Literatuur

Agentschap NL (2013), Statusdocument bio-energie 2012.

Boom, van den en van der Elst, C. (2013), Toekomst Biogas: Van laagwaardige input naar hoogwaardige output Rabobank Food & Agri Thema-update: Biogas, Januari 2013.

CBS (2022a), Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2020, februari 2022.

CBS StatLine (2022b), Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio, augustus 2022.

CE (2022) Convenant duurzaamheid biomassa. Jaarrapportage 2021 - CE Delft, mei 2022.

CertiQ (2022), Statistieken archief (certiq.nl), Statistisch jaaroverzicht 2021.

Europees Parlement en de Raad (2003), Richtlijn 2003/30/EG ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer.

Europees Parlement en de Raad (2009), Directive of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.

Europees Parlement en de Raad (2015), Directive of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015, amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources.

Europees Parlement en de Raad (2018), RICHTLIJN (EU) 2018/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Europese Commissie (2012), Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. COM(2012) 595 final.

Europese Commissie (2013), Besluit van de Commissie tot vaststelling van de richtsnoeren inzake de berekeninge van de Hernieuwbare energie uit warmtepompen.., C(2013) 1082.

Eurostat (2011), Minutes of the meeting of the Working Party on “Renewable Energy Statistics” in December 2010.

Eurostat (2022), SHARES 2020 results.

Geothermie Nederland (2022), Geothermie Nederland - Aardwarmte, een onmisbare bron van energie

Kremer en Segers (2018), Zonnestroom naar regio, CBS Website

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksbeschrijvingen?tab=z#id=zonnestroom

Lensink, S.M., Wassenaar, J.A., Mozaffarian, M., Luxembourg, S.L., Faasen, C.J. (2012), Basisbedragen in de SDE+ 2013 Conceptadvies. ECN en KEMA, ECN-E--12-017.

Middelkoop en Segers (2019), Houtverbruik huishoudens WoON-onderzoek 2018, Website CBS, oktober 2019.

Ministerie van Economische Zaken (2006), Doelstelling 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 gehaald. Persbericht, 18 augustus 2006.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2020) Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2022) Kamerbrief over beleidsinzet biogrondstoffen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Nederlandse Emissieautoriteit (2015), Naleving jaarverplichting 2014 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging, NEa, juli 2015.

Nederlandse Emissieautoriteit (2022), Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2021, 2022.

Peene, P., Velghe F., Wierinck, I. (2011), Evaluatie van de vergisters in Nederland. Organic Waste Systems NV (OWS) in opdracht van Agentschap NL, september 2011, Gent, België.

Platform Bio-Energie en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022), GEBRUIK VAN HOUTIGE BIOMASSA VOOR ENERGIEOPWEKKING PBE Jaarrapportage 2021, juni 2022.

PBL (2019) Klimaat- en Energieverkenning, november 2019

PBL (2020a) EINDADVIES BASISBEDRAGEN SDE++ 2020

PBL (2020b) Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen | PBL Planbureau voor de Leefomgeving, december 2020

PBL (2021), Monitor RES 1.0. Een analyse van de Regionale Energiestrategieën 1.0 (pbl.nl), 2021

PricewaterhouseCoopers Advisory (PwC) (2019), Importheffing Buitenlands Afval en Uitstoot van Broeikasgassen, september 2019

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2017), Download Uitgaven MEP SDE(+) per regeling,

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/05/Uitgaven%20MEP%20SDE%20%20per%20regeling.xlsx

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2021a), Monitoringrapportage RVO Energie-Innovatie regelingen 2020

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2021b), Monitor Zon-pv 2020 in Nederland. Statusrapport Zon-pv in Nederland, peildatum 31-12-2020, september 2021

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022a), Projecten in beheer SDE(+)(+)

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022b), Kasuitgaven per technologie en Verwachte kasuitgaven,

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/feiten-en-cijfers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022c), ISDE: Stand van zaken budget (rvo.nl)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022d), Windenergie op zee (rvo.nl). Augustus 2022.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022e), Monitor Wind op Land over 2021 9e editie (rvo.nl), mei 2022.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022f), Monitor Zon-PV 2022 in Nederland. Statusrapport Zon-PV in Nederland, peildatum 31/12/2021. Utrecht: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, september 2021

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2022g), Resultaten SDE++ 2021: € 4,1 miljard voor duurzame energie-opwekking en CO2-vermindering (rvo.nl)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en CBS (2022), Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie RVO CBS, update 2022.

Rijksoverheid (2010), Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen, Richtlijn 2009/28/EG.

Rijksoverheid (2015), Kamerbrief Warmtevisie, april 2015.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/02/kamerbrief-warmtevisie

Rijksoverheid (2018), Nuon krijgt vergunning voor windpark zonder subsidie, maart 2018. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/19/nuon-krijgt-vergunning-voor-windpark-zonder-subsidie

Rijksoverheid (2019). Vattenfall bouw tweede windpark op zee. Rijksoverheid, juli 2019.

Rijksoverheid (2020a) Nederland en Denemarken sluiten overeenkomsten over energiesamenwerking en statistische overdracht | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. Rijksoverheid, juni 2020

Rijksoverheid (2020b). Shell en Eneco bouwen derde windpark op zee zonder subsidie. Rijksoverheid, juli 2020.

Rijksoverheid (2022a), Voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing over 2020 | Rapport | Rijksoverheid.nl, juni 2022

Rijksoverheid (2022b), Planning windenergie op zee 2030 gereed | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl, juni 2022

Segers, R. (2008), Three options to calculate the percentage renewable energy: an example for a EU policy debate. Energy Policy 36, p. 3243-3248.

Segers, R. (2010), Energiebalans van Nederland: CBS versus IEA, Eurostat en UNFCCC, CBS website maart 2010.

Segers, R. en Busker, H. (2015), Equivalent full load hours for heating of reversible air-air heat pumps, CBS, juni 2015.

SenterNovem (2005), Windkaart van Nederland op 100 m hoogte. Uitgevoerd door KEMA. Publicatienummer 2 DEN-05.04, SenterNovem, Utrecht.

SER (2013), Energieakkoord voor duurzame groei, website SER, september 2013.

SER (2020), Advies Biomassa in balans, juli 2020

Staatsblad (2006), Besluit Biobrandstoffen, nummer 542.

Staatsblad (2014), Besluit Hernieuwbare Energie Vervoer, 2015, nummer 460.

Staatsblad (2018), Besluit Energie Vervoer, nummer 134.

Staatscourant (2009), Regeling dubbeltelling betere biobrandstoffen, nummer 18709.

Staatscourant (2019), Staatscourant 2019, 66566 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl), december 2019

TNO (2020a) De bijdrage van verbranden van geïmporteerd afval aan de Nederlandse en Europese CO2-emissies., april 2020.

TNO (2020b) Aanpassing TNO houtkachelmodel aan de WoON 2018 houtverbranding enquêteresultaten en prognoses van emissies van huishoudelijke houtkachels tot 2030, november 2020

Vereniging Afvalbedrijven (2019), Importheffing op buitenlands afval gaat door; alternatieve plan VA niet van tafel (verenigingafvalbedrijven.nl), december 2019.

VVD en PvdA (2012), Bruggen slaan. Regeerakkoord, 29 oktober 2012.

Warmerdam, J.M.(2003), Bijdrage Thermische zonne-energie 2002. Ecofys i.o.v de NOVEM, Utrecht.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.