Foto omschrijving: Een inwoner van New York loopt met haar twee hazewindhonden langs The New York Stock Exchange op Wall Street, het beursgebouw van de Verenigde Staten.

Migratie tussen de Verenigde Staten en Nederland

Auteur: Dennis Cremers

Jaarlijks emigreren enkele duizenden Nederlanders naar de Verenigde Staten. Daartegenover staan ook enkele duizenden Amerikanen die naar Nederland immigreren. Dit hoofdstuk onderzoekt hoeveel mensen er jaarlijks tussen de Verenigde Staten en Nederland migreren en welke achtergrondkenmerken ze hebben. Migranten tussen Nederland en Verenigde Staten worden vergeleken met migranten tussen Nederland en andere landen en met de Nederlandse bevolking.

7.1Inleiding

De Verenigde Staten is het land met de grootste economie ter wereld (World Bank, 2017). Daarnaast is volgens het World Economic Forum (2018) de VS ook de meest competitieve economie ter wereld in 2018. Binnen een groot aantal sectoren is de VS dan ook wereldleider. Zo staat Silicon Valley bekend als bakermat van ’s werelds grootste tech-bedrijven, zoals bijvoorbeeld Apple. Het belang van innovatie om de wereldwijde koploper binnen een industrie te blijven is evident. Het aantrekken van talent is dan ook van groot belang voor deze innovatieve bedrijven. Om deze reden worden ook veel talentvolle medewerkers in het buitenland geworven. In 2015 was namelijk 57 procent van de werknemers in de tech-sector van Silicon Valley uit het buitenland afkomstig (SVCIP, 2017). Ook binnen andere sectoren is de VS een aantrekkelijke bestemming voor mensen van over de gehele wereld. Het is de vraag of de VS deze aantrekkingskracht ook op Nederland heeft of dat Nederland juist gezien wordt als een aantrekkelijke bestemming door Amerikanen?

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de migratiestromen tussen de Verenigde Staten en Nederland. Hoeveel mensen emigreren er jaarlijks naar de VS? Vertrekken er relatief veel mensen naar de VS uit Nederland of komen er juist veel Amerikanen naar Nederland toe? Wat voor inkomen hebben deze migranten en welke opleidingen volgen zij, zijn zij bijvoorbeeld hoger opgeleid dan gemiddeld? Daarnaast worden in dit hoofdstuk achtergrondkenmerken als leeftijd, salaris, opleidingsniveau en studierichting van emigranten en indien mogelijk voor immigranten tussen de VS en Nederland uitgelicht.noot1

6 774 mensen emigreerden er in 2017 uit Nederland naar de Verenigde Staten
8 481 mensen immigreerden er in 2017 uit de Verenigde Staten naar Nederland

7.2Een algemeen beeld van migranten tussen de VS en Nederland

Amerikaanse bedrijven in Nederland staan bekend om hun relatief hoge lonen, zoals in het voorgaande hoofdstuk van deze monitor is beschreven. Het gemiddeld inkomen in de VS zelf is ook hoger dan in Nederland. Zo is het BBP per capita in de VS 55 duizend euro in 2018, vergeleken met 46 duizend euro voor Nederland (IMF, 2018). De VS is een aantrekkelijk land voor buitenlandse werknemers aangezien de salarissen er relatief hoog zijn en zij wereldwijd vooroplopen wat betreft innovatie in tal van sectoren. Maar hoeveel mensen migreren er precies tussen de VS en Nederland?

5,3% van de Nederlandse emigranten emigreert naar de Verenigde Staten

In 2017 emigreerden er 6 774 mensen vanuit Nederland naar de VS, dat is 5,3 procent van het totale aantal emigranten. De VS was daarmee de op vier na populairste bestemming voor emigranten uit Nederland. Alleen naar Duitsland, Polen, België en het Verenigd Koninkrijk emigreerden meer mensen. Van deze emigranten naar de VS was 38 procent uit Nederland afkomstig, 38 procent uit de VS en 23 procent uit andere landen.noot2 In tegengestelde richting, van de VS naar Nederland, immigreerden er 8 481 mensen. Van deze 8 481 immigranten was 57 procent uit de VS afkomstig, 22 procent uit Nederland en 21 procent uit een ander land. Er immigreerden in 2017 dus meer mensen uit de VS naar Nederland dan dat er vanuit Nederland naar de VS emigreerden. Wat hierbij een rol kan spelen, is dat emigreren naar de Verenigde Staten door de strikte immigratieprocedures relatief lastig is.

070201 7 .2.1 M i g r a t i e t u s s e n d e V S e n N e d e r l a n d , 2017 8 481 immig r anten uit V S 325 m l n inwone r s 17 m l n inwone r s 6 7 7 4 emig r anten naar V S

7.3Inkomens- en achtergrond­kenmerken van migranten tussen de VS en Nederland

Er emigreerden in 2017 dus 6 774 mensen naar de VS en er immigreerden 8 481 mensen vanuit de VS naar Nederland. Maar hoe verschilt het inkomen tussen beide groepen migranten? En hebben deze migranten een hoger of lager inkomen dan de gemiddelde Nederlander?

Zoals ook in figuur 7.3.1 te zien is, was in 2016noot3 het gemiddelde inkomen van een emigrant die in 2017 naar de VS verhuisde, 70 duizend euro.noot4 Dit is twee keer hoger dan het gemiddelde inkomen in Nederland voor personen tussen de 18 en 75 jaar; dit bedroeg namelijk 35 duizend euro.noot5 Daarnaast is het ook substantieel hoger dan het gemiddelde inkomen van de totale groep emigranten, dat 37 duizend euro is. Het gemiddelde kan echter een vertekend beeld geven, omdat enkele uitschieters het gemiddelde sterk kunnen beïnvloeden. De mediaannoot6 biedt daarom een aanvullend beeld. Het mediaan inkomen in 2016 van emigranten naar de VS was 37 duizend euro, vergeleken met 27 duizend euro voor de totale bevolking en 19 duizend euro voor de totale groep emigranten. Het gemiddelde en de mediaan voor de totale groep emigranten wijken sterker van elkaar af dan voor de emigranten naar de VS en de Nederlandse bevolking. Dit kan verklaard worden door het feit dat er relatief veel mensen emigreren met een lager dan gemiddeld inkomen, maar dat er wel ook een grote groep mensen emigreert met een veel hoger dan gemiddeld inkomen. Dit laatste trekt het gemiddelde fors omhoog; bij emigranten naar de VS is dit veel minder het geval. De emigranten naar de VS hebben namelijk over bijna de gehele linie een hoger inkomen vergeleken met andere emigranten of de totale populatie.

070301 7 .3.1 E e n p r ofi e l v an e m i g r a n t e n ( g e ë m i g r ee r d i n 2017) i n N e d e r l a n d , 2016 30,2 jr L eeftijd € 70 d z d Gem . in k omen € 37 d z d Mediaan in k omen Emig r ant V S 32,1 jr € 37 d z d € 19 d z d Emig r ant algemeen 41,6 jr € 35 d z d € 27 d z d T otale be v olking

Emigrant VS jonger dan gemiddeld

Naast het feit dat de emigrant vanuit Nederland naar de VS meer verdient dan de emigrant naar andere landen en de totale populatie van Nederland, is hij of zij ook jonger. Zo is de gemiddelde emigrant naar de VS 30,2 jaar, de gemiddelde emigrant in het algemeen 32,1 jaar oud en de gemiddelde Nederlander iets ouder dan 41,6 jaar.noot7 De gemiddelde immigrant uit de VS naar Nederland is echter jonger dan de emigrant naar de VS, namelijk 28,2 jaar oud. De gemiddelde immigrant naar Nederland is 29,6 jaar oud.

Tabel 7.3.2 laat de inkomensverdeling van 2016 zien voor emigranten vanuit Nederland (geëmigreerd in 2017) naar de VS uitgesplitst naar leeftijdscategorie. Zowel jongeren (<30 jaar) als ouderen (66+) die vanuit Nederland naar de VS emigreren hebben een relatief laag inkomen ten opzichte van de overige leeftijdscategorieën. Dit komt doordat binnen deze groepen veel studenten en gepensioneerden vallen. Daarnaast is te zien dat de groepen van 30 tot 60 jaar relatief hoge inkomens hebben ten opzichte van de gemiddelde Nederlander, zo bedraagt het mediaan inkomen voor emigranten tussen de 40 en 49 namelijk 67 duizend euro, vergeleken met 27 duizend euro voor de totale bevolking. Daarnaast is, net zoals bij de groep in het algemeen, sprake van een groot verschil tussen het gemiddelde en de mediaan. Dit kan verklaard worden door het feit dat er een select aantal personen emigreerden met een uitzonderlijk hoog inkomen.

7.3.2Inkomen naar leeftijdsgroep van emigranten naar de VS, 2016

Leeftijdsgroep
0–17 18–29 30–39 40–49 50–59 60–65 66+
Aantal 908 1 124 1 050 612 297 72 55
Gemiddelde n.v.t. 27 683 67 191 109 550 135 785 243 719 29 819
Mediaan n.v.t. 14 500 55 299 66 783 54 657 22 857 14 549

7.4Welk opleidingsniveau hebben emigranten naar de VS?

Zoals paragraaf 7.3 liet zien, hebben migranten tussen de VS en Nederland een hoger inkomen dan zowel andere migranten als de totale Nederlandse bevolking. Daarnaast zijn zij ook jonger dan gemiddeld. De vraag resteert dan of emigranten naar de VS hoger of lager opgeleid zijn dan gemiddeld, zowel vergeleken met de totale groep emigranten als de Nederlandse bevolking.

Figuur 7.4.1 laat zien dat emigranten naar de VS relatief hoog opgeleid zijn in vergelijking met emigranten naar andere landen of de gehele bevolking. Zo heeft 35,9 procent van de emigranten naar de VS van 18 tot 75 jaar, waarvan de opleiding bekend is, een WO-master afgerond. Van de emigranten naar andere landen heeft 17,4 procent een WO-master diploma en van de totale Nederlandse bevolking 10,5 procent. Ook hebben emigranten naar de VS relatief vaak een wetenschappelijke promotie afgerond. Binnen de groep emigranten naar de VS komt dit drie keer vaker voor dan binnen de groep overige migranten of de totale bevolking. Het algemene beeld is dus dat emigranten (naar de VS, maar ook naar elders) vaak hoog opgeleid zijn. Zo is in totaal 46 procent van de emigranten hoogopgeleid tegenover 66 procent van de emigranten naar de VS en 33 procent van de totale bevolking. Daarentegen is 19 procent van de emigranten laagopgeleid vergeleken met 7 procent van de emigranten naar de VS en 24 procent van de totale bevolking.

Voor immigratie is het voor de jaren 2016/2017 niet mogelijk om een duidelijk beeld te schetsen, aangezien er over te veel immigranten geen gedetailleerde data zijn wat betreft hun opleidingsniveau.

7.5Conclusie en discussie

In dit hoofdstuk is uitgelicht hoeveel mensen er tussen de VS en Nederland migreren en wat het inkomen, de leeftijd en het opleidingsniveau van deze migranten is, vergeleken met andere migranten en de totale bevolking. Er emigreerden in 2017 in totaal 6 774 mensen vanuit Nederland naar de VS en er immigreerden er 8 481 uit de VS naar Nederland. Emigranten naar de VS hadden in 2016 een hoger inkomen dan zowel de gemiddelde emigrant als het gemiddelde van de bevolking in Nederland. Ook het mediaan inkomen van emigranten naar de VS was hoger dan voor de totale bevolking en de gemiddelde emigrant. Migranten tussen de VS en Nederland zijn ook jonger dan andere migranten. Zo was de gemiddelde emigrant in 2017 30,2 jaar oud, vergeleken met het gemiddelde van 32,1 jaar voor de gemiddelde emigrant. De gemiddelde immigrant uit de VS was 28,2 jaar, vergeleken met 29,6 voor een gemiddelde emigrant uit een ander land.

In een toekomstig onderzoek kan op een gedetailleerder niveau uitgezocht worden wat voor studierichtingen emigranten gevolgd hebben. Er zou kunnen gekeken worden of emigranten vaak studie-achtergronden in vakgebieden hebben die krapte kennen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast zijn vergelijkbare analyses zoals in dit hoofdstuk, en extra gedetailleerde analyses, mogelijk voor andere landen of groepen landen.

7.6Bijlage

Data en methoden

Om de onderzoeksvragen van dit hoofdstuk te kunnen beantwoorden is een microdataset samengesteld voor de verslagjaren 2016 en 2017. Deze microdataset bevat gegevens over migratie, inkomen en opleiding van personen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB) die onder de Basisregistratie Personen (BRP) vallen. De microdataset bevat echter geen complete data over de achtergrondkenmerken van alle emigranten en immigranten in 2017. Met name inkomen en opleidingsniveau is niet altijd bekend voor de gehele populatie. Vanwege deze reden is dan ook gekozen om deze gegevens alleen over emigranten te publiceren, omdat voor deze groep wel relatief veel bekend is. Van de 6 774 emigranten naar de VS, is voor 3 278 personen het inkomen bekend. Dat dit niet voor iedereen bekend is, is voor het grootste gedeelte te wijten aan het feit dat een grote groep emigranten op een eerder moment ook naar Nederland geïmmigreerd is en er weinig complete informatie over deze groep beschikbaar is. Het opleidingsniveau is van 2 070 emigranten bekend. Dit komt doordat het opleidingsniveau alleen grotendeels geregistreerd is voor jongeren (< 40 jaar), voor ouderen is alleen op basis van een steekproef het opleidingsniveau bekend.

Er worden in dit hoofdstuk drie groepen vergeleken, namelijk migranten tussen Nederland en de VS, migranten naar en van Nederland in het algemeen en de ‘totale Nederlandse bevolking’. Deze laatste groep is echter geen exacte weerspiegeling van de Nederlandse bevolking, maar een weerspiegeling van alle personen die binnen het BRP vallen. Hier vallen bijvoorbeeld ook mensen onder die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken.

Ten slotte is het van belang om er rekening mee te houden dat de cijfers in dit hoofdstuk bedoeld zijn om een vergelijking te maken tussen verschillende groepen migranten en de Nederlandse bevolking, ze zijn dan ook niet bedoeld noch geschikt om als randtotalen of op zichzelf staande feiten over de Nederlandse bevolking te gebruiken. Ze zijn uitsluitend bedoeld om de onderliggende verschillen tussen de uitgelichte groepen te beschrijven.

7.7Literatuur

Open literatuurlijst

Literatuur

IMF (2018). World Economic Outlook (Oktober 2018). Geraadpleegd van https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD, op 15 februari 2019.

SVCIP (2017). Silicon Valley Competitiveness and Innovation Project – 2017 Report. Geraadpleegd van http://svcip.com/files/SVCIP_2017.pdf#page=4, op 15 februari 2019.

World Bank (2017). GDP (constant 2010 US$) [Dataset]. Geraadpleegd van https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?view=map&year_high_desc=true, op 15 februari 2019.

World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Geraadpleegd van http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf, op 15 februari 2019.

Noten

Zie paragraaf 7.7 voor een uitgebreide beschrijving van de problematiek van het geven van recente cijfers over immigranten in Nederland.

Door afronding komt het voor dat de totalen niet tot 100% optellen.

Het jaar 2016 is hier gekozen om tot een zo goed mogelijke vergelijking te komen tussen de groepen. Inkomensgegevens uit 2017 kunnen namelijk over maar een gedeelte van het jaar zijn.

Alleen de emigranten tussen de 18 en 75 worden meegenomen. Deze leeftijdsafbakening komt voort uit de definitie voor de beroepsbevolking.

Zoals in paragraaf 7.7 aangegeven, zijn de inkomens-cijfers uitsluitend bedoeld om onderling te vergelijken.

De mediaan is de waarde die, als alle getallen van een verdeling van laag naar hoog geordend zijn, exact in het midden ligt.

De leeftijden voor de migranten zijn berekend als het gemiddelde over het jaar 2017.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Copyright foto’s: Hollandse Hoogte

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Dennis Cremers

Loe Franssen

Willem Gielen

Marjolijn Jaarsma

Jasper Menger

Alex Lammertsma

Tom Notten

Rik van Roekel

Roger Voncken

Sjoertje Vos

Khee Fung Wong

Redactie

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Roger Voncken

Sjoertje Vos

Eindredactie

Marjolijn Jaarsma

Sjoertje Vos

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Elijah Cats

Gerard den Drijver

Irene van Kuik

Richard Jollie

Bart Loog

Godelief Mars

Gabriëlle Salazar-de Vet

Carla Sebo-Ros

Roos Smit

Wendy Smits

Karolien van Wijk

Hendrik Zuidhoek