Samenvatting

De zoektocht naar financiering door het mkb in de business economy. Mkb business economy 302 000 bedrijven De zoektocht naar financiering door het mkb in de business economy (juli 2021 - juli 2022) Behoefte 49 400 bedrijven Vorm van financiering? Legenda 2022 2021 Banklening 42% Anders 26% Leasing 14% Onderhandse lening 11% Achtergestelde lening 2% Rekeningcourant 5% Er zijn mogelijkheden verkend Er is een nieuwe externe financieringsbehoefte Er is een aanvraag gedaan Er is financiering gekomen Kleinbedrijf Middenbedrijf Microbedrijf 80% 85% 79% Mkb 79% Kleinbedrijf Middenbedrijf Microbedrijf 22% 26% 15% Mkb 16% Kleinbedrijf Middenbedrijf Microbedrijf 64% 78% 52% Mkb 56% Kleinbedrijf Middenbedrijf Microbedrijf 95% 95% 89% Mkb 91% Grootbedrijf 76% Grootbedrijf 26% Grootbedrijf 71% Grootbedrijf 100% Oriëntatie 39 200 bedrijven Aanvraag 23 900 bedrijven Uitkomst 21 700 bedrijven Onroerend goed Wagenpark Uitbreiding 19% 11% 30% Start of uitbreiding 71% Wagenpark Digitalisering Personeel 14% 13% 15% Vernieuwing 52% Overbruggen moeilijke periode door corona Herfinanciering Voorraden 28% 14% 45% Continuering 63% Te duur Geen succes 42% 31% Al bekend 32% Waarom niet? Onafhankelijkheid Timing corona Intern Waarom niet? 20% 18% 30% 38% 33% Verder zoeken (met succes) Geen personeelsuitbreiding Geen uitbreiding Gevolgen afwijzing 39%

Van alle bedrijven in het mkb in de business economy heeft 16 procent behoefte aan nieuwe externe financiering. Van de groep bedrijven met een financieringsbehoefte zet 79 procent serieuze stappen om de mogelijkheden te verkennen. Van de bedrijven die zich hebben georiënteerd of die al bekend waren met de mogelijkheden, besluit vervolgens 56 procent daadwerkelijk een financieringsaanvraag te doen. Daarvan is 91 procent succesvol. Zij krijgen het aangevraagde bedrag geheel of ten dele. Deze cijfers, uit de Financieringsmonitor 2022, zijn gebaseerd op de periode juli 2021 tot juli 2022. Andere opvallende uitkomsten zijn als volgt:

Behoefte aan financiering verder afgenomen

Ten opzichte van de vorige Financieringsmonitor hebben iets minder bedrijven een nieuwe externe financieringsbehoefte. Voor het mkb als geheel is deze afname niet statistisch significant. Deze afname is alleen te zien in de sectoren handel, vervoer en horeca en de zakelijke dienstverlening. De financieringsbehoefte is voor oudere bedrijven afgenomen ten opzichte van vorig jaar en voor jongere bedrijven licht toegenomen. De voornaamste reden om geen externe financieringsbehoefte te hebben, is dat bedrijven geen aanleiding zagen om nieuwe externe financiering aan te vragen. Andere veelvoorkomende redenen waarom bedrijven geen externe financieringsbehoefte hebben, zijn dat men een beroep doet op het intern eigen vermogen of dat men onafhankelijk wil blijven van financiers. Bedrijven die geen financieringsbehoefte hebben, hebben over het algemeen dan ook een hogere solvabiliteit en liquiditeit dan bedrijven die dat wel hebben. Daarnaast hebben bedrijven die gestegen kosten als belemmering zien vaker een financieringsbehoefte dan bedrijven die geen belemmering van gestegen kosten ervaren.

Afname oriëntatie via de bank door mkb vlakt af

Van de bedrijven met een financieringsbehoefte, zet de overgrote meerderheid ook stappen om zich te oriënteren op externe financiering. Net als in voorgaande jaren is de bank het voornaamste kanaal waar mkb-bedrijven een beroep op doen om zich te oriënteren op externe financiering: 62 procent stapt direct naar de bank om de mogelijkheden te bespreken. De afgelopen jaren nam het aandeel mkb-bedrijven dat via de bank de mogelijkheden tot financiering verkende telkens af. Dit jaar is de daling afgevlakt, aangezien in 2021 63 procent van deze bedrijven via de bank de mogelijkheden tot financiering verkende. Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf oriënteren zich over het algemeen vaker via de bank dan bedrijven in het microbedrijf. Na de bank worden de accountant en financieel adviseur het vaakst als informatiekanaal gebruikt: namelijk door iets meer dan een derde van de bedrijven.

Na twee jaar van daling weer een toename van mkb-ondernemers die overgaan tot een financieringsaanvraag

Voor het eerst sinds de monitor van 2019 is binnen het mkb het aandeel bedrijven dat na behoefte en oriëntatie tot een financieringsaanvraag komt toegenomen. In het grootbedrijf nam het aantal bedrijven dat een aanvraag deed juist af. De meest voorkomende redenen om na oriëntatie toch geen aanvraag te doen zijn om de financieringsbehoefte toch intern te financieren (met name bij het grootbedrijf) en de wens om onafhankelijk te blijven.

Kans op geslaagde financiering neemt weer toe

De afgelopen jaren bleef het percentage (deels) succesvolle aanvragen dalen, maar dit jaar is weer een toename te zien, namelijk tot 91 procent. Deze toename is statistisch significant. De afgelopen jaren was het al zo dat de kans op een geslaagde financiering toenam met de grootte van het bedrijf. Vergeleken met vorig jaar is het verschil kleiner geworden. Het midden- en grootbedrijf zijn ongeveer even succesvol als vorig jaar in het aanvragen van financiering. Het micro- en kleinbedrijf heeft vergeleken met het voorgaande jaar vaker succes en deze toename is statistisch significant.

De Financieringsmonitor

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt de Financieringsmonitor samen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De eerste editie ging over de periode juli 2017 tot juli 2018. Sindsdien is er ieder jaar een nieuwe editie verschenen. Dit onderzoeksrapport bevat de uitkomsten van de vijfde meting en gaat over de periode juli 2021 tot juli 2022.

De monitor bestaat uit een verkenning van de vraagzijde van de markt voor financiering. Met een digitale enquête onder 10 000 ondernemingen, waarvan er bijna 5 000 respondeerden, is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.