Uitgangspunten van de impactmonitor

2.1Opzet en inhoud

De opzet van de impactmonitor is gebaseerd op de ‘dummy’-impactmonitor die de onderzoeksadviescommissie van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ heeft ontwikkeld.noot1 Op basis van gesprekken in focusgroepen met ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van opleidingen heeft de onderzoeksadviescommissie bepaald wat de meest relevante indicatoren zijn en welke bronnen en publicaties het meest geschikt zijn om uit te putten. Vervolgens heeft de commissie in samenspraak met verschillende experts op het gebied van het inrichten van een monitor, onderzocht hoe de indicatoren meetbaar kunnen worden gemaakt. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren het aansluiten op bestaande bronnen en publicaties, het voorkomen van aanvullende registraties en het bevorderen van een lerende verbeterbeweging.

Het gaat naast kwantitatieve ook om kwalitatieve indicatoren, lokaal en landelijk te verzamelen, met de nadruk op de thema’s:

 • Toerusting door initiële opleiding van toekomstige professionals
 • Eerder signaleren en bespreken
 • Inter- en multidisciplinaire samenwerking bij complexe casuïstiek
 • Vergroting bereik Veilig Thuis
 • Samenhangende en effectieve hulp met structurele aandacht voor veiligheid
 • Verbinding zorg en veiligheid
 • Verbetering outcome

Naast deze thema’s zal de monitor ook informatie bevatten over de omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, de aard van het geweld en kenmerken van daders en slachtoffers.

De impactmonitor is opgezet als groeimodel. In hoofdstuk 3 van deze eerste editie wordt gerapporteerd over de indicatoren die op dit moment beschikbaar zijn, op het terrein van aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling en kenmerken van daders en slachtoffers en over de thema’s Vergroting bereik Veilig Thuis, Verbinding zorg en veiligheid en Verbetering outcome. De uitkomsten zijn gebaseerd op nu reeds beschikbare bronnen, te weten Beleidsinformatie Veilig Thuis (VT, bron CBS), onderzoeksprogramma naar de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling bestaande uit verschillende deelstudies en een overkoepelend syntheserapport (looptijd 2015–2019; bron WODC), recidiveonderzoek onder daders van huiselijk geweld (bron WODC), cohortstudies onder betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling (Bron: Verwey Jonker Instituut) en politieregistratiegegevens (Bron Politie). Veel van de uitkomsten die in deze rapportage gepresenteerd worden, zijn niet afkomstig van het CBS. Het CBS heeft geen controle uitgevoerd op de cijfers van andere partijen. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over de gebruikte bronnen en rapportages.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de informatie in deze editie van de impactmonitor.

2019WK04_04 Uit registratiegegevens VT Aantal contactmomenten VT: advies- vragen en meldingen Percentage adviesvragen en meldingen VT vanuit burgers, preventieve/ basis- voorzieningen en politie Omvang HGKM Uit prevalentiestudie Geschat aantal slachtoffers HGKM Percentage recidive plegers Uit onderzoek via cohortstudies onder cliënten Percentage afname of stoppen geweld bij afronding en follow-up Ervaren veiligheid door betrokken kinderen en volwassenen bij afronding hulp & follow-up Beoordeling welzijn door cliënten Verbetering opvoedingsrelatie tussen ouder en kind Tevredenheid cliënten over de ontvangen hulp en samenhang hiertussen Uit registratiegegevens VT Veiligheidsbeoordeling VT Inhoud van de impactmonitor op hoofdlijnen Proces Het proces zelf: snel en duurzaam oplossen (throughput) Resultaat Is het resultaat behaald wat werd beoogd? (output en outcome) - - - - - Uit registratiegegevens VT Duur van het geweld tot aan melding VT Percentage meldingen van acute en/of structureel onveilige casuïstiek Percentage vervolg casuïstiek na triage onderverdeeld naar ‘direct overdracht’ (lokaal), ‘voorwaarden en vervolg’ en ‘onderzoek’ Aard en kenmerken Uit registratiegegevens VT en prevalentiestudie Aard van geweld en/of mishandeling (incl. verbijzondering: EGG, VGV, seksueel geweld en huwelijksdwang) Kenmerken slachtoffers en plegers Vergroting bereik Veilig Thuis Vergroting bereik Veilig Thuis Uit registratiegegevens VT Percentage overdracht van VT aan RvdK en meldingen van VT aan politie Uit registratiegegevens politie Aantal politiemeldingen aan VT Verbinding zorg en veiligheid - - - - - - - - - - - - Zorg- en justitieketen Verbetering outcome

Naast deze rapportage is er een interactief dashboard waarop, naast landelijke uitkomsten, ook regionale cijfers in beeld worden gebracht en met elkaar kunnen worden vergeleken. Het dashboard ondersteunt daarmee de leerprocessen op lokaal en regionaal niveau.

De verschillende indicatoren in de impactmonitor gaan niet allemaal over dezelfde periode. Daarnaast zullen ze niet allemaal met dezelfde frequentie geactualiseerd kunnen worden. Zo zijn er bijvoorbeeld elk half jaar actuele cijfers vanuit de Veilig Thuis-organisaties, maar zijn actuele cijfers over prevalentie slechts met tussenpozen van enkele jaren beschikbaar.

Elk jaar zal er een rapportage verschijnen op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. De daarvoor in aanmerking komende indicatoren op het dashboard worden twee keer per jaar geactualiseerd. In de komende jaren wordt de monitor zo stapsgewijs uitgebreid, onder meer met indicatoren over samenhangende en effectieve hulp, de rol van omstanders, verbetering outcome, toerusting van toekomstige professionals en inter- en multidisciplinaire samenwerking. De monitor zal in volgende edities ook ontwikkelingen in de tijd laten zien. Bij het samenstellen van deze volgende edities zal de vergelijkbaarheid in de tijd van gebruikte bronnen een belangrijk uitgangspunt zijn. Meer informatie over de stapsgewijze uitbreiding van de monitor is te vinden in de eerder genoemde dummy-monitor.

2.2Definitie van kindermishandeling en huiselijk geweld

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet worden huiselijk geweld en kindermishandeling als volgt gedefinieerd:

Huiselijk Geweld

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring; familielid, een huisgenoot, de echtgenoot of voormalig echtgenoot of een mantelzorger (Wmo 2015). Vormen van geweld in huiselijke kring: kindermishandeling, (ex-)partnergeweld, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking.

Kindermishandeling

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Vormen:

 • Lichamelijke mishandeling
 • Lichamelijke verwaarlozing
 • Psychische mishandeling
 • Psychische verwaarlozing
 • Seksueel misbruik
 • Getuige zijn van geweld in het gezin

Een deel van de bronnen die in deze impactmonitor zijn gebruikt, hanteert een afwijkende definitie. Bij een indicator die afwijkt van bovenstaande definities, zal de afwijking expliciet benoemd worden. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4 Verantwoording van de impactmonitor.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 5 februari 2020

In Figuur 3.4.1 werd een verkeerde waarde voor de categorie ‘school’ getoond. Dit is nu gecorrigeerd.