Foto omschrijving: Het hoogspanningsstation van netbeheerder TenneT, voorziet 2/3 Brabant van stroom. Breed overzicht van de arbeidsmarkt op basis van CBS-data

Scroll naar De publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2019’

De publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2019’

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een korte inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod.

Bij de vraagzijde van de arbeidsmarkt gaat het om vacatures en banen, op basis waarvan ook het aantal personen wordt geteld dat in Nederland werkzaam is. Aan de aanbodzijde gaat het om de personen die in Nederland wonen en werken of werkloos zijn.

Hoofdstuk 4 behandelt de arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting en het ziekteverzuim.

Aan arbeid zit ook een prijskaartje: de lonen en loonkosten (hoofdstuk 5).

Daarnaast is werk voor veel mensen de belangrijkste bron van inkomen (hoofdstuk 6).

Mensen die werkloos zijn geworden of niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een uitkering. Hierover gaat hoofdstuk 7.

Dit is de vijfde keer dat deze publicatie verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2019 centraal, op basis van de gegevens zoals die per begin april 2020 beschikbaar waren. Voor een aantal statistieken zijn nog geen definitieve uitkomsten vastgesteld. Dit geldt met name voor de werkgelegenheid- en looncijfers op basis van de Arbeidsrekeningen, waarvoor eind juni bijgestelde uitkomsten gepubliceerd worden. In de tabellen en grafieken zijn de voorlopige cijfers niet als zodanig gekenmerkt.

De publicatie verschijnt zowel in de vorm van een webpublicatie als een pdf. De webpublicatie heeft als voordeel dat deze prettiger leesbaar is op verschillende soorten beeldschermen. Bovendien zijn de figuren in de webpublicatie interactief, zodat direct de achterliggende waarden kunnen worden ingezien. In de publicatie zijn verder links naar de bijbehorende StatLinetabellen opgenomen, zodat gemakkelijk meer gedetailleerde en recentere uitkomsten te vinden zijn. Met deze links worden niet altijd direct de uitkomsten over de laatste verslagperiode getoond; klik hiervoor binnen StatLine op ‘perioden’.

De mutatiecijfers en verhoudingscijfers in deze publicatie zijn bij sommige statistieken berekend op basis van de gepubliceerde afgeronde uitkomsten, terwijl in andere gevallen gebruik is gemaakt van meer gedetailleerd cijfermateriaal.

Sinds 2018 publiceert het CBS het Dashboard arbeidsmarkt, met daarin een overzicht van de actuele kwartaal- en jaaruitkomsten op het terrein van de arbeidsmarkt. Op de beginpagina van het dashboard staan zes indicatoren die samen de stand van zaken op de arbeidsmarkt weergeven. Vanuit elke indicator kan vervolgens doorgeklikt worden naar achterliggende pagina’s met teksten en grafieken over meer gedetailleerde uitkomsten of verwante cijfers. Zo zit er achter ‘ontwikkeling cao-lonen’ niet alleen een pagina over dit onderwerp, maar ook pagina’s over jaarlonen, uurlonen, loonkosten, de prijs van arbeid en het minimumloon.

Coronacrisis

Tijdens het schrijven van dit jaarboek over 2019 kreeg een nieuw coronavirus (COVID-19) de wereld in zijn greep. Nederland ging over tot een intelligente lockdown, waarbij onder meer een groot deel van het onderwijs, de horeca en culturele instellingen gesloten werden. Vanwege het coronavirus kondigde het kabinet uitzonderlijke economische maatregelen af, om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Welke gevolgen dit allemaal gaat hebben voor de economie en de arbeidsmarkt valt nu nog niet te overzien.

Vast staat wel dat Nederland er in economisch opzicht in 2019 sterk voorstond na jaren van hoogconjunctuur, waarbij meer mensen aan het werk waren dan ooit en de werkloosheid op het laagste punt na 2002 was beland. Wordt vervolgd.

Kerncijfers arbeidsmarkt

  Eenheid 2009 2017 2018 2019 Verandering
2018–2019
Bevolking x 1 000 16 530 17 131 17 232 17 345 113
   
Bevolking 15 tot 75 jaar  
Beroeps- en niet-beroepsbevolking x 1 000 12 372 12 870 12 936 13 015 79
Werkzame beroepsbevolking x 1 000 8 361 8 579 8 774 8 953 179
Werkloze beroepsbevolking x 1 000 381 438 350 314 −36
Langdurig werklozen x 1 000 . 173 128 95 −33
Onbenut arbeidspotentieel x 1 000 . 1 314 1 116 1 015 −101
Niet-beroepsbevolking x 1 000 3 630 3 853 3 812 3 749 −63
Brutoarbeidsparticipatie % 70,7 70,1 70,5 71,2 0,7
Nettoarbeidsparticipatie % 67,6 66,7 67,8 68,8 1,0
Werkloosheidspercentage % 4,4 4,9 3,8 3,4 −0,4
   
Werkgelegenheid  
Banen x 1 000 9 814 10 250 10 502 10 690 188
Werkzame personen x 1 000 8 839 9 142 9 367 9 540 173
Arbeidsjaren x 1 000 7 066 7 315 7 508 . .
Gewerkte uren mln uren 12 552 13 115 13 408 13 676 269
Gewerkte uren per werkende uren 1 420 1 435 1 431 1 434 2
   
Vacatures  
Openstaande vacatures x 1 000 143 201 248 281 33
Ontstane vacatures x 1 000 725 1 054 1 183 1 258 75
Vervulde vacatures x 1 000 794 999 1 146 1 232 86
Vacaturegraad (4e kwartaal) 15 27 30 33 3
   
Lonen  
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen % 2,8 1,4 2,0 2,6 0,6
Contractuele loonkosten per uur % 2,9 1,9 2,4 3,1 0,7
Lonen per gewerkt uur % 3,1 1,1 1,7 2,2 0,5
Loonkosten per gewerkt uur % 2,8 1,0 2,0 2,4 0,4
Loonkosten per gewerkt uur euro 30,5 33,8 34,5 35,3 0,8
Prijsindex arbeid % 1,6 1,6 2,3 2,3 0,0
Loonkosten mld euro 309 351 368 387 19
Wettelijk minimumloon volw. (jan.) euro 1 381 1 552 1 578 1 616 38
   
Personen met een uitkering  
Werkloosheid x 1 000 218 326 266 223 −43
Arbeidsongeschiktheid x 1 000 799 762 752 . .
Bijstand x 1 000 391 570 552 . .
   
Arbeidsomstandigheden  
Werkgerelateerde psychische vermoeidheid1) % . 15,9 17,3 17 −0,3
Tevredenheid met het werk1) % . 76,0 76,6 77,9 1,3
Tevredenheid met arbeidsomstandigheden1) % . 72,2 72,6 74,6 2,0
Scholingsdeelname (werkenden) % . 20,7 20,6 20,6 0,0
Ziekteverzuim1) % 4,1 4,0 4,3 4,4 0,1
Arbeidsongeval met ≥ 1 dag verzuim1) % . 1,6 1,5 1,5 0,0
   
Diversen  
Consumentenprijzen % 1,2 1,4 1,7 2,6 0,9
Leden vakverenigingen x 1 000 1 887 1 703 . 1 602 .
Stakingen (verloren arbeidsdagen) x 1 000 5 306 239 391 152
Faillissementen x 1 000 10 5 4 4 0
Arbeidsinkomensquote % 77,5 76,1 75,9 76,2 0,3
Arbeidsproductiviteit per gewerkt uur % −1,9 0,9 0,4 −0,2 −0,6
Economische groei (bbp) % −3,7 2,9 2,6 1,8 −0,8
Consumentenvertrouwen (december) saldo −7 25 9 −2 −11
AOW-leeftijd jaar 65,00 65,75 66,00 66,33 0,33

1)Werknemers.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Samenstelling

Han van den Berg

Linda Fernandez Beiro

Willem Gielen

Redactie

Kees Groenenboom