Verwachte financierings­behoefte

Het aandeel mkb-bedrijven in de business economy dat een externe financieringsbehoefte verwacht te hebben in het komende jaar is vergelijkbaar met de vorige meting. In de grootteklassen klein- en middenbedrijf is wel een duidelijke toename te zien ten aanzien van vorig jaar. Voor de groep met een verwachte financieringsbehoefte geldt dat zij vaker verwachten in het komende jaar onvoldoende liquide middelen te hebben om aan de korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen, vergeleken met de groep zonder verwachte financieringsbehoefte.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de laatste stap, de financiering in de toekomst, in de zoektocht naar financiering door het bedrijfsleven verder uiteengezet. De volgende figuur geeft de positie van dit hoofdstuk in het gehele proces weer.

Het proces van financiering, waarbij de toekomst is uitgelicht. 1 . B e h oe f t e 2 . O r i ë n tat i e 3 . A a n v r aa g 4 . U i t k om s t 5 . T oe k om s t

8.1Verwachte financieringsbehoefte van het mkb gelijk gebleven

In totaal verwacht 12 procent van het mkb in de business economy een financieringsbehoefte te zullen hebben in de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting: toen was dit 13 procent. Opvallend is de flinke toename bij het kleinbedrijf (van 15 naar 21 procent) en het middenbedrijf (van 13 naar 23 procent). Deze verschillen zijn statistisch significant. Bij het microbedrijf en het grootbedrijf is een lichte afname te zien. Deze verschillen zijn niet statistisch significant.

8.1.1 Aandeel bedrijven met een verwachte toekomstige externe financieringsbehoefte1) (%)
Land 2022 2022, marge (low) 2022, marge (high) 2021 2021, marge (low) 2021, marge (high) 2020 2020, marge (low) 2020, marge (high) 2019 2019, marge (low) 2019, marge (high) 2018 2018, marge (low) 2018, marge (high)
Mkb 11,8 10,1–135 10,1–135 12,5 10,3–147 10,3–147 14,0 12,1–159 12,1–159 14,7 12,5–168 12,5–168 14,0 11,9–161 11,9–161
Bedrijfsgrootte . . . . . . . . . . . . . . .
Micro 9,8 7,8–118 7,8–118 12,0 9,4–147 9,4–147 12,4 10,1–146 10,1–146 12,5 9,9–151 9,9–151 13,0 10,4–156 10,4–156
Klein 20,9 17,8–240 17,8–240 15,1 12,7–175 12,7–175 20,9 18,3–235 18,3–235 21,9 19,0–249 19,0–249 16,7 14,2–193 14,2–193
Midden 22,5 19,7–263 19,7–263 13,4 10,7–162 10,7–162 26,2 22,3–301 22,3–301 26,8 22,9–307 22,9–307 21,4 17,9–249 17,9–249
Groot 16,9 11,8–219 11,8–219 19,3 14,0–247 14,0–247 16,3 11,4–212 11,4–212 21,6 16,4–267 16,4–267 21,8 15,9–278 15,9–278
1)Het gaat hier om 95%-betrouwbaarheidsinterval marges, zie de onderzoeksverantwoording voor meer toelichting op de weergegeven marges.

Net als vorig jaar verwachten bedrijven in de sectoren landbouw en nijverheid het vaakst een financieringsbehoefte te hebben in het komende jaar. In de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening en onroerend goed speelt dit het minst. Jongere bedrijven verwachten vaker een toekomstige financieringsbehoefte te hebben (een op de zes) dan oudere bedrijven (een op de tien).

Er is ook een samenhang tussen het al dan niet ervaren van hoge kosten als belemmering en de financieringsbehoefte. Van de bedrijven in het mkb die de gestegen kosten als een belemmering ervaren, geeft 12 procent aan een toekomstige financieringsbehoefte te verwachten. Voor bedrijven die hoge kosten niet als belemmerend ervaren is dit 3 procent. Deze verschillen zijn statistisch significant.

8.1.2 De verwachte toekomstige financieringsbehoefte van bedrijven die gestegen kosten (niet) als een belemmering zien1) (%)
selectie toekomstige financieringsbehoefte
mkb 11,8
bedrijven die hoge kosten als belemmerend zien 12,5
bedrijven die hoge kosten niet als belemmerend zien 2,6
1)Bedrijven die 'neutraal' hebben ingevuld bij hoge kosten als belemmering, worden hier niet specifiek getoond.

8.2Bedrijven met toekomstige financieringsbehoefte verwachten vaker onvoldoende liquiditeit

Voor de bedrijven die een financieringsbehoefte hadden in de periode juli 2021 tot juli 2022 geldt dat bijna de helft verwacht deze behoefte volgend jaar weer te hebben. Bij bedrijven zonder behoefte is dit 5 procent. Blijkbaar is er een groep bedrijven die herhaaldelijk behoefte heeft aan externe financiering. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren. Het aandeel bedrijven dat een financieringsbehoefte verwacht in het komende jaar (12 procent) is lager dan het aandeel bedrijven dat behoefte had aan nieuwe externe financiering in de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 (16 procent, zie hoofdstuk 4).

Een verwachte financieringsbehoefte komt niet per se voort uit positievere verwachtingen over de financiële ontwikkeling van het eigen bedrijf in het komende jaar. Van het mkb mét een verwachte behoefte denkt 58 procent winst te zullen maken in het komende jaar. Dit percentage wijzigt daarmee nauwelijks ten opzichte van vorig jaar. Voor bedrijven zonder verwachte financieringsbehoefte voor volgend jaar is dit percentage vergelijkbaar. Wel verwacht een groter aandeel van de bedrijven met verwachte financieringsbehoefte een negatief resultaat in het komende jaar (14 procent) vergeleken met bedrijven die deze behoefte voor komend jaar niet hebben (4 procent).

Met betrekking tot de verwachte liquiditeit zijn er verschillen tussen beide groepen waarneembaar. Voor de groep zónder verwachte financieringsbehoefte geldt dat 9 op de 10 bedrijven verwacht in het komende jaar genoeg liquide middelen te hebben om aan korte termijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Bij bedrijven mét verwachte behoefte is dat bij driekwart het geval. Het lijkt er dus op dat bij het mkb dat in het komende jaar een financieringsbehoefte verwacht, dit vaker zal zijn vanuit noodzaak omdat ze onvoldoende liquide middelen hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. De verhoudingen zijn gelijk aan eerdere jaren.

8.2.1 Aandeel mkb-bedrijven dat voldoende liquide middelen verwacht
ja nee weet niet
Wel verwachte financieringsbehoefte 74 8 18
Geen verwachte financieringsbehoefte 89 1 10

Meer informatie op het dashboard

Op het dashboard wordt het aandeel bedrijven met verwachte toekomstige externe financieringsbehoefte ook uitgesplitst naar bedrijfstak en leeftijd. In deze grafieken is het ook mogelijk om betrouwbaarheidsmarges weer te geven.

Daarnaast worden op het dashboard ook grafieken weergegeven met het door bedrijven verwachte bedrijfsresultaat en de verwachte solvabiliteit. Ten slotte is het ook mogelijk om op het dashboard gegevens van eerdere jaren te bekijken.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.