Foto omschrijving: Mensen shoppen bij de suikerspinkraam op de kermis.

Inleiding

Het Jaarrapport Integratie 2020 geeft een overzicht van de integratie van mensen met een migratieachtergrond. Daarbij wordt ingegaan op overeenkomsten en verschillen tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen met een Nederlandse achtergrond. Deze inleiding beschrijft het doel van de publicatie en geeft uitleg over de gehanteerde methodologie. Daarnaast het een overzicht van de inhoud van deze publicatie en de bijlage.

Doel van de publicatie

Het Jaarrapport Integratie bevat een overzicht van de mate waarin mensen met een migratieachtergrond en mensen met een Nederlandse achtergrond naar elkaar toegroeien. Daarbij wordt ingegaan op verschillen en overeenkomsten tussen deze groepen en de mate waarin deze groepen zich naar elkaar toe hebben bewogen in de afgelopen jaren. Waar mogelijk wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen mensen met een migratieachtergrond die in het buitenland geboren zijn, en hun kinderen die in Nederland geboren zijn.

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van integratie tot en met 2019. De grote invloed die COVID-19 en de daarmee verband houdende maatregelen op onze economie en de samenleving hebben, blijven in dit rapport dan ook onbesproken. In het CBS-dossier worden dagelijks de laatste cijfers over de stand van de economie, werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkelingen getoond, soms specifiek met aandacht voor mensen met en zonder migratieachtergrond.

Terminologie

Het CBS duidt bevolkingsgroepen aan met exact omschreven definities en terminologie. Bij het bepalen van de migratieachtergrond staat het geboorteland van de ouders centraal. Bij mensen met een Nederlandse achtergrond zijn beide ouders in Nederland geboren. Bij mensen met een migratieachtergrond is ten minste één ouder in het buitenland geboren. Iemand die zelf ook in het buitenland is geboren behoort tot de eerste generatie, terwijl iemand van de tweede generatie in Nederland is geboren. De kinderen van ouders van de tweede generatienoot1 worden door het CBS tot personen met een Nederlandse achtergrond gerekend. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de grootte van de eerste en tweede generatie, en de kinderen met ouders van de tweede generatie.

S c h e m a t i s c h e w ee r g a v e b e p al i n g a c h t e r g r o n d e n g e n e r a t i e g r o e p e n Zelf in Nederland geboren? 18 jaar of ouder bij immigratie 6 tot 18 jaar bij immigratie Jonger dan 6 jaar bij immigratie Beide ouders in buitenland geboren Een ouder in buitenland geboren, een ouder tweede generatie Een ouder in buitenland geboren, een ouder Nederlandse achtergrond Beide ouders tweede generatie Een ouder tweede generatie, een ouder Nederlandse achtergrond Beide ouders Nederlandse achtergrond Eerste generatie Tweede generatie Kinderen met ouders van de tweede generatie Nee Ja Nee Ja Beide ouders in Nederland geboren? Migratieachtergrond Nederlandse achtergrond

Personen met een migratieachtergrond behoren verder tot een bepaalde herkomstgroepering. De herkomstgroepering van de eerste generatie is hun eigen geboorteland. De herkomstgroepering van de tweede generatie is het geboorteland van de moeder als zij in het buitenland is geboren, anders is dat het geboorteland van de vader.

Bij personen met een migratieachtergrond is verder onderscheid aangebracht tussen personen met een westerse en een niet-westerse achtergrond. Personen met een westerse achtergrond hebben als herkomstland één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië. Hoewel Nederland een westers land is, vallen personen met een Nederlandse achtergrond niet onder deze groep. Personen met een niet-westerse achtergrond hebben als herkomstland één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (inclusief Turkije). Binnen de huidige definitie vormen Indonesië en Japan een uitzondering. Zij werden ten tijde van de invoering van de indeling op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie tot de westerse landen gerekend. Het ging toen vooral om personen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren, respectievelijk werknemers van Japanse bedrijven en hun gezinnen.

Deze indeling van migratieachtergrond in de groepen ‘westers’ en ‘niet-westers’ werd door het CBS eind jaren ’90 van de vorige eeuw voor het eerst gebruikt. Door aan deze indeling vast te houden, is het mogelijk om statistische gegevens over te tijd te vergelijken. Door de toegenomen diversiteit van herkomstlanden van mensen met een migratieachtergrond en de veranderde sociaaleconomische positie van landen is het echter de vraag in hoeverre deze indeling nog actueel is. Het CBS onderzoekt samen met deskundigen vanuit onderzoek en beleid of aanpassingen op deze indeling nodig zijn. In afwachting van de uitkomsten wordt in het Jaarrapport Integratie 2020 nog steeds gebruik gemaakt van de groepen ‘westers’ en ‘niet-westers’. Overigens wordt in dit rapport zoveel mogelijk gesproken over deelgroepen, zoals personen met een Turkse of Poolse achtergrond.

Bevolkingsgroepen

In dit jaarrapport staan de ontwikkelingen in de integratie van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen centraal: personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaansenoot2 achtergrond. De Turkse en Marokkaanse migratiegeschiedenis in Nederland ligt voor een groot deel in de gastarbeid van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De historie van Surinaamse en Antilliaanse migratie ligt in de koloniale verwantschap met Nederland. Suriname behoorde tot 1975 tot het Koninkrijk der Nederlanden en Antilliaanse migranten hebben nog steeds de Nederlandse nationaliteit.

Deze publicatie gaat ook in op de integratie van migranten uit enkele kleinere, meer recente herkomstgroepen. Het gaat enerzijds om de herkomstgroepen waarvan veel migranten als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Het gaat hierbij, net als in de vorige editie, om personen met een Afghaanse, Iraakse, Iraanse, Somalische, Syrische en Eritrese achtergrond. Anderzijds gaat het om personen uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie.noot3 Hierbij gaat het niet om tijdelijke seizoenswerkers, maar om personen die zich inschrijven bij een gemeente in Nederland. Deze herkomstgroep wordt in het Jaarrapport Integratie aangeduid als de nieuwe EU. Overigens kunnen personen uit deze herkomstgroep ook al vóór het lidmaatschap van de EU naar Nederland zijn gekomen. Binnen de groep nieuwe EU gaat de aandacht specifiek uit naar Poolse, Roemeense en Bulgaarse herkomstgroepen. Vanuit deze landen kwamen de afgelopen jaren de grootste groepen nieuwe EU-immigranten.

Voor de leesbaarheid wordt bij de beschrijving van bevolkingsgroepen regelmatig verkort verwezen naar de diverse achtergronden, zoals bijvoorbeeld, Surinamers, Polen of Antillianen. Dit verwijst altijd naar de zojuist beschreven afbakening van migratieachtergrond.

Inhoud en digitale bijlage

Dit jaarrapport bestaat uit een monitordeel en een verdiepend deel. Het monitordeel (hoofdstuk 1 tot en met 6) geeft een overzicht van de ontwikkelingen en kenmerken van de situatie van personen met een migratieachtergrond binnen diverse thema’s. De nadruk ligt hierbij op de gepresenteerde grafieken en tabellen, die gepaard gaan met samenvattende teksten.

Het verdiepende deel telt drie hoofdstukken die in meer detail ingaan op aspecten van integratie. Hoofdstuk 7 gaat in op de positie van tweede generatie afgestudeerden op de arbeidsmarkt. In hoofdstuk 8 wordt de samenhang tussen sociale omstandigheden en jeugdcriminaliteit onder de tweede generatie onderzocht. Hoofdstuk 9 behandelt de familienetwerken van niet-westerse ouderen.

Dit rapport is zowel op papier als via de website van het CBS beschikbaar. De online versie bevat een bijlage met achtergrondinformatie bij deze publicatie in de vorm van beschrijvingen van gebruikte gegevensbronnen, technische toelichtingen bij gebruikte methoden en extra cijfers in de vorm van grafieken en tabellen.

De website van het CBS bevat eveneens een dossier: “Asiel, migratie en integratie“. Deze dossierpagina biedt een overzicht van recente CBS-publicaties over dit thema en bevat kerncijfers op het vlak van demografie, onderwijs, arbeidsmarkt, uitkeringen, inkomen en criminaliteit.

Het CBS stelt dit rapport samen, mede op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoofdstuk 9 is geschreven door auteurs van het Nederlands Demografisch Instituut (NIDI) en het CBS.

Noten

Waarbij het overigens ook kan zijn dat één ouder een tweede generatie migratieachtergrond heeft, terwijl de andere ouder een Nederlandse achtergrond heeft.

Het gaat om personen met de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba als herkomstland. Op 10 oktober 2010 is de Nederlandse Antillen als land opgeheven. Curaçao en Sint-Maarten werden zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (net als Aruba op 1 januari 1986). Bonaire, Sint-Eustasius en Saba (ook wel Caribisch Nederland) werden bijzondere Nederlandse gemeenten. Voor de leesbaarheid wordt deze totale groep personen in deze publicatie als Antilliaans aangeduid.

Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Redactie

Martine de Mooij, Dion Dieleman, Sabrina de Regt

Eindredactie

Annelie Hakkenes

Opmaak figuren

Annelie Hakkenes

Janneke Hendriks

Mart Landman

Hans Westerbeek

Monitordeel

 1. Bevolking
  Han Nicolaas en Dominique van Roon
 1. Onderwijs
  Dion Dieleman en Frank Linder
 1. Sociaaleconomische positie
  Willem Gielen, Noortje Pouwels, Sabrina de Regt en Sander van Schie
 1. Criminaliteit
  Kim Knoops, Sabrina de Regt en Wim Vissers
 1. Gezondheid
  Kim Knoops, Sabrina de Regt en Laura Voorrips
 1. Sociale samenhang en participatie
  Hans Schmeets

Verdiepend deel

 1. De transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt
  Niels Kooiman
 1. De rol van gezin, opleiding en migratieachtergrond bij veroordeelde jongvolwassenen
  Dion Dieleman, Ruben van Gaalen en Sabrina de Regt
 1. Familienetwerken van niet-westerse oudere migranten
  Tineke Fokkema (NIDI) en Marjolijn Das