 33 45 12 5 27 28 47 24
1)Aandeel dat woont in een koopwoning van de totale bevolking in Nederland.
2)Excl. Nederland
2.1b Huishoudens die wonen in koopwoning, referentiepersoon geboren in Nederland, 2020 (%)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal2) Europa2) Turkije Marokko Suriname Nederlandse Cariben Indonesië Overig Buiten-Europa Nederland
Jonger dan 30 28 19 24 33 4 15 11 22 18 35
30 tot 45 jaar 59 46 58 47 15 37 40 58 51 69
45 tot 65 jaar 67 63 66 52 36 49 60 64 64 74
65 jaar en ouder³⁾ 57 56 55 . . 52 53 62 63 60
1)Aandeel dat woont in een koopwoning van de totale bevolking in Nederland.
2)Excl. Nederland.
3)Voor sommige groepen zijn de aantallen te klein voor publicatie.
2.1c Huishoudens die wonen in koopwoning, vluchtelingengroepen, referentiepersoon geboren in buitenland, naar leeftijdscategorie, 2020 (%)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking 1) Totaal Afghanistan Irak Iran Somalië Eritrea Syrië
jonger dan 30 28 4 10 10 8 1 0 1
30 tot 45 jaar 59 14 26 21 29 3 2 4
45 tot 65 jaar 67 16 18 17 31 2 4 5
65 jaar en ouder 57 7 2 7 18 0 4 2
1)Aandeel dat woont in een koopwoning van de totale bevolking in Nederland.
2.1d Huishoudens die wonen in koopwoning, nieuwe EU-landen, referentiepersoon geboren in buitenland, naar leeftijdscategorie, 2020 (%)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal Polen Roemenië Bulgarije
jonger dan 30 28 12 16 9 10
30 tot 45 jaar 59 35 35 36 28
45 tot 65 jaar 67 29 25 40 24
65 jaar en ouder 57 34 27 41 26
1)Aandeel dat woont in een koopwoning van de totale bevolking in Nederland.

Nederlands-Turkse tweede generatie woont minder vaak dan gemiddeld in meergezinswoning

Huishoudens met een herkomst buiten Nederland wonen vaker dan de gemiddelde bevolking in een meergezinswoning.noot3 Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Daar is in de onderzoeksperiode 2018 tot en met 2020 weinig aan veranderd. In de groep huishoudens waar de referentiepersoon een migrant is van 45 tot 65 jaar woonde in 2020 bijna de helft (48 procent) in een meergezinswoning. Daarmee wonen zij bijna twee keer zo vaak in een meergezinswoning als gemiddeld in deze leeftijdscategorie. Voor huishoudens waarvan de referentiepersoon behoort tot de tweede generatie is het verschil met de gemiddelde bevolking kleiner dan onder migranten.

Voor huishoudens met een referentiepersoon jonger dan 30 jaar ligt het aandeel huishoudens dat in een meergezinswoning woont voor de meeste herkomstgroepen rond 80 procent of hoger. Nederlands-Turkse jongeren van de tweede generatie vormen daarop een uitzondering; 63 procent van hen woonde in 2020 in een meergezinswoning. Dat is lager dan het gemiddelde van de totale Nederlandse bevolking (67 procent), maar vergelijkbaar met jongeren van Nederlandse herkomst (62 procent). Huishoudens waarvan de referentiepersoon van de Nederlands-Turkse tweede generatie is en jonger is dan 30 jaar wonen vaker dan de andere herkomstgroepen in een tussenwoning. Onder dezelfde Nederlands-Turkse tweede generatie met een referentiepersoon van 30 jaar of ouder, is het aandeel dat woont in een meergezinswoning weer hoger dan gemiddeld, maar vergeleken met de meeste andere grote Buiten-Europese groepen is dat verhoudingsgewijs nog steeds laag. Voor de groep huishoudens waarvan de referentiepersoon een Turkse migrant is, zijn de verschillen met de andere herkomstgroepen kleiner.

Huishoudens met Indonesische herkomst minst vaak in meergezinswoningen

Huishoudens met een Indonesische herkomst wonen van alle grote Buiten-Europese herkomstgroepen het minst vaak in een meergezinswoning. Dat geldt voor zowel huishoudens waarvan de referentiepersoon een Indonesische migrant is als voor huishoudens waarvan de referentiepersoon behoort tot de Nederlands-Indonesische tweede generatie. Onder Indonesische migranten ouder dan 65 jaar is het aandeel dat in 2020 in een meergezinswoning woont met 43 procent veel lager dan onder de andere Buiten-Europese herkomstgroepen en iets hoger dan gemiddeld onder ouderen in Nederland gemiddeld (36 procent). Ook binnen de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar ligt het aandeel dat in een meergezinswoning woont onder de groep migranten uit Indonesië lager dan onder de andere herkomstgroepen. Migranten uit Indonesië ouder dan 65 jaar wonen in verhouding met andere in het buitenland geboren ouderen vaak in een vrijstaande woning of twee-onder-een-kap (13 procent). Onder jongeren met een Indonesische herkomst is het aandeel dat in een meergezinswoning woont vergelijkbaar met de andere grote Buiten-Europese herkomstgroepen.

In verhouding tot de andere grote Buiten-Europese herkomstgroepen, wonen huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant uit Suriname is, juist vaak in een meergezinswoning. Dat geldt vooral voor Surinaamse migranten van 65 jaar of ouder. Van hen woonde in 2020 twee derde (67 procent) in een meergezinswoning. Ook de Nederlands-Surinaamse tweede generatie woont relatief vaak in een meergezinswoning. In de leeftijdsgroep 30 tot 45 jaar is het aandeel van de tweede generatie dat in een meergezinswoning woont met 59 procent wel lager dan onder migranten uit Suriname van dezelfde leeftijd. Van de leeftijdsgenoten van de tweede generatie wonen alleen huishoudens met een Marokkaanse herkomst vaker in een meergezinswoning (62 procent). Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat deze twee herkomstgroepen geconcentreerd zijn in de vier grote steden, vooral in Amsterdam waar relatief veel meergezinswoningen zijn. Binnen de andere leeftijdscategorieën ligt het aandeel huishoudens dat in een meergezinswoning woont met een Marokkaanse of Nederlands-Caribische herkomst ook hoog, maar lager dan onder de Surinaamse herkomstgroep.

Huishoudens waarvan de referentiepersoon behoort tot één van de vluchtelingengroepen, wonen relatief het vaakst in een meergezinswoning. Dit geldt vooral voor huishoudens met een Iraanse, Somalische of Eritrese herkomst. Meer dan de helft van hen woont in een meergezinswoning, ongeacht leeftijdsgroep. Bij huishoudens waarvan de referentiepersoon een Eritrese herkomst heeft in de leeftijdsgroepen 30 tot 45 jaar en 65 jaar of ouder is dit bijna drie kwart.

Huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant is uit de nieuwe EU-landen wonen ongeveer even vaak in een meergezinswoning als de gemiddelde migrant. Van de migranten uit de nieuwe EU-landen is dit aandeel in alle leeftijdsgroepen het hoogst onder huishoudens waarvan de referentiepersoon in Bulgarije is geboren.

Gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken als leeftijd, huishoudenstype en inkomen blijven bovengenoemde verschillen tussen herkomstgroepen bestaan, al worden de verschillen wel iets kleiner.

2.2a Huishoudens die wonen in meergezinswoning, referentiepersoon geboren in buitenland, 2020 (%)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal2) Europa2) Turkije Marokko Suriname Nederlandse Cariben Indonesië Overig Buiten-Europa
jonger dan 30 67 85 83 76 83 83 89 90 87
30 tot 45 jaar 35 58 56 50 62 60 62 49 61
45 tot 65 jaar 25 48 41 44 54 56 55 37 50
65 jaar en ouder 36 53 44 62 59 67 61 43 60
1)Aandeel dat woont in een meergezinswoning van de totale bevolking in Nederland.
2)Excl. Nederland
2.2b Huishoudens die wonen in meergezinswoning, referentiepersoon geboren in Nederland, naar leeftijdscategorie, 2020 (%)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal2) Europa2) Turkije Marokko Suriname Nederlandse Cariben Indonesië Overig Buiten-Europa Nederland
jonger dan 30 67 76 72 63 82 82 81 76 80 61
30 tot 45 jaar 35 48 38 44 62 59 51 39 51 27
45 tot 65 jaar 25 30 26 36 43 48 36 30 37 20
65 jaar en ouder³⁾ 36 37 37 . . 47 44 35 38 34
1)Aandeel dat woont in een meergezinswoning van de totale bevolking in Nederland.
2)Excl. Nederland.
3)Voor sommige groepen zijn de aantallen te klein voor publicatie.
2.2c Huishoudens die wonen in meergezinswoning, vluchtelingengroepen, referentiepersoon geboren in buitenland, naar leeftijdscategorie, 2020 (%)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal Afghanistan Irak Iran Somalië Eritrea Syrië
jonger dan 30 67 86 82 79 90 84 90 87
30 tot 45 jaar 35 61 57 56 67 67 73 58
45 tot 65 jaar 25 48 46 44 53 63 58 42
65 jaar en ouder 36 64 67 57 64 74 74 66
1)Aandeel dat woont in een meergezinswoning van de totale bevolking in Nederland.
2.2d Huishoudens die wonen in meergezinswoning, nieuwe EU-landen, referentiepersoon geboren in buitenland, naar leeftijdscategorie, 2020 (%)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal Polen Roemenië Bulgarije
jonger dan 30 67 76 68 81 86
30 tot 45 jaar 35 54 49 58 75
45 tot 65 jaar 25 53 51 47 74
65 jaar en ouder 36 52 52 50 69
1)Aandeel dat woont in een meergezinswoning van de totale bevolking in Nederland.

Migranten wonen gemiddeld 20 procent kleiner

Gemiddeld hebben huishoudens met een zelfstandige woning 118 m2 woonoppervlak tot hun beschikking. Huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant is, wonen gemiddeld 20 procent kleiner dan de gemiddelde Nederlandse huishoudens. Dit verschil is onder alle leeftijdsgroepen naar verhouding ongeveer even groot en is van 2018 tot en met 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Huishoudens met een referentiepersoon van de tweede generatie wonen over het algemeen ook kleiner dan een gemiddeld Nederlands huishouden. Dat verschil is met 5 tot 10 procent minder groot dan onder de huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant is. Bij ouderen van de tweede generatie is het gemiddelde woonoppervlakte met 122 vierkante meter nagenoeg even groot als het landelijk gemiddelde voor die leeftijdsklasse.

Vooral ouderen met Indonesische herkomst wonen ruim

Huishoudens met een Indonesische herkomst wonen het grootst ten opzichte van hun leeftijdsgenoten van andere Buiten-Europese herkomstgroepen, met uitzondering van de leeftijdscategorie onder de 30. Dat geldt voor zowel huishoudens waarvan de referentiepersoon een Indonesische migrant is, als voor degenen die horen tot de Nederlands-Indonesische tweede generatie. Vooral onder ouderen met een Indonesische herkomst is het gemiddeld woonoppervlak hoog. Huishoudens waarvan de referentiepersoon 65‑plus is en van de Nederlands-Indonesische tweede generatie hadden in 2020 een gemiddeld woonoppervlak van 126 vierkante meter. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 121 vierkante meter in die leeftijdsgroep. Oudere Indonesische migranten wonen met een gemiddeld woonoppervlak van 112 vierkante meter ook relatief groot. Daarnaast hebben ook huishoudens met een Europese herkomst van 30 jaar en ouder, en ouderen met een overige Buiten-Europese herkomst een relatief groot woonoppervlak.

Turkse jongeren wonen relatief ruim, Turkse ouderen juist klein

Huishoudens waarvan de referentiepersoon jonger is dan 30 jaar en van de Nederlands-Turkse tweede generatie is, wonen van de onderzochte herkomstgroepen in die leeftijdsklasse het grootst: 84 vierkante meter. Dat is gemiddeld 6 vierkante meter groter dan het gemiddelde van alle huishoudens in die leeftijdsklasse. Ook huishoudens waarvan de referentiepersoon een Turkse migrant jonger dan 30 jaar is, wonen met 71 vierkante meter in verhouding tot andere huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant jonger dan 30 jaar is groot. In Turkije geboren ouderen wonen met gemiddeld 88 vierkante meter in verhouding met de andere Buiten-Europese herkomstgroepen juist klein. Binnen de overige leeftijdsgroepen nemen huishoudens met een Turkse herkomst qua woonoppervlak een gemiddelde positie in.

Huishoudens uit vluchtelingenlanden het kleinst behuisd

Huishoudens waarvan de referentiepersoon jonger is dan 30 jaar en een migrant is uit één van de vluchtelingenlanden Iran, Eritrea of Somalië, hebben gemiddeld het kleinste woonoppervlak van alle onderzochte herkomstgroepen, niet meer dan 59 m2. Ook hun leeftijdsgenoten die geboren zijn in Indonesië, de Nederlandse Cariben, Bulgarije en Roemenië wonen relatief klein (minder dan 65 m2). In de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar wonen huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant is uit één van de nieuwe EU-landen gemiddeld het kleinst. Binnen de nieuwe EU-landen wonen vooral huishoudens met een Bulgaarse herkomst die behoren tot de leeftijdscategorie tussen 45 en 65 jaar klein: 81 vierkante meter.

Onder huishoudens waarvan de referentiepersoon van de tweede generatie is behorende tot de vijf grootste Buiten-Europese herkomstgroepen in Nederland, wonen mensen met een Nederlands-Marokkaanse herkomst relatief het kleinst. Ook huishoudens waarvan de referentiepersoon van de Nederlands-Surinaamse tweede generatie is hebben een relatief klein woonoppervlak. Voor zowel huishoudens met een Marokkaanse als Surinaamse herkomst geldt dat het verschil in woonoppervlak tussen de groep referentiepersonen van de tweede generatie en migranten naar verhouding klein is. Dit kan te maken hebben met het woningaanbod in de gemeenten waar deze twee groepen geconcentreerd zijn. Meer dan de helft van deze twee herkomstgroepen woont in de vier grote steden en bijna 1 op 5 woont in de gemeente Amsterdam, die met afstand gemiddeld de kleinste woningen heeft (76 m2). Ook in de andere grote steden zijn woningen relatief klein.

Onder huishoudens waarvan de referentiepersoon een migrant is uit de Nederlandse Cariben of van de Nederlands-Caribische tweede generatie is, is het verschil in woonoppervlak tussen generaties groter. Dat geldt vooral voor huishoudens waarvan de referentiepersoon 45 jaar of ouder is. Zo hebben huishoudens waarvan de referentiepersoon 45 jaar of ouder is en migrant is uit de Nederlandse Cariben in 2020 gemiddeld een woonoppervlak van 94 vierkante meter. Onder huishoudens van de tweede generatie binnen dezelfde leeftijdsklasse en herkomstgroep, ligt dit met 117 vierkante meter fors hoger.

Als er wordt gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken zoals leeftijd en inkomen, worden de verschillen in woonoppervlak tussen herkomstgroepen kleiner. Migranten wonen echter nog steeds significant kleiner dan mensen van de tweede generatie. Hetzelfde geldt voor mensen die ouders hebben die in het buitenland geboren zijn: mensen met één in het buitenland geboren ouder wonen significant kleiner dan mensen die twee in Nederland geboren ouders hebben. Voor mensen met twee in het buitenland geboren ouders is dit (significante) verschil groter. Dit geldt met name voor mensen met een Bulgaarse of Marokkaanse herkomst. Zij wonen vaak nog wat kleiner. Ook de meeste andere herkomstgroepen hebben significant minder woonoppervlak dan mensen met een Nederlandse herkomst, maar deze verschillen zijn kleiner.

2.3a Gemiddelde vloeroppervlakte woning huishoudens, referentiepersoon geboren in buitenland, naar leeftijdscategorie, 2020 (m2)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal2) Europa2) Turkije Marokko Suriname Nederlandse Cariben Indonesië Overig Buiten-Europa
jonger dan 30 78 62 65 71 70 64 56 53 59
30 tot 45 jaar 112 92 95 96 88 91 86 97 90
45 tot 65 jaar 129 102 112 99 93 96 94 111 101
65 jaar en ouder 121 101 110 88 92 89 94 112 96
1)Gemiddeld vloeroppervlak van de totale bevolking in Nederland.
2)Excl. Nederland.
2.3b Gemiddelde vloeroppervlakte woning huishoudens, referentiepersoon geboren in Nederland, naar leeftijdscategorie, 2020 (m2)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal2) Europa2) Turkije Marokko Suriname Nederlandse Cariben Indonesië Overig Buiten-Europa Nederland
jonger dan 30 78 73 75 84 70 68 67 73 69 83
30 tot 45 jaar 112 101 108 101 89 92 97 108 100 119
45 tot 65 jaar 129 123 126 108 103 106 117 122 122 135
65 jaar en ouder³⁾ 121 122 120 . . 113 115 126 129 123
1)Gemiddeld vloeroppervlak van de totale bevolking in Nederland.
2)Excl. Nederland.
3)Voor sommige groepen zijn de aantallen te klein voor publicatie.
2.3c Gemiddelde vloeroppervlakte woning huishoudens, vluchtelingengroepen, geboren in buitenland, naar leeftijdscategorie, 2020 (m2)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Afghanistan Irak Iran Somalië Eritrea Syrië
jonger dan 30 78 65 69 56 65 53 59
30 tot 45 jaar 112 94 90 87 81 73 83
45 tot 65 jaar 129 100 96 96 86 86 94
65 jaar en ouder 121 90 89 91 81 80 84
1)Gemiddeld vloeroppervlak van de totale bevolking in Nederland.
2.3d Gemiddelde vloeroppervlakte woning huishoudens, nieuwe EU-landen, referentiepersoon geboren in buitenland, naar leeftijdscategorie, 2020 (m2)
leeftijdscategorie Totaal Nederlandse bevolking1) Totaal Polen Roemenië Bulgarije
jonger dan 30 78 70 77 64 63
30 tot 45 jaar 112 90 91 93 81
45 tot 65 jaar 129 93 92 101 81
65 jaar en ouder 121 100 95 103 86
1)Gemiddeld vloeroppervlak van de totale bevolking in Nederland.

Mensen met herkomst buiten Nederland oververtegenwoordigd in grote steden

26 procent van de bevolking had op 1 januari 2022 een herkomst buiten Nederland. Voor bijna 15 procent betreft dit migranten en bijna 12 procent is van de tweede generatie. In grote steden is het aandeel mensen met een buitenlandse herkomst hoger dan in de rest van Nederland. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft meer dan de helft van de inwoners een herkomst buiten Nederland. Ongeveer een derde is van de tweede generatie en iets minder dan een kwart is migrant. Ook in de Limburgse grensgemeente Vaals heeft meer dan de helft van de bevolking geen Nederlandse herkomst. In de gemeente Utrecht heeft 38 procent van de inwoners een buitenlandse herkomst. In Almere, Amstelveen, Capelle aan den IJssel, Delft, Diemen, Eindhoven, Rijswijk, Schiedam en Wassenaar ligt het aandeel inwoners met een buitenlandse herkomst hoger dan in Utrecht.

In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag is het aandeel inwoners met een Buiten-Europese herkomst met iets meer dan 40 procent het hoogst. Iets meer dan de helft van deze inwoners is migrant. In Amsterdam (17 procent) en Den Haag (16 procent) is het aandeel inwoners met een Europese herkomst wat hoger dan in Rotterdam (12 procent). Vaals heeft met 46 procent het hoogste aandeel inwoners met een Europese herkomst, van wie drie kwart is geboren in het buitenland. Ook in andere grensgemeenten als Sluis, Hulst en Baarle-Nassau is het aandeel inwoners met een Europese herkomst relatief hoog.

Van alle mensen met een Surinaamse of Marokkaanse herkomst woont iets minder dan de helft in één van de vier grote steden. Voor mensen met een Turkse of Nederlands-Caribische herkomst is dat iets meer dan een derde. 17 procent van de mensen met een Indonesische herkomst woont in één van de vier grote steden; het minst vaak van de vijf grootste Buiten-Europese groepen. Ter vergelijking: van de totale Nederlandse bevolking woont 14 procent in één van de vier grote steden.

Binnen de vijf grote Buiten-Europese herkomstgroepen wonen migranten gemiddeld iets vaker in één van de vier grote steden dan de tweede generatie. Voor de groep met een Surinaamse herkomst is dit verschil het grootst. 51 procent van de migranten uit Suriname woont in één van de vier grote steden, tegenover 42 procent van de Nederlandse-Surinaamse tweede generatie. Alleen voor mensen met een Indonesische herkomst geldt dat migranten uit Indonesië ongeveer even vaak in één van de vier grote steden wonen als Nederlands-Indonesische mensen van de tweede generatie.

2.4a Inwoners met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Nederlands-Caribische of Indonesische herkomst, 1 januari 2022
Gemeentenaam Totaal Geboren in Nederland Geboren in buitenland
Rotterdam 28,4 14,7 13,7
's-Gravenhage 27,5 13,7 13,8
Amsterdam 25,1 13,3 11,9
Almere 23,2 13,2 10,0
Schiedam 22,1 12,5 9,6
Diemen 19,1 10,5 8,5
Zaanstad 18,3 10,7 7,7
Utrecht 18,0 10,4 7,6
Capelle aan den IJssel 18,0 10,0 8,0
Rijswijk 17,9 10,2 7,7
Lelystad 17,4 9,7 7,7
Zoetermeer 17,2 9,8 7,3
Vlaardingen 16,8 9,9 6,9
Maassluis 16,3 9,5 6,8
Dordrecht 15,9 8,8 7,1
Arnhem 15,2 8,6 6,5
Tiel 14,7 8,8 5,9
Gouda 14,6 8,4 6,2
Barendrecht 14,0 8,8 5,2
Nieuwegein 13,9 8,3 5,6
Culemborg 13,5 8,2 5,3
Bergen op Zoom 13,5 7,9 5,6
Gorinchem 13,5 7,8 5,7
Eindhoven 13,3 7,1 6,2
Amersfoort 12,7 7,6 5,1
Almelo 12,7 7,3 5,4
Weesp 12,6 7,5 5,1
Tilburg 12,6 7,0 5,7
Nissewaard 12,6 7,1 5,5
Haarlem 12,5 7,4 5,1
Leidschendam-Voorburg 12,0 6,7 5,4
Amstelveen 11,9 6,5 5,4
Zeist 11,8 7,1 4,8
Haarlemmermeer 11,8 7,2 4,6
Doesburg 11,7 6,4 5,3
Zwijndrecht 11,5 6,8 4,7
Soest 11,4 6,9 4,5
Delft 11,4 6,0 5,4
Albrandswaard 11,4 7,0 4,4
Leiden 11,4 6,4 4,9
IJsselstein 11,3 6,7 4,5
Roosendaal 11,2 6,7 4,6
Deventer 11,2 6,5 4,7
Purmerend 11,1 6,4 4,6
Enschede 11,0 6,1 4,9
Helmond 10,9 6,4 4,5
Beverwijk 10,9 6,4 4,5
Roermond 10,7 6,0 4,7
Hilversum 10,5 6,3 4,2
Ouder-Amstel 10,5 6,4 4,1
Hoorn 10,3 5,9 4,4
Hengelo 10,3 6,0 4,3
Breda 10,2 6,1 4,1
Vlissingen 10,2 5,8 4,3
Ridderkerk 10,1 6,2 3,9
Huizen 10,1 6,2 3,9
Oostrhout 9,9 6,1 3,8
Leiderdorp 9,9 5,7 4,2
Nijmegen 9,9 5,6 4,2
Harderwijk 9,8 5,7 4,1
Venlo 9,7 5,5 4,2
Uithoorn 9,6 6,1 3,6
Vijfheerenlanden 9,6 6,0 3,5
Pijnacker-Nootdorp 9,5 6,0 3,5
's Hertogenbosch 9,5 5,7 3,8
Veenendaal 9,4 5,6 3,8
Alphen aan den Rijn 9,1 5,4 3,7
Alkmaar 9,0 5,2 3,8
Blaricum 9,0 6,2 2,7
Den Helder 8,7 5,2 3,5
Lansingerland 8,5 5,6 2,9
Hellevoetsluis 8,5 5,0 3,4
Zuidplas 8,5 5,6 2,8
Heerlen 8,3 4,4 3,9
Gooise Meren 8,2 5,3 2,9
Waddinxveen 8,1 5,1 3,0
Papendrecht 8,1 5,1 3,0
Oss 8,0 4,7 3,3
Stichtse Vecht 8,0 5,0 3,0
Weert 7,9 4,4 3,5
De Bilt 7,9 5,0 2,9
Zutphen 7,7 4,7 3,0
Apeldoorn 7,7 4,6 3,0
Voorschoten 7,6 4,7 2,9
Krimpen aan den IJssel 7,6 4,8 2,8
Ede 7,5 4,6 2,9
Etten-Leur 7,5 4,6 2,9
Westervoort 7,5 4,7 2,8
Heemskerk 7,5 4,2 3,3
Waalwijk 7,4 4,4 3,0
Zwolle 7,4 4,4 3,0
Wassenaar 7,3 4,4 3,0
Midden-Groningen 7,2 3,9 3,3
Baarn 7,2 4,6 2,6
Oegstgeest 7,2 4,6 2,5
Middelburg 7,2 4,5 2,7
Groningen 7,1 4,1 3,0
Rheden 7,1 4,3 2,7
Eemsdelta 7,0 3,6 3,4
Woerden 7,0 4,3 2,6
Dijk en Waard 6,9 4,4 2,5
Alblasserdam 6,8 4,0 2,8
Heemstede 6,8 4,3 2,5
Landsmeer 6,8 4,6 2,2
Venray 6,7 3,7 3,0
Gilze en Rijen 6,7 3,9 2,7
Velsen 6,5 4,1 2,4
Sliedrecht 6,5 3,7 2,8
Utrechtse Heuvelrug 6,5 4,1 2,4
Hendrik-Ido-Ambacht 6,5 4,2 2,3
Bloemendaal 6,4 4,5 2,0
Zandvoort 6,3 4,1 2,2
Houten 6,3 4,1 2,1
Halderberge 6,2 3,7 2,6
De Ronde Venen 6,2 4,0 2,1
Aalsmeer 6,2 3,8 2,3
Maastricht 6,1 3,2 2,9
Sittard-Geleen 6,1 3,5 2,6
Wageningen 6,0 3,1 2,9
Dongen 6,0 3,6 2,4
Veendam 6,0 3,3 2,7
Brummen 6,0 3,5 2,5
Epe 5,9 3,5 2,4
Geldrop-Mierlo 5,8 3,5 2,3
Laren 5,8 3,8 2,1
Leeuwarden 5,8 3,3 2,5
Assen 5,8 3,8 2,1
Rozendaal 5,8 4,0 1,8
Dronten 5,8 3,4 2,3
Wormerland 5,7 3,5 2,2
Boxtel 5,7 3,3 2,4
Bodegraven-Reeuwijk 5,6 3,6 2,0
Heusden 5,6 3,4 2,2
Best 5,6 3,4 2,2
Maashorst 5,5 3,3 2,2
Terneuzen 5,5 3,0 2,5
Renkum 5,5 3,5 2,0
Leusden 5,4 3,6 1,9
Druten 5,4 3,2 2,2
Oldenzaal 5,4 2,9 2,4
Doetinchem 5,3 3,1 2,2
Westland 5,3 3,3 2,0
Nijkerk 5,2 3,2 2,0
Goes 5,1 3,0 2,2
Oude IJsselstreek 5,1 2,9 2,2
Eemnes 5,1 3,5 1,6
Zoeterwoude 5,1 3,3 1,7
Zevenaar 5,0 3,1 1,9
Brunssum 5,0 2,9 2,1
Meierijstad 5,0 2,9 2,0
Oostzaan 4,9 3,3 1,6
Enkhuizen 4,9 2,9 2,0
Duiven 4,9 3,1 1,8
Vught 4,9 3,4 1,5
Beesel 4,8 2,8 2,0
Kerkrade 4,8 2,5 2,4
Brielle 4,8 3,2 1,6
Wijdemeren 4,8 3,2 1,5
Midden-Delfland 4,7 3,0 1,7
Bunnik 4,7 3,1 1,6
Zaltbommel 4,6 2,8 1,8
Waalre 4,6 2,8 1,8
Rhenen 4,6 3,0 1,5
Wijk bij Duurstede 4,5 3,0 1,5
Zeewolde 4,5 3,0 1,5
Meppel 4,5 2,8 1,7
Lochem 4,5 2,7 1,7
Krimpenerwaard 4,5 2,8 1,6
Teylingen 4,4 2,9 1,6
Veldhoven 4,4 2,5 1,9
Haaksbergen 4,4 2,4 2,0
Hillegom 4,4 2,8 1,6
Overbetuwe 4,1 2,8 1,3
Noordoostpolder 4,1 2,4 1,7
Land van Cuijk 4,1 2,5 1,7
Heerenveen 4,1 2,3 1,8
Wijchen 4,1 2,5 1,6
Beuningen 4,0 2,6 1,4
Gennep 4,0 2,4 1,5
Winterswijk 3,9 2,3 1,6
Ermelo 3,9 2,4 1,5
Noordwijk 3,8 2,5 1,3
Montfoort 3,8 2,4 1,4
Moerdijk 3,8 2,3 1,5
Uitgeest 3,8 2,6 1,1
Waterland 3,8 2,7 1,1
Lopik 3,8 2,6 1,2
Hoogeveen 3,8 2,3 1,5
Son en Breugel 3,7 2,4 1,3
Goirle 3,7 2,4 1,3
Westvoorne 3,7 2,5 1,1
Barneveld 3,7 2,3 1,4
Beek 3,6 2,3 1,4
Kampen 3,6 2,1 1,5
Rijssen-Holten 3,6 2,1 1,5
Heiloo 3,6 2,4 1,2
Kaag en Braassem 3,6 2,4 1,2
Nuenen c.a. 3,5 2,3 1,3
Landgraaf 3,5 2,2 1,3
Loon op Zand 3,4 2,1 1,3
Medemblik 3,4 2,1 1,3
Borne 3,4 2,2 1,3
Smallingerland 3,4 2,1 1,3
Heumen 3,3 2,3 1,1
Bunschoten 3,3 1,9 1,4
Harlingen 3,3 2,0 1,3
Voorst 3,2 2,1 1,2
Stede Broec 3,2 1,9 1,3
Mook en Middelaar 3,2 2,0 1,2
Nieuwkoop 3,2 2,0 1,2
Stein 3,2 1,9 1,3
Woudenberg 3,2 2,1 1,1
Geertruidenberg 3,2 2,0 1,2
Lisse 3,2 2,0 1,2
Bergen (NH.) 3,2 2,2 1,0
Castricum 3,2 2,1 1,1
Oisterwijk 3,1 1,8 1,2
Berg en Dal 3,0 1,9 1,1
Valkenswaard 3,0 1,8 1,2
Katwijk 3,0 1,8 1,1
Emmen 2,9 1,7 1,2
West Betuwe 2,9 1,9 1,1
Lingewaard 2,9 2,0 0,9
Terschelling 2,9 2,2 0,7
Olst-Wijhe 2,8 1,8 1,1
Edam-Volendam 2,8 1,8 1,1
Steenbergen 2,8 1,8 1,1
Woensdrecht 2,8 1,8 1,0
Schagen 2,8 1,8 1,0
Hoeksche Waard 2,8 1,8 1,0
Noord-Beveland 2,7 1,8 0,9
Wierden 2,7 1,7 1,0
Montferland 2,7 1,6 1,1
Steenwijkerland 2,6 1,6 1,0
Buren 2,6 1,9 0,7
Weststellingwerf 2,6 1,6 1,0
Losser 2,6 1,6 1,0
Hof van Twente 2,6 1,5 1,0
Oudewater 2,6 1,5 1,0
Tynaarlo 2,5 1,7 0,8
Echt-Susteren 2,5 1,6 0,9
Beekdaelen 2,5 1,6 0,9
Cranendonck 2,5 1,4 1,1
Valkenburg aan de Geul 2,5 1,6 0,9
Peel en Maas 2,4 1,4 1,0
Súdwest-Fryslân 2,4 1,5 0,9
Deurne 2,4 1,4 0,9
Noordenveld 2,4 1,5 0,9
Sint-Michielsgestel 2,4 1,6 0,8
Rucphen 2,4 1,5 0,9
Neder-Betuwe 2,4 1,6 0,8
Oldambt 2,3 1,3 1,0
Bernheze 2,3 1,6 0,8
Hattem 2,3 1,5 0,8
Drechterland 2,3 1,5 0,8
Meerssen 2,3 1,5 0,8
Ooststellingwerf 2,3 1,5 0,7
Maasdriel 2,2 1,5 0,8
Reimerswaal 2,2 1,3 0,9
Westerveld 2,2 1,4 0,9
Tholen 2,2 1,3 1,0
Hollands Kroon 2,2 1,5 0,7
Midden-Drenthe 2,2 1,5 0,7
Aalten 2,2 1,2 1,0
Koggenland 2,2 1,5 0,7
Vlieland 2,2 1,6 0,6
Putten 2,2 1,4 0,8
Roerdalen 2,2 1,3 0,8
Gemert-Bakel 2,2 1,4 0,7
Drimmelen 2,1 1,4 0,7
Zundert 2,1 1,3 0,8
Hellendoorn 2,1 1,4 0,7
Hardinxveld-Giessendam 2,1 1,3 0,8
Vaals 2,1 0,7 1,4
Schouwen-Duiveland 2,1 1,4 0,7
Het Hogeland 2,1 1,3 0,9
Westerkwartier 2,1 1,3 0,8
Borsele 2,1 1,3 0,8
Baarle-Nassau 2,1 1,1 1,0
Raalte 2,1 1,3 0,8
Heeze-Leende 2,1 1,3 0,7
Scherpenzeel 2,1 1,4 0,7
Westerwolde 2,1 1,0 1,0
Kapelle 2,0 1,3 0,8
Maasgouw 2,0 1,2 0,8
Coevorden 2,0 1,2 0,8
Laarbeek 2,0 1,3 0,7
Voerendaal 2,0 1,2 0,7
Eijsden-Margraten 2,0 1,3 0,7
Texel 1,9 1,3 0,7
Berkelland 1,9 1,1 0,8
Opmeer 1,9 1,3 0,7
West Maas en Waal 1,9 1,3 0,5
Gulpen-Wittem 1,9 1,1 0,7
Veere 1,9 1,3 0,6
Nunspeet 1,8 1,1 0,7
Stadskanaal 1,8 1,0 0,8
Molenlanden 1,8 1,2 0,6
Leudal 1,8 1,1 0,7
Pekela 1,8 1,0 0,8
Waadhoeke 1,8 1,1 0,7
Oirschot 1,8 1,1 0,7
Eersel 1,8 1,1 0,7
Renswoude 1,8 1,2 0,6
Goeree-Overflakkee 1,8 1,2 0,6
Hilvaenbeek 1,8 1,1 0,6
Bergen (L.) 1,7 1,0 0,7
Aa en Hunze 1,7 1,1 0,6
Asten 1,7 1,0 0,7
Oost Gelre 1,7 1,0 0,7
Heerde 1,7 1,0 0,7
Sluis 1,7 0,8 0,9
Bronckhorst 1,7 1,1 0,6
Hulst 1,7 1,0 0,7
Altena 1,6 1,1 0,5
Alphen-Chaam 1,6 1,0 0,6
Elburg 1,6 1,0 0,6
De Fryske Marren 1,6 1,0 0,6
Borger-Odoorn 1,6 1,0 0,6
Bladel 1,6 1,0 0,6
Opsterland 1,6 1,0 0,6
Someren 1,6 1,0 0,6
Schiermonnikoog 1,5 1,2 0,3
Boekel 1,5 0,9 0,6
Nederweert 1,4 0,9 0,5
Oldebroek 1,4 1,0 0,4
Tytsjerksteradiel 1,4 0,9 0,5
De Wolden 1,4 0,8 0,5
Dalfsen 1,3 0,8 0,5
Bergeijk 1,3 0,8 0,5
Ommen 1,3 0,8 0,5
Hardenberg 1,2 0,7 0,5
Horst aan de Maas 1,2 0,8 0,5
Noardeast-Fryslân 1,2 0,7 0,5
Reusel-De Mierden 1,2 0,8 0,4
Ameland 1,2 0,9 0,3
Zwartewaterland 1,1 0,7 0,4
Simpelveld 1,1 0,7 0,3
Dinkelland 1,0 0,6 0,4
Dantumadiel 0,9 0,6 0,4
Twenterand 0,9 0,5 0,3
Urk 0,9 0,5 0,4
Staphorst 0,8 0,5 0,3
Achtkarspelen 0,8 0,5 0,3
Tubbergen 0,6 0,4 0,2

Mensen afkomstig uit nieuwe EU-landen meer verspreid over Nederland

Mensen uit de nieuwe EU-landen wonen in vergelijking met de vijf grootste Buiten-Europese herkomstlanden minder geconcentreerd in de grote steden en meer verspreid over Nederland. Toch woont bijna een kwart van de migranten uit één van de nieuwe EU-landen in één van de vier grote steden, met name in Den Haag. Onder de tweede generatie met een herkomst uit de nieuwe EU-landen is dit een vijfde.

Gebieden met veel agrarische bedrijvigheid worden gekenmerkt door een in verhouding hoog aandeel mensen met een herkomst uit de nieuwe EU-landen. Op 1 januari 2022 had de gemeente Maasdriel het grootste aandeel inwoners uit nieuwe EU-landen (7 procent). Hiervan is het overgrote deel ook geboren in een nieuw EU-land. Ook in het Westland, de Kop van Noord-Holland, de Bollenstreek, Flevoland, grote delen van Noord-Brabant en Noord-Limburg wonen verhoudingsgewijs veel inwoners uit nieuwe EU-landen.

2.4b Inwoners met herkomst uit de nieuwe EU-landen, 1 januari 2022
Gemeentenaam Totaal Geboren in Nederland Geboren in buitenland
Maasdriel 6,9 0,8 6,1
's-Gravenhage 6,8 1,1 5,7
Schiedam 6,7 1,1 5,5
Helmond 6,5 1,3 5,2
Vlieland 5,9 0,7 5,2
Zeewolde 5,9 0,7 5,1
Venlo 5,6 1,0 4,6
Aalsmeer 5,2 0,8 4,4
Waalwijk 5,2 0,8 4,4
Steenbergen 5,1 0,7 4,5
Tilburg 5,1 0,8 4,3
Reimerswaal 5 0,8 4,2
Zundert 4,9 0,7 4,2
Westland 4,9 0,7 4,1
Horst aan de Maas 4,9 0,8 4,1
Hillegom 4,8 1,0 3,8
Vlaardingen 4,8 0,8 4,0
Noordoostpolder 4,8 1,0 3,9
Venray 4,8 0,8 4,0
Roosendaal 4,7 0,8 3,9
Noordwijk 4,6 0,8 3,8
Zaltbommel 4,6 0,6 4,0
Oss 4,5 0,7 3,8
Beverwijk 4,3 0,9 3,3
Eindhoven 4,2 0,7 3,6
Hollands Kroon 4,2 0,7 3,5
Uithoorn 4,1 0,9 3,2
Medemblik 4,1 0,8 3,3
Tiel 4,1 0,6 3,5
Stede Broec 4,1 1,0 3,1
Rotterdam 4 0,7 3,3
Lelystad 4 0,9 3,1
Asten 3,9 0,6 3,3
Enkhuizen 3,9 0,8 3,0
Someren 3,8 0,6 3,2
Dronten 3,7 0,7 3,0
Bunschoten 3,7 0,7 3,0
Diemen 3,6 0,8 2,8
Boxtel 3,5 0,5 3,0
Maassluis 3,5 0,9 2,6
Vlissingen 3,5 0,7 2,8
Vaals 3,5 0,4 3,1
Drechterland 3,5 0,7 2,7
Gemert-Bakel 3,5 0,5 2,9
Meierijstad 3,4 0,6 2,8
Heusden 3,3 0,5 2,8
Best 3,3 0,6 2,7
Peel en Maas 3,3 0,5 2,8
Dordrecht 3,3 0,7 2,6
Zaanstad 3,3 0,7 2,6
Halderberge 3,2 0,6 2,6
Rijswijk 3,2 0,8 2,4
Weert 3,2 0,6 2,6
Neder-Betuwe 3,2 0,4 2,8
Boekel 3,1 0,6 2,5
Delft 3,1 0,6 2,4
Amsterdam 3,1 0,6 2,5
Opmeer 3 0,6 2,4
Hoorn 3 0,7 2,3
Roermond 3 0,6 2,4
Zandvoort 3 0,7 2,2
Waddinxveen 3 0,7 2,3
Nieuwkoop 2,9 0,6 2,3
Terneuzen 2,9 0,5 2,4
Alphen aan den Rijn 2,9 0,7 2,2
Amstelveen 2,9 0,7 2,1
Lisse 2,9 0,7 2,2
Kerkrade 2,9 0,9 2,0
Haarlem 2,8 0,6 2,2
Etten-Leur 2,8 0,7 2,1
Gouda 2,8 0,6 2,2
Velsen 2,7 0,6 2,1
Drimmelen 2,7 0,5 2,2
Kaag en Braassem 2,7 0,7 2,0
Hilversum 2,7 0,6 2,1
Rucphen 2,7 0,5 2,2
Woensdrecht 2,7 0,6 2,1
Heerlen 2,7 0,9 1,8
Leudal 2,6 0,6 2,1
Haarlemmermeer 2,6 0,7 1,9
Loon op Zand 2,6 0,5 2,0
Bergen op Zoom 2,6 0,5 2,0
Moerdijk 2,6 0,6 2,0
Breda 2,5 0,6 2,0
Dongen 2,5 0,5 2,0
Bernheze 2,5 0,3 2,1
Maashorst 2,5 0,5 1,9
Almelo 2,4 0,5 1,9
Oostrhout 2,4 0,6 1,8
Nissewaard 2,4 0,7 1,7
Teylingen 2,4 0,7 1,7
Maastricht 2,3 0,4 1,9
Leidschendam-Voorburg 2,3 0,6 1,7
Bladel 2,3 0,4 1,9
Brielle 2,3 0,6 1,7
Renswoude 2,3 0,3 2,0
Roerdalen 2,3 0,6 1,7
Nederweert 2,3 0,3 1,9
Almere 2,3 0,7 1,6
Leiden 2,3 0,5 1,7
Capelle aan den IJssel 2,2 0,6 1,6
Bodegraven-Reeuwijk 2,2 0,4 1,8
Deurne 2,2 0,4 1,8
Tholen 2,2 0,5 1,7
Cranendonck 2,2 0,5 1,7
Bergeijk 2,2 0,4 1,8
Wassenaar 2,2 0,6 1,6
Groningen 2,1 0,3 1,8
Brunssum 2,1 1,0 1,1
Gorinchem 2,1 0,4 1,7
Zwartewaterland 2,1 0,4 1,7
Oegstgeest 2,1 0,6 1,5
Alphen-Chaam 2,1 0,5 1,6
Altena 2,1 0,4 1,7
Sluis 2,1 0,2 1,8
Noord-Beveland 2,1 0,4 1,6
Gilze en Rijen 2,1 0,5 1,5
Buren 2,1 0,4 1,7
Geldrop-Mierlo 2 0,5 1,5
Veldhoven 2 0,6 1,4
Waalre 2 0,7 1,2
Nieuwegein 1,9 0,6 1,4
Laarbeek 1,9 0,4 1,5
Arnhem 1,9 0,5 1,4
Enschede 1,9 0,5 1,5
Beesel 1,9 0,5 1,4
Borsele 1,9 0,5 1,4
Bergen (L.) 1,9 0,6 1,3
Ouder-Amstel 1,9 0,6 1,2
Hellevoetsluis 1,8 0,5 1,3
Echt-Susteren 1,8 0,6 1,2
Schiermonnikoog 1,8 0,3 1,5
Son en Breugel 1,8 0,5 1,3
Reusel-De Mierden 1,8 0,4 1,4
West Betuwe 1,8 0,4 1,4
Deventer 1,8 0,4 1,4
Goes 1,8 0,4 1,4
West Maas en Waal 1,8 0,3 1,4
Dijk en Waard 1,8 0,5 1,3
Ommen 1,8 0,2 1,6
Culemborg 1,8 0,4 1,3
Geertruidenberg 1,7 0,5 1,3
Maasgouw 1,7 0,4 1,3
Zoetermeer 1,7 0,5 1,2
Druten 1,7 0,5 1,2
Baarle-Nassau 1,7 0,4 1,3
Utrecht 1,7 0,4 1,2
Heeze-Leende 1,7 0,3 1,4
Weesp 1,7 0,4 1,2
Waadhoeke 1,7 0,3 1,3
De Ronde Venen 1,7 0,5 1,2
Zuidplas 1,7 0,5 1,1
Valkenswaard 1,7 0,4 1,3
Zwijndrecht 1,6 0,4 1,2
Harderwijk 1,6 0,4 1,3
Nijkerk 1,6 0,3 1,3
Wageningen 1,6 0,4 1,3
Land van Cuijk 1,6 0,4 1,2
Sittard-Geleen 1,6 0,6 1,0
Katwijk 1,6 0,3 1,3
Landgraaf 1,6 0,7 0,9
Oirschot 1,6 0,2 1,3
Heemskerk 1,6 0,5 1,0
Scherpenzeel 1,6 0,2 1,3
Ameland 1,5 0,2 1,3
Gennep 1,5 0,3 1,3
Eersel 1,5 0,3 1,2
's Hertogenbosch 1,5 0,4 1,1
Harlingen 1,5 0,3 1,1
Schagen 1,5 0,4 1,1
Lansingerland 1,5 0,6 0,9
Kapelle 1,5 0,3 1,2
Pijnacker-Nootdorp 1,5 0,5 0,9
Alkmaar 1,4 0,4 1,0
Oudewater 1,4 0,3 1,1
Gooise Meren 1,4 0,4 1,0
Stichtse Vecht 1,4 0,4 1,0
Leeuwarden 1,4 0,3 1,1
Vijfheerenlanden 1,4 0,4 1,0
Nijmegen 1,4 0,4 1,0
Midden-Groningen 1,4 0,3 1,1
Purmerend 1,4 0,4 1,0
Hulst 1,4 0,3 1,1
Koggenland 1,4 0,4 1,0
Ede 1,4 0,3 1,1
Apeldoorn 1,4 0,4 1,0
Middelburg 1,3 0,4 1,0
Voorschoten 1,3 0,4 0,9
Papendrecht 1,3 0,4 0,9
Steenwijkerland 1,3 0,3 1,0
Lopik 1,3 0,3 1,0
Sliedrecht 1,3 0,4 1,0
Heemstede 1,3 0,5 0,8
Den Helder 1,3 0,4 0,9
Ermelo 1,3 0,3 1,0
Wijdemeren 1,3 0,4 0,9
Molenlanden 1,3 0,3 1,0
Schouwen-Duiveland 1,3 0,3 1,0
Leiderdorp 1,3 0,5 0,8
Hoogeveen 1,3 0,3 1,0
Hof van Twente 1,3 0,2 1,0
Beekdaelen 1,3 0,5 0,7
Montfoort 1,3 0,3 1,0
Hengelo 1,2 0,4 0,9
Oldambt 1,2 0,4 0,8
Zeist 1,2 0,4 0,8
IJsselstein 1,2 0,5 0,7
Terschelling 1,2 0,1 1,1
Ridderkerk 1,2 0,4 0,8
Oisterwijk 1,2 0,3 0,9
Rheden 1,2 0,4 0,8
Texel 1,2 0,4 0,8
Woerden 1,2 0,4 0,8
Goeree-Overflakkee 1,2 0,3 0,9
Valkenburg aan de Geul 1,2 0,5 0,7
Midden-Delfland 1,2 0,5 0,7
Veenendaal 1,2 0,3 0,9
Krimpenerwaard 1,2 0,3 0,9
Zevenaar 1,2 0,3 0,8
Rhenen 1,1 0,3 0,8
Montferland 1,1 0,3 0,9
Hardinxveld-Giessendam 1,1 0,2 0,9
Landsmeer 1,1 0,5 0,6
Amersfoort 1,1 0,4 0,7
Nuenen c.a. 1,1 0,4 0,7
Huizen 1,1 0,4 0,7
Pekela 1,1 0,4 0,7
Putten 1,1 0,3 0,8
Staphorst 1,1 0,2 0,9
Baarn 1,1 0,4 0,7
Emmen 1,1 0,3 0,8
Simpelveld 1,1 0,3 0,8
Uitgeest 1,1 0,5 0,6
Laren 1,1 0,4 0,6
Barendrecht 1,1 0,4 0,6
Hilvaenbeek 1,1 0,2 0,9
Heumen 1,1 0,4 0,7
Dalfsen 1,1 0,3 0,8
Oldebroek 1,1 0,2 0,9
Albrandswaard 1,1 0,4 0,6
Mook en Middelaar 1 0,3 0,7
Soest 1 0,3 0,8
Sint-Michielsgestel 1 0,2 0,8
Eemsdelta 1 0,3 0,7
Kampen 1 0,2 0,8
Westervoort 1 0,3 0,7
Bloemendaal 1 0,4 0,6
Utrechtse Heuvelrug 1 0,3 0,7
Duiven 1 0,4 0,6
Wormerland 1 0,4 0,6
Wijchen 1 0,3 0,7
Vught 1 0,3 0,7
Bunnik 1 0,4 0,6
Berg en Dal 1 0,3 0,7
Epe 1 0,2 0,8
Doesburg 1 0,4 0,6
Gulpen-Wittem 1 0,2 0,7
Beek 1 0,4 0,6
Renkum 0,9 0,3 0,6
Zoeterwoude 0,9 0,3 0,6
Krimpen aan den IJssel 0,9 0,4 0,6
Alblasserdam 0,9 0,3 0,7
Goirle 0,9 0,3 0,7
Lingewaard 0,9 0,3 0,6
Hoeksche Waard 0,9 0,3 0,6
Voerendaal 0,9 0,5 0,4
Zutphen 0,9 0,3 0,6
De Fryske Marren 0,9 0,3 0,6
De Bilt 0,9 0,3 0,6
Overbetuwe 0,9 0,3 0,6
Elburg 0,9 0,2 0,7
Winterswijk 0,9 0,2 0,7
Westvoorne 0,9 0,3 0,6
Blaricum 0,9 0,4 0,5
Zwolle 0,9 0,3 0,6
Hendrik-Ido-Ambacht 0,9 0,4 0,5
Barneveld 0,9 0,2 0,6
Doetinchem 0,9 0,3 0,5
Oostzaan 0,9 0,3 0,5
Veere 0,9 0,3 0,6
Heiloo 0,9 0,3 0,5
Heerenveen 0,9 0,2 0,6
Houten 0,9 0,4 0,5
Beuningen 0,8 0,3 0,5
Veendam 0,8 0,3 0,6
Stein 0,8 0,4 0,4
Assen 0,8 0,3 0,5
Woudenberg 0,8 0,3 0,5
Losser 0,8 0,3 0,5
Meerssen 0,8 0,3 0,5
Eijsden-Margraten 0,8 0,4 0,4
Oldenzaal 0,8 0,4 0,4
Nunspeet 0,8 0,2 0,5
Meppel 0,8 0,3 0,5
Bergen (NH.) 0,8 0,3 0,5
Midden-Drenthe 0,8 0,2 0,5
Weststellingwerf 0,7 0,2 0,5
Oude IJsselstreek 0,7 0,2 0,5
Castricum 0,7 0,3 0,4
Leusden 0,7 0,3 0,4
Smallingerland 0,7 0,3 0,5
Urk 0,7 0,1 0,6
Noardeast-Fryslân 0,7 0,3 0,5
Stadskanaal 0,7 0,3 0,4
Waterland 0,7 0,3 0,4
Olst-Wijhe 0,7 0,2 0,5
Berkelland 0,7 0,2 0,5
Borne 0,7 0,3 0,4
Brummen 0,7 0,3 0,4
Wijk bij Duurstede 0,7 0,2 0,5
Westerwolde 0,7 0,3 0,4
Het Hogeland 0,7 0,2 0,5
Dinkelland 0,7 0,2 0,4
Westerkwartier 0,7 0,2 0,4
Ooststellingwerf 0,7 0,2 0,5
Raalte 0,6 0,2 0,5
Coevorden 0,6 0,2 0,4
Hardenberg 0,6 0,2 0,4
Heerde 0,6 0,2 0,4
Aalten 0,6 0,2 0,4
Lochem 0,6 0,2 0,4
Oost Gelre 0,6 0,2 0,4
Haaksbergen 0,6 0,2 0,3
Edam-Volendam 0,6 0,2 0,4
Súdwest-Fryslân 0,6 0,2 0,4
Wierden 0,6 0,2 0,3
Eemnes 0,6 0,2 0,4
Rozendaal 0,6 0,3 0,3
Rijssen-Holten 0,6 0,1 0,4
Borger-Odoorn 0,5 0,2 0,3
Noordenveld 0,5 0,2 0,3
De Wolden 0,5 0,2 0,4
Westerveld 0,5 0,2 0,3
Achtkarspelen 0,5 0,2 0,3
Twenterand 0,5 0,2 0,3
Aa en Hunze 0,5 0,2 0,2
Bronckhorst 0,4 0,2 0,2
Voorst 0,4 0,2 0,3
Opsterland 0,4 0,2 0,3
Tynaarlo 0,4 0,2 0,2
Hellendoorn 0,4 0,2 0,2
Tubbergen 0,4 0,1 0,3
Tytsjerksteradiel 0,3 0,1 0,2
Hattem 0,3 0,2 0,2
Dantumadiel 0,3 0,1 0,2

Ook vluchtelingen wonen gespreid over Nederland

Vluchtelingen wonen nog meer gespreid over Nederland dan mensen uit de nieuwe EU-landen: één op de zes mensen met een herkomst uit één van de vluchtelingenlanden woont in één van de vier grote steden. Het overgrote deel is migrant uit één van de vluchtelingenlanden. Gemeenten in het oosten van het land en in de omliggende gemeenten van de vier grote steden herbergen in verhouding veel vluchtelingen. Westerwolde heeft het hoogste aandeel inwoners uit vluchtelingenlanden. Dit hangt samen met de aanwezigheid van het aanmeldcentrum Ter Apel in deze gemeente. Net als in Westerwolde maken vluchtelingen in Zoetermeer, Enschede, Heumen en Almelo 5 procent van de bevolking uit. Ook in de gemeenten Delft, Hengelo, Arnhem, Almere, Capelle a/d IJssel en Leidschendam-Voorburg zijn relatief veel vluchtelingen.

2.4c Inwoners met herkomst uit vluchtelingenlanden, 1 januari 2022
Gemeentenaam Totaal Geboren in Nederland Geboren in buitenland
Westerwolde 5,4 0,2 5,2
Zoetermeer 4,8 1,5 3,3
Enschede 4,7 1,4 3,2
Heumen 4,6 0,5 4,1
Almelo 4,5 1,2 3,3
Delft 4,4 1,2 3,2
Hengelo 4,2 1,2 3,0
Arnhem 4,1 1,1 3,0
Almere 3,8 1,1 2,7
Rijswijk 3,8 1,0 2,8
Capelle aan den IJssel 3,7 1,0 2,7
Leidschendam-Voorburg 3,6 1,0 2,6
Vlaardingen 3,2 1,0 2,2
Heemskerk 3,1 0,9 2,2
Beverwijk 3,1 0,9 2,2
Zwijndrecht 3,1 0,9 2,2
Eindhoven 3,1 0,8 2,3
Nijmegen 3,1 0,8 2,3
Amersfoort 3,1 0,8 2,2
Wassenaar 3,0 0,7 2,4
Westervoort 3,0 0,8 2,1
Ridderkerk 3,0 0,8 2,2
Assen 2,9 0,7 2,2
Maassluis 2,8 0,8 1,9
Dordrecht 2,7 0,8 1,9
Veenendaal 2,7 0,8 1,9
's-Gravenhage 2,7 0,7 2,0
Zwolle 2,7 0,7 1,9
Leiderdorp 2,7 0,7 2,0
Tilburg 2,6 0,8 1,9
Leiden 2,6 0,7 1,9
Apeldoorn 2,6 0,6 2,0
Rotterdam 2,6 0,7 1,9
Winterswijk 2,6 0,4 2,2
Vaals 2,6 0,4 2,2
Nieuwegein 2,6 0,7 1,9
Heerlen 2,6 0,5 2,0
Krimpen aan den IJssel 2,5 0,6 1,9
Amstelveen 2,5 0,6 1,9
Velsen 2,5 0,7 1,8
Papendrecht 2,5 0,7 1,8
Gorinchem 2,5 0,6 1,9
Leeuwarden 2,4 0,7 1,7
Roermond 2,4 0,6 1,8
Hoogeveen 2,4 0,4 2,0
Maastricht 2,4 0,5 2,0
Tiel 2,4 0,7 1,7
Lelystad 2,4 0,7 1,7
Groningen 2,4 0,6 1,8
Alkmaar 2,4 0,6 1,8
Dronten 2,4 0,5 1,9
Utrecht 2,4 0,6 1,8
Sliedrecht 2,4 0,7 1,7
Dijk en Waard 2,4 0,6 1,8
Hoorn 2,4 0,6 1,8
Purmerend 2,3 0,6 1,7
Gilze en Rijen 2,3 0,4 1,9
Haarlemmermeer 2,3 0,6 1,7
Zeist 2,3 0,5 1,8
Smallingerland 2,3 0,6 1,7
Alphen aan den Rijn 2,3 0,6 1,7
Middelburg 2,3 0,6 1,7
Duiven 2,3 0,5 1,8
Wageningen 2,3 0,5 1,8
Harderwijk 2,2 0,4 1,8
Schiedam 2,2 0,6 1,6
Haarlem 2,2 0,6 1,6
Zaanstad 2,2 0,6 1,6
's Hertogenbosch 2,2 0,6 1,7
Diemen 2,2 0,6 1,6
Geldrop-Mierlo 2,2 0,6 1,6
Woudenberg 2,2 0,6 1,6
Noordoostpolder 2,2 0,4 1,8
Amsterdam 2,2 0,5 1,6
Oldenzaal 2,2 0,6 1,6
Bergen op Zoom 2,2 0,6 1,5
Huizen 2,1 0,5 1,7
Doetinchem 2,1 0,4 1,7
Zutphen 2,1 0,4 1,7
Barendrecht 2,1 0,6 1,5
Soest 2,1 0,5 1,6
Hilversum 2,1 0,5 1,6
Helmond 2,1 0,5 1,6
Den Helder 2,1 0,4 1,7
Venlo 2,1 0,4 1,6
Katwijk 2,0 0,5 1,5
Uithoorn 2,0 0,6 1,5
Roosendaal 2,0 0,5 1,6
Venray 2,0 0,5 1,5
Landsmeer 2,0 0,5 1,5
Pijnacker-Nootdorp 2,0 0,5 1,5
Oostzaan 2,0 0,5 1,5
Cranendonck 2,0 0,2 1,8
Nissewaard 2,0 0,5 1,5
Kerkrade 2,0 0,4 1,6
Breda 2,0 0,5 1,5
Oegstgeest 2,0 0,4 1,6
Deventer 1,9 0,4 1,5
IJsselstein 1,9 0,5 1,4
Oisterwijk 1,9 0,3 1,6
Weesp 1,9 0,5 1,4
Waalwijk 1,9 0,5 1,4
Baarn 1,9 0,5 1,4
Hendrik-Ido-Ambacht 1,9 0,4 1,5
Best 1,9 0,4 1,5
Wormerland 1,9 0,4 1,4
Etten-Leur 1,9 0,4 1,4
Zandvoort 1,9 0,5 1,3
Weert 1,9 0,4 1,4
Echt-Susteren 1,9 0,3 1,6
Oostrhout 1,8 0,5 1,3
Rheden 1,8 0,4 1,4
Voorschoten 1,8 0,5 1,4
Vijfheerenlanden 1,8 0,4 1,4
Rijssen-Holten 1,8 0,4 1,4
Heerenveen 1,8 0,4 1,4
Ede 1,8 0,4 1,4
Uitgeest 1,8 0,4 1,3
Houten 1,8 0,5 1,3
Rhenen 1,8 0,3 1,4
Goes 1,8 0,4 1,4
Gouda 1,8 0,4 1,4
Borne 1,8 0,5 1,3
Oss 1,7 0,4 1,4
Ouder-Amstel 1,7 0,4 1,4
Renkum 1,7 0,4 1,3
Lansingerland 1,7 0,5 1,3
Vlissingen 1,7 0,4 1,4
De Bilt 1,7 0,4 1,3
Emmen 1,7 0,4 1,3
Hellevoetsluis 1,7 0,4 1,3
Zuidplas 1,7 0,4 1,3
Land van Cuijk 1,7 0,3 1,4
Ermelo 1,7 0,4 1,3
Lisse 1,7 0,4 1,3
Aalsmeer 1,7 0,4 1,3
Leusden 1,7 0,4 1,3
Sittard-Geleen 1,7 0,4 1,2
Stichtse Vecht 1,7 0,4 1,3
Eemnes 1,7 0,4 1,3
Alblasserdam 1,7 0,4 1,3
Waddinxveen 1,7 0,4 1,3
Utrechtse Heuvelrug 1,7 0,3 1,3
Teylingen 1,7 0,3 1,3
Waalre 1,7 0,4 1,3
Eemsdelta 1,7 0,2 1,4
Meppel 1,7 0,4 1,2
Hardenberg 1,6 0,3 1,4
Overbetuwe 1,6 0,4 1,2
Boxtel 1,6 0,4 1,2
Veldhoven 1,6 0,3 1,3
Beek 1,6 0,3 1,3
Berg en Dal 1,6 0,3 1,3
Nijkerk 1,6 0,4 1,2
De Ronde Venen 1,6 0,3 1,3
Haaksbergen 1,6 0,4 1,2
Kaag en Braassem 1,6 0,4 1,2
Zeewolde 1,6 0,4 1,2
S�dwest-Frysl�n 1,6 0,3 1,3
Kampen 1,6 0,3 1,2
Midden-Delfland 1,6 0,3 1,2
Woerden 1,6 0,3 1,3
Hillegom 1,6 0,4 1,2
Asten 1,6 0,3 1,3
Coevorden 1,6 0,3 1,2
Bodegraven-Reeuwijk 1,5 0,3 1,3
Oudewater 1,5 0,2 1,3
Vught 1,5 0,3 1,2
Hardinxveld-Giessendam 1,5 0,3 1,2
Wijdemeren 1,5 0,3 1,2
Noordwijk 1,5 0,3 1,3
Steenbergen 1,5 0,3 1,2
Mook en Middelaar 1,5 0,2 1,3
Montferland 1,5 0,3 1,2
Losser 1,5 0,4 1,1
Beuningen 1,5 0,4 1,1
Zoeterwoude 1,5 0,3 1,2
Blaricum 1,5 0,5 1,0
Nieuwkoop 1,5 0,3 1,2
Renswoude 1,5 0,4 1,1
Wijchen 1,5 0,3 1,2
Halderberge 1,5 0,3 1,2
Edam-Volendam 1,5 0,3 1,1
Lopik 1,5 0,3 1,2
Westland 1,5 0,3 1,2
Veendam 1,5 0,3 1,1
Heiloo 1,5 0,3 1,2
Hattem 1,5 0,3 1,2
Landgraaf 1,5 0,3 1,2
Harlingen 1,4 0,4 1,1
Culemborg 1,4 0,3 1,1
Heusden 1,4 0,3 1,2
Heemstede 1,4 0,3 1,1
Meierijstad 1,4 0,3 1,1
Bunschoten 1,4 0,4 1,1
Nuenen c.a. 1,4 0,3 1,1
Stede Broec 1,4 0,3 1,1
Lingewaard 1,4 0,3 1,2
Maashorst 1,4 0,3 1,1
Putten 1,4 0,3 1,1
Albrandswaard 1,4 0,3 1,1
Krimpenerwaard 1,4 0,2 1,2
Stadskanaal 1,4 0,2 1,2
Heeze-Leende 1,4 0,3 1,1
Laren 1,4 0,3 1,1
Barneveld 1,4 0,3 1,1
Wijk bij Duurstede 1,4 0,3 1,1
Waterland 1,4 0,3 1,0
Eersel 1,4 0,3 1,1
Someren 1,4 0,2 1,1
Gooise Meren 1,3 0,3 1,1
Leudal 1,3 0,2 1,2
Het Hogeland 1,3 0,3 1,1
Midden-Groningen 1,3 0,3 1,1
Oirschot 1,3 0,3 1,0
Voorst 1,3 0,2 1,1
Geertruidenberg 1,3 0,3 1,0
Tytsjerksteradiel 1,3 0,3 1,1
Goirle 1,3 0,3 1,0
Epe 1,3 0,3 1,0
Deurne 1,3 0,2 1,1
Beesel 1,3 0,3 1,0
Doesburg 1,3 0,2 1,1
Sint-Michielsgestel 1,3 0,3 1,0
Texel 1,3 0,3 1,0
Terneuzen 1,3 0,3 1,0
Schagen 1,3 0,2 1,0
Heerde 1,3 0,3 1,0
Hellendoorn 1,3 0,2 1,1
Raalte 1,3 0,3 1,0
Moerdijk 1,3 0,2 1,1
Altena 1,3 0,3 1,0
Tynaarlo 1,3 0,2 1,0
Baarle-Nassau 1,3 0,2 1,1
Dongen 1,3 0,3 1,0
Drimmelen 1,3 0,3 1,0
Steenwijkerland 1,3 0,2 1,0
Hoeksche Waard 1,3 0,3 1,0
Nunspeet 1,3 0,2 1,0
Valkenswaard 1,2 0,3 1,0
Medemblik 1,2 0,2 1,0
Son en Breugel 1,2 0,4 0,9
Alphen-Chaam 1,2 0,3 1,0
Nederweert 1,2 0,2 1,0
West Betuwe 1,2 0,2 1,0
Oude IJsselstreek 1,2 0,2 1,0
Druten 1,2 0,3 0,9
Zundert 1,2 0,2 1,1
Loon op Zand 1,2 0,3 0,9
Waadhoeke 1,2 0,2 1,0
Brunssum 1,2 0,2 1,0
Hof van Twente 1,2 0,2 1,0
Koggenland 1,2 0,2 1,0
Gulpen-Wittem 1,2 0,2 1,0
Beekdaelen 1,2 0,2 1,0
Scherpenzeel 1,2 0,3 0,9
Bunnik 1,2 0,2 1,0
Montfoort 1,2 0,2 1,0
Elburg 1,2 0,2 0,9
Lochem 1,2 0,2 1,0
De Fryske Marren 1,2 0,2 0,9
Brummen 1,2 0,2 0,9
Molenlanden 1,2 0,2 1,0
Bergen (NH.) 1,1 0,2 0,9
Reusel-De Mierden 1,1 0,2 0,9
Oldambt 1,1 0,3 0,9
Roerdalen 1,1 0,3 0,9
Wierden 1,1 0,3 0,9
Enkhuizen 1,1 0,2 0,9
Gemert-Bakel 1,1 0,2 0,9
Westvoorne 1,1 0,2 0,9
Schouwen-Duiveland 1,1 0,2 0,9
Gennep 1,1 0,2 0,9
Zevenaar 1,1 0,3 0,8
Meerssen 1,1 0,2 0,9
Maasgouw 1,1 0,2 0,9
Maasdriel 1,1 0,2 0,9
Castricum 1,1 0,2 0,9
Valkenburg aan de Geul 1,1 0,2 0,9
Horst aan de Maas 1,1 0,2 0,9
Bladel 1,1 0,2 0,9
Noordenveld 1,1