Voorwoord

Geld lenen kost geld. De kosten van vreemd vermogen zijn, met de lage rente op de geld- en kapitaalmarkt, tegenwoordig historisch laag. Toch is het voor een aanzienlijk deel van de bedrijven in Nederland niet evident dat ze voldoende kapitaal weten te vergaren om hun ambities te realiseren. Zo is het nog altijd relatief moeilijker voor bedrijven in het mkb om in hun financieringsbehoeftes te voorzien. In 2016 wist het mkb in 76 procent van de gevallen het gevraagde financieringsbedrag volledig te krijgen, dat ten opzichte van ruim 95 procent voor het grootbedrijf.

In deze editie van de internationaliseringsmonitor is voor het eerst onderzocht in hoeverre internationaal actieve bedrijven financiële beperkingen ervaren vergeleken met bedrijven die zich op binnenlandse markten richten. Zo blijken exporteurs minder vaak tegen financiële belemmeringen aan te lopen dan niet-exporteurs. Het exporterend zelfstandig mkb ervaart vaker problemen met toegang tot externe financiering dan grote exporteurs en grote niet-exporteurs.

Een andere situatie waar internationaal actieve bedrijven mee te maken kunnen krijgen, is dat commerciële exportkredietverzekeraars het risico van bepaalde transacties te groot vinden. In zulke gevallen kunnen bedrijven een publieke exportverzekering afsluiten bij de overheid. Per saldo hield de Nederlandse economie in de periode 2015–2017 circa 4,5 miljard euro over aan deze publiek verzekerde export, wat neerkomt op 0,2 procent van het bbp.

Naast bedrijven die internationale economische activiteiten nastreven, zijn er ook bedrijven die om fiscale redenen in het buitenland actief zijn. Nederland speelt hierin een grote rol aangezien circa 80 procent van de inkomende buitenlandse investeringen direct doorstroomt naar het buitenland zonder enige vorm van economische activiteit in Nederland. Onderzoek in deze internationaliseringsmonitor laat zien dat zulke investeringsstromen samenhangen met het hebben van bepaalde belastingverdragen van Nederland met andere landen. De Nederlandse fiscale regelgeving is ook gericht op het aanjagen van innovatie in Nederland. Dit kan een tweeledig effect hebben: het kan bedrijven stimuleren op innovatie in te zetten, maar het biedt ook mogelijkheden voor belastingstructurering door het verplaatsen van intellectueel eigendom naar Nederland. Onderzoek in deze internationaliseringsmonitor biedt inzicht in deze verschillende effecten.

In deze editie van de internationaliseringsmonitor staat de financiële kant van globalisering centraal. In het dossier Globalisering op www.cbs.nl/globalisering vindt u nog meer informatie en kerncijfers op het gebied van globalisering. Tevens vindt u hier eerdere edities van de Internationaliseringsmonitor.

Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, december 2018

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Copyright foto’s: Hollandse Hoogte

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017–2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Marcel van den Berg

Annelies van Cauwenberge

Loe Franssen

Angie Mounir

Michael Polder

Leen Prenen

Rik van Roekel

Mark Vancauteren

Redactie

Marjolijn Jaarsma

Roger Voncken

Sjoertje Vos

Eindredactie

Marjolijn Jaarsma

Sjoertje Vos

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Anne Blaak

Elijah Cats

Gerard den Drijver

Richard Jollie

Tara Kikken

Gabriëlle Salazar-de Vet

Carla Sebo-Ros

Katja Thomissen-Sillen

Karolien van Wijk

Susanne de Wit-Knoote