Foto omschrijving: Naftakraker 4 van chemieconcern Sabic op het Chemelotcomplex

Productiviteit – Een introductie

Een paar decennia geleden kon een bakkerij op de hoek van een straat hoogstens enkele honderden koekjes per dag bakken, waar een team van bakkers in een fabriek er nu tienduizenden per dag afleveren dankzij machinale mixers, kneders, industriële ovens en dankzij een optimale inzet van medewerkers gebaseerd op hun vaardigheden en expertise. Het staat vast dat technologische vooruitgang een stijging van de arbeidsproductiviteit met zich meebrengt. Maar al jaren loopt de groei van de productiviteit per gewerkt uur terug, in ons land en in andere ontwikkelde economieën. En die trend zet door, ondanks de opkomst van nieuwe innovaties en de voortschrijdende digitalisering. Dat betekent dat we steeds meer mensen nodig hebben om de economie te laten groeien. Dat lijkt onverwacht gezien de recente technologische voortuitgang. Die achteruitgang kent verschillende oorzaken (De Bondt et al., 2021; Grabska et al., 2017; Vogels, 2022).

  • De arbeidsproductiviteit is al heel hoog in Nederland. Dan is het niet eenvoudig die nog verder te verhogen. Voor andere, minder ontwikkelde landen is het dan gemakkelijker om via imitatie en adoptie van technologieën een inhaalslag te maken, met hogere groeicijfers als gevolg.
  • Globalisering en toenemende internationale handel is een belangrijke bron van productiviteit. Ook deze ontwikkelingen zijn in Nederland al decennialang gaande dus ook hier zijn de meeste productiviteitsvoordelen al lang geleden behaald.
  • Nederland is vooral een diensteneconomie. De zorg, het onderwijs, de overheid en dienstverlening zijn bedrijfstakken waar veel Nederlanders werken. In deze bedrijfstakken, die een steeds groter deel van de economie vormen, is het moeilijk om de productiviteit te vergroten. Het werk daar is doorgaans heel arbeidsintensief en minder makkelijk te automatiseren, wat een rem zet op groei van productiviteit.
  • Arbeidsproductiviteit meet niet alles en is in bepaalde bedrijfstakken, zoals de zorg, lastig te meten. Zo is het niet altijd mogelijk goed rekening te houden met kwaliteitsverbeteringen.
  • Arbeidsproductiviteit houdt geen rekening met de productiviteitsgroei door inzet van kapitaalgoederen. Multifactorproductiviteit (MFP) doet dat wel, en meet als het ware hoe efficiënt de productiemiddelen arbeid en kapitaal gebruikt worden om toegevoegde waarde te genereren, ofwel van een bedrijf, een bedrijfstak of een heel land.

Productiviteit kan op verschillende manieren gemeten worden. De twee meest voorkomende maatstaven zijn arbeidsproductiviteit en multifactorproductiviteit. In deze Internationaliseringsmonitor gebruiken we beide maatstaven op macro-, bedrijfstak- en bedrijfsniveau.

Productiviteit is één van de belangrijkste factoren voor economisch succes en welvaart. Hoe productiever bedrijven in een land zijn, hoe meer waarde ze kunnen toevoegen voor de economie. In deze Internationaliseringsmonitor wordt productiviteit niet alleen op macroniveau beschouwd, maar wordt er ook gekeken naar productiviteit op bedrijfstakniveau en bedrijfsniveau. Dit levert een schat aan extra informatie op, zoals waar de productiviteitsgroei in Nederland vandaan komt en hoe deze zich over tijd ontwikkelt. Daarnaast plaatsen we de productiviteitsontwikkelingen in een perspectief van globalisering: wat zijn de verschillen voor handelende en niet-handelende bedrijven en wel/niet-multinationals? En verhoogt internationale handel de productiviteit?

In hoofdstuk 1 wordt productiviteit besproken vanuit macro-economisch perspectief. Waarom is productiviteit belangrijk voor de economie? Hoe wordt het gemeten? Hoe doet de Nederlandse economie het ten opzichte van andere landen? Hoeveel dragen de verschillende productiemiddelen (arbeid, kapitaal) en productiviteit bij aan de Nederlandse economische groei? Zijn er verschillen tussen Nederlandse bedrijfstakken voor wat betreft productiviteit? Is er samenhang met internationalisering en R&D?

In hoofdstuk 2 staat de productiviteit van Nederlandse bedrijven centraal. In welke mate komen de verschillende productiviteitsmaatstaven die we beschikbaar hebben overeen en bewegen ze in dezelfde richting? Zien we verschillen in productiviteit tussen verschillende groepen bedrijven in Nederland? Zijn Nederlandse handelaren productiever dan niet-handelaren? Verschillen goederenexporteurs onderling in termen van productiviteit?

Naast de productiviteitsgroei binnen bedrijven, zijn ook de dynamiek van de bedrijvenpopulatie en de verdeling van de productiefactoren arbeid en kapitaal binnen een bedrijfstak belangrijke factoren voor het verklaren van de productiviteit van een bedrijfstak. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op hoe het niveau en de groei van de productiviteit van de Nederlandse industrie en handel opgebouwd zijn uit de productiviteit van onderliggende bedrijven, de samenstelling van de bedrijvenpopulatie en veranderingen daarin.

Hoe export en productiviteit samenhangen, blijft in de wetenschappelijke literatuur een punt van discussie. Leidt een hogere productiviteit ertoe dat bedrijven gaan exporteren (oftewel zelfselectie) of geldt (ook) het tegenovergestelde, namelijk dat bedrijven productiever worden wanneer ze gaan exporteren (oftewel al doende leren)? In hoofdstuk 4 onderzoeken we aan de hand van econometrische modellen of Nederlandse bedrijven productiever worden doordat zij internationaal handelen.

Hoofdstuk 5 geeft voor het eerst een inkijk in innovatie bij microbedrijven (2 tot 10 werkzame personen). Deze microbedrijven maken een zeer groot deel uit van de Nederlandse bedrijvenpopulatie. In welke bedrijfstakken is het aandeel innovatieve bedrijven het hoogst? Zijn kleine bedrijven minder vaak innovatief dan grote bedrijven? Zijn innovatieve bedrijven vaak multinationals? Hebben goederen- en/of dienstenexporteurs een grotere kans om innovatief te zijn? Zijn innovatieve bedrijven productiever dan niet-innovatieve bedrijven?

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor staat het concept productiviteit centraal en brengen we herijkte productiviteitsschattingen (multifactorproductiviteit) in verband met internationalisering, innovatie en bedrijvendynamiek. Het laatste nieuws en rapporten op het gebied van internationale handel en globalisering, alsook eerdere edities van de Internationaliseringsmonitor zijn te vinden in het dossier Globalisering.

Literatuur

Open literatuurlijst

Literatuur

Bondt, de, H., Buiten, G., Polder, M. & Rossum, van, M. (2021). De Nederlandse productiviteitspuzzel: Overzicht, enkele uitkomsten en uitdagingen rondom het meten van productiviteit. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Grabska, K., Bettendorf, L., Luginbuhl, R, Meijerink, G. & Elbourne, A. (2017). Productivity Slowdown – Evidence for the Netherlands. CPB Communication 2017, March 7. Den Haag: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Vogels, P. (2022, 11 april). Groei economie verder onder druk: waar blijven de extra handen? De Ondernemer.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Marcel van den Berg

Sarah Creemers

Dennis Cremers

Loe Franssen

Marjolijn Jaarsma

Angie Mounir

Michael Polder

Rik van Roekel

Janneke Rooyakkers

Iryna Rud

Mark Vancauteren

Christiaan Visser

Redactie

Sarah Creemers

Daniël Herbers

Marjolijn Jaarsma

Janneke Rooyakkers

Eindredactie

Sarah Creemers

Janneke Rooyakkers

Dankwoord

We danken de volgende personen voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Piet Daas

Daan Freeman (CPB)

Rogier Goedhart

Rick de Kruijf

Tim Peeters

CBS CCN Logistiek

CBS CCN Redactie en Visualisatie

CBS Vertaalbureau