Uitgangspunten van de impactmonitor

2.1Opzet en inhoud

De opzet van de impactmonitor is gebaseerd op de ‘dummy’-impactmonitor die de onderzoeksadviescommissie van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ in 2019 heeft ontwikkeld.noot1 Op basis van gesprekken in focusgroepen met ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van opleidingen heeft de onderzoeksadviescommissie bepaald wat de meest relevante indicatoren zijn en welke bronnen en publicaties het meest geschikt zijn om uit te putten. Vervolgens heeft de commissie in samenspraak met verschillende experts op het gebied van het inrichten van een monitor, onderzocht hoe de indicatoren meetbaar kunnen worden gemaakt. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren het aansluiten op bestaande bronnen en publicaties, het voorkomen van aanvullende registraties en het bevorderen van een lerende verbeterbeweging.

Het gaat naast kwantitatieve ook om kwalitatieve indicatoren, lokaal en landelijk te verzamelen, met de nadruk op de thema’s:

 • Toerusting door initiële opleiding van toekomstige professionals
 • Eerder signaleren en bespreken
 • Inter- en multidisciplinaire samenwerking bij complexe casuïstiek
 • Vergroting bereik Veilig Thuis
 • Samenhangende en effectieve hulp met structurele aandacht voor veiligheid
 • Verbinding zorg en veiligheid
 • Verbetering outcome

Naast deze thema’s zal de monitor ook informatie bevatten over de omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, de aard van het geweld en kenmerken van daders en slachtoffers.

De impactmonitor is opgezet als groeimodel. In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de indicatoren die op dit moment beschikbaar zijn. Dit zijn indicatoren op het terrein van aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, kenmerken van daders en slachtoffers en indicatoren binnen de thema’s Vergroting bereik Veilig Thuis, Verbinding zorg en veiligheid, Eerder Signaleren en Bespreken en Verbetering outcome. Veel van de uitkomsten die in deze rapportage gepresenteerd worden, zijn niet afkomstig van het CBS. Het CBS heeft geen controle uitgevoerd op de cijfers van andere partijen. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over de gebruikte bronnen en rapportages.

Ten opzichte van de 1e editie van de impactmonitor zijn de volgende nieuwe gegevens toegevoegd:

 • Het percentage slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld dat het geweld bespreekt met anderen.
 • Het percentage meldingen van acute en van structureel onveilige situaties, uitgesplitst naar het type organisatie van de melder.
 • Het percentage acuut en structureel onveilige casussen bij Veilig Thuis, waarin een overdracht aan de politie of OM plaatsvindt.
 • Het aantal door de Raad van de Kinderbescherming afgeronde beschermingsonderzoeken en afgeronde onderzoeken naar een maatregel ná OTS, uitgesplitst naar het genomen besluit.
 • Het aantal gestarte ondertoezichtstellingen.
 • De indicatoren binnen het thema Verbetering Outcome zijn in deze editie volledig gebaseerd op uitkomsten uit de lopende cohortstudie van het Verwey-Jonker instituut in 13 van de 26 Veilig Thuis regio’s. In de 1e editie van de monitor waren deze indicatoren grotendeels nog gebaseerd op een oudere cohortstudie in de 4 grote gemeenten.

Daarnaast zijn een groot aantal bestaande indicatoren geactualiseerd met recente informatie over het 1e halfjaar van 2020; dit geldt met name bij de indicatoren die gebaseerd zijn op gegevens van Veilig Thuis en politie. Ook zijn er recentere uitkomsten opgenomen over de prevalentie van huiselijk geweld. Indicatoren waarover ten opzichte van de vorige rapportage geen actuelere informatie beschikbaar is, zijn toch ook weer opgenomen in deze editie van de monitor om zo een compleet beeld te schetsen.

In de komende jaren wordt de monitor stapsgewijs nog verder uitgebreid, onder meer met indicatoren over samenhangende en effectieve hulp, inter- en multidisciplinaire samenwerking, de rol van omstanders en toerusting van toekomstige professionals. De monitor laat ook ontwikkelingen in de tijd zien. Bij het samenstellen van de volgende edities van de monitor zal de vergelijkbaarheid in de tijd van gebruikte bronnen een belangrijk uitgangspunt zijn. Meer informatie over de stapsgewijze uitbreiding van de monitor is te vinden in de eerder genoemde dummy-monitor.

De verschillende indicatoren in de impactmonitor gaan niet allemaal over dezelfde periode. Daarnaast zullen ze niet allemaal met dezelfde frequentie geactualiseerd kunnen worden. Zo zijn er bijvoorbeeld elk half jaar actuele cijfers vanuit de Veilig Thuis-organisaties, maar zijn actuele cijfers over prevalentie slechts met tussenpozen van enkele jaren beschikbaar. Elk jaar zal er een rapportage verschijnen op basis van de op dat moment beschikbare gegevens.

Naast deze rapportage is er een interactief dashboard. Op dit dashboard worden, naast landelijke uitkomsten, ook regionale cijfers in beeld gebracht en met elkaar vergeleken. Het dashboard ondersteunt daarmee de leerprocessen op lokaal en regionaal niveau.

De daarvoor in aanmerking komende indicatoren op het dashboard worden twee keer per jaar geactualiseerd.

Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van alle beoogde informatie in de impactmonitor, zoals de onderzoeksadviescommissie die in 2019 heeft vastgesteld.noot2

Inhoud van de impactmonitor op hoofdlijnen Proces Het proces zelf: snel en duurzaam oplossen (throughput) Resultaat Is het resultaat behaald wat werd beoogd? (output en outcome) - - - - - - - - - - - - Aard en kenmerken Uit registratiegegevens VT en prevalentiestudie Aard van geweld en/of mishandeling (incl. verbijzondering: EGG, VGV, seksueel geweld en huwelijksdwang) Kenmerken slachtoffers en plegers - - - - - - - - - - - - Zorg- en justitieketen Toerusting door initiële opleiding van toekomstige professionals Uit onderzoek via steekproef Percentage professionals vallend onder de meldcode dat in initiële opleiding voldoende is toegerust om signalen te herkennen van en gesprekken te voeren over HGKM Eerder signaleren en bespreken Uit onderzoek via steekproef Percentage professionals vallend onder de wet meldcode dat werkt volgens stappen meldcode Percentage burgers dat aangeeft te handelen bij vermoedens Percentage slachtoffers en plegers dat HGKM bespreekt met anderen Inter- en multi- disciplinaire samenwerking bij complexe casuïstiek Uit onderzoek via steekproef Organisatie van de procesregie (integrale samenwerking en inzet meerdere disciplines) Organisatie van de casus- regie (één gezin, één plan) - - - - - - Structuur en randvoorwaarden Wat is er geregeld om het proces goed te laten verlopen? (input) Vergroting bereik Veilig Thuis Vergroting bereik Veilig Thuis Uit registratiegegevens VT Duur van het geweld Percentage meldingen van acute en/of structureel onveilige casuïstiek Percentage vervolg casuïstiek onderverdeeld naar ‘direct overdracht’, ‘voorwaarden en vervolg’ en ‘onderzoek’ Samenhangende en effectieve hulp met structure - le aandacht voor veiligheid Uit onderzoek via steekproef /dossieranalyse Aanwezigheid en benutting veiligheidsplan met aandacht voor actuele veiligheidssituatie Aanwezigheid en benutting risico-gestuurd en herstel- gericht zorgplan Signalering, vaststelling en behandeling traumaklachten Inzet effectieve interventies Realisatie inter- en multi- disciplinaire en systeem- gerichte inzet Verbinding zorg en veiligheid Uit registratiegegevens VT Percentage overdracht van VT aan RvdK en aan politie Uit registratiegegevens politie Aantal politiemeldingen aan VT Uit onderzoek via steekproef /dossieranalyse Percentage betrokkenheid politie en OM bij acute en structureel onveilige zaken Percentage strafrechtelijke bestuursrechtelijk civielrechteli - ke maatregelen tegen plegers Uit registratiegegevens VT Aantal contactmomenten VT: adviesvragen, meldingen, hermeldingen en recidive Percentage adviesvragen en meldingen VT vanuit burgers, preventieve/ basisvoorziening- en en politie Omvang HGKM Uit prevalentiestudie Geschat aantal slachtoffers HGKM Percentage revictimisatie slachtoffers/ recidive plegers Verbetering outcome Uit onderzoek via cohort- studies onder cliënten Percentage afname of stoppen geweld bij afronding en follow-up Ervaren veiligheid door betrokken kinderen en volwassenen bij afronding hulp en follow-up Beoordeling welzijn door cliënten Verbetering opvoedingsrelatie tussen ouder en kind Tevredenheid cliënten over de ontvangen hulp en samenhang hiertussen Uit registratiegegevens VT Veiligheidsbeoordeling VT

2.2Definitie van kindermishandeling en huiselijk geweld

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet worden huiselijk geweld en kindermishandeling als volgt gedefinieerd:

Huiselijk Geweld Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring; familielid, een huisgenoot, de echtgenoot of voormalig echtgenoot of een mantelzorger (Wmo 2015). Vormen van geweld in huiselijke kring: kindermishandeling, (ex-)partnergeweld, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking.
Kindermishandeling Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Vormen:
 • Lichamelijke mishandeling
 • Lichamelijke verwaarlozing
 • Psychische mishandeling
 • Psychische verwaarlozing
 • Seksueel misbruik
 • Getuige zijn van geweld in het gezin
 

Een deel van de bronnen die in deze impactmonitor zijn gebruikt, hanteert een afwijkende definitie. Bij een indicator die afwijkt van bovenstaande definities, zal de afwijking expliciet benoemd worden. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4 Verantwoording van de impactmonitor.

Noten

Sinds 2019 werkt de onderzoekscommissie aan het verder uitwerken van de indicatoren die nog moeten worden toegevoegd aan de monitor. Voortschrijdend inzicht kan er daarbij toe leiden dat de uiteindelijk gekozen indicator qua naam en definitie iets afwijkt van dit in 2019 opgestelde overzicht.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.