De publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2020

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod.

Bij de vraagzijde van de arbeidsmarkt gaat het om vacatures en banen, op basis waarvan ook het aantal personen wordt geteld dat in Nederland werkzaam is. Aan de aanbodzijde gaat het om de personen die werken of werkloos zijn en in Nederland wonen.

Hoofdstuk 4 behandelt de arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting en het ziekteverzuim.

Aan arbeid zit ook een prijskaartje: de lonen en loonkosten (hoofdstuk 5).

Daarnaast is werk voor veel mensen de belangrijkste bron van inkomen (hoofdstuk 6).

Mensen die werkloos zijn geworden of niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een uitkering. Hierover gaat hoofdstuk 7.

Dit is de zesde keer dat deze publicatie verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2020 centraal, op basis van de gegevens zoals die begin april 2021 beschikbaar waren. Voor een aantal statistieken zijn nog geen definitieve uitkomsten vastgesteld. Dit geldt met name voor de werkgelegenheid- en looncijfers op basis van de Arbeidsrekeningen, waarvoor eind juni bijgestelde uitkomsten gepubliceerd worden. In de tabellen en grafieken zijn de voorlopige cijfers niet als zodanig gekenmerkt.

De publicatie verschijnt als webpublicatie en als pdf. De webpublicatie heeft als voordeel dat deze prettiger leesbaar is op verschillende soorten beeldschermen. Bovendien zijn de figuren in de webpublicatie interactief, zodat direct de achterliggende waarden kunnen worden ingezien. In de publicatie zijn verder links naar de bijbehorende StatLinetabellen opgenomen, zodat gemakkelijk meer gedetailleerde en recentere uitkomsten te vinden zijn. Met deze links worden niet altijd direct de uitkomsten over de laatste verslagperiode getoond; klik hiervoor binnen StatLine op ‘perioden’.

Actuele uitkomsten op het terrein van de arbeidsmarkt publiceert het CBS ook in het Dashboard arbeidsmarkt op de CBS-website. Op de beginpagina van het dashboard staan zes indicatoren die samen de stand van zaken op de arbeidsmarkt weergeven. Vanuit elke indicator kan vervolgens doorgeklikt worden naar achterliggende pagina’s met teksten en grafieken over meer gedetailleerde uitkomsten of verwante cijfers. Zo zit er achter ‘ontwikkeling cao-lonen’ niet alleen een pagina over dit onderwerp, maar ook pagina’s over jaarlonen, uurlonen, loonkosten, de prijs van arbeid en het minimumloon.

Kerncijfers arbeidsmarkt

  Eenheid 2010 2018 2019 2020 Verandering 2019–2020
Bevolking x 1 000 16 615 17232 17345 17441 96
   
Bevolking 15 tot 75 jaar  
Beroeps- en niet-beroepsbevolking x 1 000 12 412 12 936 13 015 13 094 79
Werkzame beroepsbevolking x 1 000 8 278 8 774 8 953 8 951 –2
Werkloze beroepsbevolking x 1 000 435 350 314 357 43
Langdurig werklozen x 1 000 . 128 95 83 –12
Onbenut arbeidspotentieel x 1 000 . 1 116 1 015 1 112 97
Niet-beroepsbevolking x 1 000 3 699 3 812 3 749 3 786 37
Brutoarbeidsparticipatie % 70,2 70,5 71,2 71,1 –0,1
Nettoarbeidsparticipatie % 66,7 67,8 68,8 68,4 –0,4
Werkloosheidspercentage % 5,0 3,8 3,4 3,8 0,4
   
Werkgelegenheid  
Banen x 1 000 9 782 10 566 10 773 10 725 –48
Werkzame personen x 1 000 8 779 9 396 9 576 9 519 –56
Arbeidsjaren x 1 000 7 025 7 563 7 736 . .
Gewerkte uren mln uren 12 463 13 496 13 787 13 317 –470
Gewerkte uren per werkende uren 1 420 1 436 1 440 1 399 –41
   
Vacatures  
Openstaande vacatures x 1 000 122 248 281 221 –60
Ontstane vacatures x 1 000 743 1 183 1 258 1 017 –241
Vervulde vacatures x 1 000 737 1 146 1 232 1 085 –147
Vacaturegraad (4e kwartaal) 16 30 33 25 –8
   
Lonen  
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen % 1,3 2,0 2,5 3,0 0,5
Contractuele loonkosten per uur % 1,5 2,4 3,1 3,0 –0,1
Lonen per gewerkt uur % 1,5 1,5 2,2 7,0 4,8
Loonkosten per gewerkt uur % 1,0 1,9 2,4 3,1 0,7
Loonkosten per gewerkt uur euro 30,8 34,5 35,3 36,3 1,0
Prijsindex arbeid % 0,3 2,2 2,2 1,6 –0,6
Loonkosten mld euro 309 368 387 385 –2
Wettelijk minimumloon volw. (jan.) euro 1 408 1 578 1 616 1 654 38
   
Personen met een uitkering  
Werkloosheid x 1 000 259 266 223 248 25
Arbeidsongeschiktheid x 1 000 798 752 756 . .
Bijstand en bijstandsgerelateerd x 1 000 428 552 531 . .
   
Arbeidsomstandigheden  
Werkgerelateerde psychische vermoeidheid1) % . 17,3 17 15,7 –1,3
Tevredenheid met het werk1) % . 76,6 77,9 79,2 1,3
Tevredenheid met arbeidsomstandigheden1) % . 72,6 74,6 76,5 1,9
Scholingsdeelname (werkenden) % . 20,6 20,8 . .
Ziekteverzuim1) % 4,2 4,3 4,4 4,7 0,3
Arbeidsongeval met ≥ 1 dag verzuim1) % . 1,5 1,5 1,2 –0,3
   
Diversen  
Werknemers met flexibele arbeidsrelatie % 20,6 26,9 25,7 23,1 –2,6
Consumentenprijzen % 1,3 1,7 2,6 1,3 –1,3
Leden vakverenigingen x 1 000 1 870 . 1 602 . .
Stakingen (verloren arbeidsdagen) x 1 000 59 239 391 211 –180
Faillissementen x 1 000 9,5 4,2 4,4 3,6 –0,7
Arbeidsinkomensquote % 76,2 76,2 76,8 77,6 0,8
Arbeidsproductiviteit per gewerkt uur % 2,2 –0,3 –0,5 –0,5 0,0
Economische groei (bbp) % 1,3 2,4 1,7 –3,7 –5,4
Consumentenvertrouwen (december) saldo –7 9 –2 –20 –18
AOW-leeftijd jaar 65,00 66,00 66,33 66,33 0,00

1)Werknemers.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Samenstelling

Han van den Berg

Linda Fernandez Beiro

Harry Bierings

met hulp van vele anderen

Redactie

Kees Groenenboom