Aanvraag van externe financiering

Na twee jaar van daling in het percentage bedrijven dat tot een financieringsaanvraag komt, is er dit jaar weer een lichte toename zichtbaar. De meest voorkomende reden om na oriëntatie toch geen aanvraag te doen is niet langer het coronavirus, maar de al bestaande mogelijkheden om de behoefte intern te financieren. Daarnaast valt op dat voor het mkb in de business economy het gevraagde bedrag is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de derde stap in de zoektocht naar financiering door het bedrijfsleven verder uiteengezet. De analyses in dit hoofdstuk hebben betrekking op de bedrijven die de mogelijkheden van financiering hebben verkend én de bedrijven die al bekend waren met de mogelijkheden en zich daarom niet nog eens georiënteerd hebben. De volgende figuur geeft de positie van dit hoofdstuk in het gehele proces weer.

Het proces van financiering, waarbij de uitvraag is uitgelicht. 1 . B e h oe f t e 2 . O r i ë n tat i e 3 . A a n v r aa g 4 . U i t k om s t 5 . T oe k om s t

6.1Het percentage bedrijven dat financiering aanvraagt neemt weer toe

Van de mkb-bedrijven die behoefte hebben aan financiering én zich georiënteerd hebben op de mogelijkheden of al bekend waren met de mogelijkheden zet 56 procent ook daadwerkelijk een aanvraag in gang. De afgelopen twee jaar was er sprake van een afname in het percentage bedrijven dat een aanvraag deed ten aanzien van het jaar daarvoor, nu neemt het percentage weer toe ten aanzien van vorig jaar (52 procent). Dit verschil is niet statistisch significant.

Voor het middenbedrijf geldt dat zij het vaakst een financieringsaanvraag doen na oriëntatie (78 procent), bij microbedrijven is dit percentage het laagst (52 procent). Echter is bij microbedrijven wel de grootste toename te zien ten aanzien van een jaar eerder (toen was dit 46 procent). Voor het kleinbedrijf geldt dat de aandelen nagenoeg gelijk zijn aan een jaar eerder, bij het grootbedrijf is juist een afname zichtbaar. Waar vorig jaar nog 87 procent een aanvraag deed is dit nu 71 procent van de grootbedrijven. Alleen bij deze laatste grootteklasse is het verschil statistisch significant.

De toename van het percentage bedrijven dat een aanvraag deed is niet zichtbaar binnen alle sectoren. Zowel bij informatie en communicatie als bij nijverheid is het percentage bedrijven dat een aanvraag deed nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. Een toename is zichtbaar bij handel, vervoer en horeca (van 50 procent naar 60 procent). Bij de zakelijke dienstverlening is het aandeel dat een aanvraag doet het laagst (46 procent). Bij zowel jongere als oudere bedrijven neemt het aantal bedrijven dat een aanvraag doet licht toe. Familiebedrijven doen het vaakst een aanvraag (63 procent) en startups het minst (32 procent). Dit zijn ook meteen de grootste stijger en daler ten aanzien van een jaar eerder: toen was dit aandeel nog respectievelijk 50 procent en 53 procent.noot1

6.1.1 Aandeel bedrijven met een externe financieringsbehoefte dat na oriëntatie een aanvraag doet1) (%)
Land 2022 2022, marge (low) 2022, marge (high) 2021 2021, marge (low) 2021, marge (high) 2020 2020, marge (low) 2020, marge (high) 2019 2019, marge (low) 2019, marge (high) 2018 2018, marge (low) 2018, marge (high)
Mkb 56,3 49,0–637 49,0–637 51,7 43,3–601 43,3–601 58,7 52,8–656 52,8–656 68,9 62,2–756 62,2–756 66,4 59,6–732 59,6–732
Bedrijfsgrootte . . . . . . . . . . . . . . .
Micro 52,2 42,7–617 42,7–617 46,4 35,8–569 35,8–569 54,9 45,8–641 45,8–641 63,8 53,9–737 53,9–737 60,5 51,5–695 51,5–695
Klein 64,5 57,7–713 57,7–713 66,6 59,9–733 59,9–733 67,8 61,8–738 61,8–738 76,6 70,5–828 70,5–828 81,5 76,1–868 76,1–868
Midden 77,5 70,1–849 70,1–849 74,8 67,8–817 67,8–817 76,2 69,7–826 69,7–826 83,7 77,3–901 77,3–901 86,2 81,1–913 81,1–913
Groot 70,7 58,9–825 58,9–825 86,7 76,9–966 76,9–966 62,3 50,7–739 50,7–739 80,3 69,2–913 69,2–913 80,3 67,7–928 67,7–928
1)Het gaat hier om 95%-betrouwbaarheidsinterval marges, zie de onderzoeksverantwoording voor meer toelichting op de weergegeven marges.

De financiële gezondheid van bedrijven die een aanvraag deden na oriëntatie en behoefte is lager dan voor bedrijven die geen aanvraag deden

De financiële gezondheid van bedrijven die een aanvraag deden (na financieringsbehoefte en oriëntatie) tussen juli 2021 en juli 2022 was minder goed vergeleken met bedrijven die geen aanvraag deden (na behoefte en oriëntatie) in deze periode. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit waren lager. De verschillen zijn statistisch significantnoot2 voor deze ratio’s.

Toegang tot interne financiering meest voorkomende reden om geen aanvraag te doen

Van de mkb-bedrijven die de mogelijkheden voor nieuwe externe financiering hebben verkend, gaat bijna de helft niet over tot een daadwerkelijke aanvraag. De voornaamste reden hiervoor is dat er toch intern gefinancierd kon worden (30 procent). Vorig jaar was timing vanwege corona de meest voorkomende reden bij het hele mkb, dit jaar is hier voornamelijk nog sprake van bij het kleinbedrijf (30 procent).

Figuur 6.1.2 toont de vijf meest genoemde doelen voor bedrijven om zich op financiering te oriënteren, maar waar uiteindelijk geen aanvraag voor is ingediend. Vorig jaar was de categorisering anders waardoor vergelijken lastig is, maar ook toen werd ‘lastige periode te overbruggen door het coronavirus’ vaak als reden genoemd.

6.1.2 Beoogd financieringsdoel van bedrijven die geen aanvraag doen (%)
Doel Aandeel
Continuering, voorraden 41
Continuering, overbruggen corona 32
Start, uitbreiding 30
Vernieuwing, aannemen & opleiden personeel 23
Start, onroerend goed 21

6.2Oudere en grotere bedrijven doen vaker een bancaire aanvraag

Van de mkb-bedrijven in de business economy die uiteindelijk wel een aanvraag doen, zet 53 procent deze alleen bij bancaire financiers uit. 40 procent doet dit uitsluitend bij non-bancaire financiers, zoals crowdfunding, informele financiers, participatiemaatschappijen en business angels. De rest van de aanvragen wordt gedaan bij een mix van bancaire en non-bancaire financiers. Deze percentages zijn vergelijkbaar met vorig jaar.

Het percentage dat enkel een bancaire aanvraag doet neemt toe naarmate de grootteklasse toeneemt. Daarnaast is er een verschil tussen jongere en oudere bedrijven: jongere bedrijven doen dit in 33 procent van de gevallen enkel via de bancaire route, tegenover 63 procent bij oudere bedrijven. Niet alleen bij de grootteklasse en leeftijd van het bedrijf, maar ook per sector is zichtbaar dat de verhouding van bancaire en non-bancaire aanvragen uiteen loopt. Bij de sectoren informatie en communicatie en handel, vervoer en horeca bedraagt het aandeel dat alleen een non-bancaire aanvraag doet meer dan de helft, voor de andere sectoren maximaal een derde.

Het mediane bedrag neemt toe, behalve bij het grootbedrijf

Het bedrag dat het mkb in de business economy aan externe financiering zocht, lag, met een mediaannoot3 van 125 duizend euro, hoger dan een jaar eerder (99 duizend euro). Deze toename is te zien bij zowel micro-, klein- en middenbedrijven. Zij zochten respectievelijk (het mediane bedrag van) 75 duizend, 400 duizend en 1,8 miljoen euro ten opzichte van respectievelijk 60 duizend, 300 duizend, en 1,5 miljoen euro een jaar eerder. Het grootbedrijf laat daarentegen een daling zien: van 10,4 miljoen naar 3,7 miljoen dit jaar.

Het (mediaan) gezochte bedrag is het hoogst in de sector onroerend goed. Het bedrag neemt af in de sectoren zakelijke dienstverlening en landbouw, in de overige sectoren neemt het toe ten aanzien van vorig jaar. Bij bedrijven die zichzelf bestempelen als innovatief zien we de grootste stijging ten aanzien van vorig jaar. Toen was de mediaan van het gezochte bedrag nog 96 duizend euro, dit jaar is dat 260 duizend euro. Bij dochterbedrijven is juist een flinke afname te zien. De mediaan daalt van 827 duizend euro naar 540 duizend euro.

Meer informatie op het dashboard

Op het dashboard wordt het aandeel bedrijven met externe financieringsbehoefte dat na oriëntatie een aanvraag doet ook uitgesplitst naar bedrijfstak en leeftijd. In deze grafieken is het ook mogelijk om betrouwbaarheidsmarges weer te geven. Daarnaast zijn er grafieken te zien over de redenen waarom bedrijven geen aanvraag hebben gedaan en het soort financier waar de aanvraag is gedaan. Ook is er informatie opgenomen over de solvabiliteit, liquiditeit en de financieringsdoelen. Ten slotte is het ook mogelijk om op het dashboard gegevens van eerdere jaren te bekijken.

Noten

Voor de verschillende bedrijfstakken en leeftijdsklassen zijn de verschillen met vorig jaar niet statistisch significant. Voor familiebedrijven en startups is dit niet bekend.

De significantie is bepaald op basis van de mediaan en een Mann-Whitney U Test. De mediane solvabiliteit van mkb-bedrijven die wel een aanvraag (na financieringsbehoefte en oriëntatie) deden is 0,29 tegen 0,32 voor bedrijven die geen aanvraag deden. De mediane liquiditeit van bedrijven die wel een aanvraag deden is 1,50 tegen 1,91 voor bedrijven die geen aanvraag deden.

De mediaan betekent dat de helft van de aanvragers een lager bedrag zocht en de andere helft dus een hoger bedrag.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.