Foto omschrijving: Het is Schiphol niet gelukt om het aantal reizigers op de luchthaven zondag volgens plan te beperken om zo de werkdruk van het personeel te verlichten. Reizigers moeten daarom rekening houden met grote drukte en krijgen het advies om zo vroeg mogelijk op de luchthaven aanwezig te zijn.

Scroll naar De publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2022

De publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2022

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod.

Bij de vraagzijde van de arbeidsmarkt gaat het om vacatures en banen, op basis waarvan ook het aantal personen wordt geteld dat in Nederland werkzaam is. Aan de aanbodzijde gaat het om de personen die werken of werkloos zijn en in Nederland wonen.

Hoofdstuk 4 behandelt de arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting en het ziekteverzuim.

Aan arbeid zit ook een prijskaartje: de lonen en loonkosten (hoofdstuk 5).

Daarnaast is werk voor veel mensen de belangrijkste bron van inkomen (hoofdstuk 6).

Mensen die werkloos zijn geworden of niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een uitkering. Hierover gaat hoofdstuk 7.

Dit is de achtste keer dat deze publicatie verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2022 centraal, op basis van de gegevens zoals die begin april 2023 beschikbaar waren. Voor een aantal statistieken zijn nog geen definitieve uitkomsten vastgesteld. Dit geldt met name voor de werkgelegenheid- en looncijfers op basis van de Arbeidsrekeningen, waarvoor eind juni bijgestelde uitkomsten gepubliceerd worden. In de tabellen en grafieken zijn de voorlopige cijfers niet als zodanig gekenmerkt.

In de publicatie zijn links naar de bijbehorende StatLinetabellen opgenomen, zodat gemakkelijk meer gedetailleerde en recentere uitkomsten te vinden zijn. Met deze links worden niet altijd direct de uitkomsten over de laatste verslagperiode getoond; klik hiervoor binnen de StatLinetabel op ‘perioden’.

Actuele uitkomsten op het terrein van de arbeidsmarkt publiceert het CBS ook in het Dashboard arbeidsmarkt op de CBS-website. Op de beginpagina van het dashboard staan zes indicatoren die samen de stand van zaken op de arbeidsmarkt weergeven. Vanuit elke indicator kan vervolgens doorgeklikt worden naar achterliggende pagina’s met teksten en grafieken over meer gedetailleerde uitkomsten of verwante cijfers. Zo zit er achter ‘ontwikkeling cao-lonen’ niet alleen een pagina over dit onderwerp, maar ook pagina’s over jaarlonen, uurlonen, loonkosten, de prijs van arbeid en het minimumloon.

De meeste uitkomsten over arbeidsomstandigheden in hoofdstuk 4 zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Het CBS trekt uitsluitend conclusies over mutaties tussen 2021 en 2022 als de vraagstelling niet is gewijzigd, gebruik van het vorige weegmodel niet tot andere conclusies over mutaties tussen 2021 en 2022 leidt en er geen andere ‘aannemelijke redenen’ zijn om een methodebreuk te vermoeden. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022.

Kerncijfers arbeidsmarkt
  Eenheid 2012 2020 2021 2022 Verandering 2021–2022
Bevolking x 1 000 16 755 17 442 17 533 17 703 170
Bevolking 15 tot 75 jaar  
Beroeps- en niet-beroepsbevolking x 1 000 12 541 13 094 13 147 13 228 81
Werkzame beroepsbevolking x 1 000 8 496 9 116 9 255 9 548 293
Werkloze beroepsbevolking x 1 000 622 465 408 350 –58
Langdurig werklozen x 1 000 . 82 80 66 –14
Onbenut arbeidspotentieel x 1 000 . 1 460 1 321 1 159 –162
Niet-beroepsbevolking x 1 000 3 423 3 513 3 483 3 330 –153
Brutoarbeidsparticipatie % 72,7 73,2 73,5 74,8 1,3
Nettoarbeidsparticipatie % 67,7 69,6 70,4 72,2 1,8
Werkloosheidspercentage % 6,8 4,9 4,2 3,5 –0,7
Werkgelegenheid  
Banen x 1 000 9 889 10 753 10 985 11 430 445
Werkzame personen x 1 000 8 837 9 571 9 759 10 146 387
Arbeidsjaren x 1 000 7 023 7 774 7 951 . .
Gewerkte uren mln uren 12 465 13 475 13 919 14 479 560
Gewerkte uren per werkende uren 1 411 1 408 1 426 1 427 1
Vacatures  
Openstaande vacatures x 1 000 112 221 313 444 131
Ontstane vacatures x 1 000 658 1 017 1 407 1 550 143
Vervulde vacatures x 1 000 679 1 085 1 244 1 507 263
Vacaturegraad (4e kwartaal) 12 25 43 47 4
Vacatures per 100 werklozen 18 48 77 127 50
Lonen  
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen % 1,4 2,9 2,1 3,3 1,2
Contractuele loonkosten per uur % 2,4 2,9 2,0 3,7 1,7
Lonen per gewerkt uur % 1,9 7,2 0,1 3,4 3,3
Loonkosten per gewerkt uur % 2,8 4,3 0,8 6,1 5,3
Loonkosten per gewerkt uur euro 32,3 36,8 37,1 39,4 2,3
Prijsindex arbeid % 2,1 2,8 1,0 6,6 5,6
Loonkosten mld euro 322 389 409 449 40
Wettelijk minimumloon volw. (jan.) euro 1 447 1 654 1 685 1 725 40
Personen met een uitkering  
Werkloosheid x 1 000 291 246 207 145 –62
Arbeidsongeschiktheid x 1 000 789 755 763 784 .
Bijstand en bijstandsgerelateerd x 1 000 455 709 604 . .
Arbeidsomstandigheden (werknemers)  
Werkgerelateerde psychische vermoeidheid % . 15,7 17,3 20,0 2,7
Tevredenheid met het werk % . 79,2 79,0 77,9 .
Tevredenheid met arbeidsomstandigheden % . 76,5 76,9 75,9 .
Zelf beslissen in het werk % . 61,7 60,7 62,3 1,6
Ziekteverzuim % 4,0 4,7 4,9 5,6 0,7
Arbeidsongeval met ≥ 1 dag verzuim % . 1,2 1,3 1,3 0,0
Diversen  
Werknemers met flexibele arbeidsrelatie % . 33,0 33,0 33,6 0,6
Consumentenprijzen % 2,5 1,3 2,7 10,0 7,3
Leden vakverenigingen x 1 000 1 849 . 1 504 . .
Stakingen (verloren arbeidsdagen) x 1 000 219 211 59 39 –20
Faillissementen x 1 000 11,3 3,6 2,1 2,4 0,3
Arbeidsinkomensquote % 77,1 79,0 77,3 76,5 –0,8
Arbeidsproductiviteit per gewerkt uur % 0,1 –1,3 1,8 0,9 –0,9
Economische groei (bbp) % –1,0 –3,9 4,9 4,5 –0,4
Consumentenvertrouwen (december) saldo –38 –19 –26 –52 –26
AOW-leeftijd jaar 65,0 66,3 66,3 66,6 0,3
Gemiddelde pensioenleeftijd werknemers jaar 63,5 65,7 65,4 65,6 0,2

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Samenstelling

Han van den Berg (hoofdstukken 1, 2, 5, 6, 7 en bijlagen)

Willem Gielen (hoofdstuk 4)

Martijn Souren (hoofdstuk 3)

met hulp van vele anderen

Redactie

Kees Groenenboom

Michel van Kooten